English    Türkçe    فارسی   

3
221-270

 • که بیا مهمان ما ای روشنی ** خانه آن تست و تو آن منی
 • Saying, “Come in as my guest, O light (of my eyes): the house is yours, and you are mine.”
 • حزم آن باشد که گویی تخمه‌ام ** یا سقیمم خسته‌ی این دخمه‌ام
 • Prudence is this, that you say (to her), “I have indigestion” or “I am ill, I am a sick man in this charnel-house”;
 • یا سرم دردست درد سر ببر ** یا مرا خواندست آن خالو پسر
 • Or “My head aches: take away my headache,” or “the son of my maternal uncle has invited me”—
 • زانک یک نوشت دهد با نیشها ** که بکارد در تو نوشش ریشها
 • For she will give you one (draught of) honey (mixed) with (venomous) stings, so that her honey will plant in you (many) sores.
 • زر اگر پنجاه اگر شصتت دهد ** ماهیا او گوشت در شستت دهد 225
 • Whether she give you fifty or sixty (pieces of) gold, she gives you, O fish, (nothing but) flesh on a hook.
 • گر دهد خود کی دهد آن پر حیل ** جوز پوسیدست گفتار دغل
 • If she give, when does that deceitful one really give (aught)? The words of the swindler are (like) rotten walnuts.
 • ژغژغ آن عقل و مغزت را برد ** صد هزاران عقل را یک نشمرد
 • Their rattling robs you of understanding and brain and does not reckon myriads of understandings (even) as one.
 • یار تو خرجین تست و کیسه‌ات ** گر تو رامینی مجو جز ویسه‌ات
 • (In travelling) your bag and your purse are your friend, (do not care for anything else): if you are Rámín, seek none but your Wísa.
 • ویسه و معشوق تو هم ذات تست ** وین برونیها همه آفات تست
 • ’Tis your essential self that is your Wísa and beloved, and all these external things are banes to you.
 • حزم آن باشد که چون دعوت کنند ** تو نگویی مست و خواهان منند 230
 • Prudence is this, that when they (worldlings) invite you, you should not say, “They are enamoured and fond of me.”
 • دعوت ایشان صفیر مرغ دان ** که کند صیاد در مکمن نهان
 • Know that their invitation is (like) the bird's whistle which the fowler gives (while) concealed in (his) place of ambush:
 • مرغ مرده پیش بنهاده که این ** می‌کند این بانگ و آواز و حنین
 • He has put forward a dead b[#]d, (pretending) that this (bird) is making this plaintive noise and cry.
 • مرغ پندارد که جنس اوست او ** جمع آید بر دردشان پوست او
 • The birds think he is one of their kind: they gather round, and he rends their skins—
 • جز مگر مرغی که حزمش داد حق ** تا نگردد گیج آن دانه و ملق
 • Except, no doubt, the bird on which God has bestowed prudence, so that it may not be fooled by that bait and enticement.
 • هست بی حزمی پشیمانی یقین ** بشنو این افسانه را در شرح این 235
 • Imprudence is assuredly (attended by) repentance. Hear the following story in explanation of this.
 • فریفتن روستایی شهری را و بدعوت خواندن بلابه و الحاح بسیار
 • How the countryman deceived the townsman and invited him with humble entreaties and great importunity.
 • ای برادر بود اندر ما مضی ** شهریی با روستایی آشنا
 • In the past, O brother, there was a townsman (who was) intimate with a countryman.
 • روستایی چون سوی شهر آمدی ** خرگه اندر کوی آن شهری زدی
 • Whenever the countryman came to town, he would pitch his tent in the street of the townsman.
 • دو مه و سه ماه مهمانش بدی ** بر دکان او و بر خوانش بدی
 • He would be his guest for two or three months, he would be in his shop and at his table,
 • هر حوایج را که بودش آن زمان ** راست کردی مرد شهری رایگان
 • And the townsman would provide, free of cost, everything that he wanted during that time.
 • رو به شهری کرد و گفت ای خواجه تو ** هیچ می‌نایی سوی ده فرجه‌جو 240
 • (Once) he turned to the townsman and said, “Sire, are you never coming to the country for a holiday?
 • الله الله جمله فرزندان بیار ** کین زمان گلشنست و نوبهار
 • Bring all your children, (I beg you) in God's name, for this is the time of the rose-garden and the springtide;
 • یا بتابستان بیا وقت ثمر ** تا ببندم خدمتت را من کمر
 • Or come in summer, in the fruit-season, that I may brace my belt to do you service.
 • خیل و فرزندان و قومت را بیار ** در ده ما باش سه ماه و چهار
 • Bring your retinue and your children and kinsfolk, and stay in our village three or four months,
 • که بهاران خطه‌ی ده خوش بود ** کشت‌زار و لاله‌ی دلکش بود
 • For in spring the countryside is pleasant; there are sown fields and lovely anemones.”
