English    Türkçe    فارسی   

5
3482-3531

 • در تو نوری کی درآمد ای غوی  ** تا تو بیهوشی و ظلمت‌جو شوی 
 • When did any (spiritual) light enter into you, O misguided man, that you should become a seeker of unconsciousness and darkness?
 • سایه در روزست جستن قاعده  ** در شب ابری تو سایه‌جو شده 
 • ’Tis the (approved) rule to seek the shadow during the day; (but) you seek the shadow on a cloudy night.
 • گر حلال آمد پی قوت عوام  ** طالبان دوست را آمد حرام 
 • If it (wine) is lawful as sustenance for the common folk, (yet) it is unlawful to those who seek the Beloved.
 • عاشقان را باده خون دل بود  ** چشمشان بر راه و بر منزل بود  3485
 • The wine for the lovers (of God) is their heart's blood: their eyes are (fixed) upon the Way and upon the Destination.
 • در چنین راه بیابان مخوف  ** این قلاوز خرد با صد کسوف 
 • In this Way across the terrible wilderness the guide, Reason, suffers a hundred eclipses.
 • خاک در چشم قلاوزان زنی  ** کاروان را هالک و گمره کنی 
 • (If) you throw dust in the eyes of the guides, you will cause the caravan to perish and lose the way.
 • نان جو حقا حرامست و فسوس  ** نفس را در پیش نه نان سبوس 
 • In sooth, barley bread is unlawful and injurious to the carnal soul: set (only) bread made of bran before it.
 • دشمن راه خدا را خوار دار  ** دزد را منبر منه بر دار دار 
 • Keep in abject submission the enemy on the Way to God: do not place a pulpit for the robber, (but) keep him on the gibbet.
 • دزد را تو دست ببریدن پسند  ** از بریدن عاجزی دستش ببند  3490
 • Deem the amputation of the robber's hand desirable: if you are unable to cut his hand off, bind it.
 • گر نبندی دست او دست تو بست  ** گر تو پایش نشکنی پایت شکست 
 • Unless you bind his hand, he will bind yours; unless you break his leg, he will break yours.
 • تو عدو را می دهی و نی‌شکر  ** بهر چه گو زهر خند و خاک خور 
 • You give the enemy wine and sugar-cane—for what reason? Bid him laugh venomously and eat earth.”
 • زد ز غیرت بر سبو سنگ و شکست  ** او سبو انداخت و از زاهد بجست 
 • In his indignation he (the ascetic) hurled a stone at the jug and broke it: he (the slave) let the jug fall and sprang away from the ascetic.
 • رفت پیش میر و گفتش باده کو  ** ماجرا را گفت یک یک پیش او 
 • He went to the Amír, who said to him, “Where is the wine?” He (the slave) related in his presence all that had happened, point by point.
 • رفتن امیر خشم‌آلود برای گوشمال زاهد 
 • How the enraged Amír set out to punish the ascetic.
 • میر چون آتش شد و برجست راست  ** گفت بنما خانه‌ی زاهد کجاست  3495
 • The Amír became like fire and jumped straight up. “Show me,” he cried, “where the ascetic's house is,
 • تا بدین گرز گران کوبم سرش  ** آن سر بی‌دانش مادرغرش 
 • That I may pound his head with this heavy club—his ignorant whoreson head.
 • او چه داند امر معروف از سگی  ** طالب معروفی است و شهرگی 
 • What should he know about enjoining (others) to do right? He is currishly seeking notoriety and fame,
 • تا بدین سالوس خود را جا کند  ** تا به چیزی خویشتن پیدا کند 
 • In order that by means of this hypocrisy he may make a position for himself and somehow make himself conspicuous;
 • کو ندارد خود هنر الا همان  ** که تسلس می‌کند با این و آن 
 • For in truth he has no talent save this alone, that he plays the hypocrite to all and sundry.
 • او اگر دیوانه است و فتنه‌کاو  ** داروی دیوانه باشد کیر گاو  3500
 • If he is mad and bent on mischief, the cure for a madman is an ox-hide whip, [If he is mad and bent on mischief, the cure for a madman is a whip (made from) an ox’s penis,]
 • تا که شیطان از سرش بیرون رود  ** بی‌لت خربندگان خر چون رود 
 • So that the devil may go forth from his head: how should an ass go (forward) without the ass-drivers' blows?”
 • میر بیرون جست دبوسی بدست  ** نیم شب آمد به زاهد نیم‌مست 
 • The Amír dashed out, with a mace in his hand: at midnight he came, half intoxicated, to the ascetic.
 • خواست کشتن مرد زاهد را ز خشم  ** مرد زاهد گشت پنهان زیر پشم 
 • In his rage he wished to kill the ascetic, (but) the ascetic hid beneath (some) wool.
 • مرد زاهد می‌شنید از میر آن  ** زیر پشم آن رسن‌تابان نهان 
 • The ascetic, hidden under the wool belonging to certain rope-makers, heard that (threat) from the Amír.
 • گفت در رو گفتن زشتی مرد  ** آینه تاند که رو را سخت کرد  3505
 • He said (to himself), “(Only) the mirror that has made its face hard can tell a man to his face that he is ugly.
 • روی باید آینه‌وار آهنین  ** تات گوید روی زشت خود ببین 
 • It needs a steel face, like a mirror, to say to thee, ‘Behold thy ugly face.’”
 • حکایت مات کردن دلقک سید شاه ترمد را 
 • Story of Dalqak's checkmating the Sayyid, the Sháh of Tirmid.
