English    Türkçe    فارسی   

5
1122-1171

 • گر رسول آنست که آید از عدم  ** ما همه پیغامبریم و محتشم 
 • If he that comes from (the realm of) non-existence is a prophet, we all are prophets and grand (in spiritual eminence).
 • ما از آنجا آمدیم اینجا غریب  ** تو چرا مخصوص باشی ای ادیب 
 • We (too) came hither as strangers from that place (realm): why shouldst thou be specially endowed (with prophecy), O accomplished one?”
 • نه شما چون طفل خفته آمدیت  ** بی‌خبر از راه وز منزل بدیت 
 • (He replied), “Did not ye come like a sleeping child? Ye were ignorant of the way and the destination.
 • از منازل خفته بگذشتید و مست  ** بی‌خبر از راه و از بالا و پست  1125
 • Ye passed through the (different) stages asleep and intoxicated, unconscious of the way and (its) ups and downs;
 • ما به بیداری روان گشتیم و خوش  ** از ورای پنج و شش تا پنج و شش 
 • (But) we (prophets) set out in wakefulness and well (aware) from beyond the five (senses) and the six (directions) to (this world of) the five and six,
 • دیده منزلها ز اصل و از اساس  ** چون قلاووز آن خبیر و ره‌شناس 
 • Having perceived (all) the stages from the source and foundation, possessed of experience and knowing the way like (skilled) guides.”
 • شاه را گفتند اشکنجه‌ش بکن  ** تا نگوید جنس او هیچ این سخن 
 • They said to the king, “Put him to the rack, that a person of his sort may never (again) speak such words.”
 • شاه دیدش بس نزار و بس ضعیف  ** که به یک سیلی بمیرد آن نحیف 
 • The king saw that he was very thin and infirm, so that such an emaciated man would die at a single blow.
 • کی توان او را فشردن یا زدن  ** که چو شیشه گشته است او را بدن  1130
 • (He thought to himself), “How is it possible to torture or beat him, since his body has become as (fragile as) a glass?
 • لیک با او گویم از راه خوشی  ** که چرا داری تو لاف سر کشی 
 • But I will speak to him kindly and say, ‘Why dost thou boast of (this) high estate?’
 • که درشتی ناید اینجا هیچ کار  ** هم به نرمی سر کند از غار مار 
 • For here harshness is of no use: ’tis by gentleness that the snake puts forth its head (is induced to come forth) from the hole.”
 • مردمان را دور کرد از گرد وی  ** شه لطیفی بود و نرمی ورد وی 
 • He caused the people to withdraw from around him (the claimant): the king was a gracious man, and gentleness was his way.
 • پس نشاندش باز پرسیدش ز جا  ** که کجا داری معاش و ملتجی 
 • Then he bade him be seated, and asked him concerning his dwelling-place, saying, “Where hast thou thy means of livelihood and refuge?”
 • گفت ای شه هستم از دار السلام  ** آمده از ره درین دار الملام  1135
 • He replied, “O king, I belong to the Abode of Peace: I have come from the road (after having journeyed) to this Abode of Blame.
 • نه مرا خانه‌ست و نه یک همنشین  ** خانه کی کردست ماهی در زمین 
 • I have neither home nor any companion: when has a fish made its home on the earth?”
 • باز شه از روی لاغش گفت باز  ** که چه خوردی و چه داری چاشت‌ساز 
 • Again the king answered him, saying by way of jest, “What (food) hast thou eaten and what provision hast thou (made) for the morning meal?
 • اشتهی داری چه خوردی بامداد  ** که چنین سرمستی و پر لاف و باد 
 • Hast thou appetite? What didst thou eat at daybreak that thou art so intoxicated and boastful and blustering?”
 • گفت اگر نانم بدی خشک و طری  ** کی کنیمی دعوی پیغامبری 
 • He replied, “If I had bread, (whether) dry or moist, how should I lay claim to prophecy?
