English    Türkçe    فارسی   

2
975-1024

 • نقل اعراض است این بحث و مقال ** نقل اعراض است این شیر و شگال‏ 975
 • Bu sözler arazların nakline ait bahislerdir. Bu aslan ve tuzak, hep bunun içindir.
 • جمله عالم خود عرض بودند تا ** اندر این معنی بیامد هل أتی‏
 • Bütün âlem, esasen arazdı. “ Hel Etâ” suresi, bu manayı izah için geldi.
 • این عرضها از چه زاید از صور ** وین صور هم از چه زاید از فکر
 • Bu arazlar neden doğar? Suretlerden. Ya bu suretler neden vücuda gelir? Düşüncelerden.
 • این جهان یک فکرت است از عقل کل ** عقل چون شاه است و صورتها رسل‏
 • Bu cihan, Akl-ı Küll’ün bir düşüncesinden ibarettir. Akıl, padişaha benzer, suretler de peygamberlere.
 • عالم اول جهان امتحان ** عالم ثانی جزای این و آن‏
 • İlk âlem, imtihan âlemidir. İkinci âlem şunun bunun yaptıklarının mükâfat ve mücazatını görme âlemidir.
 • چاکرت شاها جنایت می‏کند ** آن عرض زنجیر و زندان می‏شود 980
 • Padişahım, kulun hain olsa o araz, yani hainliği, zincir ve zindan olmakta.
 • بنده‏ات چون خدمت شایسته کرد ** آن عرض نه خلعتی شد در نبرد
 • Yerinde ve değerinde bir hizmette bulunsa, savaşta bir yararlık gösterse o araz da bir hil’at şeklinde temessül etmekte.
 • این عرض با جوهر آن بیضه است و طیر ** این از آن و آن از این زاید به سیر
 • Bu arazla cevher, kuşla yumurtadır; bu ondan olmakta, o bundan doğmakta.”
 • گفت شاهنشه چنین گیر المراد ** این عرضهای تو یک جوهر نزاد
 • Padişah, köleye “ Tut ki dediklerin doğru, hepsini kabul ettim. Fakat arazlardan bir cevher doğmadı ki” dedi.
 • گفت مخفی داشته ست آن را خرد ** تا بود غیب این جهان نیک و بد
 • Köle “ Bu iyi ve kötü dünyası, gayp âlemi haline gelsin, iyilik ve fenalık apaçık bilinmesin diye akıl onları gizlemiştir.
 • ز انکه گر پیدا شدی اشکال فکر ** کافر و مومن نگفتی جز که ذکر 985
 • Çünkü fikrin şekil ve suretleri meydana çıksaydı kâfir ve mümin, yalnız Allah’ı zikreder, başka bir söz söyleyemezdi.
 • پس عیان بودی نه غیب ای شاه این ** نقش دین و کفر بودی بر جبین‏
 • Eğer iyilik ve kötülükten meydana gelen suretler gizli olmayıp da meydana bulunsaydı küfür ve iman, apaçık meydana çıkar, alında yazılırdı.
 • کی درین عالم بت و بتگر بدی ** چون کسی را زهره‏ی تسخر بدی‏
 • O takdirde nasıl olurdu da bu âlemde put kalır, puta tapan bulunurdu? Nasıl olur da kimsenin kimseyle alay etmeye mecali kalırdı.
 • پس قیامت بودی این دنیای ما ** در قیامت کی کند جرم و خطا
 • O vakit bu dünyamız kıymet kesilirdi. Kıyamette kim suç işleyebilir” dedi.
 • گفت شه پوشید حق پاداش بد ** لیک از عامه نه از خاصان خود
 • Padişah “ Allah bütün mücazatı gizledi, gizledi ama avamdan gizledi, kendi haslarından değil.
 • گر به دامی افکنم من یک امیر ** از امیران خفیه دارم نه از وزیر 990
 • Ben bir emiri tuzağa düşürmek dilersem emirlerden gizlerim, fakat vezirden gizlemem.
