English    Türkçe    فارسی   

1
3409-3458

 • اصطلاحاتی است مر ابدال را ** که نباشد ز آن خبر اقوال را
 • Abdâllerin ıstılahları vardır ki sözlerin, onlardan haberi yok.
 • منطق الطیری به صوت آموختی ** صد قیاس و صد هوس افروختی‌‌ 3410
 • Sen, kuş dilini, yalnız ses bakımından öğrendin; yüzlerce kıyas ve hevesler ateşledin.
 • همچو آن رنجور دلها از تو خست ** کر به پندار اصابت گشته مست‌‌
 • Fakat o hastanın incindiği gibi senden de gönüller incindi, kederlendi. Halbuki sağır, kendi zannına kapılıp, isabet ettiğini sanıp sevincinden sarhoş oldu.
 • کاتب آن وحی ز آن آواز مرغ ** برده ظنی کاو بود همباز مرغ‌‌
 • O Vahiy Kâtibi de kuşun sesini duyup kendini de o kuşla eşit sandı.
 • مرغ پری زد مر او را کور کرد ** نک فرو بردش به قعر مرگ و درد
 • Fakat kuş, bir kanat vurup onu kör etti işte... Onu ölümün ve elemin ta dibine kadar götürdü.
 • هین به عکسی یا به ظنی هم شما ** در میفتید از مقامات سما
 • Kendinize gelin, sizde bir akis, yahut zan yüzünden göklerdeki duraklarınızdan düşmeyesiniz.
 • گر چه هاروتید و ماروت و فزون ** از همه بر بام نحن الصافون‌‌ 3415
 • Hârût’la Mârût’sanız da, “ Biz sana saf saf ibadet ediyoruz” damının üstünde herkesten ileriyseniz de.
 • بر بدیهای بدان رحمت کنید ** بر منی و خویش بینی کم تنید
 • Kötülerin kötülüklerine acıyın. Benliğin kendini görüp beğenmenin etrafında dolaşmayın.
 • هین مبادا غیرت آید از کمین ** سر نگون افتید در قعر زمین‌‌
 • Kendinize gelin. Tanrı gayreti, pusudan çıkmayı görsün; baş aşağı yerin dibine gidersiniz.
 • هر دو گفتند ای خدا فرمان تراست ** بی‌‌امان تو امانی خود کجاست‌‌
 • İkisi de dediler ki: “ Tanrı, ferman senin,senin ihsanın, senin koruman olmazsa nerede bir ihsan, nerede bir koruyan?”
 • این همی‌‌گفتند و دلشان می‌‌طپید ** بد کجا آید ز ما نعم العبید
 • Hem bunu söylemekte, hem de yeryüzüne inip hükmetmek için yürekleri oynamaktaydı. “ Bizden kötülük gelir mi? Biz ne güzel kullarız!” diyorlardı.
 • خار خار دو فرشته هم نهشت ** تا که تخم خویش بینی را نکشت‌‌ 3420
 • Bunların bu gurur ve istekleri, kendilerini rahat bırakmadı: nihayet bunları kendilerini beğenmiş bir hale soktu.
 • پس همی‌‌گفتند کای ارکانیان ** بی‌‌خبر از پاکی روحانیان‌‌
 • “Ey toprağa, suya, yere, ateşe mensup insanlar, ey ruhanilerin temizliğinden haberi olmayanlar.
 • ما بر این گردون تتقها می‌‌تنیم ** بر زمین آییم و شادروان زنیم‌‌
 • Biz şu gökyüzünün üstünde perdeler dokuyor, yeryüzüne inip şadırvanlar kuruyoruz.
 • عدل توزیم و عبادت آوریم ** باز هر شب سوی گردون بر پریم‌‌
 • Adalet yapar, ibadet eder; her gece yine göklere uçar gideriz.
 • تا شویم اعجوبه‌‌ی دور زمان ** تا نهیم اندر زمین امن و امان‌‌
 • Bu suretle de şu devrin şaşılacak büyükleri olur, yeryüzüne adalet ve emniyeti yayarız” diyorlardı.
 • آن قیاس حال گردون بر زمین ** راست ناید فرق دارد در کمین‌‌ 3425
 • Gökyüzü ahvalini yeryüzüne kıyas ettiler, fakat bu kıyas, doğru değil... Arada büyük bir fark var!
