English    Türkçe    فارسی   

3
877-926

 • کی گمان بردی که او عصیان کند ** آنک خوف جان فرعون آن کند
 • Firavun, onun isyan edeceğini, gönlünü korktuğu şeyi yapacağını nereden aklına getirecekti?
 • جمع آمدن عمران به مادر موسی و حامله شدن مادر موسی علیه‌السلام
 • İmran’ın, Musa’nın anasıyla buluşması ve kadının Musa’ya gebe kalması
 • شب برفت و او بر آن درگاه خفت ** نیم‌شب آمد پی دیدنش جفت
 • Firavun gitti, İmran da orada yatıp uyudu. Gece yarısından sonra karısı, onu görmeye geldi.
 • زن برو افتاد و بوسید آن لبش ** بر جهانیدش ز خواب اندر شبش
 • Üstüne kapanıp dudaklarından öpmeye koyuldu. Gece yarısı, onu uykudan uyandırdı.
 • گشت بیدار او و زن را دید خوش ** بوسه باران کرده از لب بر لبش 880
 • İmran uyanıp karısını gördü. Kadın, hoşuna gitti, dudak dudağa öpüşmeye başladılar.
 • گفت عمران این زمان چون آمدی ** گفت از شوق و قضای ایزدی
 • İmran, “Bu zamanda nasıl geldin?” dedi. Kadın “Sana iştiyakımdan. Allah’ın kaza ve kaderi bu” diye cevap verdi.
 • در کشیدش در کنار از مهر مرد ** بر نیامد با خود آن دم در نبرد
 • İmran, karısını sevgiyle kucakladı kendini tutamadı.
 • جفت شد با او امانت را سپرد ** پس بگفت ای زن نه این کاریست خرد
 • Onunla buluştu ve emaneti ona verdi. Sonrada dedi ki: “Kadın, bu küçük bir iş değil!”
 • آهنی بر سنگ زد زاد آتشی ** آتشی از شاه و ملکش کین‌کشی
 • Demir taşa çalındı, bir ateştir sıçradı. Hem de öyle bir ateş ki padişahtan da saltanatından öç alıcı, padişaha da, saltanatına da kin güdücü bir ateş.
 • من چو ابرم تو زمین موسی نبات ** حق شه شطرنج و ما ماتیم مات 885
 • Ben buluta benziyorum sen yersin Musa’da nebat. Allah, satranç oyununda şahı sürüyor, bir yutulduk mu yutulduk!
 • مات و برد از شاه می‌دان ای عروس ** آن مدان از ما مکن بر ما فسوس
 • Hanım, yutulmayı da hakikî padişah olan Allah’tan bil, yutmayı da. O işi bizden bilip bize hayıflanma!
 • آنچ این فرعون می‌ترسد ازو ** هست شد این دم که گشتم جفت تو
 • Firavunun korktuğu şey yok mu? Seninle buluştum, meydana geldi işte!
 • وصیت کردن عمران جفت خود را بعد از مجامعت کی مرا ندیده باشی
 • İmran’ın karısıyla buluştuktan sonra “Beni görmemiş ol” diye nasihat etmesi
 • وا مگردان هیچ ازینها دم مزن ** تا نیاید بر من و تو صد حزن
 • Sakın bunu kimseye söyleme, gizle de bana da yüzlerce türlü gam, gussa gelmesin, sana da.
 • عاقبت پیدا شود آثار این ** چون علامتها رسید ای نازنین
 • Sonucu, bunun eserlerini meydana çıkar çünkü nazeninin, alâmetleri belirdi!”
 • در زمان از سوی میدان نعره‌ها ** می‌رسید از خلق و پر می‌شد هوا 890
 • Tam o sırada meydandaki halktan naralar duyulmaya, yer, gök naralarla dolmaya başladı.
 • شاه از آن هیبت برون جست آن زمان ** پابرهنه کین چه غلغلهاست هان
 • Firavun, bu naralardan korkup sıçradı, gürültünün ne olduğunu anlamak için yalınayak koştu.