 • حق به من بنمود پس پاداش کار ** وز صورهای عملها صد هزار
 • Hak bana işlerin mükâfat ve mücazaatını, amellerden yüz binlercesinin büründüğü suretleri gösterdi.
 • تو نشانی ده که من دانم تمام ** ماه را بر من نمی‏پوشد غمام‏
 • Ben bilirim ama sen de bir nişane ver. Ay, bulutla örtülse de bana gizli değildir” dedi.
 • گفت پس از گفت من مقصود چیست ** چون تو می‏دانی که آن چه بود چیست‏
 • Köle, mademki olanı, biteni olduğu gibi biliyorsun; beni söyletmeden kastın ne, deyince;
 • گفت شه حکمت در اظهار جهان ** آن که دانسته برون آید عیان‏
 • Padişah “ Dünyayı izhar etmekteki hikmet, Allah’ın ilmindekileri izhar etmektir.
 • آن چه می‏دانست تا پیدا نکرد ** بر جهان ننهاد رنج طلق و درد 995
 • Bildiğini izhar etmedikçe âlemdeki zahmet ve meşakkatleri belirtmez.
 • یک زمان بی‏کار نتوانی نشست ** تا بدی یا نیکیی از تو نجست‏
 • Senden bir kötülük yahut iyilik meydana gelmeksizin hatta bir an bile duramazsın.
 • این تقاضاهای کار از بهر آن ** شد موکل تا شود سرت عیان‏
 • Bu amelleri izhar etme zarureti, sırrının açığa çıkması içindir.
 • پس کلابه‏ی تن کجا ساکن شود ** چون سر رشته‏ی ضمیرش می‏کشد
 • Nasıl olur da ipliğin ucunu gönlün çekip durduğu halde iplik eğirme âletine benzeyen tenin işlemez?
 • تاسه‏ی تو شد نشان آن کشش ** بر تو بی‏کاری بود چون جان کنش‏
 • Tasalanman, dertlenmen; gönlünün o çekişine, isteğine alamettir. O işi yapmamak da sana açıkça can çekişmedir, ölümdür.
 • این جهان و آن جهان زاید ابد ** هر سبب مادر اثر از وی ولد 1000
 • Bu âlem de daimî olarak doğurur, o âlem de. Her sebep anadır, eser çocuğunu meydana getirir.
 • چون اثر زایید آن هم شد سبب ** تا بزاید او اثرهای عجب‏
 • Eser doğdu mu ondan da şaşılacak sebepler doğması için sebep haline gelir.
 • این سببها نسل بر نسل است لیک ** دیده‏ای باید منور نیک نیک‏
 • Bu sebepler, nesilden nesile yürür gider. Fakat görmek için adamakıllı aydın bir göz lâzım dedi” dedi.
 • شاه با او در سخن اینجا رسید ** یا بدید از وی نشانی یا ندید
 • Padişah, onunla konuşurken söz buraya gelince o köleden bir alâmet gördü mü, görmedi mi? Bilmem.
 • گر بدید آن شاه جویا دور نیست ** لیک ما را ذکر آن دستور نیست‏
 • Hakikati arayan o padişahın, köleden bir nişan, bir alâmet görmesi, hiç de umulmayacak bir şey değil. Fakat gördüğünü söylemek için bize izin yok.
 • چون ز گرمابه بیامد آن غلام ** سوی خویشش خواند آن شاه و همام‏ 1005
 • Öbür köle hamamdan gelince padişah, onu da huzuruna çağırdı.
 • گفت صحا لک نعیم دایم ** بس لطیفی و ظریف و خوب رو
 • “Sıhhatler olsun, daimi âfiyetler olsun. Ne de lâtif, ne de zarif, ne de güzelsin.
 • ای دریغا گر نبودی در تو آن ** که همی‏گوید برای تو فلان‏
 • Yazık, öbür kölenin söyleyip durduğu kötü huyların da olmasa ne olurdu?
