English    Türkçe    فارسی   

3
2235-2284

 • در گوی و در چهی ای قلتبان ** دست وا دار از سبال دیگران 2235
 • You are in the ditch and in the pit, O scoundrel: keep your hands off the moustache of others!
 • چون به بستانی رسی زیبا و خوش ** بعد از آن دامان خلقان گیر و کش
 • When you arrive at a fair and beauteous garden, after that lay hold of the people's skirts and lead them.
 • ای مقیم حبس چار و پنج و شش ** نغز جایی دیگران را هم بکش
 • O you who dwell in the prison of the four (elements) and the five (senses) and the six (directions), lead others also to (such) a goodly place!
 • ای چو خربنده حریف کون خر ** بوسه گاهی یافتی ما را ببر
 • O you who, like an ass-servant, are the comrade of the ass's rump, you have found a (fine) spot to kiss: take us (to it)!
 • چون ندادت بندگی دوست دست ** میل شاهی از کجاات خاستست
 • Since (true) servitude to the Beloved has not been granted you, whence has arisen in you the wish for sovereignty?
 • در هوای آنک گویندت زهی ** بسته‌ای در گردن جانت زهی 2240
 • In your desire that they should say to you “Bravo!” you have tied a bowstring on the neck of your soul.
 • روبها این دم حیلت را بهل ** وقف کن دل بر خداوندان دل
 • O fox, abandon this tail, (which is) contrivance, and devote your heart to the lords of the heart (the saints).
 • در پناه شیر کم ناید کباب ** روبها تو سوی جیفه کم شتاب
 • (Whilst you are) under the protection of the lion, roast-meat will not fail;O fox, do not hasten towards the carcase.
 • تو دلا منظور حق آنگه شوی ** که چو جزوی سوی کل خود روی
 • O heart, thou wilt be regarded (with favour) by God at the moment when, like a part, thou goest towards thy Whole.
 • حق همی‌گوید نظرمان در دلست ** نیست بر صورت که آن آب و گلست
 • God saith, “Our regard is (bestowed) on the heart; it is not (bestowed) on the external form, which is (only) water and earth.”
 • تو همی‌گویی مرا دل نیز هست ** دل فراز عرش باشد نه به پست 2245
 • You say, “I too have a heart”; (but) the heart is above the empyrean, it is not below.
 • در گل تیره یقین هم آب هست ** لیک زان آبت نشاید آب‌دست
 • Certainly in the dark earth also there is water, but ’tis not proper for you to wash your hands with that water,
 • زانک گر آبست مغلوب گلست ** پس دل خود را مگو کین هم دلست
 • Because, though it is water, it is overcome by the earth. Do not, then, say of your heart, “This too is a heart.”
 • آن دلی کز آسمانها برترست ** آن دل ابدال یا پیغامبرست
 • The heart that is higher than the heavens is the heart of the saint or the prophet.
 • پاک گشته آن ز گل صافی شده ** در فزونی آمده وافی شده
 • That (heart) has become cleansed of earth and purified; it has come to (full) growth and has been made complete.
 • ترک گل کرده سوی بحر آمده ** رسته از زندان گل بحری شده 2250
 • It has taken leave of earth and has come to the Sea; it has escaped from the prison of earth and has become of the Sea.
 • آب ما محبوس گل ماندست هین ** بحر رحمت جذب کن ما را ز طین
 • (But) our water has remained imprisoned in earth. Hark, O Sea of Mercy, draw us out of the clay!
 • بحر گوید من ترا در خود کشم ** لیک می‌لافی که من آب خوشم
 • The Sea says, “I draw thee into myself, but thou art vainly pretending to be the sweet water.
 • لاف تو محروم می‌دارد ترا ** ترک آن پنداشت کن در من درآ
 • Thy vain pretence is keeping thee deprived of fortune: abandon that (idle) fancy and enter into me.”
 • آب گل خواهد که در دریا رود ** گل گرفته پای آب و می‌کشد
 • The water in the earth (of the body) desires to go into the Sea, (but) the earth has seized the water's foot and is dragging (it back).
 • گر رهاند پای خود از دست گل ** گل بماند خشک و او شد مستقل 2255
 • If it release its foot from the hand of the earth, the earth will be left dry, and it (the water) becomes absolutely free.
 • آن کشیدن چیست از گل آب را ** جذب تو نقل و شراب ناب را
 • What is that drawing back of the water by the earth? (It is) your drawing (towards you) the dessert and unmixed wine (of sensuality).
 • همچنین هر شهوتی اندر جهان ** خواه مال و خواه جاه و خواه نان
 • Even so every lust in the world, whether it be (for) riches or power or bread—
 • هر یکی زینها ترا مستی کند ** چون نیابی آن خمارت می‌زند
 • Each of these things produces an intoxication (ardent desire) in you, and when you gain it not, it inflicts a headache upon you.
 • این خمار غم دلیل آن شدست ** که بدان مفقود مستی‌ات بدست
 • This headache of grief has become a proof that your intoxication was caused by that missed object (of desire).
 • جز به اندازه‌ی ضرورت زین مگیر ** تا نگردد غالب و بر تو امیر 2260
 • Do not partake of these (objects) but according to the measure of (your) necessity, lest they grow predominant and become rulers over you.
