English    Türkçe    فارسی   

3
2369-2418

 • خصم گفتش رو به من کن حق بگو ** رو چه سوی آسمان کردی عمو
 • His adversary said to him, “Turn your face to me! Tell the truth! Why have you turned your face towards Heaven, uncle?
 • شید می‌آری غلط می‌افکنی ** لاف عشق و لاف قربت می‌زنی 2370
 • You are employing fraud, you are casting error (suggesting falsehood) : you are prating of love and nearness (to God).
 • با کدامین روی چون دل‌مرده‌ای ** روی سوی آسمانها کرده‌ای
 • Inasmuch as you are spiritually dead, with what face have you turned your face towards the heavens?”
 • غلغلی در شهر افتاده ازین ** آن مسلمان می‌نهد رو بر زمین
 • On this account an uproar arose in the city, (while) that Moslem laid his face (flat) on the ground.
 • کای خدا این بنده را رسوا مکن ** گر بدم هم سر من پیدا مکن
 • Crying, “O God, do not put this servant (of Thine) to shame: if I am wicked, yet do not divulge my secret.
 • تو همی‌دانی و شبهای دراز ** که همی‌خواندم ترا با صد نیاز
 • Thou knowest (the truth), and the long nights (know it) during which I was calling unto Thee with a hundred supplications.
 • پیش خلق این را اگر خود قدر نیست ** پیش تو همچون چراغ روشنیست 2375
 • Albeit this (supplication) has no worth in the sight of the people, in Thy sight it is like a shining lamp.”
 • شنیدن داود علیه السلام سخن هر دو خصم وسال کردن از مدعی علیه
 • How David, on whom be peace, heard what both the litigants had to say, and interrogated the defendant.
 • چونک داود نبی آمد برون ** گفت هین چونست این احوال چون
 • When the prophet David came forth, he asked, "What is all this about? What is the matter?"
 • مدعی گفت ای نبی الله داد ** گاو من در خانه او در فتاد
 • The plaintiff said, “O prophet of God, (give me) justice! My cow strayed into his house.
 • کشت گاوم را بپرسش که چرا ** گاو من کشت او بیان کن ماجرا
 • He killed my cow. Ask him why he killed my cow, and (bid him) explain what happened.”
 • گفت داودش بگو ای بوالکرم ** چون تلف کردی تو ملک محترم
 • David said to him (the poor man), “Speak, O noble one! How did you destroy the property of this honourable person?
 • هین پراکنده مگو حجت بیار ** تا به یک سو گردد این دعوی و کار 2380
 • Take care! Do not talk incoherently, (but) bring forward (your) plea, in order that this claim and cause may be (settled and) laid aside.”
 • گفت ای داود بودم هفت سال ** روز و شب اندر دعا و در سال
 • He said, “O David, for seven years I was (engaged) day and night in invocation and entreaty.
 • این همی‌جستم ز یزدان کای خدا ** روزیی خواهم حلال و بی عنا
 • This (is what) I was seeking from God: ‘O God, (I said), I want a means of livelihood (that will be) lawful and without trouble (on my part).’
 • مرد و زن بر ناله من واقف‌اند ** کودکان این ماجرا را واصف‌اند
 • (Both) men and women are acquainted with my lamentation; the children (can) describe this happening.
 • تو بپرس از هر که خواهی این خبر ** تا بگوید بی شکنجه بی ضرر
 • Ask whomsoever thou wilt for information about this, so that he may tell (thee) without torture and without (suffering) harm.
 • هم هویدا پرس و هم پنهان ز خلق ** که چه می‌گفت این گدای ژنده‌دلق 2385
 • Inquire of the people both and secretly what this beggar with the tattered cloak used to say.
 • بعد این جمله دعا و این فغان ** گاوی اندر خانه دیدم ناگهان
 • After all this invocation and outcry, suddenly I saw a cow in my house.
 • چشم من تاریک شد نه بهر لوت ** شادی آن که قبول آمد قنوت
 • My eye became dim, not on account of the food, (but) for joy that the supplication had been accepted.
 • کشتم آن را تا دهم در شکر آن ** که دعای من شنود آن غیب‌دان
 • I killed her that I might give (alms) in thankfulness that He who knoweth things unseen had hearkened to my prayer.”
 • حکم کردن داود علیه السلام برکشنده‌ی گاو
 • How David, on whom be peace, gave judgement against the slayer of the cow.
 • گفت داود این سخنها را بشو ** حجت شرعی درین دعوی بگو
 • David said, “Wipe out these words and declare (set forth) a legal plea in this dispute.
 • تو روا داری که من بی حجتی ** بنهم اندر شهر باطل سنتی 2390
 • Do you deem it allowable that, without any (such) plea, I should establish a wring ordinance in the city?
 • این کی بخشیدت خریدی وارثی ** ریع را چون می‌ستانی حارثی
 • Who gave you this (cow)? Did you buy or inherit her? How will you take the crop? Are you the farmer?
 • کسب را همچون زراعت دان عمو ** تا نکاری دخل نبود آن تو
 • Know, uncle, that the acquisition (of property) is like agriculture: unless you sow (the land), the produce does not belong to you;
 • آنچ کاری بدروی آن آن تست ** ورنه این بی‌داد بر تو شد درست
 • For you reap what you sow: that is yours. Otherwise, this act of injustice is proved against you.
 • رو بده مال مسلمان کژ مگو ** رو بجو وام و بده باطل مجو
 • Go, pay the Moslem’s money, and don’t speak falsely. Go, try to borrow (the money), and pay (it to him), and don’t seek (to do) wrong.”
