English    Türkçe    فارسی   

6
2601-2650

 • زانک حلوا بی‌اوان صفرا کند  ** سیلیش از خبث مستنقا کند 
 • For sweetmeat (when eaten) unseasonably causes yellow bile, (whereas) slaps purge him of wickedness.
 • سیلیی در وقت بر مسکین بزن  ** که رهاند آنش از گردن زدن 
 • Give the poor fellow a slap in season: it will save him from beheading (afterwards).
 • زخم در معنی فتد از خوی بد  ** چوب بر گرد اوفتد نه بر نمد 
 • The blow is really inflicted because of (his) evil disposition: the stick falls on the dust (in the garment of felt), not on the felt (itself).
 • بزم و زندن هست هر بهرام را  ** بزم مخلص را و زندان خام را 
 • Every Bahrám (emperor) has a banquet(-hall) and a prison: the banquet is for the sincere (friend) and the prison for the half-baked (churl).
 • شق باید ریش را مرهم کنی  ** چرک را در ریش مستحکم کنی  2605
 • (If) a sore wants lancing and you apply a poultice to it, you will (only) establish the pus in the sore,
 • تا خورد مر گوشت را در زیر آن  ** نیم سودی باشد و پنجه زیان 
 • So that it will eat away the flesh underneath: (the result) will be a half (a mere fraction) of profit and fifty losses.”
 • گفت دلقک من نمی‌گویم گذار  ** من همی‌گویم تحریی بیار 
 • Dalqak said, “I am not saying, ‘Let (my offence) pass’; I am saying, ‘Take some care to investigate.’
 • هین ره صبر و تانی در مبند  ** صبر کن اندیشه می‌کن روز چند 
 • Hark, do not bar the road of patience and deliberation: be patient, reflect for a few days.
 • در تانی بر یقینی بر زنی  ** گوش‌مال من بایقانی کنی 
 • In (the course of) deliberation thou wilt hit upon a certainty, (and then) thou wilt chastise me with a sure conviction (of knowing the truth).”
 • در روش یمشی مکبا خود چرا  ** چون همی‌شاید شدن در استوا  2610
 • Why, indeed, (be one who) walks falling (on his face) in wayfaring, when it behoves him to walk in an upright posture?
 • مشورت کن با گروه صالحان  ** بر پیمبر امر شاورهم بدان 
 • Take counsel with the company of the righteous: note the (Divine) command (given) to the Prophet, “Consult them.”
 • امرهم شوری برای این بود  ** کز تشاور سهو و کژ کمتر رود 
 • (The words) their affair is (a matter for) consultation are to this (the same) purpose, for owing to consultation mistakes and errors occur less (frequently).
 • این خردها چون مصابیح انورست  ** بیست مصباح از یک روشن‌ترست 
 • These (human) intellects are luminous like lamps: twenty lamps are brighter than one.
 • بوک مصباحی فتد اندر میان  ** مشتعل گشته ز نور آسمان 
 • There may happen to be amongst them a lamp that has become aflame with the light of Heaven,
 • غیرت حق پرده‌ای انگیختست  ** سفلی و علوی به هم آمیختست  2615
 • (For) the jealousy of God has produced a veil (of concealment) and has mingled the low and the lofty together.
 • گفت سیروا می‌طلب اندر جهان  ** بخت و روزی را همی‌کن امتحان 
 • He hath said, “Travel”: always be seeking in the world and trying your fortune and (destined) lot.
 • در مجالس می‌طلب اندر عقول  ** آن چنان عقلی که بود اندر رسول 
 • In (all) assembly-places always be seeking amidst the intellects such an intellect as is (found) in the Prophet,
 • زانک میراث از رسول آنست و بس  ** که ببیند غیبها از پیش و پس 
 • For the only heritage from the Prophet is that (intellect) which perceives the unseen things before and behind (future and past).
 • در بصرها می‌طلب هم آن بصر  ** که نتابد شرح آن این مختصر 
 • Amidst the (inward) eyes, too, always be seeking that (inward) eye which this epitome has not the power to describe.
 • بهر این کردست منع آن با شکوه  ** از ترهب وز شدن خلوت به کوه  2620
 • Hence the majestic (Prophet) has forbidden monkery and going to live as a hermit in the mountains,
 • تا نگردد فوت این نوع التقا  ** کان نظر بختست و اکسیر بقا 
 • In order that this kind of meeting (with saints) should not be lost; for to be looked on by them is fortune and an elixir of immortality.
 • در میان صالحان یک اصلحیست  ** بر سر توقیعش از سلطان صحیست 
 • Amongst the righteous there is one (who is) the most righteous: on his diploma (is inscribed) by the Sultan's hand a sahh,
 • کان دعا شد با اجابت مقترن  ** کفو او نبود کبار انس و جن 
 • (Indicating) that the prayer (uttered by him) is (inseparably) linked with acceptance, (and that) the greatest of men and Jinn are not his peers.
 • در مری‌اش آنک حلو و حامض است  ** حجت ایشان بر حق داحض است 
 • (When) those who are sweet or sour (engage) in contention with him, in God's sight their argument is null,
 • که چو ما او را به خود افراشتیم  ** عذر و حجت از میان بر داشتیم  2625
 • For (God says), “As We have exalted him by (grace of) Ourselves, We have done away with (every) plea and argument (against him).”
 • قبله را چون کرد دست حق عیان  ** پس تحری بعد ازین مردود دان 
 • Since the Hand of God has made the Qibla manifest, henceforth deem searching to be disallowed.
