English    Türkçe    فارسی   

4
798-847

 • خود رها کن لشکر دیو و پری ** کز میان جان کنندم صفدری
 • “Let alone the army of demons and genies who, (devoted to me) from the core of their hearts, cleave the ranks (of my enemies) for me.
 • ملک را بگذار بلقیس از نخست ** چون مرا یابی همه ملک آن تست
 • First, O Bilqís relinquish thy kingdom: when thou gainest me, all the kingdom is thine.
 • خود بدانی چون بر من آمدی ** که تو بی من نقش گرمابه بدی 800
 • When thou hast come to me, thou thyself wilt know that without me thou wert (as) a picture in the bath-house.”
 • نقش اگر خود نقش سلطان یا غنیست ** صورتست از جان خود بی چاشنیست
 • Even if the picture be the picture of a sultan or a rich man, it is a (mere) form: it has no savour (consciousness) of its own spirit.
 • زینت او از برای دیگران ** باز کرده بیهده چشم و دهان
 • Its beauty is for others: its eyes and mouth are open in vain.
 • ای تو در بیگار خود را باخته ** دیگران را تو ز خود نشناخته
 • O you who have devoted yourself (to contending with others) in strife, you have not known (discriminated) others from your self.
 • تو به هر صورت که آیی بیستی ** که منم این والله آن تو نیستی
 • You stop at every form that you come to, saying, “I am this.” By God, you are not that (form).
 • یک زمان تنها بمانی تو ز خلق ** در غم و اندیشه مانی تا به حلق 805
 • (If) you are left alone by people for a single moment, you re main (plunged) up to the throat in grief and anxiety.
 • این تو کی باشی که تو آن اوحدی ** که خوش و زیبا و سرمست خودی
 • How are you this (form)? You are that Unique One, for (in reality) you are fair and lovely and intoxicated with yourself.
 • مرغ خویشی صید خویشی دام خویش ** صدر خویشی فرش خویشی بام خویش
 • You are your own bird your own prey, and your own snare; you are your own seat of honour, your own floor, and your own root.
 • جوهر آن باشد که قایم با خودست ** آن عرض باشد که فرع او شدست
 • The substance is that which subsists in itself; the accident is that which has become a derivative of it (of the substance).
 • گر تو آدم‌زاده‌ای چون او نشین ** جمله ذریات را در خود ببین
 • If you are born of Adam, sit like him and behold all your progeny in yourself
 • چیست اندر خم که اندر نهر نیست ** چیست اندر خانه که اندر شهر نیست 810
 • What is in the jar that is not (also) in the river? What is in the house that is not (also) in the city?
 • این جهان خمست و دل چون جوی آب ** این جهان حجره‌ست و دل شهر عجاب
 • This world is the jar, and the heart (spirit) is like the river; this world is the chamber, and the heart is the wonderful city.
 • پیدا کردن سلیمان علیه‌السلام کی مرا خالصا لامر الله جهدست در ایمان تو یک ذره غرضی نیست مرا نه در نفس تو و حسن تو و نه در ملک تو خود بینی چون چشم جان باز شود به نورالله
 • How Solomon, on whom be peace, explained (to Bilqís), saying, "My labour in (bringing about) thy (conversion to the) Faith is purely for God’s sake: I have not one atom of self-interest, either as regards thy person or thy beauty or thy kingdom. Thou thyself wilt see (this) when the eye of thy spirit is opened by the light of God."
 • هین بیا که من رسولم دعوتی ** چون اجل شهوت‌کشم نه شهوتی
 • “Hark, come, for I am a Messenger (Prophet) sent to call (the people to God): like Death, I am the slayer of lust, I am not given to lust.
 • ور بود شهوت امیر شهوتم ** نه اسیر شهوت روی بتم
 • And if there be lust (in me), I am the ruler of (my) lust: lam not captive to lust for the face of an idol.
 • بت‌شکن بودست اصل اصل ما ** چون خلیل حق و جمله انبیا
 • My deepest nature is a breaker of idols, like (Abraham) the Friend of God and all the prophets.
 • گر در آییم ای رهی در بتکده ** بت سجود آرد نه ما در معبده 815
 • O slave, if I enter the idol-temple, the idol will prostrate itself, not I, in adoration.”
 • احمد و بوجهل در بتخانه رفت ** زین شدن تا آن شدن فرقیست زفت
 • (Both) Ahmad (Mohammed) and Bú Jahl went into the idol- temple; (but) there is a great difference between this going and that going.
 • این در آید سر نهند او را بتان ** آن در آید سر نهد چون امتان
 • This one (Mohammed) enters, the idols lay down their heads before him; that one (Bú Jahl) enters and lays down his head (before the idols), like the peoples (of old).
 • این جهان شهوتی بتخانه‌ایست ** انبیا و کافران را لانه‌ایست
 • This world, (which is) associated with lust, is an idol-temple: it is a nest (abode) for the prophets and the infidels (alike),
 • لیک شهوت بنده‌ی پاکان بود ** زر نسوزد زانک نقد کان بود
 • But lust is the slave of holy men: gold does not burn (in the fire), because it is sterling coin from the mine.
 • کافران قلب‌اند و پاکان هم‌چو زر ** اندرین بوته درند این دو نفر 820
 • The infidels are alloy, while the holy men are as (pure) gold: both these (classes of) persons are within this crucible.
 • قلب چون آمد سیه شد در زمان ** زر در آمد شد زری او عیان
 • When the alloy came (into the crucible), it became black at once; (when) the gold came in, its goldenness was made manifest.
 • دست و پا انداخت زر در بوته خوش ** در رخ آتش همی خندد رگش
 • The gold gladly cast (itself with) hands and feet into the crucible: its vein (original nature) laughs in the face of the fire.
