English    Türkçe    فارسی   

4
2116-2165

 • چون به خود آید نداند یک لغت ** چون پری را هست این ذات و صفت
 • When he comes to himself, he does not know a word (of Arabic). Inasmuch as a genie hath this essence and quality,
 • پس خداوند پری و آدمی ** از پری کی باشدش آخر کمی
 • Then how, pray, should the Lord of genie and man have inferiority to the genie?
 • شیرگیر ار خون نره شیر خورد ** تو بگویی او نکرد آن باده کرد
 • If a pot-valiant fellow has drunk the blood of a fierce lion, you will say that the wine did it, not he;
 • ور سخن پردازد از زر کهن ** تو بگویی باده گفتست آن سخن
 • And if he fashion words of old (pure) gold, you will say that the wine has spoken those words.
 • باده‌ای را می‌بود این شر و شور ** نور حق را نیست آن فرهنگ و زور 2120
 • A wine hath this (power to excite) disturbance and commotion: hath not the Light of God that virtue and potency
 • که ترا از تو به کل خالی کند ** تو شوی پست او سخن عالی کند
 • To make you entirely empty of self, (so that) you should be laid low and He should make the Word lofty (within you)?
 • گر چه قرآن از لب پیغامبرست ** هر که گوید حق نگفت او کافرست
 • Though the Qur’án is (dictated) from the lips of the Prophet —if any one says God did not speak it, he is an infidel.
 • چون همای بی‌خودی پرواز کرد ** آن سخن را بایزید آغاز کرد
 • When the humá of selflessness took wing (and soared), Báyazíd began (to repeat) those words.
 • عقل را سیل تحیر در ربود ** زان قوی‌تر گفت که اول گفته بود
 • The flood of bewilderment swept away his reason: he spoke more strongly than he had spoken at first,
 • نیست اندر جبه‌ام الا خدا ** چند جویی بر زمین و بر سما 2125
 • (Saying), “Within my mantle there is naught but God: how long wilt thou seek on the earth and in heaven?”
 • آن مریدان جمله دیوانه شدند ** کاردها در جسم پاکش می‌زدند
 • All the disciples became frenzied and dashed their knives at his holy body.
 • هر یکی چون ملحدان گرده کوه ** کارد می‌زد پیر خود را بی ستوه
 • Like the heretics of Girdakúh, every one was ruthlessly stabbing his spiritual Director.
 • هر که اندر شیخ تیغی می‌خلید ** بازگونه از تن خود می‌درید
 • Every one who plunged a dagger into the Shaykh was reversely making a gash in his own body.
 • یک اثر نه بر تن آن ذوفنون ** وان مریدان خسته و غرقاب خون
 • There was no mark (of a wound) on the body of that possessor of the (mystic) sciences, while those disciples were wounded and drowned in blood.
 • هر که او سویی گلویش زخم برد ** حلق خود ببریده دید و زار مرد 2130
 • Whoever aimed a blow at his throat saw his own throat cut, and died miserably;
 • وآنک او را زخم اندر سینه زد ** سینه‌اش بشکافت و شد مرده‌ی ابد
 • And whoever inflicted a blow on his breast, his (own) breast was riven, and he became dead for ever;
 • وآنک آگه بود از آن صاحب‌قران ** دل ندادش که زند زخم گران
 • And he that was acquainted with that (spiritual) emperor of high fortune, (and) his heart (courage) did not consent to strike a heavy blow,
 • نیم‌دانش دست او را بسته کرد ** جان ببرد الا که خود را خسته کرد
 • Half-knowledge tied his hand, (so that) he saved his life and only wounded himself.
 • روز گشت و آن مریدان کاسته ** نوحه‌ها از خانه‌شان برخاسته
 • Day broke, and the disciples were thinned: wails of lamentation arose from their house.
 • پیش او آمد هزاران مرد و زن ** کای دو عالم درج در یک پیرهن 2135
 • Thousands of men and women came to him (Báyazíd), saying, “O thou in whose single shirt the two worlds are contained,
 • این تن تو گر تن مردم بدی ** چون تن مردم ز خنجر گم شدی
 • If this body of thine were a human body, it would have been destroyed, like a human body, by the daggers.”
 • با خودی با بی‌خودی دوچار زد ** با خود اندر دیده‌ی خود خار زد
 • A self-existent one encountered a selfless one in combat: the self-existent one drove a thorn into his own eye (hurt himself).
 • ای زده بر بی‌خودان تو ذوالفقار ** بر تن خود می‌زنی آن هوش دار
 • O you who stab the selfless ones with the sword, you are stabbing your own body with it. Beware!
 • زانک بی‌خود فانی است و آمنست ** تا ابد در آمنی او ساکنست
 • For the selfless one has passed away (in God) and is safe: he is dwelling in safety for ever.
 • نقش او فانی و او شد آینه ** غیر نقش روی غیر آن جای نه 2140
 • His form has passed away and he has become a mirror: naught is there but the form (image) of the face of another.
 • گر کنی تف سوی روی خود کنی ** ور زنی بر آینه بر خود زنی
 • If you spit (at it), you spit at your own face; and if you strike at the mirror, you strike at yourself;
 • ور ببینی روی زشت آن هم توی ** ور ببینی عیسی و مریم توی
 • And if you see an ugly face (in that mirror), ’tis you; and if you see Jesus and Mary, ’tis you.
