English    Türkçe    فارسی   

4
3793-3842

 • خود نتانم ور بگويم وصف جان ** زلزله افتد در اين كون و مكان
 • Indeed I cannot describe the spirit, and if I describe it, quaking would fall upon this (world of) phenomenal existence and spatiality.
 • روبهش گر یک دمی آشفته بود ** شیر جان مانا که آن دم خفته بود
 • If its fox (the body) was perturbed for a moment, belike the lion-spirit was then asleep.
 • خفته بود آن شیر کز خوابست پاک ** اینت شیر نرمسار سهمناک 3795
 • That lion which is immune from sleep was (apparently) asleep: lo, a complaisant terrible lion!
 • خفته سازد شیر خود را آنچنان ** که تمامش مرده دانند این سگان
 • The lion feigns to be asleep so (well) that those curs think he is quite dead;
 • ورنه در عالم کرا زهره بدی ** که ربودی از ضعیفی تربدی
 • Else, who in the world would dare to rob a poor man (even) of a grain of turpeth mineral?
 • کف احمد زان نظر مخدوش گشت ** بحر او از مهر کف پرجوش گشت
 • The foam (body) of Ahmad was torn (powerfully affected) by that sight (of Gabriel), (but) his sea (spirit) surged up (displayed itself in action) for love of the foam.
 • مه همه کفست معطی نورپاش ** ماه را گر کف نباشد گو مباش
 • The moon (the spirit of Ahmad) is entirely a bounteous light-diffusing hand: if the moon have no hand (with which to bestow light), let it have none!
 • احمد ار بگشاید آن پر جلیل ** تا ابد بیهوش ماند جبرئیل 3800
 • If Ahmad should display that glorious pinion (his spiritual nature), Gabriel would remain dumbfounded unto everlasting.
 • چون گذشت احمد ز سدره و مرصدش ** وز مقام جبرئیل و از حدش
 • When Ahmad passed beyond the Lote-tree (on the boundary of Paradise) and his (Gabriel's) place of watch and station and farthest limit,
 • گفت او را هین بپر اندر پیم ** گفت رو رو من حریف تو نیم
 • He said to him (Gabriel), “Hark, fly after me.” He (Gabriel) said, “Go, go; I am not thy companion (any farther).”
 • باز گفت او را بیا ای پرده‌سوز ** من باوج خود نرفتستم هنوز
 • He answered him, saying, “Come, O destroyer of veils: I have not yet advanced to my zenith.”
 • گفت بیرون زین حد ای خوش‌فر من ** گر زنم پری بسوزد پر من
 • He replied, “O my illustrious friend, if I take one flight beyond this limit, my wings will be consumed.”
 • حیرت اندر حیرت آمد این قصص ** بیهشی خاصگان اندر اخص 3805
 • This tale of the elect losing their senses in (contemplation of) the most elect is (naught but) amazement on amazement.
 • بیهشیها جمله اینجا بازیست ** چند جان داری که جان پردازیست
 • Here all (other) unconsciousnesses are (a mere) play. How long will you keep possession of your soul? for it is (a case of) abandoning your soul.
 • جبرئیلا گر شریفی و عزیز ** تو نه‌ای پروانه و نه شمع نیز
 • O “Gabriel,” though you are noble and revered, you are not the moth nor the candle either.
 • شمع چون دعوت کند وقت فروز ** جان پروانه نپرهیزد ز سوز
 • When the candle calls at the moment of illumination, the soul of the moth does not shrink from burning.
 • این حدیث منقلب را گور کن ** شیر را برعکس صید گور کن
 • Bury this topsy-turvy discourse: make the lion contrariously the prey of the onager.
 • بند کن مشک سخن‌شاشیت را ** وا مکن انبان قلماشیت را 3810
 • Stop up thy word-sweating water-skin, do not open the bag of thy reckless talk.
 • آنک بر نگذشت اجزاش از زمین ** پیش او معکوس و قلماشیست این
 • He whose (intellectual and spiritual) parts have not passed beyond the earth— this is absurd and reckless talk in his view.
 • لا تخالفهم حبیبی دارهم ** یا غریبا نازلا فی دارهم
 • Do not resist them, O my beloved; deal gently with them, O stranger lodging in their home.
 • اعط ما شائوا وراموا وارضهم ** یا ظعینا ساکنا فی‌ارضهم
 • Give (them) what they wish and desire, and satisfy them, O emigrant dwelling in their land.
 • تا رسیدن در شه و در ناز خوش ** رازیا با مرغزی می‌ساز خویش
 • Till (the hour of) coming to the king and to sweet delight, O man of Rayy be on good terms with the man of Merv.
 • موسیا در پیش فرعون زمن ** نرم باید گفت قولا لینا 3815
 • O “Moses,” in presence of the Pharaoh of the time you must speak softly with mild words.
 • آب اگر در روغن جوشان کنی ** دیگدان و دیگ را ویران کنی
 • If you put water into boiling oil, you will destroy (both) the trivet and the kettle.
 • نرم گو لیکن مگو غیر صواب ** وسوسه مفروش در لین الخطاب
 • Speak softly, but do not speak aught except the truth: do not offer temptation in your mildness of address.
