English    Türkçe    فارسی   

6
2785-2834

 • سعد دیدی شکر کن ایثار کن  ** نحس دیدی صدقه و استغفار کن  2785
 • (If) you have experienced good fortune (spiritual thoughts), give thanks (to God) and do works of charity; (if) you have experienced bad fortune (sensual thoughts), give alms and ask pardon (of God).
 • ما کییم این را بیا ای شاه من  ** طالعم مقبل کن و چرخی بزن 
 • Who am I in relation to this? Come, O my King, make my ruling star auspicious and wheel once (towards me).
 • روح را تابان کن از انوار ماه  ** که ز آسیب ذنب جان شد سیاه 
 • Illumine my spirit with moonbeams, for my soul is blackened (eclipsed) by contact with the (Dragon's) Tail.
 • از خیال و وهم و ظن بازش رهان  ** از چه و جور رسن بازش رهان 
 • Deliver it from fancy and vain imagination and opinion, deliver it from the well and the tyranny of the rope,
 • تا ز دلداری خوب تو دلی  ** پر بر آرد بر پرد ز آب و گلی 
 • In order that through Thy goodly lovingkindness a heart (such as mine) may lift its wings and soar up from a (body of) water and earth.
 • ای عزیز مصر و در پیمان درست  ** یوسف مظلوم در زندان تست  2790
 • O Prince of Egypt and faithful keeper of thy promise, the wronged Joseph is in thy prison.
 • در خلاص او یکی خوابی ببین  ** زود که الله یحب المحسنین 
 • Quickly dream a dream of his release, for God loveth the beneficent.
 • هفت گاو لاغری پر گزند  ** هفت گاو فربهش را می‌خورند 
 • The seven noxious lean kine are devouring its (the spirit's) seven fat kine.
 • هفت خوشه‌ی خشک زشت ناپسند  ** سنبلات تازه‌اش را می‌چرند 
 • The seven dry, ugly, and unapproved ears of corn are feeding on its fresh ears.
 • قحط از مصرش بر آمد ای عزیز  ** هین مباش ای شاه این را مستجیز 
 • Famine has arisen in its Egypt, O mighty Potentate: hark, O King, do not continue to sanction this.
 • یوسفم در حبس تو ای شه نشان  ** هین ز دستان زنانم وا رهان  2795
 • Let my Joseph sit in Thy prison, O King: come, deliver me from the wiles of the women.
 • از سوی عرشی که بودم مربط او  ** شهوت مادر فکندم که اهبطوا 
 • My mother's lust caused me to fall from the highest heaven which was my tethering-place (stable), for (God said), Fall ye down!
 • پس فتادم زان کمال مستتم  ** از فن زالی به زندان رحم 
 • So by the artfulness of a crone I fell from (a state of) complete perfection into the prison of the womb.
 • روح را از عرش آرد در حطیم  ** لاجرم کید زنان باشد عظیم 
 • She brings the spirit from the highest heaven to the (corporeal) Hatím (enclosure): great must be the craft of women.
 • اول و آخر هبوط من ز زن  ** چونک بودم روح و چون گشتم بدن 
 • (Both) my first and my last fall were caused by woman, since I was spirit—and how have I become body?
 • بشنو این زاری یوسف در عثار  ** یا بر آن یعقوب بی‌دل رحم آر  2800
 • Hearken to this lament of Joseph in his lapse (from grace), or take pity on that distraught Jacob.
 • ناله از اخوان کنم یا از زنان  ** که فکندندم چو آدم از جنان 
 • Shall I complain of my brethren or of the women who have cast me, like Adam, from the gardens (of Eden)?
 • زان مثال برگ دی پژمرده‌ام  ** کز بهشت وصل گندم خورده‌ام 
 • I am withered like leaves in December because I have eaten the wheat from the Paradise of union.
 • چون بدیدم لطف و اکرام ترا  ** وآن سلام سلم و پیغام ترا 
 • When I saw Thy graciousness and kindness and Thy greeting of peace and Thy message,
 • من سپند از چشم بد کردم پدید  ** در سپندم نیز چشم بد رسید 
 • I produced rue (to burn as a charm) against the evil eye; (but) the evil eye reached even my rue.
 • دافع هر چشم بد از پیش و پس  ** چشم‌های پر خمار تست و بس  2805
 • (’Tis) only Thy languishing eyes (that) are able to avert every evil eye (whether) in front or behind.
 • چشم بد را چشم نیکویت شها  ** مات و مستاصل کند نعم الدوا 
 • Thy good eye, O King, defeats and extirpates the evil eye: how excellent it is as a remedy!
 • بل ز چشمت کیمیاها می‌رسد  ** چشم بد را چشم نیکو می‌کند 
 • Nay, from Thine eye come (wondrous) alchemies (transmutations): they turn the evil eye into the good eye.
 • چشم شه بر چشم باز دل زدست  ** چشم بازش سخت با همت شدست 
 • The King's eye hath smitten the eye of the falcon-heart, and its falcon-eye hath become mightily aspiring,
 • تا ز بس همت که یابید از نظر  ** می‌نگیرد باز شه جز شیر نر 
 • So that, because of the great aspiration which it has gained from the (King's) look, the royal falcon will (now) catch (hunt) nothing but the fierce lion.
 • شیر چه کان شاه‌باز معنوی  ** هم شکار تست و هم صیدش توی  2810
 • What (of the) lion? The spiritual royal falcon is Thy quarry and at the same time Thou art its prey.
