English    Türkçe    فارسی   

6
1915-1964

 • ور کشد آن دیر هان زنهار تو  ** ورد خود کن دم به دم لاتقنطوا  1915
 • And if it (the affair) be long drawn out, beware and take heed! Make (the text) do not ye despair your litany at every moment.”
 • این بگفت و دست خود آن مژده‌ور  ** بر دل او زد که رو زحمت ببر 
 • The (heavenly) announcer of the good news said this and put his hand on his (the fakir's) heart, saying, “Go, endure the toil.”
 • چون به خویش آمد ز غیبت آن جوان  ** می‌نگنجید از فرح اندر جهان 
 • When the youth came back to himself after the absence, on account of his joy he could not be contained in the world.
 • زهره‌ی او بر دریدی از قلق  ** گر نبودی رفق و حفظ و لطف حق 
 • Had it not been for the tender care and protection and favour of God, his gallbladder would have burst from agitation.
 • یک فرح آن کز پس شصد حجاب  ** گوش او بشنید از حضرت جواب 
 • One (cause of) joy was this, that after (having passed through) six hundred veils his ear had heard the answer (to his prayer) from the (Divine) Presence.
 • از حجب چون حس سمعش در گذشت  ** شد سرافراز و ز گردون بر گذشت  1920
 • When his auditory sense had pierced through the veils, he raised his head aloft and passed beyond the skies,
 • که بود کان حس چشمش ز اعتبار  ** زان حجاب غیب هم یابد گذار 
 • (Thinking) that maybe, by taking the lesson to heart, his sense of sight would also find a passage through the veil of the Unseen,
 • چون گذاره شد حواسش از حجاب  ** پس پیاپی گرددش دید و خطاب 
 • And that when (both) his senses had passed through the veil, his vision and allocution (from God) would then be continuous.
 • جانب دکان وراق آمد او  ** دست می‌برد او به مشقش سو به سو 
 • (So) he came to the stationer's shop and (for some time) was laying his hand here and there on his (the stationer's) models for writing.
 • پیش چشمش آمد آن مکتوب زود  ** با علاماتی که هاتف گفته بود 
 • Suddenly that piece of script, with the distinctive marks which the heavenly voice had mentioned, caught his eye.
 • در بغل زد گفت خواجه خیر باد  ** این زمان وا می‌رسم ای اوستاد  1925
 • He slipped it under his arm and said, “Good-bye, Khwája: I will come back presently, O master.”
 • رفت کنج خلوتی و آن را بخواند  ** وز تحیر واله و حیران بماند 
 • He went into a solitary nook and read it and remained lost in bewilderment and amazement,
 • که بدین سان گنج‌نامه‌ی بی‌بها  ** چون فتاده ماند اندر مشقها 
 • (Wondering) how a priceless treasure-scroll of this sort had fallen and been left among the (stationer's) papers.
 • باز اندر خاطرش این فکر جست  ** کز پی هر چیز یزدان حافظست 
 • (Then) again the thought darted into his mind, that God is the guardian for everything,
 • کی گذارد حافظ اندر اکتناف  ** که کسی چیزی رباید از گزاف 
 • (And) how should the Guardian, in (His) circumspection, let any one recklessly carry off anything?
 • گر بیابان پر شود زر و نقود  ** بی رضای حق جوی نتوان ربود  1930
 • Though the desert be filled with gold and (silver) money, not a single mite can be taken away without God's approval;
 • ور بخوانی صد صحف بی سکته‌ای  ** بی قدر یادت نماند نکته‌ای 
 • And though you read a hundred volumes without a pause, you will not remember a single point (of argument) without the Divine decree;
 • ور کنی خدمت نخوانی یک کتاب  ** علمهای نادره یابی ز جیب 
 • But if you serve God and do not read a single book, you will learn rare sciences from your (own) bosom.
 • شد ز جیب آن کف موسی ضو فشان  ** کان فزون آمد ز ماه آسمان 
 • The hand of Moses was spreading from his bosom a radiance that surpassed the moon in the sky,
 • کانک می‌جستی ز چرخ با نهیب  ** سر بر آوردستت ای موسی ز جیب 
 • Saying (implicitly), “That which thou wert seeking from the terrible celestial sphere hath uprisen, O Moses, from thy own bosom,
 • تا بدانی که آسمانهای سمی  ** هست عکس مدرکات آدمی  1935
 • In order that thou mayst know that the lofty heavens are the reflexion of the perceptive (rational) faculties of Man.”
 • نی که اول دست برد آن مجید  ** از دو عالم پیشتر عقل آفرید 
 • Is it not (the case) that the hand of the Glorious God created Reason first (of all), before (the creation of) the two worlds?
 • این سخن پیدا و پنهانست بس  ** که نباشد محرم عنقا مگس 
 • This discourse is clear (to some) and exceedingly recondite (to others), for the fly is not intimate with the ‘Anqá.
 • باز سوی قصه باز آ ای پسر  ** قصه‌ی گنج و فقیر آور به سر 
 • O son, return once more to the tale: bring the tale of the treasure and the fakir  to an end.
 • تمامی قصه‌ی آن فقیر و نشان جای آن گنج 
 • Conclusion of the Story of the fakir and (a description of) the signs indicating the position of the treasure.
 • اندر آن رقعه نبشته بود این  ** که برون شهر گنجی دان دفین 
 • This is what was written in the scroll—“Know that outside of the town a treasure is buried.