 • شاه با دلقک همی شطرنج باخت  ** مات کردش زود خشم شه بتاخت 
 • The Sháh was playing chess with Dalqak: he (Dalqak) checkmated him: immediately the Sháh's anger burst out.
 • گفت شه شه و آن شه کبرآورش  ** یک یک از شطرنج می‌زد بر سرش 
 • He (Dalqak) cried, “Checkmate, checkmate!” and the haughty monarch threw the chessmen, one by one, at his head,
 • که بگیر اینک شهت ای قلتبان  ** صبر کرد آن دلقک و گفت الامان 
 • Saying, “Take (it)! Here is ‘checkmate’ for you, O scoundrel.” Dalqak restrained himself and (only) said, “Mercy!”
 • دست دیگر باختن فرمود میر  ** او چنان لرزان که عور از زمهریر  3510
 • The Prince commanded him to play a second game: he (Dalqak) was trembling like a naked man in bitter cold.
 • باخت دست دیگر و شه مات شد  ** وقت شه شه گفتن و میقات شد 
 • He played the second game, and the Sháh was defeated: (when) the time and moment for saying “checkmate, checkmate” arrived,
 • بر جهید آن دلقک و در کنج رفت  ** شش نمد بر خود فکند از بیم تفت 
 • Dalqak jumped up and ran into a corner and in his fear hastily flung six rugs over himself.
 • زیر بالشها و زیر شش نمد  ** خفت پنهان تا ز زخم شه رهد 
 • (There) he lay hidden beneath (several) cushions and six rugs, that he might escape from the Sháh's blows.
 • گفت شه هی هی چه کردی چیست این  ** گفت شه شه شه شه ای شاه گزین 
 • The Sháh exclaimed, “Hi, hi! what have you done? What is this?” He replied, “Checkmate, checkmate, checkmate, checkmate, O excellent Sháh!
 • کی توان حق گفت جز زیر لحاف  ** با تو ای خشم‌آور آتش‌سجاف  3515
 • How can one tell the truth to thee except under cover, O wrathful man who art wrapped in fire,
 • ای تو مات و من ز زخم شاه مات  ** می‌زنم شه شه به زیر رختهات 
 • O thou who art defeated (by me), while I, defeated by thy Majesty's blows, am crying ‘checkmate, checkmate’ under thy house-furnishings?”
 • چون محله پر شد از هیهای میر  ** وز لگد بر در زدن وز دار و گیر 
 • When the (whole) quarter became filled with the furious shouts of the Amír and his kicking the (ascetic's) door and holding and seizing,
 • خلق بیرون جست زود از چپ و راست  ** کای مقدم وقت عفوست و رضاست 
 • The people quickly rushed out from left and right, crying, “O Prince, ’tis the hour for pardon and grace.
 • مغز او خشکست و عقلش این زمان  ** کمترست از عقل و فهم کودکان 
 • His brain is dry, and at this time his intelligence is inferior to the intelligence and understanding of children.
 • زهد و پیری ضعف بر ضعف آمده  ** واندر آن زهدش گشادی ناشده  3520
 • Asceticism and old age have come on the top of each other, and no (spiritual) revelation has been given to him in his asceticism.
 • رنج دیده گنج نادیده ز یار  ** کارها کرده ندیده مزد کار 
 • He has suffered the pain but never seen the gain (that comes) from the Beloved: he has done (many) works (of devotion) but never seen the wages for his work.
 • یا نبود آن کار او را خود گهر  ** یا نیامد وقت پاداش از قدر 
 • Either the essential thing was not in his work at all, or by (Divine) decree the hour for the reward has not yet arrived.
 • یا که بود آن سعی چون سعی جهود  ** یا جزا وابسته‌ی میقات بود 
 • Either his labour has been like the labour of the Jews, or the recompense has been connected with (deferred till) the appointed season.
 • مر ورا درد و مصیبت این بس است  ** که درین وادی پر خون بی‌کس است 
 • For him ’tis sorrow and misfortune enough that he is without any one (to succour him) in this vale full of blood.
 • چشم پر درد و نشسته او به کنج  ** رو ترش کرده فرو افکنده لنج  3525
 • His eyes are painful, and he sits in a corner, sour-faced and chop-fallen.
 • نه یکی کحال کو را غم خورد  ** نیش عقلی که به کحلی پی برد 
 • There is no oculist to sympathise with him, nor has he any intelligence that he should find the way to a collyrium.
 • اجتهادی می‌کند با حزر و ظن  ** کار در بوکست تا نیکو شدن 
 • He is making a (great) effort with (the help of) conjecture and opinion: the matter rests in ‘maybe’ till it turn out well.
 • زان رهش دورست تا دیدار دوست  ** کو نجوید سر رئیسیش آرزوست 
 • Far is the road he must travel ere he sees the Beloved, because he does not seek the head; his desire is headship.
 • ساعتی او با خدا اندر عتاب  ** که نصیبم رنج آمد زین حساب 
 • At one time he is (engaged) in reproach, saying (to God), ‘The portion allotted to me from this calculation (of mine) is (nothing but) pain.’
 • ساعتی با بخت خود اندر جدال  ** که همه پران و ما ببریده بال  3530
 • At another time he is (engaged) in a quarrel with his own luck, saying, ‘All (the others) are flying, and we have our wings cut off.’”
 • هر که محبوس است اندر بو و رنگ  ** گرچه در زهدست باشد خوش تنگ 
 • Whoever is imprisoned in scent and colour, his spirit is oppressed, (even) though he is (occupied) in (the practice of) asceticism.