English    Türkçe    فارسی   

2
2986-3035

 • پی روی تو کنم ای راست گو ** بوی بردی ز اشترم بنما که کو
 • Ben senin ardınca geleyim. Doğru sözlü kişi, devemin kokusunu aldın, şimdi de nerede, göster” diye onu öne salarsın.
 • پیش آن کس که نه صاحب اشتری ست ** کاو در این جست شتر بهر مری ست‏
 • Fakat deve sahibi olmayıp bu araştırmada taklide uyan kişinin,
 • زین نشان راست نفزودش یقین ** جز ز عکس ناقه جوی راستین‏
 • Bu doğru nişanelerle yakını artmaz, ancak hakikaten devesi kaybolanın inanışı ona da akseder.
 • بوی برد از جد و گرمیهای او ** که گزافه نیست این هیهای او
 • Onun ciddiyetinden, tahassüründen bir koku alır, anlar ki onun bu yelip yortması saçma değil, elbette bir aslı var!
 • اندر این اشتر نبودش حق ولی ** اشتری گم کرده است او هم بلی‏ 2990
 • Bu deve arayışı doğru değil ama o da bir deve kaybetmiştir.
 • طمع ناقه‏ی غیر رو پوشش شده ** آنچ ازو گم شد فراموشش شده‏
 • Başkasının devesine tamah edişi onun yüzünü örter de kendi kaybını unutturur.
 • هر کجا او می‏دود این می‏دود ** از طمع هم درد صاحب می‏شود
 • Devesi kaybolan nerelerde koşarsa bu da koşar, tamahından dertliye dost ve yoldaş olur.
 • کاذبی یا صادقی چون شد روان ** آن دروغش راستی شد ناگهان‏
 • Yalancı da doğrucuyla yoldaş olunca yalanı, ansızın doğru olur.
 • اندر آن صحرا که آن اشتر شتافت ** اشتر خود نیز آن دیگر بیافت‏
 • Devenin koştuğu o ovada yalancı da kendi devesini buluverir.
 • چون بدیدش یاد آورد آن خویش ** بی‏طمع شد ز اشتر آن یار و خویش‏ 2995
 • Onu görünce devesini hatırlar; dostunun, arkadaşının devesinden tamahını keser.
 • آن مقلد شد محقق چون بدید ** اشتر خود را که آن جا می‏چرید
 • Devesini orada otlar görür de mukallitten muhakkik olur.
 • او طلب کار شتر آن لحظه گشت ** می‏نجستش تا ندید او را به دشت‏
 • Deveyi orada aramadığı halde bulunca o an hakikaten deveye talip kesilir. Bu nişaneler, apaçık ve inanılır deliller.
 • بعد از آن تنها روی آغاز کرد ** چشم سوی ناقه‏ی خود باز کرد
 • Ondan sonra yalnızca yürümeye başlar, gözünü kendi devesine açar.
 • گفت آن صادق مرا بگذاشتی ** تا به اکنون پاس من می‏داشتی‏
 • Asıl deve arayan “Beni bıraktın mı, hâlbuki şimdiye kadar arkadaşlık ettik” deyince,
 • گفت تا اکنون فسوسی بوده‏ام ** وز طمع در چاپلوسی بوده‏ام‏ 3000
 • “ Şimdiye kadar abes bir şeyle meşguldüm, tamahtan sana yaltaklanıp duruyordum.
 • این زمان هم درد تو گشتم که من ** در طلب از تو جدا گشتم به تن‏
 • Bu arayışta senden zahiren, cismen ayrıldım ama asıl şimdi seninle derttaş oldum.
 • از تو می‏دزدیدمی وصف شتر ** جان من دید آن خود شد چشم پر
 • Şimdiye kadar devenin evsafını senden çalmıştım. Hâlbuki şimdi canım, benimkini gördü, artık gözüm doydu.
 • تا نیابیدم نبودم طالبش ** مس کنون مغلوب شد زر غالبش‏
 • Onu görmedikçe aramadım, istemedim. Fakat şimdi bakır mağlûp oldu, altın üst geldi.
