English    Türkçe    فارسی   

3
4304-4353

 • چون شنیدی کاندرین جو آب هست ** کور را تقلید باید کار بست
 • Forasmuch as you have heard that there is water in this river-bed, (go and try): the blind man must practise conformity.
 • جو فرو بر مشک آب‌اندیش را ** تا گران بینی تو مشک خویش را 4305
 • Carry down to the river the water-skin that has thoughts of the water, so that you may find your water-skin heavy.
 • چون گران دیدی شوی تو مستدل ** رست از تقلید خشک آنگاه دل
 • When you have found it heavy, you will be led to infer (the truth): at that moment your heart is delivered from dry conformity.
 • گر نبیند کور آب جو عیان ** لیک داند چون سبو بیند گران
 • If the blind man does not see the river-water ocularly, yet he knows, when he finds the jug heavy,
 • که ز جو اندر سبو آبی برفت ** کین سبک بود و گران شد ز آب و زفت
 • That some water has gone from the river into the jug; for this (jug) was light, and (now) it has become heavy and swollen with water;
 • زانک هر بادی مرا در می‌ربود ** باد می‌نربایدم ثقلم فزود
 • “Because,” (he will say), “every wind used to sweep me away, (but now) the wind does not sweep me away: my weight has increased.”
 • مر سفیهان را رباید هر هوا ** زانک نبودشان گرانی قوی 4310
 • The foolish are swept away by every gust of desire, because they have no weight (ballast) of (intellectual) faculties.
 • کشتی بی‌لنگر آمد مرد شر ** که ز باد کژ نیابد او حذر
 • The wicked man is an anchorless ship, for he finds no precaution (means of defence) against the perverse (contrary) wind.
 • لنگر عقلست عاقل را امان ** لنگری در یوزه کن از عاقلان
 • To the intelligent man the anchor of intelligence is security: beg (such) an anchor from the intelligent.
 • او مددهای خرد چون در ربود ** از خزینه در آن دریای جود
 • Since he (the Sage) has borne away the succours (supplies) of intelligence from the pearl-treasury of that Sea of Bounty,
 • زین چنین امداد دل پر فن شود ** بجهد از دل چشم هم روشن شود
 • By such succours (replenishments) the heart is filled with knowledge: it (that knowledge) shoots from the heart, and the eye too becomes illuminated,
 • زانک نور از دل برین دیده نشست ** تا چو دل شد دیده‌ی تو عاطلست 4315
 • Because the light from the heart has settled upon this eye so that your eye, having become the heart, is (physically) inactive.
 • دل چو بر انوار عقلی نیز زد ** زان نصیبی هم بدو دیده دهد
 • When the heart too has come into contact with the intellectual Lights, it bestows a portion thereof on the eyes also.
 • پس بدان کاب مبارک ز آسمان ** وحی دلها باشد و صدق بیان
 • Know, then, that the blessed Water from Heaven is the inspiration of (men's) hearts and the true explanation (of every mystery).
 • ما چو آن کره هم آب جو خوریم ** سوی آن وسواس طاعن ننگریم
 • Let us also, like that foal, drink the water of the stream; let us pay no regard to the evil suggestions of the railer.
 • پی‌رو پیغمبرانی ره سپر ** طعنه‌ی خلقان همه بادی شمر
 • (If) you are a follower of the prophets, tread the Way: deem all the railing of (human) creatures to be a (vain and empty) wind.
 • آن خداوندان که ره طی کرده‌اند ** گوش فا بانگ سگان کی کرده‌اند 4320
 • When have the Masters who have traversed the Way lent ear to the clamour of curs?
 • بقیه‌ی ذکر آن مهمان مسجد مهمان‌کش
 • The remainder of the story of the guest in the guest-killing mosque.
 • باز گو کان پاک‌باز شیرمرد ** اندر آن مسجد چه بنمودش چه کرد
 • Relate what appeared in the mosque to that self-sacrificing valiant man, and what he did.
 • خفت در مسجد خود او را خواب کو ** مرد غرقه گشته چون خسپد بجو
 • He slept in the mosque, (but) where (how) in sooth had he sleep? How should a submerged man sleep in the river?
 • خواب مرغ و ماهیان باشد همی ** عاشقان را زیر غرقاب غمی
 • Always, for the lovers (of God) beneath the flood of a (great) passion, there is (only) the sleep of birds and fishes.
 • نیمشب آواز با هولی رسید ** کایم آیم بر سرت ای مستفید
 • At midnight came an awful voice, “I come, I come upon thee, O thou that seekest advantage.”
 • پنج کرت این چنین آواز سخت ** می‌رسید و دل همی‌شد لخت‌لخت 4325
 • Five times came such a terrible voice, and his heart was being rent piecemeal.
 • تفسیر آیت واجلب علیهم بخیلک و رجلک
 • Commentary on the verse (of the Qur’án): “And raise the battle-cry against them with thy horsemen and men on foot.”
 • تو چو عزم دین کنی با اجتهاد ** دیو بانگت بر زند اندر نهاد
 • When you earnestly resolve to be religious, the Devil in your nature cries out at you,
 • که مرو زان سو بیندیش ای غوی ** که اسیر رنج و درویشی شوی
 • “Go not in that direction! Bethink you, O misguided one; for you will become captive to distress and poverty.