 • از سوی میدان چه بانگست و غریو ** کز نهیبش می‌رمد جنی و دیو
 • Meydandan gelen ve dehşetinden cinleri, perileri bile korkutan bu nâralar, bu gürültüler nedir anlamak istiyordu.
 • گفت عمران شاه ما را عمر باد ** قوم اسرائیلیانند از تو شاد
 • İmran, “ Padişahımızın ömrü uzun olsun… İsrailoğulları, lütfundan neşeleniyorlar.
 • از عطای شاه شادی می‌کنند ** رقص می‌آرند و کفها می‌زنند
 • İhsanlarına seviniyorlar, oynuyorlar, ellerini çırpıyorlar “dedi.
 • گفت باشد کین بود اما ولیک ** وهم و اندیشه مرا پر کرد نیک 895
 • Firavun dedi ki” Olabilir. Fakat beni adamakıllı bir vehim, bir endişedir kapladı.
 • ترسیدن فرعون از آن بانگ
 • Firavunun o sesten korkması
 • این صدا جان مرا تغییر کرد ** از غم و اندوه تلخم پیر کرد
 • Bu gürültü, asabımı bozdu. Bu acı dertle, kederle âdeta beni kocattı.”
 • پیش می‌آمد سپس می‌رفت شه ** جمله شب او همچو حامل وقت زه
 • Padişah, bütün gece ağrısı tutmuş gebe kadın gibi bir yandan bir yana gidip geliyor.
 • هر زمان می‌گفت ای عمران مرا ** سخت از جا برده است این نعره‌ها
 • Her an “İmran, bu nâralar, beni dehşetle yerimden sıçrattı” diyordu.
 • زهره نه عمران مسکین را که تا ** باز گوید اختلاط جفت را
 • Zavallı İmran’ın kudreti yoktu ki karısıyla buluştuğunu söylesin.
 • که زن عمران به عمران در خزید ** تا که شد استاره‌ی موسی پدید 900
 • Karısı gebe kalınca gökte Musa’nın yıldızının belirdiğini anlatsın.
 • هر پیمبر که در آید در رحم ** نجم او بر چرخ گردد منتجم
 • Her peygamber, ana rahmine düşünce yıldızı da gökte zuhur eder, parlamaya başlar.
 • پیدا شدن استاره‌ی موسی علیه السلام بر آسمان و غریو منجمان در میدان
 • Gökte Musa aleyhisselâm’ın yıldızının belirmesi ve meydanda müneccimlerin feryadı
 • بر فلک پیدا شد آن استاره‌اش ** کوری فرعون و مکر و چاره‌اش
 • Kör Firavunun hilelerine, tedbirlerine rağmen gökyüzünde Musa’nın yıldızı belirdi.
 • روز شد گفتش که ای عمران برو ** واقف آن غلغل و آن بانگ شو
 • Sabah olunca İmran’a “Git de o gürültünün, o patırtının ne olduğunu anla” dedi.
 • راند عمران جانب میدان و گفت ** این چه غلغل بود شاهنشه نخفت
 • İmran, meydana koşup “Bu ne gürültüydü? Padişahlar padişahı uyuyamadı” deyince,
 • هر منجم سر برهنه جامه‌پاک ** همچو اصحاب عزا بوسیده خاک 905
 • Her müneccim, yaslılar gibi başı açık, yeni yakası yırtık bir halde toprağı öptü.
 • همچو اصحاب عزا آوازشان ** بد گرفته از فغان و سازشان
 • Yaslılar gibi sesleri ses veriyor, feryatları ortalığı dolduruyordu.
 • ریش و مو بر کنده رو بدریدگان ** خاک بر سر کرده خون‌پر دیدگان
 • Saçlarını, sakallarını yolup, yüzlerine vuruyorlar, gözleri kanlı yaşlarla doluyordu.
 • گفت خیرست این چه آشوبست و حال ** بد نشانی می‌دهد منحوس سال
 • İmran “Hayrola. Bu ne feryat, bu ne hâl? Bu yomsuz yıl, kötü alâmetler mi gösteriyor yoksa?” dedi.
