English    Türkçe    فارسی   

4
2107-2156

 • چون وصیت کرد آن آزادمرد ** هر مریدی کاردی آماده کرد
 • When that (spiritual) freeman gave the injunction, each disciple made ready a knife.
 • مست گشت او باز از آن سغراق زفت ** آن وصیتهاش از خاطر برفت
 • Again he (Báyazíd) became intoxicated by that potent flagon: those injunctions vanished from his mind.
 • نقل آمد عقل او آواره شد ** صبح آمد شمع او بیچاره شد
 • The Dessert came: his reason became distraught. The Dawn came: his candle became helpless.
 • عقل چون شحنه‌ست چون سلطان رسید ** شحنه‌ی بیچاره در کنجی خزید 2110
 • Reason is like the prefect: when the sultan arrives, the helpless prefect creeps into a corner.
 • عقل سایه‌ی حق بود حق آفتاب ** سایه را با آفتاب او چه تاب
 • Reason is the shadow of God: God is the sun: what power hath the shadow to resist His sun?
 • چون پری غالب شود بر آدمی ** گم شود از مرد وصف مردمی
 • When a genie prevails over (gains possession of) a man, the attributes of humanity disappear from the man.
 • هر چه گوید آن پری گفته بود ** زین سری زان آن سری گفته بود
 • Whatsoever he says, that genie will (really) have said it: the one who belongs to this side will have spoken from (the control of) the one who belongs to yonder side.
 • چون پری را این دم و قانون بود ** کردگار آن پری خود چون بود
 • Since a genie hath this influence and rule, how (much more powerful) indeed must be the Creator of that genie!
 • اوی او رفته پری خود او شده ** ترک بی‌الهام تازی‌گو شده 2115
 • His (the possessed man's) “he” (personality) is gone: he has in sooth become the genie: the Turk, without (receiving) Divine inspiration, has become a speaker of Arabic.
 • چون به خود آید نداند یک لغت ** چون پری را هست این ذات و صفت
 • When he comes to himself, he does not know a word (of Arabic). Inasmuch as a genie hath this essence and quality,
 • پس خداوند پری و آدمی ** از پری کی باشدش آخر کمی
 • Then how, pray, should the Lord of genie and man have inferiority to the genie?
 • شیرگیر ار خون نره شیر خورد ** تو بگویی او نکرد آن باده کرد
 • If a pot-valiant fellow has drunk the blood of a fierce lion, you will say that the wine did it, not he;
 • ور سخن پردازد از زر کهن ** تو بگویی باده گفتست آن سخن
 • And if he fashion words of old (pure) gold, you will say that the wine has spoken those words.
 • باده‌ای را می‌بود این شر و شور ** نور حق را نیست آن فرهنگ و زور 2120
 • A wine hath this (power to excite) disturbance and commotion: hath not the Light of God that virtue and potency
 • که ترا از تو به کل خالی کند ** تو شوی پست او سخن عالی کند
 • To make you entirely empty of self, (so that) you should be laid low and He should make the Word lofty (within you)?
 • گر چه قرآن از لب پیغامبرست ** هر که گوید حق نگفت او کافرست
 • Though the Qur’án is (dictated) from the lips of the Prophet —if any one says God did not speak it, he is an infidel.
 • چون همای بی‌خودی پرواز کرد ** آن سخن را بایزید آغاز کرد
 • When the humá of selflessness took wing (and soared), Báyazíd began (to repeat) those words.
 • عقل را سیل تحیر در ربود ** زان قوی‌تر گفت که اول گفته بود
 • The flood of bewilderment swept away his reason: he spoke more strongly than he had spoken at first,
 • نیست اندر جبه‌ام الا خدا ** چند جویی بر زمین و بر سما 2125
 • (Saying), “Within my mantle there is naught but God: how long wilt thou seek on the earth and in heaven?”
 • آن مریدان جمله دیوانه شدند ** کاردها در جسم پاکش می‌زدند
 • All the disciples became frenzied and dashed their knives at his holy body.
 • هر یکی چون ملحدان گرده کوه ** کارد می‌زد پیر خود را بی ستوه
 • Like the heretics of Girdakúh, every one was ruthlessly stabbing his spiritual Director.
 • هر که اندر شیخ تیغی می‌خلید ** بازگونه از تن خود می‌درید
 • Every one who plunged a dagger into the Shaykh was reversely making a gash in his own body.
 • یک اثر نه بر تن آن ذوفنون ** وان مریدان خسته و غرقاب خون
 • There was no mark (of a wound) on the body of that possessor of the (mystic) sciences, while those disciples were wounded and drowned in blood.
 • هر که او سویی گلویش زخم برد ** حلق خود ببریده دید و زار مرد 2130
 • Whoever aimed a blow at his throat saw his own throat cut, and died miserably;
 • وآنک او را زخم اندر سینه زد ** سینه‌اش بشکافت و شد مرده‌ی ابد
 • And whoever inflicted a blow on his breast, his (own) breast was riven, and he became dead for ever;
 • وآنک آگه بود از آن صاحب‌قران ** دل ندادش که زند زخم گران
 • And he that was acquainted with that (spiritual) emperor of high fortune, (and) his heart (courage) did not consent to strike a heavy blow,
 • نیم‌دانش دست او را بسته کرد ** جان ببرد الا که خود را خسته کرد
 • Half-knowledge tied his hand, (so that) he saved his life and only wounded himself.