 • وقت عصر آمد سخن کوتاه کن ** ای که عصرت عصر را آگاه کن
 • The time of afternoon is come: cut short the discourse, O thou whose expression (of the hidden truth) makes (the people of) the age acquainted (with reality).
 • گو تو مر گل‌خواره را که قند به ** نرمی فاسد مکن طینش مده
 • Do thou tell the clay-eater that sugar is better: do not show injurious softness, do not give him clay.
 • نطق جان را روضه‌ی جانیستی ** گر ز حرف و صوت مستغنیستی 3820
 • Speech would be a spiritual garden to the soul, if it were independent of letters and sounds.
 • این سر خر در میان قندزار ** ای بسا کس را که بنهادست خار
 • Oh, there is many a one in whom this donkey's head amidst the sugar plantation has fixed a thorn!
 • ظن ببرد از دور کان آنست و بس ** چون قج مغلوب وا می‌رفت پس
 • He, (seeing it) from afar, supposed that it (the sugar-plantation) is just that (donkey's head), nothing more; (so) he was retiring, like a ram vanquished in fight.
 • صورت حرف آن سر خر دان یقین ** در رز معنی و فردوس برین
 • Know for sure that the (literal) form (of speech) is (like) that donkey's head in the vineyard and highest Paradise of the spiritual reality.
 • ای ضیاء الحق حسام الدین در آر ** این سر خر را در آن بطیخ‌زار
 • O Ziyá’u ’l-Haqq Husámu’ddín, bring this donkey's head into that melon-field,
 • تا سر خر چون بمرد از مسلخه ** نشو دیگر بخشدش آن مطبخه 3825
 • In order that, when the donkey's head has died to (has passed beyond) the skinning-place, that kitchen may bestow on it another growth (a spiritual regeneration).
 • هین ز ما صورت‌گری و جان ز تو ** نه غلط هم این خود و هم آن ز تو
 • Hark, the shaping (of the poem) is from me, and the spirit (of it) from thee; nay, (I spoke) in error: truly both this and that are from thee.
 • بر فلک محمودی ای خورشید فاش ** بر زمین هم تا ابد محمود باش
 • Thou art glorified in Heaven, O conspicuous Sun: be thou also glorified on earth unto everlasting,
 • تا زمینی با سمایی بلند ** یک‌دل و یک‌قبله و یک‌خو شوند
 • That the inhabitant of the earth may become one in heart and one in aim and one in nature with the sublime celestial.
 • تفرقه برخیزد و شرک و دوی ** وحدتست اندر وجود معنوی
 • (Then) separation and polytheism and duality will disappear: in real existence there is (only) unity.
 • چون شناسد جان من جان ترا ** یاد آرند اتحاد ماجری 3830
 • When my spirit (fully) recognises thy spirit, they (both) remember their being one in the past,
 • موسی و هارون شوند اندر زمین ** مختلط خوش هم‌چو شیر و انگبین
 • And on the earth become (as) Moses and Aaron, sweetly mingled like milk and honey.
 • چون شناسد اندک و منکر شود ** منکری‌اش پرده‌ی ساتر شود
 • When it (my spirit) recognises (thy spirit) a little and (then) denies (it), its denial becomes a veil covering (the truth).
 • پس شناسایی بگردانید رو ** خشم کرد آن مه ز ناشکری او
 • Then knowledge averted its face (from the unbeliever): that Moon was angered by his ingratitude.
 • زین سبب جان نبی را جان بد ** ناشناسا گشت و پشت پای زد
 • Hence the evil spirit became unable to recognise the spirit of the Prophet and turned on its heel.
 • این همه خواندی فرو خوان لم یکن ** تا بدانی لج این گبر کهن 3835
 • You have read all this: read (the Súra beginning with the words) Lam yakun, that you may know the obstinacy of that old infidel.
 • پیش از آنک نقش احمد فر نمود ** نعت او هر گبر را تعویذ بود
 • Ere the (bodily) form of Ahmad (Mohammed) displayed its glory, the description of him (in the Pentateuch and the Gospel) was a phylactery for every infidel.
 • کین چنین کس هست تا آید پدید ** از خیال روش دلشان می‌طپید
 • “There is some one like this” (they said): “(let us wait) till he shall appear”; and their hearts were throbbing at the imagination of (seeing) his face.
 • سجده می‌کردند کای رب بشر ** در عیان آریش هر چه زودتر
 • They were prostrating themselves (in prayer), crying, “O Lord of mankind, wilt Thou bring him before our eyes as quickly as may be?”
 • تا به نام احمد از یستفتحون ** یاغیانشان می‌شدندی سرنگون
 • (This they did) in order that, by asking (God) to grant them victory in the name of Ahmad, their enemies might be overthrown.
 • هر کجا حرب مهولی آمدی ** غوثشان کراری احمد بدی 3840
 • Whenever a formidable war arose, Ahmad's pertinacity in onset was always their succour;
 • هر کجا بیماری مزمن بدی ** یاد اوشان داروی شافی شدی
 • Wherever there was a chronic sickness, mention (invocation) of him (Ahmad) was always their healing medicine.
 • نقش او می‌گشت اندر راهشان ** در دل و در گوش و در افواهشان
 • In (all) their way his form was coming into their hearts and into their ears and into their mouths.