 • شد صفیر باز جان در مرج دین  ** نعره‌های لا احب الافلین 
 • The call uttered by the falcon-soul in the meadow of devotion is cries of “I love not them that set.”
 • باز دل را که پی تو می‌پرید  ** از عطای بی‌حدت چشمی رسید 
 • From Thy infinite bounty there came an (inward) eye to the falcon-soul that was flying for Thy sake.
 • یافت بینی بوی و گوش از تو سماع  ** هر حسی را قسمتی آمد مشاع 
 • From Thee its nose gained (the inward sense of) smell, and its ear the (inward) hearing: to each sense was allotted a portion (of the spiritual sense that was) distributed (amongst them all).
 • هر حسی را چون دهی ره سوی غیب  ** نبود آن حس را فتور مرگ و شیب 
 • Since Thou givest to each sense the means of access to the Unseen, that (spiritual) sense is not subject to the frailty of death and hoary eld.
 • مالک الملکی به حس چیزی دهی  ** تا که بر حس‌ها کند آن حس شهی  2815
 • Thou art the Lord of the kingdom: Thou givest to the (spiritual) sense something (peculiar to itself), so that that sense exercises sovereignty over (all) the senses.
 • حکایت شب دزدان کی سلطان محمود شب در میان ایشان افتاد کی من یکی‌ام از شما و بر احوال ایشان مطلع شدن الی آخره 
 • Story of the night-thieves with whom Sultan Mahmúd fell in during the night (and joined them), saying, “I am one of you”; and how he became acquainted with their affairs, etc.
 • شب چو شه محمود برمی‌گشت فرد  ** با گروهی قوم دزدان باز خورد 
 • While King Mahmúd was roaming about alone at night he encountered a band of thieves.
 • پس بگفتندش کیی ای بوالوفا  ** گفت شه من هم یکی‌ام از شما 
 • Thereupon they said to him, “Who art thou, O honest man?” “I am one of you,” replied the King.
 • آن یکی گفت ای گروه مکر کیش  ** تا بگوید هر یکی فرهنگ خویش 
 • One (of the thieves) said, “O company practised in cunning, let each of us declare his (special) talent;
 • تا بگوید با حریفان در سمر  ** کو چه دارد در جبلت از هنر 
 • Let him tell his comrades in the night-talk what (eminent) skill he possesses in his nature.”
 • آن یکی گفت ای گروه فن‌فروش  ** هست خاصیت مرا اندر دو گوش  2820
 • One said, “O ye fellows who are exhibiting (your) cleverness, my specialty lies in my two ears.
 • که بدانم سگ چه می‌گوید به بانگ  ** قوم گفتندش ز دیناری دو دانگ 
 • (It is this), that I know what a dog is saying when it barks.” The (rest of the) party replied, “Two dángs of a dínár.”
 • آن دگر گفت ای گروه زرپرست  ** جمله خاصیت مرا چشم اندرست 
 • Another (thief) said, “O company of gold-worshippers, my specialty lies wholly in my eyes.
 • هر که را شب بینم اندر قیروان  ** روز بشناسم من او را بی‌گمان 
 • If I see any one in the world by night, I know him by day without (having any) doubt (as to his identity).”
 • گفت یک خاصیتم در بازو است  ** که زنم من نقبها با زور دست 
 • Another said, “My specialty lies in my arm: I make tunnels (through walls) by strength of hand.”
 • گفت یک خاصیتم در بینی است  ** کار من در خاکها بوبینی است  2825
 • Another said, “My specialty lies in my nose: my business is to detect the (characteristic) smell in (different) earths (soils).
 • سرالناس معادن داد دست  ** که رسول آن را پی چه گفته است 
 • The secret of ‘men are mines’ has yielded itself (to me), so that (I know the reason) why the Prophet has said it.
 • من ز خاک تن بدانم کاندر آن  ** چند نقدست و چه دارد او ز کان 
 • From (smelling) the earth of the body I know how much good ore is (hidden) therein and what (sort of) mine it holds.
 • در یکی کان زر بی‌اندازه درج  ** وان دگر دخلش بود کمتر ز خرج 
 • In one mine is contained gold immeasurable, while (in the case of) another the revenue (derived) from it is less than the expenditure (cost of working it).
 • هم‌چو مجنون بو کنم من خاک را  ** خاک لیلی را بیابم بی‌خطا 
 • Like Majnún, I smell the soil and detect the soil (abode) of Laylá without mistake.
 • بو کنم دانم ز هر پیراهنی  ** گر بود یوسف و گر آهرمنی  2830
 • I smell and know from (the scent of) every shirt whether ’tis (belongs to) a Joseph or an Ahriman (devil).
 • هم‌چو احمد که برد بو از یمن  ** زان نصیبی یافت این بینی من 
 • Like Ahmad (Mohammed), who catches scent from Yemen, this nose of mine has gained (been endowed with) some portion of that (spiritual faculty),
 • که کدامین خاک همسایه‌ی زرست  ** یا کدامین خاک صفر و ابترست 
 • (So that I can smell) which soil is a neighbour of gold, or which soil is empty and poor.”
 • گفت یک نک خاصیت در پنجه‌ام  ** که کمندی افکنم طول علم 
 • Another said, “Look here, my specialty lies in my fist: I can throw a lasso to the height of a mountain,
 • هم‌چو احمد که کمند انداخت جانش  ** تا کمندش برد سوی آسمانش 
 • Like Ahmad (Mohammed), whose spirit threw a lasso so (high) that his lasso bore him to Heaven,