 • او نه اینست و نه آن او ساده است ** نقش تو در پیش تو بنهاده است
 • He is neither this nor that: he is simple (pure and free from attributes of self): he has placed your image before you.
 • چون رسید اینجا سخن لب در ببست ** چون رسید اینجا قلم درهم شکست
 • When the discourse reached this point, it closed its lips; when the pen reached this point, it broke to pieces.
 • لب ببند ار چه فصاحت دست داد ** دم مزن والله اعلم بالرشاد 2145
 • Close thy lips (O my soul): though eloquence is at thy command, do not breathe a word—and God best knoweth the right way.
 • برکنار بامی ای مست مدام ** پست بنشین یا فرود آ والسلام
 • O you who are drunken with the wine (of love), you are on the edge of the roof: sit down or (else) descend, and peace be with you!
 • هر زمانی که شدی تو کامران ** آن دم خوش را کنار بام دان
 • Every moment when you enjoy (union with the Beloved), deem that delightful moment to be the edge of the roof.
 • بر زمان خوش هراسان باش تو ** هم‌چو گنجش خفیه کن نه فاش تو
 • Be trembling for (fear of losing) the delightful moment: conceal it like a treasure, do not divulge it.
 • تا نیاید بر ولا ناگه بلا ** ترس ترسان رو در آن مکمن هلا
 • Lest calamity suddenly befall (your) plighted love, take heed, go very fearfully into that place of ambush.
 • ترس جان در وقت شادی از زوال ** زان کنار بام غیبست ارتحال 2150
 • The spirit's fear of loss at the moment of enjoyment is (the sign of its) departure (descent) from the hidden roof-edge.
 • گر نمی‌بینی کنار بام راز ** روح می‌بیند که هستش اهتزاز
 • If you do not see the mysterious roof-edge, (yet) the spirit is seeing, for it is shuddering (with fear).
 • هر نکالی ناگهان کان آمدست ** بر کنار کنگره‌ی شادی بدست
 • Every sudden chastisement that has come to pass has taken place on the edge of the turret of enjoyment.
 • جز کنار بام خود نبود سقوط ** اعتبار از قوم نوح و قوم لوط
 • Indeed there is no fall except (on) the edge of the roof: (take) warning from (the fate of) the people of Noah and the people of Lot.
 • بیان سبب فصاحت و بسیارگویی آن فضول به خدمت رسول علیه‌السلام
 • Explaining the cause of the eloquence and loquacity of that impertinent man in the presence of the Prophet, on whom be peace.
 • پرتو مستی بی‌حد نبی ** چون بزد هم مست و خوش گشت آن غبی
 • When the ray (reflexion) of the Prophet's boundless intoxication struck (the objector), that stupid fellow also became drunken and merry.
 • لاجرم بسیارگو شد از نشاط ** مست ادب بگذاشت آمد در خباط 2155
 • Of course, in consequence of (drunken) glee he became loquacious: the intoxicated man neglected (to observe) respect and began to rave.
 • نه همه جا بی‌خودی شر می‌کند ** بی‌ادب را می چنان‌تر می‌کند
 • Not on every occasion does selflessness (intoxication) work mischief, (but) wine makes the unmannerly person more so.
 • گر بود عاقل نکو فر می‌شود ** ور بود بدخوی بتر می‌شود
 • If he (the wine-drinker) be intelligent, he becomes decorous (displays goodly qualities when beside himself); and if he be evil-natured, he becomes worse.
 • لیک اغلب چون بدند و ناپسند ** بر همه می را محرم کرده‌اند
 • But since the majority are evil and reprobate, wine has been forbidden to all.
 • بیان رسول علیه السلام سبب تفضیل و اختیار کردن او آن هذیلی را به امیری و سرلشکری بر پیران و کاردیدگان
 • How the Prophet, on whom be peace, explained the cause of his preferring and choosing the (young) man of Hudhayl as commander and chief of the army over the heads of the elders and veterans.
 • حکم اغلب راست چون غالب بدند ** تیغ را از دست ره‌زن بستدند
 • Cases are decided by the general rule (not by the exceptions):since the majority are evil, the sword was taken away from the hand of the highwayman.
 • گفت پیغامبر کای ظاهرنگر ** تو مبین او را جوان و بی‌هنر 2160
 • The Prophet said, “O thou who lookest on externals, do not regard him as a youth and unskilled.
 • ای بسا ریش سیاه و مردت پیر ** ای بسا ریش سپید و دل چو قیر
 • Oh, there is many a black beard and the man (its owner) old (in wisdom); oh, there is many a white beard with a heart (black) as pitch.
 • عقل او را آزمودم بارها ** کرد پیری آن جوان در کارها
 • Often have I tested his understanding: that youth has shown (the ripe experience of) age in (handling) affairs.
 • پیر پیر عقل باشد ای پسر ** نه سپیدی موی اندر ریش و سر
 • O son, the (really) old is the old in understanding: ‘tis not whiteness of the hair in the beard and on the head.
 • از بلیس او پیرتر خود کی بود ** چونک عقلش نیست او لاشی بود
 • How should he (any old man) be older than Iblís? When he lacks understanding, he is good-for-naught.
 • طفل گیرش چون بود عیسی نفس ** پاک باشد از غرور و از هوس 2165
 • Suppose he is a child: (what matter) when he hath the (life-giving) breath of Jesus (and) is purged of vainglory and vain desire?