 • هین بگردان از تحری رو و سر  ** که پدید آمد معاد و مستقر 
 • Hark, avert your face and head from searching, now that the Destination and Dwelling-place has come into view.
 • یک زمان زین قبله گر ذاهل شوی  ** سخره‌ی هر قبله‌ی باطل شوی 
 • If you forget this Qibla for one moment, you will become in thrall to every worthless qibla (object of desire).
 • چون شوی تمییزده را ناسپاس  ** بجهد از تو خطرت قبله‌شناس 
 • When you show ingratitude to him that gives you discernment, the thought that recognises the Qibla will dart away from you.
 • گر ازین انبار خواهی بر و بر  ** نیم‌ساعت هم ز همدردان مبر  2630
 • If you desire benefit and (spiritual) wheat from this Barn, do not part, even for half an hour, from those who sympathise,
 • که در آن دم که ببری زین معین  ** مبتلی گردی تو با بس القرین 
 • For at the moment when you part from this helper you will be afflicted with an evil comrade
 • حکایت تعلق موش با چغز و بستن پای هر دو به رشته‌ای دراز و بر کشیدن زاغ موش را و معلق شدن چغز و نالیدن و پشیمانی او از تعلق با غیر جنس و با جنس خود ناساختن 
 • Story of the attachment between the mouse and the frog: how they tied their legs together with a long string, and how a raven carried off the mouse, and how the frog was suspended (in the air) and lamented and repented of having attached himself to an animal of a different species instead of sorting with one of his own kind.
 • از قضا موشی و چغزی با وفا  ** بر لب جو گشته بودند آشنا 
 • As it happened, a mouse and a faithful frog had become friends on the bank of a river.
 • هر دو تن مربوط میقاتی شدند  ** هر صباحی گوشه‌ای می‌آمدند 
 • Both of them were bound to (keep) a (daily) tryst: every morning they would come into a nook,
 • نرد دل با هم‌دگر می‌باختند  ** از وساوس سینه می‌پرداختند 
 • (Where) they played heart-and-soul with one another and emptied their breasts of evil (suspicious) thoughts.
 • هر دو را دل از تلاقی متسع  ** هم‌دگر را قصه‌خوان و مستمع  2635
 • The hearts of both swelled (with joy) from meeting: they recited stories and listened to each other,
 • رازگویان با زبان و بی‌زبان  ** الجماعه رحمه را تاویل دان 
 • Telling secrets with and without tongue, knowing how to interpret (the Tradition), “A united party is a (Divine) mercy.”
 • آن اشر چون جفت آن شاد آمدی  ** پنج ساله قصه‌اش یاد آمدی 
 • Whenever the exultant (mouse) consorted with the merry (frog), a five years' tale would come into his mind.
 • جوش نطق از دل نشان دوستیست  ** بستگی نطق از بی‌الفتیست 
 • Flow of speech from the heart is a sign of (intimate) friendship; obstruction of speech arises from lack of intimacy.
 • دل که دلبر دید کی ماند ترش  ** بلبلی گل دید کی ماند خمش 
 • The heart that has seen the sweetheart, how should it remain bitter? (When) a nightingale has seen the rose, how should he remain silent?
 • ماهی بریان ز آسیب خضر  ** زنده شد در بحر گشت او مستقر  2640
 • At the touch of Khadir the roasted fish came to life and took its abode in the sea.
 • یار را با یار چون بنشسته شد  ** صد هزاران لوح سر دانسته شد 
 • To the friend, when he is seated beside his Friend, a hundred thousand tablets of mystery are made known.
 • لوح محفوظ است پیشانی یار  ** راز کونینش نماید آشکار 
 • The brow of the Friend is a Guarded Tablet: to him (his friend) it reveals plainly the secret of the two worlds.
 • هادی راهست یار اندر قدوم  ** مصطفی زین گفت اصحابی نجوم 
 • The Friend is the guide on the way in (his friend's) advent: hence Mustafá (Mohammed) said, “My Companions are (like) the stars.”
 • نجم اندر ریگ و دریا رهنماست  ** چشم اندر نجم نه کو مقتداست 
 • The star shows the way in (desert) sands and on the sea: fix thine eye on the (spiritual) Star, for he is the one to be followed.
 • چشم را با روی او می‌دار جفت  ** گرد منگیزان ز راه بحث و گفت  2645
 • Keep thine eye always paired with (unseparated from) his face: do not stir up dust by way of discussion and argument,
 • زانک گردد نجم پنهان زان غبار  ** چشم بهتر از زبان با عثار 
 • Because the Star will be hidden by that dust: the eye is better than the stumbling tongue.
 • تا بگوید او که وحیستش شعار  ** کان نشاند گرد و ننگیزد غبار 
 • (Be silent) in order that he may speak whose innermost garment is (Divine) inspiration which lays the dust and does not stir up trouble.
 • چون شد آدم مظهر وحی و وداد  ** ناطقه‌ی او علم الاسما گشاد 
 • When Adam became the theatre of (Divine) inspiration and love, his rational soul revealed (to him) the knowledge of the Names.
 • نام هر چیزی چنانک هست آن  ** از صحیفه‌ی دل روی گشتش زبان 
 • His tongue, (reading) from the page of his heart, recited the name of everything as it (really) is.
 • فاش می‌گفتی زبان از ریتش  ** جمله را خاصیت و ماهیتش  2650
 • Through his (inward) vision his tongue was divulging the properties and quiddities of all things.