English    Türkçe    فارسی   

3
4356-4405

 • بعد از آن برخاست آن شیر عتید ** تا سحرگه زر به بیرون می‌کشید
 • Afterwards that ready lion (valiant man) rose up, and till dawn he was carrying out the gold
 • دفن می‌کرد و همی آمد بزر ** با جوال و توبره بار دگر
 • And burying it and coming (back) to it once more with sack and bag.
 • گنجها بنهاد آن جانباز از آن ** کوری ترسانی واپس خزان
 • That self-devoting one laid by (great) stores thereof, to the confusion of (in despite of) the timidity of the backsliders.
 • این زر ظاهر بخاطر آمدست ** در دل هر کور دور زرپرست
 • (The thought that) this (is) external (material) gold has occurred to the mind of every blind, God-forsaken gold-worshipper.
 • کودکان اسفالها را بشکنند ** نام زر بنهند و در دامن کنند 4360
 • (Similarly) children break potsherds, give the name of gold (to the fragments), and put them in their skirts.
 • اندر آن بازی چو گویی نام زر ** آن کند در خاطر کودک گذر
 • When in that game you mention the name of gold, (the idea of) that (potsherd) crosses the child's mind.
 • بل زر مضروب ضرب ایزدی ** کو نگردد کاسد آمد سرمدی
 • Nay, (’tis) the gold stamped with the Divine stamp, (the gold) which does not become obsolete, (but) is everlasting;
 • آن زری کین زر از آن زر تاب یافت ** گوهر و تابندگی و آب یافت
 • The gold from which this (worldly) gold gained lustre and derived sheen and splendour and brilliance;
 • آن زری که دل ازو گردد غنی ** غالب آید بر قمر در روشنی
 • The gold whereby the heart is made rich: it surpasses the moon in brightness.
 • شمع بود آن مسجد و پروانه او ** خویشتن در باخت آن پروانه‌خو 4365
 • That mosque was the candle, and he (the guest) was the moth: that man of moth-like nature gambled himself away (sacrificed himself).
 • پر بسوخت او را ولیکن ساختش ** بس مبارک آمد آن انداختش
 • It burnt his wings, but it complied with him (granted his desire): his throwing (himself into the flame) was very blessed.
 • همچو موسی بود آن مسعودبخت ** کاتشی دید او به سوی آن درخت
 • That man of happy fortune was like Moses who beheld a fire in the direction of the tree.
 • چون عنایتها برو موفور بود ** نار می‌پنداشت و خود آن نور بود
 • Since the (Divine) favours were plenteously bestowed on him, he (only) fancied it was fire, and really it was the Light.
 • مرد حق را چون ببینی ای پسر ** تو گمان داری برو نار بشر
 • O son, when you see a man of God, you suppose (that you see) in him the fire of human nature.
 • تو ز خود می‌آیی و آن در تو است ** نار و خار ظن باطل این سو است 4370
 • You are coming (to that conclusion) from yourself, and that (human nature) is in you (not in him): the fire and thorns of vain opinion are in this quarter.
 • او درخت موسی است و پر ضیا ** نور خوان نارش مخوان باری بیا
 • He is the tree of Moses and filled with radiance: come, now, call him the Light, do not call him fire.
 • نه فطام این جهان ناری نمود ** سالکان رفتند و آن خود نور بود
 • Did not the weaning from this world seem (as) a fire? The pilgrims went (on their way), and that (weaning) was really the Light.
 • پس بدان که شمع دین بر می‌شود ** این نه همچون شمع آتشها بود
 • Know, then, that the Candle of Religion is always mounting (shining more and more): this is not like the candle of flames.
 • این نماید نور و سوزد یار را ** و آن بصورت نار و گل زوار را
 • This (flaming candle) seems to be Light, (but) it burns its friend, while that (Candle of Religion) is fire in appearance, but is (delicious as) roses to (its) visitors.
 • این چو سازنده ولی سوزنده‌ای ** و آن گه وصلت دل افروزنده‌ای 4375
 • The former is like a complaisant (friend), but it is a burner, while that (other) is an illuminator of the heart at the moment of union.
 • شکل شعله‌ی نور پاک سازوار ** حاضران را نور و دوران را چو نار
 • To those present (with God) the appearance of the spark of pure and worthy Light is luminous, while to those far (from God) it is like fire.
 • ملاقات آن عاشق با صدر جهان
 • The meeting of the lover with the Sadr-i Jahán.
 • آن بخاری نیز خود بر شمع زد ** گشته بود از عشقش آسان آن کبد
 • The man of Bukhárá also cast himself upon candle: because of his passion that suffering had become easy to him.
 • آه سوزانش سوی گردون شده ** در دل صدر جهان مهر آمده
 • His burning sighs went up to heaven: kindness (for him) came into the heart of the Sadr-i Jahán,
 • گفته با خود در سحرگه کای احد ** حال آن آواره‌ی ما چون بود
 • (Who) said, (communing) with himself at dawn, “O (Thou who art) One, how fareth that distraught wanderer of Ours?
