English    Türkçe    فارسی   

3
3949-3998

 • منبلی نی کو به کف پول آورد ** منبلی چستی کزین پل بگذرد
 • (I am) not the vagabond who gets small money into his palm, (but) the nimble vagabond who would cross this bridge (to the world hereafter)—
 • آن نه کو بر هر دکانی بر زند ** بل جهد از کون و کانی بر زند 3950
 • Not the one who cleaves to every shop; nay, but (the one who) springs away from (phenomenal) existence and strikes upon a mine (of reality).
 • مرگ شیرین گشت و نقلم زین سرا ** چون قفص هشتن پریدن مرغ را
 • Death and migration from this (earthly) abode has become as sweet to me as leaving the cage and flying (is sweet) to the (captive) bird—
 • آن قفص که هست عین باغ در ** مرغ می‌بیند گلستان و شجر
 • The cage that is in the very midst of the garden, (so that) the bird beholds the rose-beds and the trees,
 • جوق مرغان از برون گرد قفص ** خوش همی‌خوانند ز آزادی قصص
 • (While) outside, round the cage, a multitude of birds is sweetly chanting tales of liberty:
 • مرغ را اندر قفص زان سبزه‌زار ** نه خورش ماندست و نه صبر و قرار
 • At (the sight of) that verdant place neither (desire for) food remains to the bird in the cage, nor patience and rest,
 • سر ز هر سوراخ بیرون می‌کند ** تا بود کین بند از پا برکند 3955
 • (But) it puts out its head through every hole, that perchance it may tear off this fetter from its leg.
 • چون دل و جانش چنین بیرون بود ** آن قفص را در گشایی چون بود
 • Since its heart and soul are (already) outside like this, how will it be when you open the cage?”
 • نه چنان مرغ قفص در اندهان ** گرد بر گردش به حلقه گربگان
 • Not such is the bird caged amidst anxieties—cats round about it in a ring:
 • کی بود او را درین خوف و حزن ** آرزوی از قفص بیرون شدن
 • How, in this dread and sorrow, should it have the desire to go out of the cage?
 • او همی‌خواهد کزین ناخوش حصص ** صد قفص باشد بگرد این قفص
 • It wishes that, (to save it) from this unwelcome plucking (of its feathers), there might be a hundred cages round about this cage (in which it is confined).
 • عشق جالینوس برین حیات دنیا بود کی هنر او همینجا بکار می‌آید هنری نورزیده است کی در آن بازار بکار آید آنجا خود را به عوام یکسان می‌بیند
 • The love of (a) Galen is for this present life, for only here does his art avail; he has not practised any art that avails in yonder market: there he sees himself to be the same as the vulgar.
 • آنچنانک گفت جالینوس راد ** از هوای این جهان و از مراد 3960
 • That is even as wise Galen said on account of (his) passion for this world and because of what he desired (in it)—
 • راضیم کز من بماند نیم جان ** که ز کون استری بینم جهان
 • “I am content that (only) half of my vital spirit should remain, so that I may see the world through the arse of a mule.”
 • گربه می‌بیند بگرد خود قطار ** مرغش آیس گشته بودست از مطار
 • He sees around him cats in troops: his bird has despaired of flying;
 • یا عدم دیدست غیر این جهان ** در عدم نادیده او حشری نهان
 • Or he has deemed all except this world to be non-existence and has not perceived in non-existence a hidden resurrection.
 • چون جنین کش می‌کشد بیرون کرم ** می‌گریزد او سپس سوی شکم
 • Like the embryo which (the Divine) Bounty is drawing forth: it is fleeing back towards the belly.
 • لطف رویش سوی مصدر می‌کند ** او مقر در پشت مادر می‌کند 3965
 • (The Divine) Grace is turning its (the embryo's) face towards the place of exit, (while) it (the embryo) is making its abode in the mother's loins,
 • که اگر بیرون فتم زین شهر و کام ** ای عجب بینم بدیده این مقام
 • Saying, “Oh, I wonder, if I fall outside of this city and (abode of) pleasure, shall I see with my eye this dwelling-place;
 • یا دری بودی در آن شهر وخم ** که نظاره کردمی اندر رحم
 • Or would there be in that noisome city a door, so that I might gaze into the womb,
 • یا چو چشمه‌ی سوزنی راهم بدی ** که ز بیرونم رحم دیده شدی
 • Or would there be for me a path, (narrow) as the eye of a needle, so that the womb might become visible to me from outside?”
 • آن جنین هم غافلست از عالمی ** همچو جالینوس او نامحرمی
 • That embryo, too, is unaware of a world (outside): it is one unfamiliar (therewith), like Galen.
 • اونداند کن رطوباتی که هست ** آن مدد از عالم بیرونیست 3970
 • It does not know that the humours which exist (in the womb) are supplied (to it) from the external world,
 • آنچنانک چار عنصر در جهان ** صد مدد آرد ز شهر لامکان
 • Even as the four elements in this world obtain a hundred supplies (means of support) from the City beyond space.
 • آب و دانه در قفص گر یافتست ** آن ز باغ و عرصه‌ای درتافتست
 • If it has found water and seeds in its cage, those have appeared (there) from a Garden and Expanse.
