English    Türkçe    فارسی   

4
3289-3338

 • جمع باید کرد اجزا را به عشق ** تا شوی خوش چون سمرقند و دمشق
 • Thou must unite the (scattered) parts by means of love, to the end that thou mayst become sweet as Samarcand and Damascus.
 • جو جوی چون جمع گردی ز اشتباه ** پس توان زد بر تو سکه‌ی پادشاه 3290
 • When thou becomest united, grain by grain, from (after thy dispersion in) perplexity, then it is possible to stamp upon thee the King's die;
 • ور ز مثقالی شوی افزون تو خام ** از تو سازد شه یکی زرینه جام
 • And if thou, foolish man, become greater than a mithqál (dinar), the King will make of thee a cup of gold.
 • پس برو هم نام و هم القاب شاه ** باشد و هم صورتش ای وصل خواه
 • Then thereon will be both the name and the titles of the King and also his effigy, O thou that cravest to attain,
 • تا که معشوقت بود هم نان هم آب ** هم چراغ و شاهد و نقل شراب
 • So that the Beloved will be to thee both bread and water and lamp and minion and dessert and wine.
 • جمع کن خود را جماعت رحمتست ** تا توانم با تو گفتن آنچ هست
 • Unite thyself—union is (a Divine) mercy—that I may be able to speak unto thee that which is;
 • زانک گفتن از برای باوریست ** جان شرک از باوری حق بریست 3295
 • For speaking is for the purpose of (producing) belief: the spirit of polytheism is quit (devoid) of belief in God.
 • جان قسمت گشته بر حشو فلک ** در میان شصت سودا مشترک
 • The spirit that has been distributed over the contents of the (mundane) sphere is shared amongst sixty passions;
 • پس خموشی به دهد او را ثبوت ** پس جواب احمقان آمد سکوت
 • Therefore silence is best: it gives peace to it ( to that spirit); therefore ( I ought to follow the adage) “Silence is the answer to fools.”
 • این همی‌دانم ولی مستی تن ** می‌گشاید بی‌مراد من دهن
 • This I know, but intoxication of the body is opening my mouth without volition on my part,
 • آنچنان که از عطسه و از خامیاز ** این دهان گردد بناخواه تو باز
 • Just as in sneezing and yawning this mouth becomes open without your willing it.
 • تفسیر این حدیث کی ائنی لاستغفر الله فی کل یوم سبعین مرة
 • Commentary on the Tradition, "Verily, I ask pardon of God seventy times every day."
 • هم‌چو پیغامبر ز گفتن وز نثار ** توبه آرم روز من هفتاد بار 3300
 • Like the Prophet, I repent seventy times daily of speaking and giving out (mysteries);
 • لیک آن مستی شود توبه‌شکن ** منسی است این مستی تن جامه کن
 • But that intoxication becomes a breaker of (vows of) penitence: this intoxication of the body causes oblivion and tears the robe (of penitence).
 • حکمت اظهار تاریخ دراز ** مستیی انداخت در دانای راز
 • The (Divine) purpose of making manifest the (things of) long ago (the eternal things) cast an intoxication upon the knower of the mystery,
 • راز پنهان با چنین طبل و علم ** آب جوشان گشته از جف القلم
 • (So that) with such drum and banner (conspicuousness) the hidden mystery has become water gushing from (the fountain of) “the Pen is dry.”
 • رحمت بی‌حد روانه هر زمان ** خفته‌اید از درک آن ای مردمان
 • The infinite Mercy is flowing continually: ye are asleep to the perception thereof, O men!
 • جامه‌ی خفته خورد از جوی آب ** خفته اندر خواب جویای سراب 3305
 • The sleeper's garment drinks water from the river, (while) the sleeper is seeking the mirage in his dream.
 • می‌رود که آنجای بوی آب هست ** زین تفکر راه را بر خویش بست
 • He keeps running (to and fro), saying, “Yonder there is hope of water”: by this (false) thought he has barred the way against himself.
 • زانک آنجا گفت زینجا دور شد ** بر خیالی از حقی مهجور شد
 • Because he said “yonder” he became far from here (from the place where the water is): (through resting) in a vain imagination he was banished from a reality.
 • دوربینانند و بس خفته‌روان ** رحمتی آریدشان ای ره‌روان
 • They (the worldly) are far-seeing (for their selfish ends) and very fast asleep spiritually: take some mercy upon them, O travellers on the Way!
 • من ندیدم تشنگی خواب آورد ** خواب آرد تشنگی بی‌خرد
 • I never saw thirst (eager desire) induce sleep: (only) the thirst of the unintelligent induces sleep.
 • خود خرد آنست کو از حق چرید ** نه خرد کان را عطارد آورید 3310
 • The (true) intelligence, indeed, is that which was fed by God, not the intelligence that was bestowed by (the planet) Mercury.
 • بیان آنک عقل جزوی تا بگور بیش نبیند در باقی مقلد اولیا و انبیاست
 • Explaining that the particular (discursive) intellect does not see beyond the grave and, as regards all the rest, is subject to the authority of the saints and prophets.
 • پیش‌بینی این خرد تا گور بود ** وآن صاحب دل به نفخ صور بود
 • The foresight of this intellect extends (only) to the grave, while that of the spiritual man is till the blast of the trumpet (of Resurrection).
