English    Türkçe    فارسی   

3
2170-2219

 • هین جواب خویش گو با کردگار ** ما کییم ای خواجه دست از ما بدار 2170
 • Hark, answer for thyself to the Creator. Who are we? Sire, keep thy hands off us!”
 • نه ازین سو نه از آن سو چاره شد ** جان آن بیچاره‌دل صد پاره شد
 • No succour comes either from this side or from that: the soul of this desperate man is (torn into) a hundred pieces.
 • از همه نومید شد مسکین کیا ** پس برآرد هر دو دست اندر دعا
 • The wretched personage loses hope of all; then he lifts up both hands in supplication,
 • کز همه نومید گشتم ای خدا ** اول و آخر توی و منتها
 • Crying, “O God, I have lost hope of all: Thou art the First and the Last and the ultimate Bourn.”
 • در نماز این خوش اشارتها ببین ** تا بدانی کین بخواهد شد یقین
 • Behold in the ritual prayer these goodly indications, in order that you may know these will certainly come to pass.
 • بچه بیرون آر از بیضه نماز ** سر مزن چون مرغ بی تعظیم و ساز 2175
 • From the ritual prayer, which is (as) the egg, hatch the chick; do not peck like a bird without reverence or propriety.
 • شنیدن دقوقی در میان نماز افغان آن کشتی کی غرق خواست شدن
 • How during the ritual prayer Daqúqí heard cries of distress from a ship that was about to sink.
 • آن دقوقی در امامت کرد ساز ** اندر آن ساحل در آمد در نماز
 • Daqúqí made ready to act as Imám: he began to perform the ritual prayer on the shore,
 • و آن جماعت در پی او در قیام ** اینت زیبا قوم و بگزیده امام
 • While that company stood up behind him. Look you, a goodly company, and an elect Imám!
 • ناگهان چشمش سوی دریا فتاد ** چون شنید از سوی دریا داد داد
 • Of a sudden his eye turned towards the sea, because he heard (cries of) “Help! Help!” (coming) from the direction of the sea.
 • در میان موج دید او کشتیی ** در قضا و در بلا و زشتیی
 • He saw amidst the waves a ship in (the hour of its) fate, and in tribulation and an evil plight.
 • هم شب و هم ابر و هم موج عظیم ** این سه تاریکی و از غرقاب بیم 2180
 • (There were) both night and clouds and huge waves: these three darknesses, and (also) fear of (being drowned in) the whirlpool.
 • تند بادی همچو عزرائیل خاست ** موجها آشوفت اندر چپ و راست
 • A fierce wind, like ‘Azrá’íl, arose; the waves tossed on left and right.
 • اهل کشتی از مهابت کاسته ** نعره وا ویلها برخاسته
 • The people in the ship were faint with terror: cries of woe had arisen,
 • دستها در نوحه بر سر می‌زدند ** کافر و ملحد همه مخلص شدند
 • And in lamentation they were beating their heads with their hands: infidel and deist—they all had become sincere (in devotion to God),
 • با خدا با صد تضرع آن زمان ** عهدها و نذرها کرده بجان
 • Making heartfelt promises and vows to God with a hundred humble entreaties in that hour.
 • سر برهنه در سجود آنها که هیچ ** رویشان قبله ندید از پیچ پیچ 2185
 • Bare-headed in the prostrate attitude (of Divine worship) were those whose faces, because of (their) perversity, had never seen the qibla at all.
 • گفته که بی‌فایده‌ست این بندگی ** آن زمان دیده در آن صد زندگی
 • They (formerly) said, “This worship of God is useless”; (but) in that hour (of despair) they saw a hundred lives (precious advantages) therein.
 • از همه اومید ببریده تمام ** دوستان و خال و عم بابا و مام
 • They had entirely abandoned hope of all—of friends and maternal and paternal uncles and father and mother.
 • زاهد و فاسق شد آن دم متقی ** همچو در هنگام جان کندن شقی
 • At that moment ascetic and reprobate (alike) had become God-fearing as a wicked man at the time of the death-agony.
 • نه ز چپشان چاره بود و نه ز راست ** حیله‌ها چون مرد هنگام دعاست
 • Neither on the left nor on the right was there any help for them: when (all) expedients are dead, (then) is the time to invoke God.
 • در دعا ایشان و در زاری و آه ** بر فلک زیشان شده دود سیاه 2190
 • They were (engaged) in invocation and lament and moaning: a black smoke went up from them to heaven.
 • دیو آن دم از عداوت بین بین ** بانگ زد کای سگ‌پرستان علتین
 • Then the Devil cried in enmity, “Avaunt! Avaunt! O dog-worshippers, (ye shall be afflicted with) two maladies.
 • مرگ و جسک ای اهل انکار و نفاق ** عاقبت خواهد بدن این اتفاق
 • Death and woe (to you)! O unbelievers and hypocrites, this will befall (you) in the end,
 • چشمتان تر باشد از بعد خلاص ** که شوید از بهر شهوت دیو خاص
 • (That) after deliverance ye will rejoice to become peculiar devils for the sake of (gratifying) your lust,
 • یادتان ناید که روزی در خطر ** دستتان بگرفت یزدان از قدر
 • And will not remember that in the day of peril God took your hands (to save you) from His decree.”