 • در بیان آن که حال خود و مستی خود پنهان باید داشت از جاهلان‌‌
 • Halini, neşe ve sarhoşluğunu cahillerden saklamak lâzımdır
 • بشنو الفاظ حکیم پرده‌‌ای ** سر همانجا نه که باده خورده‌‌ای‌‌
 • Perde altına girmiş olan Hakîmin sözünü dinle: Şarap içtiğin yere baş koy, yat.
 • چون که از میخانه مستی ضال شد ** تسخر و بازیچه‌‌ی اطفال شد
 • Meyhaneden çıkıp yol, yanılan sarhoş, çocukların maskarası ve oyuncağı olur.
 • می‌‌فتد او سو به سو بر هر رهی ** در گل و می‌‌خنددش هر ابلهی‌‌
 • Her tarafa, her yola, çamurların içine düşer, her ahmak da ona güler.
 • او چنین و کودکان اندر پی‌‌اش ** بی‌‌خبر از مستی و ذوق می‌‌اش‌‌
 • O bu haldeyken onun sarhoşluğundan, içtiği şarabın neşe ve zevkinden haberleri olmayan çocuklar peşine takılırlar.
 • خلق اطفال‌‌اند جز مست خدا ** نیست بالغ جز رهیده از هوا 3430
 • Tanrı sarhoşundan başka bütün halk, çocuktur. Heva ve hevesinden kurtulmuş kişiden başka baliğ yoktur.
 • گفت دنیا لعب و لهو است و شما ** کودکید و راست فرماید خدا
 • Tanrı “ Dünya kuru bir istek, faydasız bir oyuncaktan ibarettir, siz de çocuklarsınız.” Dedi. Tanrı doğru buyurur.
 • از لعب بیرون نرفتی کودکی ** بی‌‌ذکات روح کی باشد ذکی‌‌
 • Oyuncağı terk etmedikçe çocuksun. Ruh arınmadıkça nasıl temiz olabilirsiniz?
 • چون جماع طفل دان این شهوتی ** که همی‌‌رانند اینجا ای فتی‌‌
 • Dünyada daima istenen, peşinde koşulan, bir türlü terk edilemeyen bu şehvet; bil ki çocukların cimaı gibidir.
 • آن جماع طفل چه بود بازیی ** با جماع رستمی و غازیی‌‌
 • Çocuğun cimaı nedir ki? Bir Rüstem’in, bir yiğidin cimaına nispetle oyundan ibaret.
 • جنگ خلقان همچو جنگ کودکان ** جمله بی‌‌معنی و بی‌‌مغز و مهان‌‌ 3435
 • Halkın savaşı da çocukların savaşı gibidir. Tamamı ile mânasız, esassız ve hor!
 • جمله با شمشیر چوبین جنگشان ** جمله در لاینفعی آهنگشان‌‌
 • Hepsi sopadan kılıçlarla savaşırlar. Hepsi faydasız bir şeyle uğraşıp dururlar.
 • جمله‌‌شان گشته سواره بر نیی ** کاین براق ماست یا دلدل پیی‌‌
 • Hepsi, bu bizim Burak’ımız Düldül yürüyüşlü atımız diye bir sopaya binmiştir.
 • حامل‌‌اند و خود ز جهل افراشته ** راکب و محمول ره پنداشته‌‌
 • Sırtlarında yük var, fakat bilgisizliklerinden kendilerini yüksek görüp ata binmiş, yol gidiyor sanırlar.
 • باش تا روزی که محمولان حق ** اسب تازان بگذرند از نه طبق‌‌
 • Hele dur... halk atlıları, bir gün atlarını sürerek dokuz kat gökten geçsinler de bak!
 • تعرج الروح إلیه و الملک ** من عروج الروح یهتز الفلک‌‌ 3440
 • O gün ruh ve melek Tanrı’ya yücelir. Ruhun yücelmesinden gök titrer!
 • همچو طفلان جمله‌‌تان دامن سوار ** گوشه‌‌ی دامن‌‌گرفته اسب‌‌وار
 • Siz ise umumiyetle çocuklar gibi eteğinize binmişsiniz... Ata binmiş gibi eteğinizin ucunu tutmuşsunuz!