 • سیئاتم شد همه طاعات شکر ** هزل شد فانی و جد اثبات شکر
 • Bütün suçlarım, şükür olsun, ibadet oldu, alay fena buldu, doğruluk kaldı.
 • سیئاتم چون وسیلت شد به حق ** پس مزن بر سیئاتم هیچ دق‏ 3005
 • Suçlarım, Hakk’a vesile oldu. Gayri suçlarımı kınama, onlara dokunma.
 • مر ترا صدق تو طالب کرده بود ** مر مرا جد و طلب صدقی گشود
 • Seni, doğruluğun arayıcı etmişti. Bana da ciddiyetim ve araştırmam doğruluk kapısını açtı.
 • صدق تو آورد در جستن ترا ** جستنم آورد در صدقی مرا
 • Seni, doğruluğun aramaya sevk etti, beni de aramam doğruluğa çekti.
 • تخم دولت در زمین می‏کاشتم ** سخره و بیگار می‏پنداشتم‏
 • Alay olsun diye, iş olsun diye yere devlet tohumu ekiyordum.
 • آن نبد بیگار کسبی بود چست ** هر یکی دانه که کشتم صد برست‏
 • Hâlbuki onun aslı varmış, hakikî kazancımmış, ektiğim her taneye bedel yüzlerce tane çıktı” diye cevap verir.
 • دزد سوی خانه‏ای شد زیر دست ** چون در آمد دید کان خانه‏ی خود است‏ 3010
 • Hırsız, bir eve girmeğe kalkışır, girince görür ki girdiği kendi eviymiş!
 • گرم باش ای سرد تا گرمی رسد ** با درشتی ساز تا نرمی رسد
 • Ey soğuk, hararetlen ki ısınasın, sertliğe alış ki yumuşayasın.
 • آن دو اشتر نیست آن یک اشتر است ** تنگ آمد لفظ معنی بس پر است‏
 • O iki deve değildir ki, bir devedir. Fakat söz dar, mana ise pek geniş!
 • لفظ در معنی همیشه نارسان ** ز آن پیمبر گفت قد کل لسان‏
 • Söz manaya daima kifayetsiz. Onun için Peygamber” Allah’ı bilenin dili tutulur” dedi.
 • نطق اصطرلاب باشد در حساب ** چه قدر داند ز چرخ و آفتاب‏
 • Söz, hesapta usturlaba benzer. Usturlap, göğü güneşi ne kadar bilebilir ki?
 • خاصه چرخی کاین فلک زو پره‏ای است ** آفتاب از آفتابش ذره‏ای است‏ 3015
 • Hele bu gök olursa bu öyle bir gök ki, gökyüzü, buna nispetle bir katre. Bu güneş o güneşe nispetle bir zerre!
 • بیان آن که در هر نفسی فتنه‏ی مسجد ضرار است‏
 • Her an bir Mescidi Dırâr var
 • چون پدید آمد که آن مسجد نبود ** خانه‏ی حیلت بد و دام جهود
 • Münafıkların yaptıkları mescidin hakikî bir mescit olmayıp hile yurdu, Yahudi tuzağı olduğu anlaşılınca,
 • پس نبی فرمود کان را بر کنید ** مطرحه‏ی خاشاک و خاکستر کنید
 • Peygamber “ Onu yıkın! Süprüntülük, küllük, gübürlük yapın” buyurdu.
 • صاحب مسجد چو مسجد قلب بود ** دانه‏ها بر دام ریزی نیست جود
 • Mescidin sahibi de mescit gibi kalptı. Tuzağa saçtığın taneler, cömertlik sayılmaz ki.
 • گوشت کاندر شست تو ماهی رباست ** آن چنان لقمه نه بخشش نه سخاست‏
 • Oltandaki et lokması, balığı avlamak içindir. Öyle bir lokma ne ihsandır, ne cömertlik!