 • گفت ای شه تو همین می‌گوییم ** که همی‌گویند اصحاب ستم 2395
 • “O King,” he replied, “thou art saying to me the same thing as the oppressors say.”
 • تضرع آن شخص از داوری داود علیه السلام
 • How that person earnestly appealed (to God) against the judgement of David, on whom be peace.
 • سجده کرد و گفت کای دانای سوز ** در دل داود انداز آن فروز
 • He prostrated himself and said, “O Thou who knowest (my inward) ardour, cast that flame into the heart of David!
 • در دلش نه آنچ تو اندر دلم ** اندر افکندی براز ای مفضلم
 • Put in his heart that which Thou hast secretly let fall into mine, O my Benefactor!”
 • این بگفت و گریه در شد های های ** تا دل داود بیرون شد ز جای
 • He said this and began to weep with loud cries of lamentation, so that David’s heart was moved exceedingly’.
 • گفت هین امروز ای خواهان گاو ** مهلتم ده وین دعاوی را مکاو
 • “Hark,” said he, “O demander of (redress on account of) the cow, give me a respite to-day and do not search into these matters of dispute,
 • تا روم من سوی خلوت در نماز ** پرسم این احوال از دانای راز 2400
 • So that I may go to a solitary place and ask the Knower of mysteries about these matters, (whilst I am engaged) in prayer.
 • خوی دارم در نماز این التفات ** معنی قرة عینی فی الصلوة
 • During prayer I am accustomed to turn thus (to God): (that is) the meaning of (the words of the Tradition), ‘the delight I feel in the ritual prayer
 • روزن جانم گشادست از صفا ** می‌رسد بی واسطه نامه‌ی خدا
 • The window of my soul is opened, and from the purity (of the Unseen World) the Book of God comes (to me) without intermediary.
 • نامه و باران و نور از روزنم ** می‌فتد در خانه‌ام از معدنم
 • The Book and the rain (of Divine grace) and the Light are falling through my window into my house from my (real and original) source.’’
 • دوزخست آن خانه کان بی روزنست ** اصل دین ای بنده روزن کردنست
 • The house that is without a window is Hell: to make a window, O servant (of God),is the foundation of the (true) Religion.
 • تیشه‌ی هر بیشه‌ای کم زن بیا ** تیشه زن در کندن روزن هلا 2405
 • Do not ply the axe on every thicket: oh, come and ply the axe in excavating a window.
 • یا نمی‌دانی که نور آفتاب ** عکس خورشید برونست از حجاب
 • Or dost not thou know that the light of the sun is the re flexion of the Sun beyond the veil?
 • نور این دانی که حیوان دید هم ** پس چه کرمنا بود بر آدمم
 • (If) thou regardest as the (only) light this (light of the sun), which the animals too have seen, what, then, is (the illumination signified in the text) “I bestowed honour on My Adam?”
 • من چو خورشیدم درون نور غرق ** می‌ندانم کرد خویش از نور فرق
 • “I am plunged in the Light, like the sun; I cannot distinguish myself from the Light
 • رفتنم سوی نماز و آن خلا ** بهر تعلیمست ره مر خلق را
 • My going to prayer and to that solitude is for the purpose of teaching the people the Way.
 • کژ نهم تا راست گردد این جهان ** حرب خدعه این بود ای پهلوان 2410
 • I put (things) crooked in order that this world may become straight”: this is (the meaning of) “War is deceit,” O paladin.
 • نیست دستوری و گر نه ریختی ** گرد از دریای راز انگیختی
 • There is not permission (for me to say more); otherwise, he (David) would have poured out (the whole matter) and would have raised dust from the sea of the mystery.
 • همچنین داود می‌گفت این نسق ** خواست گشتن عقل خلقان محترق
 • David went on speaking in this tenor, (so that) the under standing of the people was on the point of being burned up.
 • پس گریبانش کشید از پس یکی ** که ندارم در یکیی‌اش شکی
 • Then some one pulled his collar from behind, saying, “I have not any doubt as to His unity.”
 • با خود آمد گفت را کوتاه کرد ** لب ببست و عزم خلوتگاه کرد
 • (Thereupon) he came to himself, cut short his discourse, closed his lips, and set out for the place where he was alone.
 • در خلوت رفتن داود تا آنچ حقست پیدا شود
 • How David went into seclusion in order that the truth might be made manifest.
 • در فرو بست و برفت آنگه شتاب ** سوی محراب و دعای مستجاب 2415
 • He shut the door, and then went quickly to the prayer-niche and (betook himself to) the invocation that is answered (by God).
 • حق نمودش آنچ بنمودش تمام ** گشت واقف بر سزای انتقام
 • God revealed the entire matter to him’ he became aware of him that was (really) deserving of punishment.
 • روز دیگر جمله خصمان آمدند ** پیش داود پیمبر صف زدند
 • Next day all the litigants came and formed ranks before David.
 • همچنان آن ماجراها باز رفت ** زود زد آن مدعی تشنیع زفت
 • Thus the questions (left) in dispute came up again: the plain tiff at once uttered violent reproaches.
 • حکم کردن داود بر صاحب گاو کی از سر گاو برخیز و تشنیع صاحب گاو بر داود علیه السلام
 • How David gave judgement against the owner of the cow, bidding him withdraw from the case concerning the cow; and how the owner of the cow reproached David, on whom be peace.