English    Türkçe    فارسی   

4
1502-1551

 • این سوم هست آدمی‌زاد و بشر ** نیم او ز افرشته و نیمیش خر
 • Üçüncü bölükse âdemoğullarıdır, insanlardır. Bunları yarı yaradılışları bakımından melektirler, yarı yaradılışları bakımından eşek!
 • نیم خر خود مایل سفلی بود ** نیم دیگر مایل عقلی بود
 • Eşek olan yarıları, aşağılığa meyleder, öbür yarıları da akla meyleder!
 • آن دو قوم آسوده از جنگ و حراب ** وین بشر با دو مخالف در عذاب
 • İlk iki bölük savaştan, çekişten anlamaz, istirahat ve huzur içindedir. Fakat bu bölük, yani insan ikisine de aykırıdır ve azap içindedir.
 • وین بشر هم ز امتحان قسمت شدند ** آدمی شکلند و سه امت شدند 1505
 • Bu insanda sınanma yönünden bölüklere ayrılmıştır... Hepsi insan şeklindedir ama üç kısımdır:
 • یک گره مستغرق مطلق شدست ** هم‌چو عیسی با ملک ملحق شدست
 • Bir kısmı, mutlak varlık olan Allah’a dalmış, kendini kaybetmiş olanlardır... Bunlar İsa gibi meleklere katılmışlardır.
 • نقش آدم لیک معنی جبرئیل ** رسته از خشم و هوا و قال و قیل
 • Surette insandır bunlar, fakat hakikatte Cebrail... Kızgınlıktan heva ve hevesten, dedikodudan kurtulmuşlardır.
 • از ریاضت رسته وز زهد و جهاد ** گوییا از آدمی او خود نزاد
 • Riyazattan da kurtulmuşlardır, zahitlikten ve savaştan da... Sanki onlar, insanoğlundan doğmamışlardır!
 • قسم دیگر با خران ملحق شدند ** خشم محض و شهوت مطلق شدند
 • İkinci kısmı eşeklere katılmış olanlardır. Bunlar kızgınlığın ta kendisi olmuşlar, tepeden tırnağa kadar şehvet kesilmişlerdir.
 • وصف جبریلی دریشان بود رفت ** تنگ بود آن خانه و آن وصف زفت 1510
 • Bunlardaki Cebrail’lik meleklik sıfatı gitmiştir... Çünkü o ev dardı, o sıfat da büyük, sığamadı, geçip gitti!
 • مرده گردد شخص کو بی‌جان شود ** خر شود چون جان او بی‌آن شود
 • Canı olmayan adam ölür... Canında bu sıfat bulunmayan kişi de eşek olur.
 • زانک جانی کان ندارد هست پست ** این سخن حقست و صوفی گفته است
 • Çünkü bu sıfatta olmayan can bayağıdır, aşağıdır... Bu sözü sofi söylemiştir, doğrudur!
 • او ز حیوانها فزون‌تر جان کند ** در جهان باریک کاریها کند
 • O hayvanlardan da fazla can çekişir... Âlemde ince işlere girişir!
 • مکر و تلبیسی که او داند تنید ** آن ز حیوان دیگر ناید پدید
 • Onun örüp dokuduğu hile ve şeytanlık, başka bir hayvandan zuhur edemez!
 • جامه‌های زرکشی را بافتن ** درها از قعر دریا یافتن 1515
 • Altın sırmalı elbiseler dokur, denizin dibinden inciler çıkarır...
 • خرده‌کاریهای علم هندسه ** یا نجوم و علم طب و فلسفه
 • Hendese bilgilerinin en ince noktalarını bilir yahut nücum, tıp ve felsefe bilgilerini elde eder!
 • که تعلق با همین دنیاستش ** ره به هفتم آسمان بر نیستش
 • Çünkü onun, ancak bu dünya ile alâkası vardır... Yedinci kat göğe çıkmaya yolu yoktur.
 • این همه علم بنای آخرست ** که عماد بود گاو و اشترست
 • Bütün bu bilgiler, ahır yapısına yarar... Ahır da öküzle devenin varlığına destektir!
 • بهر استبقای حیوان چند روز ** نام آن کردند این گیجان رموز
 • Hayvanların birkaç gün yaşamalarına yarayan bu bilgilerin adını, şu ahmaklar remizler, ince şeyler kodular.