 • این خرد از گور و خاکی نگذرد ** وین قدم عرصه‌ی عجایب نسپرد
 • This intellect does not pass beyond a grave and sepulchre, and this (intellectual) foot does not tread the arena of marvels.
 • زین قدم وین عقل رو بیزار شو ** چشم غیبی جوی و برخوردار شو
 • Go, become quit of this foot and this intellect: seek the eye appertaining to the invisible (the inward eye) and enjoy (contemplation).
 • هم‌چو موسی نور کی یابد ز جیب ** سخره‌ی استاد و شاگردان کتاب
 • How should one subservient to a preceptor and in pupilage to a book find, like Moses, light from (his own) bosom?
 • زین نظر وین عقل ناید جز دوار ** پس نظر بگذار و بگزین انتظار 3315
 • From this (scholastic) study and this intellect comes naught but vertigo; therefore leave this study and adopt (in its stead) expectation.
 • از سخن‌گویی مجویید ارتفاع ** منتظر را به ز گفتن استماع
 • Do not seek (spiritual) eminence from disputation: for him who is expectant (of Divine inspiration) listening is better than speaking.
 • منصب تعلیم نوع شهوتست ** هر خیال شهوتی در ره بتست
 • The office of teaching is a sort of sensual desire: every sensual fancy is an idol (source of polytheism) in the Way.
 • گر بفضلش پی ببردی هر فضول ** کی فرستادی خدا چندین رسول
 • If every busybody had found the track (had attained) to His grace, how should God have sent so many prophets?
 • عقل جزوی هم‌چو برقست و درخش ** در درخشی کی توان شد سوی وخش
 • The particular intellect is like the lightning and the flash: how is it possible to go to Wakhsh in a flash?
 • نیست نور برق بهر رهبری ** بلک امریست ابر را که می‌گری 3320
 • The light of the lightning is not for guidance on the way; nay, it is a command to the cloud to weep.
 • برق عقل ما برای گریه است ** تا بگرید نیستی در شوق هست
 • The lightning of our intellect is for the sake of weeping, to the end that nonexistence may weep in longing for (real) existence.
 • عقل کودک گفت بر کتاب تن ** لیک نتواند به خود آموختن
 • The child's intellect said, “Attend school”; but it cannot learn by itself.
 • عقل رنجور آردش سوی طبیب ** لیک نبود در دوا عقلش مصیب
 • The sick man's intellect leads him to the physician; but his intellect is not successful in curing him.
 • نک شیاطین سوی گردون می‌شدند ** گوش بر اسرار بالا می‌زدند
 • Mark, the devils were going heavenward and listening to the secrets on high
 • می‌ربودند اندکی زان رازها ** تا شهب می‌راندشان زود از سما 3325
 • And carrying away a little of those secrets, till the shooting stars quickly drove them from heaven,
 • که روید آنجا رسولی آمدست ** هر چه می‌خواهید زو آید به دست
 • Saying, “Begone! A prophet is come there (on the earth): from him will be obtained whatsoever ye crave.
 • گر همی‌جویید در بی‌بها ** ادخلوا الابیات من ابوابها
 • If ye are seeking priceless pearls, enter the houses by their doors.
 • می‌زن آن حلقه‌ی در و بر باب بیست ** از سوی بام فلکتان راه نیست
 • Keep knocking that door-ring and stand at the door: there is no way for you in the direction of the vault of heaven.
 • نیست حاجتتان بدین راه دراز ** خاکیی را داده‌ایم اسرار راز
 • Ye need not take this long road: We have bestowed on an earthly one the secrets of the mystery.
 • پیش او آیید اگر خاین نیید ** نیشکر گردید ازو گرچه نیید 3330
 • Come to him, if ye are not disloyal; be made sugar-cane by him, though ye are (empty) reeds.”
 • سبزه رویاند ز خاکت آن دلیل ** نیست کم از سم اسپ جبرئیل
 • That Guide will cause verdure to grow from thy earth: he is not inferior to the hoof of the horse of Gabriel.
 • سبزه گردی تازه گردی در نوی ** گر توخاک اسپ جبریلی شوی
 • Thou wilt be made verdure, thou wilt be made fresh anew, if thou become the dust of the horse of a Gabriel—
 • سبزه‌ی جان‌بخش که آن را سامری ** کرد در گوساله تا شد گوهری
 • The life-giving verdure which Sámirí put into the (golden) calf, so that it became endowed with the (vital) essence.
 • جان گرفت و بانگ زد زان سبزه او ** آنچنان بانگی که شد فتنه‌ی عدو
 • From that verdure it took life and bellowed—such a bellowing as confounded the foe.
 • گر امین آیید سوی اهل راز ** وا رهید از سر کله مانند باز 3335
 • If ye come loyally to the possessors of the mystery, ye will be freed from the hood, like a falcon—
 • سر کلاه چشم‌بند گوش‌بند ** که ازو بازست مسکین و نژند
 • The hood that binds eye and ear, whereby the falcon is (made) wretched and abject.
 • زان کله مر چشم بازان را سدست ** که همه میلش سوی جنس خودست
 • The hood is (placed as) a blind on the eyes of falcons because its (the falcon's) whole desire is for its own kind.
 • چون برید از جنس با شه گشت یار ** بر گشاید چشم او را بازدار
 • When it has been severed from its kind, it associates with the king: the falconer unveils its eye.