English    Türkçe    فارسی   

5
1297-1346

 • آن مرید ساده از تقلید نیز  ** گریه‌ای می‌کرد وفق آن عزیز 
 • From conformity that simple disciple, too, was weeping in concert with the venerable (Shaykh);
 • او مقلدوار هم‌چون مرد کر  ** گریه می‌دید و ز موجب بی‌خبر 
 • (For), like the deaf man, he regarded the (Shaykh's) weeping in the manner of a conformist and was unaware of the cause.
 • چون بسی بگریست خدمت کرد و رفت  ** از پیش آمد مرید خاص تفت 
 • When he had wept a long while, he paid his respects and departed: the (Shaykh's) favourite disciple came quickly after him,
 • گفت ای گریان چو ابر بی‌خبر  ** بر وفاق گریه‌ی شیخ نظر  1300
 • And said, “O thou who art weeping like a witless cloud in concert with the weeping of the Shaykh (possessed) of insight,
 • الله الله الله ای وافی مرید  ** گر چه درتقلید هستی مستفید 
 • For God's sake, for God's sake, for God's sake, O loyal disciple, although in (thy) conformity thou art seeking (spiritual) profit,
 • تا نگویی دیدم آن شه می‌گریست  ** من چو او بگریستم که آن منکریست 
 • Take heed not to say, ‘I saw that (spiritual) king weeping, and I wept like him’; for that is denial (of his exalted state).”
 • گریه‌ی پر جهل و پر تقلید و ظن  ** نیست هم‌چون گریه‌ی آن متمن 
 • A weeping full of ignorance and conformity and (mere) opinion is not like the weeping of that trusted one.
 • تو قیاس گریه بر گریه مساز  ** هست زین گریه بدان راه دراز 
 • Do not judge (one) weeping by the analogy of (another) weeping: ’tis a long way from this weeping to that (weeping).
 • هست آن از بعد سی‌ساله جهاد  ** عقل آنجا هیچ نتواند فتاد  1305
 • That (weeping) is after a thirty years' (spiritual) warfare: the intellect can never get there.
 • هست زان سوی خرد صد مرحله  ** عقل را واقف مدان زان قافله 
 • Beyond reason there are a hundred stages: deem not the intellect to be acquainted with that caravan.
 • گریه‌ی او نه از غمست و نه از فرح  ** روح داند گریه‌ی عین الملح 
 • His weeping is neither from sorrow nor from joy: (only) the spirit knows the weeping of (him who is) the fountain of beauties.
 • گریه‌ی او خنده‌ی او آن سریست  ** زانچ وهم عقل باشد آن بریست 
 • His weeping, his laughter—(both) are of Yonder (World) and transcend all that the intellect may conceive.
 • آب دیده‌ی او چو دیده‌ی او بود  ** دیده‌ی نادیده دیده کی شود 
 • His tears are like his eye: how should the sightless eye become a (seeing) eye?
 • آنچ او بیند نتان کردن مساس  ** نه از قیاس عقل و نه از راه حواس  1310
 • That which he sees cannot be touched (apprehended) either by the analogical judgement of the intellect or by way of the senses.
 • شب گریزد چونک نور آید ز دور  ** پس چه داند ظلمت شب حال نور 
 • Night flees when Light comes from afar: what, then, should the darkness of Night know concerning Light?
 • پشه بگریزد ز باد با دها  ** پس چه داند پشه ذوق بادها 
 • The gnat flees from the keen wind: what, then, should the gnat know of the (delicious) savour of the winds?
 • چون قدیم آید حدث گردد عبث  ** پس کجا داند قدیمی را حدث 
 • When the Eternal comes, the temporal is made vain: what, then, should the temporal know of Eternity?
 • بر حدث چون زد قدم دنگش کند  ** چونک کردش نیست هم‌رنگش کند 
 • When Eternity comes in contact with the temporal, it strikes it dumb; when it has naughted it, it makes it homogeneous (with itself).
 • گر بخواهی تو بیایی صد نظیر  ** لیک من پروا ندارم ای فقیر  1315
 • You can find a hundred parallels (of this sort) if you wish, but I do not care (to supply them), O dervish.
 • این الم و حم این حروف  ** چون عصای موسی آمد در وقوف 
 • This Alif-Lám-Mím and Há-Mím—these Letters become, on (real) comprehension (of their meaning), like the rod of Moses.
 • حرفها ماند بدین حرف از برون  ** لیک باشد در صفات این زبون 
 • The (other) letters resemble these Letters outwardly but are subject (to them) in respect of the (sublime) attributes of the latter.