 • این همی‌آمد ندا از دیو لیک ** این سخن را نشنود جز گوش نیک 2195
 • This cry was coming from the Devil; but these words are unheard except by a good ear.
 • راست فرمودست با ما مصطفی ** قطب و شاهنشاه و دریای صفا
 • Mustafá (Mohammed), the Pole and the Emperor and the Sea of Purity, has told us truly,
 • کانچ جاهل دید خواهد عاقبت ** عاقلان بینند ز اول مرتبت
 • That what the ignorant will see in the end the wise see from the first step.
 • کارها ز آغاز اگر غیبست و سر ** عاقل اول دید و آخر آن مصر
 • If matters are hidden and secret at the beginning, the wise man sees at first, while that obstinate one (sees) at last.
 • اولش پوشیده باشد و آخر آن ** عاقل و جاهل ببیند در عیان
 • The beginning thereof is concealed, and both the wise man and the ignorant will see the end in (the moment of its) manifestation;
 • گر نبینی واقعه‌ی غیب ای عنود ** حزم را سیلاب کی اندر ربود 2200
 • (But) if you, O contumacious one, do not see the hidden event (before it comes to pass)—when did the torrent sweep away your prudence?
 • حزم چه بود بدگمانی بر جهان ** دم بدم بیند بلای ناگهان
 • What is prudence? To think ill of the world. He (the prudent man) at every moment will (expect to) see a sudden calamity.
 • تصورات مرد حازم
 • The ideas of the prudent man.
 • آنچنانک ناگهان شیری رسید ** مرد را بربود و در بیشه کشید
 • ’Tis as when a lion has suddenly come up and seized a man and dragged him into the jungle.
 • او چه اندیشد در آن بردن ببین ** تو همان اندیش ای استاد دین
 • At (the moment of) that carrying off, what will he think of? Consider (this), and think of the same thing, O thou who art learned in the (Mohammedan) Religion.
 • می‌کشد شیر قضا در بیشه‌ها ** جان ما مشغول کار و پیشه‌ها
 • The lion, Destiny, is dragging into the jungles (of death) our souls which are preoccupied with (worldly) business and trades.
 • آنچنانک از فقر می‌ترسند خلق ** زیر آب شور رفته تا به حلق 2205
 • That (case) is like (the fact) that the people (of this world) have fear of poverty, plunged (as they are) up to their throats in the briny water.
 • گر بترسندی از آن فقرآفرین ** گنجهاشان کشف گشتی در زمین
 • If they should fear the Creator of poverty, treasures would be opened to them on the earth.
 • جمله‌شان از خوف غم در عین غم ** در پی هستی فتاده در عدم
 • Through fear of affliction they all are in the very essence of affliction: in their quest for (material) existence they have fallen into non-existence.
 • دعا و شفاعت دقوقی در خلاص کشتی
 • Daqúqí's entreaty and intercession for the deliverance of the ship.
 • چون دقوقی آن قیامت را بدید ** رحم او جوشید و اشک او دوید
 • When Daqúqí beheld that turmoil, his pity was stirred and his tears flowed fast.
 • گفت یا رب منگر اندر فعلشان ** دستشان گیر ای شه نیکو نشان
 • He said, “O Lord, do not look at their deeds! Take their hands (to succour them), O auspicious King!
 • خوش سلامتشان به ساحل با زبر ** ای رسیده دست تو در بحر و بر 2210
 • Bring them back well and safe to the shore, O Thou whose hand (power) reaches (both) sea and land!
 • ای کریم و ای رحیم سرمدی ** در گذار از بدسگالان این بدی
 • O Gracious One, O Merciful and Everlasting One, pass over this wickedness committed by devisers of evil!
 • ای بداده رایگان صد چشم و گوش ** بی ز رشوت بخش کرده عقل و هوش
 • O Thou who hast given, free of cost, a hundred eyes and ears, and, without bribe, hast dispensed intellect and understanding;
 • پیش از استحقاق بخشیده عطا ** دیده از ما جمله کفران و خطا
 • Who hast bestowed the gift before the merit (was existent), having suffered from us the whole (sum) of ingratitude and transgression:
 • ای عظیم از ما گناهان عظیم ** تو توانی عفو کردن در حریم
 • O Almighty One, Thou art able to pardon our great sins in privacy.
 • ما ز آز و حرص خود را سوختیم ** وین دعا را هم ز تو آموختیم 2215
 • We have burnt ourselves from concupiscence and greed, and even this invocation we have learned from Thee.
 • حرمت آن که دعا آموختی ** در چنین ظلمت چراغ افروختی
 • (We beseech Thee) in reverence for Thy having taught (us) to invoke (Thee) and for having lighted the lamp (of invocation) amidst darkness like this.”
 • همچنین می‌رفت بر لفظش دعا ** آن زمان چون مادران با وفا
 • Thus was the invocation running on his tongue at that time, like (the words of) faithful mothers.
 • اشک می‌رفت از دو چشمش و آن دعا ** بی خود از وی می بر آمد بر سما
 • The tears were flowing from his eyes, and that invocation was going up to Heaven from him (while he was) beside himself (unconscious).
 • آن دعای بی خودان خود دیگرست ** آن دعا زو نیست گفت داورست
 • That unconscious invocation is, in truth, different: that invocation is not from him (the speaker), it is spoken by the (Divine) Judge.