 • دعوی پیغامبری با این گروه  ** هم‌چنان باشد که دل جستن ز کوه  1140
 • To claim to be a prophet amongst these people is like seeking a heart from a mountain.
 • کس ز کوه و سنگ عقل و دل نجست  ** فهم و ضبط نکته‌ی مشکل نجست 
 • No one (ever) sought intellect and heart from mountains and rocks: none sought (from them) understanding and apprehension of a difficult point of discourse.
 • هر چه گویی باز گوید که همان  ** می‌کند افسوس چون مستهزیان 
 • Whatever you say, the mountain replies the same: it makes a mock (of you) like the scoffers.
 • از کجا این قوم و پیغام از کجا  ** از جمادی جان کرا باشد رجا 
 • What relation exists between this folk and the (Divine) message? Who can hope for (spiritual) life from a soulless thing?
 • گر تو پیغام زنی آری و زر  ** پیش تو بنهند جمله سیم و سر 
 • If you bring (them) a message concerning a woman or gold, they will all lay before you their money and lives (in entire devotion)—
 • که فلان جا شاهدی می‌خواندت  ** عاشق آمد بر تو او می‌داندت  1145
 • (The message), ‘A sweetheart in such and such a place invites thee (to come to her): she is in love with thee, she knows thee.’
 • ور تو پیغام خدا آری چو شهد  ** که بیا سوی خدا ای نیک‌عهد 
 • But if you bring (them) the honey-like message of God, ‘Come to God, O thou who hast a good covenant (with Him);
 • از جهان مرگ سوی برگ رو  ** چون بقا ممکن بود فانی مشو 
 • Go from the world of death towards the (eternal) provision: since everlastingness is possible, do not be perishing’—
 • قصد خون تو کنند و قصد سر  ** نه از برای حمیت دین و هنر 
 • They will seek (to shed) thy blood and (take) thy life, not in zeal for religion and (spiritual and moral) excellence.
 • سبب عداوت عام و بیگانه زیستن ایشان به اولیاء خدا کی بحقشان می‌خوانند و با آب حیات ابدی 
 • The reason why the vulgar are at enmity with, and live in estrangement from, the saints of God who call them unto God and the Water of Life everlasting.
 • بلک از چفسیدگی در خان و مان  ** تلخشان آید شنیدن این بیان 
 • Nay, but on account of their sticking to house and goods ’tis bitter (hateful) to them to hear this exposition (given by the prophets).
 • خرقه‌ای بر ریش خر چفسید سخت  ** چونک خواهی بر کنی زو لخت لخت  1150
 • (Suppose) a rag is stuck fast upon the donkey's sore: when you wish to tear it off, bit by bit,
 • جفته اندازد یقین آن خر ز درد  ** حبذا آن کس کزو پرهیز کرد 
 • The donkey, because of the pain (inflicted on him), will certainly kick: happy the man who abstained from (touching) him!—
 • خاصه پنجه ریش و هر جا خرقه‌ای  ** بر سرش چفسیده در نم غرقه‌ای 
 • Especially (when there are) fifty sores, and a soaked rag stuck on the top of them in every case.
 • خان و مان چون خرقه و این حرص‌ریش  ** حرص هر که بیش باشد ریش بیش 
 • House and goods are like the rag, and this greed (of thine) is the sore: the greater the greed, the greater the sore.
 • خان و مان چغد ویرانست و بس  ** نشنود اوصاف بغداد و طبس 
 • The wilderness alone is the house and goods of the owl: he (the owl) will not listen to descriptions of Baghdád and Tabas.
 • گر بیاید باز سلطانی ز راه  ** صد خبر آرد بدین چغدان ز شاه  1155
 • If a royal falcon come from the road and bring to these owls a hundred reports of the King,
 • شرح دارالملک و باغستان و جو  ** پس برو افسوس دارد صد عدو 
 • (With) a full account of the imperial city and the orchards and the rivers—then a hundred enemies will jeer at him,
 • که چه باز آورد افسانه‌ی کهن  ** کز گزاف و لاف می‌بافد سخن 
 • Saying, ‘What has the falcon brought? An old story. He is weaving words of vanity and idle brag.’