 • از حق إن الظن لا يغنی رسید ** مرکب ظن بر فلک‌‌ها کی دوید
 • Tanrı’dan “ Şüphe yok ki zan fayda vermez” hükmü gelmiştir. Zan merkebi nerede gökler koşacak?
 • اغلب الظنین فی ترجیح ذا ** لا تماری الشمس فی توضیحها
 • İki türlü zan olursa kuvvet hangisindeyse o tercih edilir. Fakat güneş zuhur etti mi... onun varlığında ve parlaklığında inat edilmez.
 • آن گهی بینید مرکبهای خویش ** مرکبی سازیده‌‌اید از پای خویش‌‌
 • İşte o zaman bindiğiniz şeyleri görürsünüz; anlarsınız ki ancak ayaklarınıza binmişsiniz...
 • وهم و فکر و حس و ادراک شما ** همچو نی دان مرکب کودک هلا 3445
 • Vehmi, fikri, duyguyu, anlayışları sopa gibi çocuk atı bil!
 • علمهای اهل دل حمالشان ** علمهای اهل تن احمالشان‌‌
 • Gönül ehlinin ilimleri, kendilerini taşır. Ten ehlinin ilimleriyse kendilerine yüktür.
 • علم چون بر دل زند یاری شود ** علم چون بر تن زند باری شود
 • Gönle uran, adamı gönül ehli yapan ilim; insana fayda verir. Yalnız tene tesir eden, insana mal olmayan ilim yükten ibarettir.
 • گفت ایزد یحمل اسفاره ** بار باشد علم کان نبود ز هو
 • Tanrı “ Yahmilü esfâra-Tevrat’ı bilip onunla amel etmeyen kitap taşıyan eşeğe benzer” dedi. Tanrı’dan olmayan bilgi yüktür.
 • علم کان نبود ز هو بی‌‌واسطه ** آن نپاید همچو رنگ ماشطه‌‌
 • Tanrı’dan vasıtasız olarak verilmeyen ilim, gelini süsleyen kadının ona sürdüğü renk gibi diri kalmaz, uçup gider.
 • لیک چون این بار را نیکو کشی ** بار بر گیرند و بخشندت خوشی‌‌ 3450
 • Fakat bu yükü iyi çekersen yükünü alırlar, rahat ettirirler.
 • هین مکش بهر هوا آن بار علم ** تا ببینی در درون انبار علم‌‌
 • Heva ve heves uğrunda o bilgi yükünü taşıma ki içindeki ilim ambarını göresin.
 • تا که بر رهوار علم آیی سوار ** بعد از آن افتد ترا از دوش بار
 • İlmin rahvan atına bindikten sonra sırtından yükü alırlar.
 • از هواها کی رهی بی‌‌جام هو ** ای ز هو قانع شده با نام هو
 • Tanrı kadehi olmadıkça heva ve heveslerden nereden geçeceksin? Ey Tanrı’ya ait yalnız “Hu” ismine kani olan!
 • از صفت و ز نام چه زاید خیال ** و آن خیالش هست دلال وصال‌‌
 • Sıfattan, addan ne doğar? Hayal! O hayal, sahibine ancak vuslat delili olur.
 • دیده‌‌ای دلال بی‌‌مدلول هیچ ** تا نباشد جاده نبود غول هیچ‌‌ 3455
 • Medlulü olmayan bir delalet edici hiç gördün mü? Yol olmadıkça katiyen gül de olmaz...
 • هیچ نامی بی‌‌حقیقت دیده‌‌ای ** یا ز گاف و لام گل گل چیده‌‌ای‌‌
 • Hakikatı olmayan bir adı hiç gördün mü; yahut Kâf ve Lâm harflerinden gül topladın mı?
 • اسم خواندی رو مسمی را بجو ** مه به بالا دان نه اندر آب جو
 • Mademki ismi okudun; var, müsemmayı da ara. Ayı gökte bil derede değil!
 • گر ز نام و حرف خواهی بگذری ** پاک کن خود را ز خود هین یک سری‌‌
 • Addan ve harften geçmek istersen hemencecik kendini tamamı ile kendinden arıt (yok ol!)