 • هر که گیرد او عصایی ز امتحان  ** کی بود چون آن عصا وقت بیان 
 • A staff that any one takes (in his hand) for trial—how should it be like that staff (of Moses) at the moment of elucidation (i.e. when its true nature became apparent)?
 • عیسویست این دم نه هر باد و دمی  ** که برآید از فرح یا از غمی 
 • This Breath is (like the breath) of Jesus (in its effects); it is not (like) any wind and breath that arises from joy or sorrow.
 • این الم است و حم ای پدر  ** آمدست از حضرت مولی البشر  1320
 • This Alif-Lám-Mím and Há-Mím, O father, have come from the presence of the Lord of Mankind.
 • هر الف لامی چه می‌ماند بدین  ** گر تو جان داری بدین چشمش مبین 
 • What resemblance has any (other) alif-lám to these? Do not regard them with this (external) eye, if you have a (rational) soul.
 • گر چه ترکیبش حروفست ای همام  ** می‌بماند هم به ترکیب عوام 
 • Although they are composed of letters, O sire, and resemble the composition of (words used by) the common folk, (yet they are not the same).
 • هست ترکیب محمد لحم و پوست  ** گرچه در ترکیب هر تن جنس اوست 
 • Mohammed is composed of flesh and skin; (but he is unique) although every body is homogeneous with him in its composition.
 • گوشت دارد پوست دارد استخوان  ** هیچ این ترکیب را باشد همان 
 • It hath flesh, it hath skin and bone; (yet) has this (ordinary) constitution the same (qualities as his)?
 • که اندر آن ترکیب آمد معجزات  ** که همه ترکیبها گشتند مات  1325
 • (No); for in that constitution (of Mohammed) there appeared miracles by which all (other) constitutions were vanquished.
 • هم‌چنان ترکیب حم کتاب  ** هست بس بالا و دیگرها نشیب 
 • Likewise, the composition of the (Letters) Há-Mím in the (Holy) Book is exceedingly lofty, while the others are low (in comparison),
 • زانک زین ترکیب آید زندگی  ** هم‌چو نفخ صور در درماندگی 
 • Because from this composition comes life, like the blast of the trumpet (of Resurrection), (to those) in helplessness.
 • اژدها گردد شکافد بحر را  ** چون عصا حم از داد خدا 
 • By the dispensation of God Há-Mím becomes a dragon and cleaves the sea like the rod (of Moses).
 • ظاهرش ماند به ظاهرها ولیک  ** قرص نان از قرص مه دورست نیک 
 • Its external appearance resembles (other) appearances, but the disc (round cake) of bread is very far from (being) the disc of the moon.
 • گریه‌ی او خنده‌ی او نطق او  ** نیست از وی هست محض خلق هو  1330
 • His (the Shaykh's) weeping, his laughter, and his speech are not from him: they are the pure nature of Hú (God).
 • چونک ظاهرها گرفتند احمقان  ** وآن دقایق شد ازیشان بس نهان 
 • Since the foolish took (only) the external appearances (into consideration), and (since) the subtleties (inward aspects) were very much hidden from them,
 • لاجرم محجوب گشتند از غرض  ** که دقیقه فوت شد در معترض 
 • Necessarily they were debarred from (attaining to) the (real) object; for the subtlety escaped (them) on the occasion when it (the object) presented itself.