 • وعده دادی شهری او را دفع حال ** تا بر آمد بعد وعده هشت سال 245
 • The townsman was (always) putting him off with promises, until eight years had elapsed since the (first) promise (was given).
 • او بهر سالی همی‌گفتی که کی ** عزم خواهی کرد کامد ماه دی
 • Every year he (the countryman) would say, “When will you set out on the journey?—for the month of December is (already) come,”
 • او بهانه ساختی کامسال‌مان ** از فلان خطه بیامد میهمان
 • And he (the townsman) would make an excuse, saying, “This year we have a guest who has come from such and such a district;
 • سال دیگر گر توانم وا رهید ** از مهمات آن طرف خواهم دوید
 • (But) next year I will run (down) to that part (of the country), if I can escape from the pressing affairs (which keep me at home).”
 • گفت هستند آن عیالم منتظر ** بهر فرزندان تو ای اهل بر
 • He (the countryman) said, “My family are (anxiously) expecting your children, O benefactor.”
 • باز هر سالی چو لکلک آمدی ** تا مقیم قبه‌ی شهری شدی 250
 • Every year he was coming back, like the stork, to reside in the townsman's pavilion,
 • خواجه هر سالی ز زر و مال خویش ** خرج او کردی گشادی بال خویش
 • And every year the Khwája would expend his gold and wealth upon him and open his wings (wide).
 • آخرین کرت سه ماه آن پهلوان ** خوان نهادش بامدادان و شبان
 • On the last occasion, that paladin set dishes (of food) before him at morn and eve for three months.
 • از خجالت باز گفت او خواجه را ** چند وعده چند بفریبی مرا
 • From shame he again said to the Khwája, “How long (nothing but) promises? How long will you deceive me?”
 • گفت خواجه جسم و جانم وصل‌جوست ** لیک هر تحویل اندر حکم هوست
 • The Khwája said, “My body and soul are eager for the meeting, but every change depends on the decree of Him (God).
 • آدمی چون کشتی است و بادبان ** تا کی آرد باد را آن بادران 255
 • Man is like a ship or sail: (he must wait) to see when the Driver of the wind shall send the (favourable) breeze.”
 • باز سوگندان بدادش کای کریم ** گیر فرزندان بیا بنگر نعیم
 • Once more he (the countryman) adjured him, crying, “O generous man, take your children and come and behold the pleasures (of the country).”
 • دست او بگرفت سه کرت بعهد ** کالله الله زو بیا بنمای جهد
 • He took his hand three times in covenant, saying, “In God's name, come quickly, make the utmost effort!”
 • بعد ده سال و بهر سالی چنین ** لابه‌ها و وعده‌های شکرین
 • After ten years—and every year the same sugared entreaties and promises—
 • کودکان خواجه گفتند ای پدر ** ماه و ابر و سایه هم دارد سفر
 • The Khwája's children said, “O father, the moon and the clouds and the shadows too have their journeys.
 • حقها بر وی تو ثابت کرده‌ای ** رنجها در کار او بس برده‌ای 260
 • You have laid obligations on him, you have taken great pains on his account,
 • او همی‌خواهد که بعضی حق آن ** وا گزارد چون شوی تو میهمان
 • And he wishes to repay some part of that obligation when you become his guest.
 • بس وصیت کرد ما را او نهان ** که کشیدش سوی ده لابه‌کنان
 • He gave us many injunctions in secret: ‘Bring him to the country,’ said he, ‘coaxing (him to come).’”
 • گفت حقست این ولی ای سیبویه ** اتق من شر من احسنت الیه
 • He (the townsman) said, “This is true, but, O Síbawayh, be on thy guard against the malice of him to whom thou hast shown kindness.
 • دوستی تخم دم آخر بود ** ترسم از وحشت که آن فاسد شود
 • Love is the seed (that bears fruit at the moment) of the last breath: I fear that it may be corrupted by estrangement.”
 • صحبتی باشد چو شمشیر قطوع ** همچو دی در بوستان و در زروع 265
 • There is a friendship like a cutting sword, (destructive) as December in the gardens and cornfields;
 • صحبتی باشد چو فصل نوبهار ** زو عمارتها و دخل بی‌شمار
 • There is a friendship like the season of spring, whence (come) restorations and produce incalculable.
 • حزم آن باشد که ظن بد بری ** تا گریزی و شوی از بد بری
 • Prudence is this, that you think evil, so that you may flee and become quit of evil.
 • حزم س الظن گفتست آن رسول ** هر قدم را دام می‌دان ای فضول
 • The Prophet has said, “Prudence is (consists in) thinking evil”: know that for every footstep there is a snare, O fool!
 • روی صحرا هست هموار و فراخ ** هر قدم دامیست کم ران اوستاخ
 • The surface of the plateau is level and broad, (but at) every step there is a snare: do not advance boldly.
 • آن بز کوهی دود که دام کو ** چون بتازد دامش افتد در گلو 270
 • The mountain-goat runs on, saying, “Where is the snare?” As it speeds onward, the snare lights on its throat.