 • شاد گشتی هر که رویت دیده‏یی ** دیدنت ملک جهان ارزیدیی‏
 • O zaman yüzünü gören neşeye dalardı. Seni görmek, cihana malik olmaya değerdi” dedi.
 • گفت رمزی ز آن بگو ای پادشاه ** کز برای من بگفت آن دین تباه‏
 • Köle dedi ki: “ Padişahım, o dinsizin hakkımda söylediklerini bir parçacık anlat!”
 • گفت اول وصف دو روییت کرد ** کاشکارا تو دوایی خفیه درد 1010
 • Padişah “ Önce ikiyüzlülüğünü anlattı. Ona göre sen görünüşte bir deva, fakat hakikatte bir dertmişsin” dedi.
 • خبث یارش را چو از شه گوش کرد ** در زمان دریای خشمش جوش کرد
 • Köle, dostunun kötülüğünü bu suretle padişahtan duyunca derhal, kızgınlık denizi köpürdü.
 • کف بر آورد آن غلام و سرخ گشت ** تا که موج هجو او از حد گذشت‏
 • Ağzı köpüklendi, yüzü kızardı, onun aleyhinde bulunma dalgasına düştü, bu dalgalar, hadden aştı.
 • کاو ز اول دم که با من یار بود ** همچو سگ در قحط بس گه خوار بود
 • Dedi ki : “ O evvelce benimle dosttu. Kıtlıkta kalmış köpek gibi hayli pislik yemişti.”
 • چون دمادم کرد هجوش چون جرس ** دست بر لب زد شهنشاهش که بس‏
 • Çan gibi durmadan onun aleyhinde bulunmaya başlayınca padişah, elini ağzına götürüp “ Kâfi” dedi.
 • گفت دانستم ترا از وی بدان ** از تو جان گنده ست و از یارت دهان‏ 1015
 • “Bu sınamayla onu da anladım, seni de. Senin canın kokmuş, onun ağzı.
 • پس نشین ای گنده جان از دور تو ** تا امیر او باشد و مأمور تو
 • Ey kokuşuk canlı, uzak otur. O âmir olsun, sen onun memuru ol!”
 • در حدیث آمد که تسبیح از ریا ** همچو سبزه‏ی گولخن دان ای کیا
 • Ulular bunun için “ Dünyada insanın rahatı, dilini korumasındadır” dediler.
 • پس بدان که صورت خوب و نکو ** با خصال بد نیرزد یک تسو
 • “Riya ile tespih, külhanda biten yeşilliğe benzer” mealinde bir hadis vardır, bunu böyle bil ey ulu kişi!
 • ور بود صورت حقیر و ناپذیر ** چون بود خلقش نکو در پاش میر
 • Güzel ve iyi suret, bil ki kötü huyla beraber olunca bir kalp akça bile değmez!
 • صورت ظاهر فنا گردد بدان ** عالم معنی بماند جاودان‏ 1020
 • Bil ki zahiri suret yok olur, fakat mana âlemi ebedidir, kalır.
 • چند بازی عشق با نقش سبو ** بگذر از نقش سبو رو آب جو
 • Testinin suretiyle ne vakte dek oynayıp duracaksın? Testinin nakşından geç, ırmağa, suya yürü.
 • صورتش دیدی ز معنی غافلی ** از صدف دری گزین گر عاقلی‏
 • Suretini gördün ama manadan gafilsin. Akıllıysan sedeften bir inci seç, çıkar.
 • این صدفهای قوالب در جهان ** گر چه جمله زنده‏اند از بحر جان‏
 • Âlemdeki bu sedefe benzeyen kalıpların hepsi can denizinden diriyse de,
 • لیک اندر هر صدف نبود گهر ** چشم بگشا در دل هر یک نگر
 • Her sedefte inci bulunmaz, gözünü aç da her birinin içine bak!