 • کهنه ایشانند و پوسیده‌ی ابد  ** ورنه آن دم کهنه را نو می‌کند 
 • (’Tis) they (that) are old and rotten unto everlasting; otherwise (they would know that) that breath (of prophetic inspiration) makes the old new.
 • مردگان کهنه را جان می‌دهد  ** تاج عقل و نور ایمان می‌دهد 
 • It gives life to the old dead (spirits): it gives the crown of reason and the light of faith.
 • دل مدزد از دلربای روح‌بخش  ** که سوارت می‌کند بر پشت رخش  1160
 • Do not steal thy heart away from the spirit-bestowing heart-ravisher, for he will mount thee on the back of Rakhsh.
 • سر مدزد از سر فراز تاج‌ده  ** کو ز پای دل گشاید صد گره 
 • Do not steal thy head away from the crown-giving one whose head is exalted, for he will untie a hundred knots from the foot of thy heart.
 • با کی گویم در همه ده زنده کو  ** سوی آب زندگی پوینده کو 
 • Whom shall I tell? Where in the village is any (spiritually) living one? Where is any one that runs towards the Water of Life?
 • تو به یک خواری گریزانی ز عشق  ** تو به جز نامی چه می‌دانی ز عشق 
 • Thou art fleeing from Love because of a single humiliation: what dost thou know of Love except the name?
 • عشق را صد ناز و استکبار هست  ** عشق با صد ناز می‌آید به دست 
 • Love hath a hundred disdains and prides: Love is gained by means of a hundred blandishments.
 • عشق چون وافیست وافی می‌خرد  ** در حریف بی‌وفا می‌ننگرد  1165
 • Since Love is loyal, it purchases (desires) him that is loyal: it does not look at a disloyal comrade.
 • چون درختست آدمی و بیخ عهد  ** بیخ را تیمار می‌باید به جهد 
 • Man resembles a tree, and the root is the covenant (with God): the root must be cherished with all one's might.
 • عهد فاسد بیخ پوسیده بود  ** وز ثمار و لطف ببریده بود 
 • A corrupt (infirm) covenant is a rotten root and is cut off (deprived) of fruit and grace.
 • شاخ و برگ نخل گر چه سبز بود  ** با فساد بیخ سبزی نیست سود 
 • Although the boughs and leaves of the date-palm are green, greenness is no benefit (when conjoined) with corruption of the root;
 • ور ندارد برگ سبز و بیخ هست  ** عاقبت بیرون کند صد برگ دست 
 • And if it (the bough) have no green leaves, while it hath a (good) root, at the last a hundred leaves will put forth their hands.
 • تو مشو غره به علمش عهد جو  ** علم چون قشرست و عهدش مغز او  1170
 • Be not duped by his (the learned man's) knowledge; seek (to know whether he keeps) the covenant: knowledge is like a husk, and his covenant is its kernel.
 • در بیان آنک مرد بدکار چون متمکن شود در بدکاری و اثر دولت نیکوکاران ببیند شیطان شود و مانع خیر گردد از حسد هم‌چون شیطان کی خرمن سوخته همه را خرمن سوخته خواهد ارایت الذی ینهی عبدا اذا صلی 
 • Explaining that when the evil-doer becomes settled in evil-doing and sees the effect of the (spiritual) fortune of the doers of righteousness, he from envy becomes a devil and preventer of good, like Satan; for he whose stack is burnt desires that all (others) should have their stacks burnt: ‘hast thou seen him who forbids a servant (of God) when he performs the (ritual) prayer?’
 • وافیان را چون ببینی کرده سود  ** تو چو شیطانی شوی آنجا حسود 
 • When you see that the loyal have profited, thereat you become envious, like a devil.