 • علم راه حق و علم منزلش ** صاحب دل داند آن را با دلش 1520
 • Allah yolunun, Allah durağının bilgisini ancak gönül sahibi yahut da gönül sahibinin gönlü bilir!
 • پس درین ترکیب حیوان لطیف ** آفرید و کرد با دانش الیف
 • İşte Allah bu terkiple lâtif bir hayvan olan insanı yarattı, onu bilgilere eş etti.
 • نام کالانعام کرد آن قوم را ** زانک نسبت کو بیقظه نوم را
 • O bölüğe “hayvanlar gibi” dedi... Çünkü uyanıklığın uykuyla ne münasebeti var?
 • روح حیوانی ندارد غیر نوم ** حسهای منعکس دارند قوم
 • Hayvani ruhta ancak uyku bulunur... Bu çeşit insanlarda aksine duygular vardır.
 • یقظه آمد نوم حیوانی نماند ** انعکاس حس خود از لوح خواند
 • Fakat uyanıklık gelmedi de hayvani uyku kalmadı mı duygusunun aksi ve aykırı olduğunu levhten okur anlar!
 • هم‌چو حس آنک خواب او را ربود ** چون شد او بیدار عکسیت نمود 1525
 • Uykuya dalan kişinin uyandığı zaman, rüyada gördüklerinin aksini görmesi gibi!
 • لاجرم اسفل بود از سافلین ** ترک او کن لا احب الافلین
 • Hülâsa o aşağılık kişi, aşağılık âlemdendir... Onu bırak, “Ben batanları sevmem, de!”
 • در تفسیر این آیت کی و اما الذین فی قلوبهم مرض فزادتهم رجسا و قوله یضل به کثیرا و یهدی به کثیرا
 • Kalplerinde hastalık olanlara gelince: Kur’an, onların gönüllerindeki pisliği arttırır ve "Allah, Kur’an’daki misallerle çoğunu azdırır, çoğunu da doğru yola götürür" ayetlerinin tefsiri
 • زانک استعداد تبدیل و نبرد ** بودش از پستی و آن را فوت کرد
 • Çünkü hayvani ruha sahip olan kişinin, huylarını değiştirmeye, nefsiyle savaşa girişmeye, aşağılıktan kurtulmaya istidadı vardı ama o istidadı fevt etti!
 • باز حیوان را چو استعداد نیست ** عذر او اندر بهیمی روشنیست
 • Hâlbuki hayvanda istidat yoktur... Hayvanlıktaki özrü apaçıktır!
 • زو چو استعداد شد کان رهبرست ** هر غذایی کو خورد مغز خرست
 • İnsandan yol gösteren bu istidat gitti mi ne yerse yesin eşek beynidir!
 • گر بلادر خورد او افیون شود ** سکته و بی‌عقلیش افزون شود 1530
 • Aklı arttıran bir ilâç olan belâdür yese afyon kesilir... Kalp illeti ve akılsızlığı artar!
 • ماند یک قسم دگر اندر جهاد ** نیم حیوان نیم حی با رشاد
 • İnsanların bir bölüğüyse savaştadır. Yarı hayvan, doğru yolu bulma bakımından yarı insandır!
 • روز و شب در جنگ و اندر کش‌مکش ** کرده چالیش آخرش با اولش
 • Gece gündüz savaşta, çekiştedir bunlar... Sonu yani insanlığı, önüyle yani hayvanlığıyla savaşır durur.
 • چالیش عقل با نفس هم چون تنازع مجنون با ناقه میل مجنون سوی حره میل ناقه واپس سوی کره چنانک گفت مجنون هوا ناقتی خلفی و قدامی الهوی و انی و ایاها لمختلفان
 • Aklın nefisle savaşı Mecnun’un devesiyle savaşına benzer. Mecnun’un sevdası Leylâ’dır, devenin sevdası yavrusuna. Nitekim Mecnun da “Devemin sevdası ardındakinedir, benim sevdam önümdekine. İkimiz de sevdalıyız ama sevdalarımız aykırı!" demiştir.
 • هم‌چو مجنون‌اند و چون ناقه‌ش یقین ** می‌کشد آن پیش و این واپس به کین
 • Bu, Mecnun’la devesine benzer... O, ileriye gitmeye savaşır, bu geriye gitmeye!