 • سر کشیدی تو که من صاحب‌دلم ** حاجت غیری ندارم واصلم
 • You scornfully refused (help), saying, “I am the owner of a (purified) heart: I have no need of any one else, I am united (with God).”
 • آنچنانک آب در گل سر کشد ** که منم آب و چرا جویم مدد
 • That is as though the water in the earth should scornfully refuse, saying, “I am the water, and why should I seek aid?”
 • دل تو این آلوده را پنداشتی ** لاجرم دل ز اهل دل برداشتی
 • You fancied this polluted (heart) was the (pure) heart; consequently you averted your heart from those possessed of (purified) hearts.
 • خود روا داری که آن دل باشد این ** کو بود در عشق شیر و انگبین
 • Do you indeed think it possible that this heart which is in love with milk and honey should be that (pure) heart?
 • لطف شیر و انگبین عکس دلست ** هر خوشی را آن خوش از دل حاصلست 2265
 • The deliciousness of milk and honey is the reflexion of the (pure) heart: from that heart the sweetness of every sweet thing is derived.
 • پس بود دل جوهر و عالم عرض ** سایه‌ی دل چون بود دل را غرض
 • Hence the heart is the substance, and the world is the accident: how should the heart's shadow (reflexion) be the object of the heart's desire?
 • آن دلی کو عاشق مالست و جاه ** یا زبون این گل و آب سیاه
 • Is that (pure heart) the heart that is enamoured of riches and power, or is submissive to this black earth and water (the body),
 • یا خیالاتی که در ظلمات او ** می‌پرستدشان برای گفت و گو
 • Or to vain fancies which it worships in the darkness for the sake of fame?
 • دل نباشد غیر آن دریای نور ** دل نظرگاه خدا وانگاه کور
 • The heart is naught but the Sea of Light: is the heart the place for vision of God—and then blind?
 • نه دل اندر صد هزاران خاص و عام ** در یکی باشد کدامست آن کدام 2270
 • The heart is not (contained) in hundreds of thousands (of persons) noble or common; it is in a single one: which is he? Which?
 • ریزه‌ی دل را بهل دل را بجو ** تا شود آن ریزه چون کوهی ازو
 • Leave (what is only) a fragment of the heart and seek the (perfect) heart, in order that by means of it that fragment may become as a mountain.
 • دل محیطست اندرین خطه‌ی وجود ** زر همی‌افشاند از احسان و جود
 • The (perfect) heart is encompassing (the whole of) this realm of existence and scattering gold in beneficence and bounty.
 • از سلام حق سلامیها نثار ** می‌کند بر اهل عالم اختیار
 • It chooses to lavish blessings derived from the Blessedness of God upon the people of the world.
 • هر که را دامن درستست و معد ** آن نثار دل بر آنکس می‌رسد
 • Whosoever's skirt is right and ready, the largesse of the heart comes to that person.
 • دامن تو آن نیازست و حضور ** هین منه در دامن آن سنگ فجور 2275
 • Your skirt (to catch that largesse) is supplication and presence (with God): beware, do not put in your skirt the stone of iniquity,
 • تا ندرد دامنت زان سنگها ** تا بدانی نقد را از رنگها
 • In order that your skirt may not be torn by those stones and that you may distinguish the sterling coin (of truth) from the colours (of falsehood).
 • سنگ پر کردی تو دامن از جهان ** هم ز سنگ سیم و زر چون کودکان
 • You have filled your skirt with stones (of iniquity) from this world, and also with stones of silver and gold, as children (do).
 • از خیال سیم و زر چون زر نبود ** دامن صدقت درید و غم فزود
 • Inasmuch as from that fancy of silver and gold there was no (real) gold, the skirt of your sincerity was rent and your sorrow increased.
 • کی نماید کودکان را سنگ سنگ ** تا نگیرد عقل دامنشان به چنگ
 • How should the (coloured) stone appear to the children as stone, till Reason lays hold of their skirts?
 • پیر عقل آمد نه آن موی سپید ** مو نمی‌گنجد درین بخت و امید 2280
 • The Elder (Pír) is Reason, not that white hair (of eld): hair is not contained in (has nothing to do with) this fortune and hope (which is bestowed by Reason).
 • انکار کردن آن جماعت بر دعا و شفاعت دقوقی و پریدن ایشان و ناپیدا شدن در پرده‌ی غیب و حیران شدن دقوقی کی در هوا رفتند یا در زمین
 • How the company (of the Seven) took offence at Daqúqí's invocation and intercession, and flew away and disappeared in the Veil of the Unseen World; and how Daqúqí was bewildered (and did not know) whether they had gone into the air or on the earth.
 • چون رهید آن کشتی و آمد بکام ** شد نماز آن جماعت هم تمام
 • “When the ship was saved and (the voyagers) attained to their desire, simultaneously the (ritual) prayer of that company was finished.
 • فجفجی افتادشان با همدگر ** کین فضولی کیست از ما ای پدر
 • They began to murmur to one another, saying, ‘O father, which of us is this (interfering) busybody?’
 • هر یکی با آن دگر گفتند سر ** از پس پشت دقوقی مستتر
 • Each one spoke in secret to the other, (whilst they were) concealed (from view) behind Daqúqí's back,
 • گفت هر یک من نکردستم کنون ** این دعا نه از برون نه از درون
 • And each one said, ‘I did not make this invocation just now, either externally or internally.’