 • او گناهی کرد و ما دیدیم لیک ** رحمت ما را نمی‌دانست نیک 4380
 • He committed a sin, and We saw (it), but he was not well acquainted with Our mercy.
 • خاطر مجرم ز ما ترسان شود ** لیک صد اومید در ترسش بود
 • The sinner’s heart becomes afraid of Us, but in his fear there are a hundred hopes.
 • من بترسانم وقیح یاوه را ** آنک ترسد من چه ترسانم ورا
 • I frighten the impudent man who has lost the (right) way: why should I frighten him who is afraid?
 • بهر دیگ سرد آذر می‌رود ** نه بدان کز جوش از سر می‌رود
 • Fire is used for the cold pot, not for that (pot) which is boiling over.
 • آمنان را من بترسانم به علم ** خایفان را ترس بردارم به حلم
 • I frighten the unafraid by (My) knowledge; I take away the fear of the afraid by (My) clemency.
 • پاره‌دوزم پاره در موضع نهم ** هر کسی را شربت اندر خور دهم 4385
 • I am a patcher: I put the patch in (its proper) place; I give drink to every one in due measure.”
 • هست سر مرد چون بیخ درخت ** زان بروید برگهاش از چوب سخت
 • A man’s inmost consciousness is like the root of a tree; hence his leaves grow from the hard wood.
 • درخور آن بیخ رسته برگها ** در درخت و در نفوس و در نهی
 • The leaves grow according to the root, in the tree and in souls and in minds.
 • برفلک پرهاست ز اشجار وفا ** اصلها ثابت و فرعه فی السما
 • From the trees of faithfulness there are wings (that soar) to heaven its root is fast (in the earth), and its branch is in the sky.
 • چون برست از عشق پر بر آسمان ** چون نروید در دل صدر جهان
 • Since through love grew the wing (that soars) to heaven, how should it not grow in the heart of the Sadr-i Jahán?
 • موج می‌زد در دلش عفو گنه ** که ز هر دل تا دل آمد روزنه 4390
 • Forgiveness of the sin was surging in his heart, for as much as there is a window from each heart to (every other) heart;
 • که ز دل تا دل یقین روزن بود ** نه جدا و دور چون دو تن بود
 • For assuredly there is a window from heart to heart: they are not separate and far (from each other), like two bodies.
 • متصل نبود سفال دو چراغ ** نورشان ممزوج باشد در مساغ
 • The earthenware (basins) of two lamps are not joined, but their light is mingled in (its) passage.
 • هیچ عاشق خود نباشد وصل‌جو ** که نه معشوقش بود جویای او
 • No lover, in sooth, is seeking union without his loved one seeking him;
 • لیک عشق عاشقان تن زه کند ** عشق معشوقان خوش و فربه کند
 • But the love of lovers makes the body (thin as) a bowstring, (while) the love of loved ones makes it comely and fat.
 • چون درین دل برق مهر دوست جست ** اندر آن دل دوستی می‌دان که هست 4395
 • When the lightning of love for the beloved has shot into this heart, know that there is love in that heart.
 • در دل تو مهر حق چون شد دوتو ** هست حق را بی گمانی مهر تو
 • When love for God has been doubled in thy heart, without any doubt God hath love for thee.
 • هیچ بانگ کف زدن ناید بدر ** از یکی دست تو بی دستی دگر
 • No sound of clapping comes forth from one hand of thine without the other hand.
 • تشنه می‌نالد که ای آب گوار ** آب هم نالد که کو آن آب‌خوار
 • The thirsty man is moaning, “O delicious water!” The water moans too, saying, “Where is the water-drinker?”
 • جذب آبست این عطش در جان ما ** ما از آن او و او هم آن ما
 • This thirst in our souls is the attraction exerted by the Water: we are Its, and It is ours.
 • حکمت حق در قضا و در قدر ** کرد ما را عاشقان همدگر 4400
 • The Wisdom of God in destiny and in decree made us lovers of one another.
 • جمله اجزای جهان زان حکم پیش ** جفت جفت و عاشقان جفت خویش
 • Because of that fore-ordainment all the particles of the world re paired as mates and are in love with their own mate.
 • هست هر جزوی ز عالم جفت‌خواه ** راست همچون کهربا و برگ کاه
 • Every particle of the universe is desiring its mate, just like amber and the blade of straw.
 • آسمان گوید زمین را مرحبا ** با توم چون آهن و آهن‌ربا
 • Heaven says to the earth, “Welcome! To thee I am (in the same relation) as the iron and the magnet.”
 • آسمان مرد و زمین زن در خرد ** هرچه آن انداخت این می‌پرورد
 • In (the view of) the intellect, heaven is man and the earth woman: whatever that (heaven) casts forth this (earth) fosters
 • چون نماند گرمیش بفرستد او ** چون نماند تری و نم بدهد او 4405
 • When it (the earth) hath no heat remaining, it (heaven) sends it; when no freshness and moisture remains, it bestows it.