 • روز گشت و آن مریدان کاسته ** نوحه‌ها از خانه‌شان برخاسته
 • Day broke, and the disciples were thinned: wails of lamentation arose from their house.
 • پیش او آمد هزاران مرد و زن ** کای دو عالم درج در یک پیرهن 2135
 • Thousands of men and women came to him (Báyazíd), saying, “O thou in whose single shirt the two worlds are contained,
 • این تن تو گر تن مردم بدی ** چون تن مردم ز خنجر گم شدی
 • If this body of thine were a human body, it would have been destroyed, like a human body, by the daggers.”
 • با خودی با بی‌خودی دوچار زد ** با خود اندر دیده‌ی خود خار زد
 • A self-existent one encountered a selfless one in combat: the self-existent one drove a thorn into his own eye (hurt himself).
 • ای زده بر بی‌خودان تو ذوالفقار ** بر تن خود می‌زنی آن هوش دار
 • O you who stab the selfless ones with the sword, you are stabbing your own body with it. Beware!
 • زانک بی‌خود فانی است و آمنست ** تا ابد در آمنی او ساکنست
 • For the selfless one has passed away (in God) and is safe: he is dwelling in safety for ever.
 • نقش او فانی و او شد آینه ** غیر نقش روی غیر آن جای نه 2140
 • His form has passed away and he has become a mirror: naught is there but the form (image) of the face of another.
 • گر کنی تف سوی روی خود کنی ** ور زنی بر آینه بر خود زنی
 • If you spit (at it), you spit at your own face; and if you strike at the mirror, you strike at yourself;
 • ور ببینی روی زشت آن هم توی ** ور ببینی عیسی و مریم توی
 • And if you see an ugly face (in that mirror), ’tis you; and if you see Jesus and Mary, ’tis you.
 • او نه اینست و نه آن او ساده است ** نقش تو در پیش تو بنهاده است
 • He is neither this nor that: he is simple (pure and free from attributes of self): he has placed your image before you.
 • چون رسید اینجا سخن لب در ببست ** چون رسید اینجا قلم درهم شکست
 • When the discourse reached this point, it closed its lips; when the pen reached this point, it broke to pieces.
 • لب ببند ار چه فصاحت دست داد ** دم مزن والله اعلم بالرشاد 2145
 • Close thy lips (O my soul): though eloquence is at thy command, do not breathe a word—and God best knoweth the right way.
 • برکنار بامی ای مست مدام ** پست بنشین یا فرود آ والسلام
 • O you who are drunken with the wine (of love), you are on the edge of the roof: sit down or (else) descend, and peace be with you!
 • هر زمانی که شدی تو کامران ** آن دم خوش را کنار بام دان
 • Every moment when you enjoy (union with the Beloved), deem that delightful moment to be the edge of the roof.
 • بر زمان خوش هراسان باش تو ** هم‌چو گنجش خفیه کن نه فاش تو
 • Be trembling for (fear of losing) the delightful moment: conceal it like a treasure, do not divulge it.
 • تا نیاید بر ولا ناگه بلا ** ترس ترسان رو در آن مکمن هلا
 • Lest calamity suddenly befall (your) plighted love, take heed, go very fearfully into that place of ambush.
 • ترس جان در وقت شادی از زوال ** زان کنار بام غیبست ارتحال 2150
 • The spirit's fear of loss at the moment of enjoyment is (the sign of its) departure (descent) from the hidden roof-edge.
 • گر نمی‌بینی کنار بام راز ** روح می‌بیند که هستش اهتزاز
 • If you do not see the mysterious roof-edge, (yet) the spirit is seeing, for it is shuddering (with fear).
 • هر نکالی ناگهان کان آمدست ** بر کنار کنگره‌ی شادی بدست
 • Every sudden chastisement that has come to pass has taken place on the edge of the turret of enjoyment.
 • جز کنار بام خود نبود سقوط ** اعتبار از قوم نوح و قوم لوط
 • Indeed there is no fall except (on) the edge of the roof: (take) warning from (the fate of) the people of Noah and the people of Lot.
 • بیان سبب فصاحت و بسیارگویی آن فضول به خدمت رسول علیه‌السلام
 • Explaining the cause of the eloquence and loquacity of that impertinent man in the presence of the Prophet, on whom be peace.
 • پرتو مستی بی‌حد نبی ** چون بزد هم مست و خوش گشت آن غبی
 • When the ray (reflexion) of the Prophet's boundless intoxication struck (the objector), that stupid fellow also became drunken and merry.
 • لاجرم بسیارگو شد از نشاط ** مست ادب بگذاشت آمد در خباط 2155
 • Of course, in consequence of (drunken) glee he became loquacious: the intoxicated man neglected (to observe) respect and began to rave.
 • نه همه جا بی‌خودی شر می‌کند ** بی‌ادب را می چنان‌تر می‌کند
 • Not on every occasion does selflessness (intoxication) work mischief, (but) wine makes the unmannerly person more so.