 • میل مجنون پیش آن لیلی روان ** میل ناقه پس پی کره دوان
 • Mecnun’un sevdası, önde bulunan Leylâ’ya kavuşmak, devenin sevdası ardına dönüp yavrusuna ulaşmak!
 • یک دم ار مجنون ز خود غافل بدی ** ناقه گردیدی و واپس آمدی 1535
 • Mecnun, bir an bile kendisinden geçti mi deve, hemencecik geri döner, geriye giderdi.
 • عشق و سودا چونک پر بودش بدن ** می‌نبودش چاره از بی‌خود شدن
 • Mecnun, tamamı ile aşkla, sevda ile dolu olduğundan kendisinden geçmemesine imkân yoktu.
 • آنک او باشد مراقب عقل بود ** عقل را سودای لیلی در ربود
 • Kendisini gözetleyen akıldı... Fakat aklını, Leylâ’nın sevdası kapmıştı!
 • لیک ناقه بس مراقب بود و چست ** چون بدیدی او مهار خویش سست
 • Deveye gelince o, çevikti, fırsat gözleyip durmaktaydı... Yularını gevşek hissetti mi,
 • فهم کردی زو که غافل گشت و دنگ ** رو سپس کردی به کره بی‌درنگ
 • Anlardı ki Mecnun daldı gitti... Hemen geriye yüz tutar, yavrusunun bulunduğu tarafa doğru gitmeye başlardı.
 • چون به خود باز آمدی دیدی ز جا ** کو سپس رفتست بس فرسنگها 1540
 • Mecnun kendisine gelir, evvelce bulundukları yerden fersahlarca geriye gittiğini anlardı.
 • در سه روزه ره بدین احوالها ** ماند مجنون در تردد سالها
 • Üç gün böyle yol aldılar... Mecnun, âdeta yıllarca tereddüt içinde kaldı.
 • گفت ای ناقه چو هر دو عاشقیم ** ما دو ضد پس همره نالایقیم
 • Nihayet dedi ki: A deve, ikimizde âşığız ama birbirimize aykırıyız... Arkadaşlığa lâyık değiliz!
 • نیستت بر وفق من مهر و مهار ** کرد باید از تو صحبت اختیار
 • Senin sevgin de bana uygun değil, yuların da senden ayrılmak gerek!
 • این دو همره یکدگر را راه‌زن ** گمره آن جان کو فرو ناید ز تن
 • Bu iki arkadaş da, birbirinin yolunu vurmada... Tenden aşağı inip ayrılmayan can, yol azıtır gider!
 • جان ز هجر عرش اندر فاقه‌ای ** تن ز عشق خاربن چون ناقه‌ای 1545
 • Senin canın da arşın ayrılığı ile yoksulluğa düşmüş... Teninse diken aşkıyla deveye dönmüş!
 • جان گشاید سوی بالا بالها ** در زده تن در زمین چنگالها
 • Can, yücelere kanatlar açmada... Ten, tırnaklarıyla yere sarılmada!
 • تا تو با من باشی ای مرده‌ی وطن ** پس ز لیلی دور ماند جان من
 • Ey vatan aşkıyla ölmüş deve, sen benimle oldukça canım, Leylâ’dan uzak kaldı gitti!
 • روزگارم رفت زین گون حالها ** هم‌چو تیه و قوم موسی سالها
 • Adeta Musa kavminin yıllarca çölde kalışı gibi bende seninle bu hallere düştüm... Ömrüm geldi geçti!
 • خطوتینی بود این ره تا وصال ** مانده‌ام در ره ز شستت شصت سال
 • Bu yol, vuslata erişmek için iki adımdan ibaret... Hâlbuki ben, senin hilenle tam altmış yıldır, bu iki adımlık yolda kalakaldım!
 • راه نزدیک و بماندم سخت دیر ** سیر گشتم زین سواری سیرسیر 1550
 • Yol yakın... Fakat ben pek geç kaldım. Bu binicilikten adamakıllı usandım artık!
 • سرنگون خود را از اشتر در فکند ** گفت سوزیدم ز غم تا چندچند
 • Bu sözleri söyleyip kendisini deveden fırlattı attı, niceye bir dertten yanıp yakılacağım, yandım artık, dedi!