 • داستان آن کنیزک کی با خر خاتون شهوت می‌راند و او را چون بز و خرس آموخته بود شهوت راندن آدمیانه و کدویی در قضیب خر می‌کرد تا از اندازه نگذرد خاتون بر آن وقوف یافت لکن دقیقه‌ی کدو را ندید کنیزک را ببهانه براه کرد جای دور و با خر جمع شد بی‌کدو و هلاک شد بفضیحت کنیزک بیگاه باز آمد و نوحه کرد که ای جانم و ای چشم روشنم کیر دیدی کدو ندیدی ذکر دیدی آن دگر ندیدی کل ناقص ملعون یعنی کل نظر و فهم ناقص ملعون و اگر نه ناقصان ظاهر جسم مرحوم‌اند ملعون نه‌اند بر خوان لیس علی الاعمی حرج نفی حرج کرد و نفی لعنت و نفی عتاب و غضب 
 • Story of the maidservant who cum asino herae suae libidinem exercebat et eum tanquam caprum et ursam docuerat libidinem more humano exercere et veretro asini cucurbitam affigebat ne modum excederet. Her mistress discovered it but did not perceive the device of the gourd; making a pretext, she sent the maid away to a distant place and cum asino concubuit sine cucurbita and perished shamefully. The maid came back late and lamented, crying, “O my soul and O light of my eyes, veretrum vidisti, curcurbitam non vidisti; penem vidisti, illud alterum non vidisti.” (According to the Tradition) every deficient one is accursed, i.e. every deficient insight and understanding is accursed; for those deficient in respect of the outward eye are objects of (Divine) mercy and are not accursed. Recite (the Verse), It is no crime in the blind. (In their case) He (God) has removed the crime, He has removed the curse, and He has removed the reproach and the wrath. [Story of the maidservant who indulged (her) lust with (her) mistress’ ass; she had trained it like a goat or a bear to indulge in lust like a man. And she used to put a gourd on the ass’s penis so that it would not exceed the measure (of her vagina). Her mistress discovered it but did not perceive the device of the gourd; making a pretext, she sent the maid away to a distant place and she copulated with the ass without the gourd and perished shamefully. The maid came back late and lamented, crying, “O my soul and O light of my eyes, you saw the cock (but) you did not see the gourd; you saw the penis (but) you did not see that other thing.” (According to the Tradition)…]
 • یک کنیزک یک خری بر خود فکند  ** از وفور شهوت و فرط گزند 
 • Ancilla quaedam ob multam libidinem immodicamque nequitiam asinum super se injecit. [A maidservant (habitually) cast an ass upon herself due to abundant lust and excess (risk) of calamity. ]
 • آن خر نر را بگان خو کرده بود  ** خر جماع آدمی پی برده بود 
 • Asinum ad coitum assuefecerat; asinus ad concubitum hominis viam invenerat. [The male ass was habituated to copulation; the ass had discovered human sexual intercourse.]
 • یک کدویی بود حیلت‌سازه را  ** در نرش کردی پی اندازه را  1335
 • Technarum fabricatrici cucurbita erat, quam veretro ejus affigebat ut servaret modum. [(That) fabricator of devices had a gourd (which) she would put on its male organ, according to (a certain) dimension.]
 • در ذکر کردی کدو را آن عجوز  ** تا رود نیم ذکر وقت سپوز 
 • Cucurbitam peni indiderat illa anus ut trudenti tempore dimidium penis iniret; [That old woman would put the gourd on the penis so that half of the penis would go (into her) at the time of insertion.]
 • گر همه کیر خر اندر وی رود  ** آن رحم و آن روده‌ها ویران شود 
 • Si totum asini veretrum eam iniret, uterus ejus et viscera diruerentur. [If all of the ass’s cock were to go inside her, (her) womb and intestines would be destroyed.]
 • خر همی شد لاغر و خاتون او  ** مانده عاجز کز چه شد این خر چو مو 
 • The ass was becoming lean, and his mistress remained helpless, saying, “Why has this ass become as (thin as) a hair?” She showed the ass to the shoeing-smiths and asked, “What is his ailment of
 • نعل‌بندان را نمود آن خر که چیست  ** علت او که نتیجه‌ش لاغریست 
 • which the result is leanness?”
 • هیچ علت اندرو ظاهر نشد  ** هیچ کس از سر او مخبر نشد  1340
 • No ailment was discerned in him, no one gave information concerning the secret (cause) thereof.
 • در تفحص اندر افتاد او به جد  ** شد تفحص را دمادم مستعد 
 • (Then) she began to investigate in earnest: she became prepared to investigate at every moment.
 • جد را باید که جان بنده بود  ** زانک جد جوینده یابنده بود 
 • The soul must needs be devoted to earnest endeavour, for the earnest seeker will be a finder.
 • چون تفحص کرد از حال اشک  ** دید خفته زیر خر آن نرگسک 
 • Postquam rem asini perscrutata est, ancillulam narcisso similem vidit sub asino cubantem. [When she investigated the ass’s condition, she saw the little narcissus (the maidservant) lying under the ass.]
 • از شکاف در بدید آن حال را  ** بس عجب آمد از آن آن زال را 
 • Through a crack in the door she saw what was going on: the old woman marvelled greatly thereat.
 • خر همی‌گاید کنیزک را چنان  ** که به عقل و رسم مردان با زنان  1345
 • (Vidit) asinum futuentem ancillam sicut viri ratione et more (concumbunt) cum feminis. [(She saw) the ass copulating with the maidservant in the manner that men reasonably and customarily (do) with women.]
 • در حسد شد گفت چون این ممکنست  ** پس نم اولیتر که خر ملک منست 
 • She became envious and said, “Since this is possible, then I have the best right, for the ass is my property.