 • عذر آوردند و گفتند ای امیر ** کرد ما را دست تقدیرش اسیر
 • Özürler serdederek dediler ki: “Emîr Allah’ın kaza ve kaderi bizi esir etti.
 • این همه کردیم و دولت تیره شد ** دشمن شه هست گشت و چیره شد 910
 • Her çareye başvurduk, fakat padişahın devleti karardı, düşmanı dünyaya geldi, galip oldu.
 • شب ستاره‌ی آن پسر آمد عیان ** کوری ما بر جبین آسمان
 • Geceleyin gökyüzünde o çocuğun yıldızı göründü, bizi kör etti.
 • زد ستاره‌ی آن پیمبر بر سما ** ما ستاره‌بار گشتیم از بکا
 • O Peygamber’in yıldızı gökte yüceldi, biz de ağlamaya, yıldızlar gibi gözyaşları dökmeye başladık.”
 • با دل خوش شاد عمران وز نفاق ** دست بر سر می‌بزد کاه الفراق
 • İmran, içinden sevindi, fakat zahiren “Eyvahlar olsun!” diye elini başına vurup,
 • کرد عمران خویش پر خشم و ترش ** رفت چون دیوانگان بی عقل و هش
 • Kızgın suratı asık bir halde deliller gibi akılsız.
 • خویشتن را اعجمی کرد و براند ** گفته‌های بس خشن بر جمع خواند 915
 • Ve güya kendini bilmez bir halde müneccimlerin üstüne yürüyüp onlara bir hayli ağır sözler söyledi.
 • خویشتن را ترش و غمگین ساخت او ** نردهای بازگونه باخت او
 • Kendini meyus ve mahzun göstererek sevincini gizliyor, onlara oyun oynuyordu.
 • گفتشان شاه مرا بفریفتید ** از خیانت وز طمع نشکیفتید
 • “Padişahımızı aldattınız, hıyanetten, tamahtan vazgeçmediniz.
 • سوی میدان شاه را انگیختید ** آب روی شاه ما را ریختید
 • Onu bu meydana kadar sürükleyip yüzünün suyunu döktünüz, şerefini hiçe saydınız.
 • دست بر سینه زدیت اندر ضمان ** شاه را ما فارغ آریم از غمان
 • Ellerinizi, göğüslerinize koyup padişahı dertlerden kurtaracağız diye vaatlerde bulundunuz” dedi.
 • شاه هم بشنید و گفت ای خاینان ** من بر آویزم شما را بی امان 920
 • Padişah da bunu duyunca “Hainler, dedi, ben de sizi asayım da görün.
 • خویش را در مضحکه انداختم ** مالها با دشمنان در باختم
 • Kendimizi gülünç hallere soktuk, düşmanlara mallar ihsan edip ziyana girdik.
 • تا که امشب جمله اسرائیلیان ** دور ماندند از ملاقات زنان
 • Bu gece bütün İsrailoğulları, karılarından uzak kaldılar diye,
 • مال رفت و آب رو و کار خام ** این بود یاری و افعال کرام
 • Mal da gitti, şeref de. İşe gelince hiçbir şey olmadı. Bu mudur iyi adamların muaveneti, bu mudur iyi kişinin yapacakları iş?
 • سالها ادرار و خلعت می‌برید ** مملکتها را مسلم می‌خورید
 • Yıllardır paralar, libaslar alıyor, ülkelerin servetini rahatça yiyip duruyorsunuz.
 • رایتان این بود و فرهنگ و نجوم ** طبل‌خوارانید و مکارید و شوم 925
 • Bu mu sizin tedbiriniz, bu mu nücum bilginiz? Siz besbedava lokma yiyen hilekâr ve şom kişilersiniz.
 • من شما را بر درم و آتش زنم ** بینی و گوش و لبانتان بر کنم
 • Sizi öldürür, parçalatır, ateşlere atar, burunlarınızı, kulaklarınızı, dudaklarınızı kestirir…