 • جانهای انبیا بینند باغ ** زین قفص در وقت نقلان و فراغ
 • The spirits of the prophets behold the Garden from this cage at the time of their being transported and freed (from the body);
 • پس ز جالینوس و عالم فارغند ** همچو ماه اندر فلکها بازغند
 • Hence they are free of Galen and the world: they are shining like the moon in the skies.
 • ور ز جالینوس این گفت افتراست ** پس جوابم بهر جالینوس نیست 3975
 • And if this saying (as related) from Galen is a fiction, then my answer is not for Galen,
 • این جواب آنکس آمد کین بگفت ** که نبودستش دل پر نور جفت
 • (But) this is the answer to the person who said it, for the luminous heart has not been his mate.
 • مرغ جانش موش شد سوراخ‌جو ** چون شنید از گربگان او عرجوا
 • The bird, his spirit, became a mouse seeking a hole, when it heard from the cats (the cry), “Halt ye!”
 • زان سبب جانش وطن دید و قرار ** اندرین سوراخ دنیا موش‌وار
 • On that account his spirit, mouse-like, deemed its home and abode to be in this world-hole.
 • هم درین سوراخ بنایی گرفت ** درخور سوراخ دانایی گرفت
 • In this hole, too, it began to build and acquired a knowledge suitable to the hole;
 • پیشه‌هایی که مرورا در مزید ** کاندرین سوراخ کار آید گزید 3980
 • It chose the trades advantageous to it, which would be of use in this hole.
 • زانک دل بر کند از بیرون شدن ** بسته شد راه رهیدن از بدن
 • Inasmuch as it turned its heart away from (relinquished the desire for) going forth, the way of deliverance from the body was barred.
 • عنکبوت ار طبع عنقا داشتی ** از لعابی خیمه کی افراشتی
 • If the spider had the nature of the ‘Anqá, how should it have reared a tent (made) of some gossamer?
 • گربه کرده چنگ خود اندر قفص ** نام چنگش درد و سرسام و مغص
 • The cat has put its claws into the cage: the name of its claws is pain and delirium and gripes.
 • گربه مرگست و مرض چنگال او ** می‌زند بر مرغ و پر و بال او
 • The cat is Death, and its claws are disease: it is striking at the bird and its plumage.
 • گوشه گوشه می‌جهد سوی دوا ** مرگ چون قاضیست و رنجوری گوا 3985
 • He (the sick man) darts (like the bird) from corner to corner towards the remedy. Death is like the cadi, and the disease is the witness.
 • چون پیاده‌ی قاضی آمد این گواه ** که همی‌خواند ترا تا حکم گاه
 • This witness comes (to you), like the cadi's footman (officer), who summons you to the place of judgment.
 • مهلتی می‌خواهی از وی در گریز ** گر پذیرد شد و گرنه گفت خیز
 • You, in flight (from your doom), beg him (to grant you) a respite: if he consent, it is granted; otherwise, he says, “Arise (and go with me).”
 • جستن مهلت دوا و چاره‌ها ** که زنی بر خرقه‌ی تن پاره‌ها
 • The seeking of a respite consists in remedies and cures, that you may patch (thereby) the tattered cloak, the body.
 • عاقبت آید صباحی خشم‌وار ** چند باشد مهلت آخر شرم دار
 • At last, one morning, he comes angrily, saying, “How long will the respite be? Now, prithee, be ashamed!”
 • عذر خود از شه بخواه ای پرحسد ** پیش از آنک آنچنان روزی رسد 3990
 • O envious man, ask your pardon of the King ere such a day as that arrives.
 • وانک در ظلمت براند بارگی ** برکند زان نور دل یکبارگی
 • And he who rides his horse into the darkness and altogether removes his heart from the Light
 • می‌گریزد از گوا و مقصدش ** کان گوا سوی قضا می‌خواندش
 • Is fleeing from the witness and his purpose; for that witness is calling him to judgement.
 • دیگر باره ملامت کردن اهل مسجد مهمان را از شب خفتن در آن مسجد
 • How the people of the mosque blamed the guest once more for (his intention of) sleeping in the mosque by night.
 • قوم گفتندش مکن جلدی برو ** تا نگردد جامه و جانت گرو
 • The people said to him, “Do not act with foolhardiness, depart, lest thy (bodily) vesture and thy soul become in pawn (to Death).”
 • آن ز دور آسان نماید به نگر ** که به آخر سخت باشد ره‌گذر
 • Froth afar it seems easy, (but) look well! for in the end the passage is grievous.
 • خویشتن آویخت بس مرد و سکست ** وقت پیچاپیچ دست‌آویز جست 3995
 • Many a man hanged himself and broke (his neck) and at the moment of agony sought something for his hand to cling to.
 • پیشتر از واقعه آسان بود ** در دل مردم خیال نیک و بد
 • Before the battle, the fancy of good or evil is slight (makes no deep impression) in a man’s heart;
 • چون در آید اندرون کارزار ** آن زمان گردد بر آنکس کار زار
 • (But) when he enters into the fray, then to that person the matter becomes woeful.
 • چون نه شیری هین منه تو پای پیش ** کان اجل گرگست و جان تست میش
 • Since you are not a lion, beware, do not step forward, for that Doom is a wolf, and your soul is the sheep;