 • جسم ما روپوش ما شد در جهان ** ما چو دریا زیر این که در نهان
 • Our body is our veil in the world: we are like a sea hidden beneath this straw.
 • شاه دین را منگر ای نادان بطین ** کین نظر کردست ابلیس لعین
 • O fool, do not regard the king of the (true) Religion as clay; for the accursed Iblís took this view (of Adam).
 • کی توان اندود این خورشید را ** با کف گل تو بگو آخر مرا 825
 • How is it possible to daub this sun with a handful of earth? Pray, tell me (that)!
 • گر بریزی خاک و صد خاکسترش ** بر سر نور او برآید بر سرش
 • Though you pour earth and a hundred ashes over its light, it will come up above them.
 • که کی باشد کو بپوشد روی آب ** طین کی باشد کو بپوشد آفتاب
 • Who (what) is straw that it should cover the face of the water? Who (what) is clay that it should cover the sun?
 • خیز بلقیسا چو ادهم شاه‌وار ** دود ازین ملک دو سه روزه بر آر
 • O Bilqís arise royally, like (Ibráhím son of) Adham: raise the smoke from (consume utterly) this kingdom of two or three days’ duration.
 • باقی قصه‌ی ابراهیم ادهم قدس‌الله سره
 • The remainder of the story of Ibráhím son of Adham, may God sanctify his spirit.
 • بر سر تختی شنید آن نیک‌نام ** طقطقی و های و هویی شب ز بام
 • (Reclining) on a throne, that man of good name heard at night a noise of tramping and shrill cries from the roof.
 • گامهای تند بر بام سرا ** گفت با خود این چنین زهره کرا 830
 • (He heard) loud footsteps on the roof of the palace, and said to himself, “Who dares to do this?”
 • بانگ زد بر روزن قصر او که کیست ** این نباشد آدمی مانا پریست
 • He shouted, at the palace-window, “Who is it? This is not a man, belike it is a genie.
 • سر فرو کردند قومی بوالعجب ** ما همی گردیم شب بهر طلب
 • A wondrous folk put their heads down (from the roof), (saying), “We are going round by night for the purpose of search.”
 • هین چه می‌جویید گفتند اشتران ** گفت اشتر بام بر کی جست هان
 • “Eh, what are ye seeking?” “Camels,” they replied. He said, “Take heed! who ever sought camel on a roof?”
 • پس بگفتندش که تو بر تخت جاه ** چون همی جویی ملاقات اله
 • Then they said to him, “How art thou seeking to meet with God on the throne of state?”
 • خود همان بد دیگر او را کس ندید ** چون پری از آدمی شد ناپدید 835
 • That was all. None saw him again: he vanished like a genie from (the sight of) man.
 • معنی‌اش پنهان و او در پیش خلق ** خلق کی بینند غیر ریش و دلق
 • His reality (real self) was hidden, though he was in people’s presence: how should the people see aught but beard and frock (of the dervish)?
 • چون ز چشم خویش و خلقان دور شد ** هم‌چو عنقا در جهان مشهور شد
 • When he became far (disappeared) from his own and the people’s eyes, he became renowned in the world, like the ‘Anqá.
 • جان هر مرغی که آمد سوی قاف ** جمله‌ی عالم ازو لافند لاف
 • Whenever the soul of any (spiritual) bird has come to (Mount) Qáf, all the world boast and brag on account of it.
 • چون رسید اندر سبا این نور شرق ** غلغلی افتاد در بلقیس و خلق
 • When this orient light (from Solomon) reached Sabá, a tumult arose in Bilqís and her people.
 • روحهای مرده جمله پر زدند ** مردگان از گور تن سر بر زدند 840
 • All the dead spirits took wing: the dead put forth their heads from the grave, (which is) the body.
 • یک دگر را مژده می‌دادند هان ** نک ندایی می‌رسد از آسمان
 • They gave the good news to one another, saying, “Hark! Lo, a voice is coming from Heaven.”
 • زان ندا دینها همی‌گردند گبز ** شاخ و برگ دل همی گردند سبز
 • At (the sound of) that voice (men’s) religions wax great; the leaves and boughs of the heart become green.
 • از سلیمان آن نفس چون نفخ صور ** مردگان را وا رهانید از قبور
 • Like the blast of the trumpet (on Judgement-Day) that breath from Solomon delivered the dead from the tombs.
 • مر ترا بادا سعادت بعد ازین ** این گذشت الله اعلم بالیقین
 • May (such) felicity be thine after this (epoch of Solomon)! This (epoch) is past. God best knoweth the certain truth.
 • بقیه‌ی قصه‌ی اهل سبا و نصیحت و ارشاد سلیمان علیه‌السلام آل بلقیس را هر یکی را اندر خور خود و مشکلات دین و دل او و صید کردن هر جنس مرغ ضمیری به صفیر آن جنس مرغ و طعمه‌ی او
 • The rest of the story of the people of Sabá, and of the admonition and guidance given by Solomon, on whom be peace, to the kinsfolk of Bilqís—to every one (the particular guidance) suitable to his religious and spiritual difficulties; and how he caught (decoyed) each sort of conceptional bird with the whistle and bait proper for that sort of bird.
 • قصه گویم از سبا مشتاق‌وار ** چون صبا آمد به سوی لاله‌زار 845
 • I will tell the story of Sabá in lover’s style. When the Zephyr came towards the tulip-field,
 • لاقت الاشباح یوم وصلها ** عادت الاولاد صوب اصلها
 • The bodies met (experienced) the day of their union (with the spirits which dwell in them)’: the children turned again in the direction of their home.
 • امة العشق الخفی فی الامم ** مثل جود حوله لوم السقم
 • Amongst the communities the community of secret Love is like a liberality surrounded by the meanness of (spiritual) distemper.