 • بی‌نوا گردی ز یاران وابری ** خوار گردی و پشیمانی خوری
 • You will become destitute, you will be cut off from friends, you will be despised, you will feel sorry.”
 • تو ز بیم بانگ آن دیو لعین ** وا گریزی در ضلالت از یقین
 • From fear of the outcry of that accursed Devil you flee away from certain truth into error,
 • که هلا فردا و پس فردا مراست ** راه دین پویم که مهلت پیش ماست 4330
 • Saying, “Ho, to-morrow is mine and after to-morrow: I will run in the Way of religion, I have (plenty of) time.”
 • مرگ بینی باز کو از چپ و راست ** می‌کشد همسایه را تا بانگ خاست
 • Then again you see Death killing your neighbours on left and right, so that the cry (of lamentation) is raised.
 • باز عزم دین کنی از بیم جان ** مرد سازی خویشتن را یک زمان
 • Now, in fear of (your) life, you resolve to be religious: for a while, you make yourself a (true) man;
 • پس سلح بر بندی از علم و حکم ** که من از خوفی نیارم پای کم
 • So you put on the armour of knowledge and wisdom, saying, “I will not shrink from any danger.”
 • باز بانگی بر زند بر تو ز مکر ** که بترس و باز گرد از تیغ فقر
 • Again he (the Devil) deceitfully cries out at you—“Be afraid and turn away from the sword of poverty!”
 • باز بگریزی ز راه روشنی ** آن سلاح علم و فن را بفکنی 4335
 • Once more you flee from the Way of Light and cast off that armour of knowledge and virtue.
 • سالها او را به بانگی بنده‌ای ** در چنین ظلمت نمد افکنده‌ای
 • (For many) years, you are a slave to him because of a cry: you have laid down the blanket (have lain down to rest) in such darkness as this!
 • هیبت بانگ شیاطین خلق را ** بند کردست و گرفته حلق را
 • Dread of the cry of the devils has bound the people and taken hold of their throats,
 • تا چنان نومید شد جانشان ز نور ** که روان کافران ز اهل قبور
 • Till their souls have become as hopeless of the Light as the spirits of the infidels who dwell in the tombs.
 • این شکوه بانگ آن ملعون بود ** هیبت بانگ خدایی چون بود
 • Such is the terror of the cry of that accursed one: how (great) must be the dread of the Divine cry!
 • هیبت بازست بر کبک نجیب ** مر مگس را نیست زان هیبت نصیب 4340
 • Dread of the falcon is (falling) upon the noble partridge: the fly hath no portion of that dread,
 • زانک نبود باز صیاد مگس ** عنکبوتان می مگس گیرند و بس
 • Because the falcon is not a hunter of flies: only spiders catch flies.
 • عنکبوت دیو بر چون تو ذباب ** کر و فر دارد نه بر کبک و عقاب
 • The spider, (which is) the Devil, hath dominion over flies like you, not over the partridge and the eagle.
 • بانگ دیوان گله‌بان اشقیاست ** بانگ سلطان پاسبان اولیاست
 • The cry of the devils is the drover of the damned; the cry of the Lord is the guardian of the (blessed) saints,
 • تا نیامیزد بدین دو بانگ دور ** قطره‌ای از بحر خوش با بحر شور
 • To the end that, by reason of these two cries (being) far distant (from each other), not a drop of the sweet sea may mingle with the briny sea.
 • رسیدن بانگ طلسمی نیم‌شب مهمان مسجد را
 • How the talismanic cry came at midnight to (the ears of) the guest in the mosque.
 • بشنو اکنون قصه‌ی آن بانگ سخت ** که نرفت از جا بدان آن نیکبخت 4345
 • Now hear the tale of the terrible cry, by which that good-fortuned man was not dismayed.
 • گفت چون ترسم چو هست این طبل عید ** تا دهل ترسد که زخم او را رسید
 • He said, “How should I fear? for this is the drum of the Festival. Let the drum fear, since blows belong to it.
 • ای دهلهای تهی بی قلوب ** قسمتان از عید جان شد زخم چوب
 • O empty drums without hearts, your share in the festival of the spirit is (naught but) blows of the (drum-)stick.
 • شد قیامت عید و بی‌دینان دهل ** ما چو اهل عید خندان همچو گل
 • The Resurrection is the Festival, and the irreligious are the drum: we, like the festive folk, are laughing as the rose.”
 • بشنو اکنون این دهل چون بانگ زد ** دیگ دولتبا چگونه می‌پزد
 • Now hear how, when this drum boomed, he (the guest) cooks the pot containing the broth of felicity.
 • چونک بشنود آن دهل آن مرد دید ** گفت چون ترسد دلم از طبل عید 4350
 • When that man of insight heard the drum, he said, “How should my heart be afraid of the drum of the Festival?”
 • گفت با خود هین ملرزان دل کزین ** مرد جان بددلان بی‌یقین
 • He said to himself, “Beware, do not let thy heart tremble, for (only) the souls of the faint-hearted who lack faith have died at this (noise of the drum).
 • وقت آن آمد که حیدروار من ** ملک گیرم یا بپردازم بدن
 • The time has come for me, like Haydar (‘Alí), to seize a kingdom, or to quit the body.”
 • بر جهید و بانگ بر زد کای کیا ** حاضرم اینک اگر مردی بیا
 • He sprang up and shouted, “O prince, lo, here am I: if thou art a man, come on!”