 • آن فلان قبه که در وی مشهدست  ** پشت او در شهر و در در فدفدست  1940
 • (Go to) such-and-such a domed building in which there is a martyr's shrine, with its back to the town and its gate towards the desert.
 • پشت با وی کن تو رو در قبله آر  ** وانگهان از قوس تیری بر گذار 
 • Turn your back to it and face the qibla (Mecca) and then let loose an arrow from your bow.
 • چون فکندی تیر از قوس ای سعاد  ** بر کن آن موضع که تیرت اوفتاد 
 • When you have shot the arrow from your bow, O fortunate one, dig up the place where your arrow fell.”
 • پس کمان سخت آورد آن فتی  ** تیر پرانید در صحن فضا 
 • Thereupon the youth fetched a strongbow and let fly an arrow into the expanse of (aerial) space,
 • زو تبر آورد و بیل او شاد شاد  ** کند آن موضع که تیرش اوفتاد 
 • And quickly and with great joy brought a pick-axe and mattock and dug up the spot where his arrow had fallen;
 • کند شد هم او و هم بیل و تبر  ** خود ندید از گنج پنهانی اثر  1945
 • (But) both he and the mattock and pick-axe were worn out (in vain efforts), and he found not even a trace of the hidden treasure.
 • هم‌چنین هر روز تیر انداختی  ** لیک جای گنج را نشناختی 
 • Every day in like fashion he was shooting arrows, but never getting to know the situation of the treasure.
 • چونک این را پیشه کرد او بر دوام  ** فجفجی در شهر افتاد و عوام 
 • Since he made this his continual practice, a whispered rumour arose in the city and (among) the people.
 • فاش شدن خبر این گنج و رسیدن به گوش پادشاه 
 • How the news of this treasure became known and reached the ears of the king.
 • پس خبر کردند سلطان را ازین  ** آن گروهی که بدند اندر کمین 
 • Then the party (of informers) who lay in ambush gave information of this to the king,
 • عرضه کردند آن سخن را زیردست  ** که فلانی گنج‌نامه یافتست 
 • And submitted the matter (to him) secretly, saying that such-and-such an one had found a treasure-scroll.
 • چون شنید این شخص کین با شه رسید  ** جز که تسلیم و رضا چاره ندید  1950
 • When this person (the fakir) heard that it had come to (the knowledge of) the king, he saw no remedy but resignation and acquiescence;
 • پیش از آنک اشکنجه بیند زان قباد  ** رقعه را آن شخص پیش او نهاد 
 • (So), ere he should suffer (torture on) the rack by order of the Emperor, that person laid the note (of the treasure) before him,
 • گفت تا این رقعه را یابیده‌ام  ** گنج نه و رنج بی‌حد دیده‌ام 
 • Saying, “(Ever) since I found this scroll, I have seen no treasure but (only) infinite trouble.
 • خود نشد یک حبه از گنج آشکار  ** لیک پیچیدم بسی من هم‌چو مار 
 • Not even a single mite of treasure has been discovered, but I have writhed very much, like a snake.
 • مدت ماهی چنینم تلخ‌کام  ** که زیان و سود این بر من حرام 
 • During a (whole) month I have been in bitter distress like this, for loss or gain (accruing) from this (treasure-scroll) is forbidden to me.
 • بوک بختت بر کند زین کان غطا  ** ای شه پیروزجنگ و دزگشا  1955
 • Maybe thy fortune will disclose (to thee) this mine (of riches), O king (who art) victorious in war and the conqueror of fortresses.”
 • مدت شش ماه و افزون پادشاه  ** تیر می‌انداخت و برمی‌کند چاه 
 • For six long months and more the king shot arrows and dug pits (where the arrows fell).
 • هرکجا سخته کمانی بود چست  ** تیر داد انداخت و هر سو گنج جست 
 • Wherever an energetic drawer of the strongbow was (to be found), he (the king) gave (him) arrows to shoot and searched for the treasure in every direction.
 • غیر تشویش و غم و طامات نی  ** هم‌چو عنقا نام فاش و ذات نی 
 • (The result was) nothing but vexation and grief and futilities: as (in the case of) the ‘Anqá, the name (of the treasure) was known to all, but the essence (reality) was non-existent.
 • نومید شدن آن پادشاه از یافتن آن گنج و ملول شدن او از طلب آن 
 • How the king despaired of finding the treasure and became weary of searching for it.
 • چونک تعویق آمد اندر عرض و طول  ** شاه شد زان گنج دل سیر و ملول 
 • When he met with obstacles (to success) in (all) the breadth and length (of his enterprise), the king became sick at heart and weary.
 • دشتها را گز گز آن شه چاه کند  ** رقعه را از خشم پیش او فکند  1960
 • (After) the king (had) dug pits in the deserts, yard by yard, he threw the scroll wrathfully before him (the fakir).
 • گفت گیر این رقعه کش آثار نیست  ** تو بدین اولیتری کت کار نیست 
 • “Take this scroll,” said he, “which has no (good) effects; you are the fittest (owner) for it, since you have no work.
 • نیست این کار کسی کش هست کار  ** که بسوزد گل بگردد گرد خار 
 • It is no use for one who has work (to do) that he should burn the rose and go about (busy himself with) the thorn.
 • نادر افتد اهل این ماخولیا  ** منتظر که روید از آهن گیا 
 • ’Tis singular (how) the victims of this melancholy madness expect grass to grow from iron.
 • سخت جانی باید این فن را چو تو  ** تو که داری جان سخت این را بجو 
 • This specialty needs a man of stout heart like you: do you, who have a stout heart, search for this (treasure).