 • مسجد اهل قبا کان بد جماد ** آن چه کفو او نبد راهش نداد 3020
 • Kubâ’lıların Mescidi, taştan, topraktan ibaretken yine kendisinin naziri olmayan Mescid- i Dırar’ın vücuduna meydan vermedi.
 • در جمادات این چنین حیفی نرفت ** زد در آن ناکفو امیر داد نفت‏
 • Taşa toprağa bile böyle bir zulüm ve sitem yapılmadı. Adalet emîri olan Resulullah, Kubâ mescidine benzemeyen o mescide şûle vurdu, onu yakıp yıktı!
 • پس حقایق را که اصل اصلهاست ** دان که آن جا فرق‏ها و فصل‏هاست‏
 • Asılların aslı olan hakikatlerin de, bil ki, farkları, ayrılıkları vardır.
 • نه حیاتش چون حیات او بود ** نه مماتش چون ممات او بود
 • Ne hayatı onun hayatına benzer, ne mematı onun mematına.
 • گور او هرگز چو گور او مدان ** خود چه گویم حال فرق آن جهان‏
 • Hatta kabrini bile öbürünün kabri gibi sanma. O cihanın farkını ben nasıl söyleyeyim?
 • بر محک زن کار خود ای مرد کار ** تا نسازی مسجد اهل ضرار 3025
 • Ey iş eri, sen işini mehenge vur da bir Mescid’i Dırâr da sen yapma.
 • بس بر آن مسجد کنان تسخر زدی ** چون نظر کردی تو خود ز یشان بدی‏
 • Sen o mescit yapanları kınıyor, onlarla alay ediyorsun ama gözünü çevirip baksan görürsün ki sen de onlardansın!
 • حکایت هندو که با یار خود جنگ می‏کرد بر کاری و خبر نداشت که او هم بدان مبتلاست‏
 • Bir iş için savaşan, fakat kendisinin de o hale müptelâ olduğundan haberi olmayan Hintli
 • چار هندو در یکی مسجد شدند ** بهر طاعت راکع و ساجد شدند
 • Dört Hintli bir mescitte Allah’a ibadet için namaza durmuşlar, rükû ve sücuda koyulmuşlardı.
 • هر یکی بر نیتی تکبیر کرد ** در نماز آمد به مسکینی و درد
 • Her biri niyet edip tekbir alarak huzur ve huşuyla namaz kılmaktaydı.
 • موذن آمد از یکی لفظی بجست ** کای موذن بانگ کردی وقت هست‏
 • Bu sırada müezzin içeriye girdi. Hintlilerin birisinin ağzından bilâihtiyar bir söz çıktı; “ Müezzin, ezanı okudun mu, yoksa vakit var mı?”
 • گفت آن هندوی دیگر از نیاز ** هی سخن گفتی و باطل شد نماز 3030
 • Öbür Hintli, namaz içinde olduğu halde “ Sus yahu, konuştun, namazın bozuldu.” dedi.
 • آن سوم گفت آن دوم را ای عمو ** چه زنی طعنه بر او خود را بگو
 • Üçüncü Hintli ikincisine dedi ki : “Onu ne kınıyorsun baba, kendi derdine bak, kendini kına!”
 • آن چهارم گفت حمد الله که من ** در نیفتادم به چه چون آن سه تن‏
 • Dördüncü “Hamd olsun ben, üçünüz gibi kuyuya düşmedim” dedi.
 • پس نماز هر چهاران شد تباه ** عیب گویان بیشتر گم کرده راه‏
 • Hulasâ dördünün de namazı bozuldu. Âlemin ayıbını söyleyen daha fazla yol kaybeder.
 • ای خنک جانی که عیب خویش دید ** هر که عیبی گفت آن بر خود خرید
 • Ne mutlu o kişiye ki kendi ayıbını görür. Kim birisinin ayıbını görürse o alınır, o ayıbı kendisinde bulur.
 • ز انکه نیم او ز عیبستان بده ست ** و آن دگر نیمش ز غیبستان بده ست‏ 3035
 • Çünkü insanın yarısı ayıptandır, yarısı gayıptan!