English    Türkçe    فارسی   

4
3091-3140

 • که ز شادی خواست هم فانی شدن ** بس مطوق آمد این جان و بدن
 • Sevinçten ölecekti âdeta... canı ile bedeni sanki ölümle dirim arasında tomruğa vurulmuştu!
 • از دم غم می‌بمیرد این چراغ ** وز دم شادی بمیرد اینت لاغ
 • Bu ışık gam soluğu ile de söner, neşe soluğu ile de... işte sana bir alay, işte sana bir eğlence!
 • در میان این دو مرگ او زنده است ** این مطوق شکل جای خنده است
 • O, bu iki ölüm arasında diridir... bu tomruğa vurulmuş olduğu halde gülünecek bir şey!
 • شاه با خود گفت شادی را سبب ** آنچنان غم بود از تسبیب رب
 • Padişah kendi kendine dedi ki: bu neşeye sebep, o gamdı; Tanrı sebep ihsan etti, sevindim.
 • ای عجب یک چیز از یک روی مرگ ** وان ز یک روی دگر احیا و برگ 3095
 • Ne şaşılacak şey! Bir hadise bir yönden ölüm, öbür yönden dirim ve sevinç.
 • آن یکی نسبت بدان حالت هلاک ** باز هم آن سوی دیگر امتساک
 • Şu bir yönden tatlıdır, zevk vericidir. Diğer bir yönden de öldürücü, azap vericidir.
 • شادی تن سوی دنیاوی کمال ** سوی روز عاقبت نقص و زوال
 • Ten sevinci dünyaya mensup olana göre yücelik... fakat ahiret gününe göre noksan ve zeval!
 • خنده را در خواب هم تعبیر خوان ** گریه گوید با دریغ و اندهان
 • Düş yorucu rüyada gülmeyi ağlamaya, hayıflamaya, kederlenmeye yorar.
 • گریه را در خواب شادی و فرح ** هست در تعبیر ای صاحب مرح
 • Ağlamayı da sevince, feraha verir ey şen, esen kişi!
 • شاه اندیشید کین غم خود گذشت ** لیک جان از جنس این بدظن گشت 3100
 • Padişah, bu gam geçti gitti ama can, bu çeşit şeylerden kötü şüphelere düşer diye düşünceye daldı.
 • ور رسد خاری چنین اندر قدم ** که رود گل یادگاری بایدم
 • Gül gider de dedi, ayağıma böyle bir diken batarsa hiç olmazsa ondan bana bir yadigâr kalmalı!
 • چون فنا را شد سبب بی‌منتهی ** پس کدامین راه را بندیم ما
 • Yokluğa sayısız, sonsuz sebepler var... hangi yolu kapayalım ki?
 • صد دریچه و در سوی مرگ لدیغ ** می‌کند اندر گشادن ژیغ ژیغ
 • Isırıcı ölüme yüzlerce pencere var, yüzlerce kapı var... açılırken her biri cik cik etmekte!
 • ژیغ‌ژیغ تلخ آن درهای مرگ ** نشنود گوش حریص از حرص برگ
 • O ölüm kapılarının acı cik ciklerini haris kişinin kulağı, mal ve mülk hırsından duymaz.
 • از سوی تن دردها بانگ درست ** وز سوی خصمان جفا بانگ درست 3105
 • Bir taraftan bedenin dertleri, kapıların sesi... bir taraftan düşmanların cefası kapıların sesi.
 • جان سر بر خوان دمی فهرست طب ** نار علتها نظر کن ملتهب
 • Canım efendim, hele bir tıp fihristini oku hastalıkların yalımlı ateşini gör!
 • زان همه غرها درین خانه رهست ** هر دو گامی پر ز کزدمها چهست
 • Bütün o alillerden bu eve yol var... her iki adımda akreplerle dolu bir kuyu var!
 • باد تندست و چراغم ابتری ** زو بگیرانم چراغ دیگری
 • Rüzgâr şiddetli, ışığım sönmek üzere... çabuk davranayım da onun ışığından bir ışık daha uyandırayım.
 • تا بود کز هر دو یک وافی شود ** گر به باد آن یک چراغ از جا رود
 • Bari bu ikisinden biri kalsın da yel, ışığın birini söndürürse onunla eğleneyim.
 • هم‌چو عارف کن تن ناقص چراغ ** شمع دل افروخت از بهر فراغ 3110
 • Ârifler gibi hani... ârif de bu noksan beden kendiliğinden kurtulmak için gönül kandilini yakar da
 • تا که روزی کین بمیرد ناگهان ** پیش چشم خود نهد او شمع جان
 • Günün birinde ansızın bu kandil sönerse onun yerine can kandilini koyayım der.
 • او نکرد این فهم پس داد از غرر ** شمع فانی را بفانیی دگر
 • Padişah bu işi anlamadı da aldandı... fâni kandilin yerine başka bir fani kandile kapıldı!
 • عروس آوردن پادشاه فرزند خود را از خوف انقطاع نسل
 • Padişahın,soyunun kesilmesinden korkarak oğluna bir kız alması
 • پس عروسی خواست باید بهر او ** تا نماید زین تزوج نسل رو
 • Padişah bunun üzerine, evlensin de soyu sopu üresin diye şehzadeye bir kız almak istedi.
 • گر رود سوی فنا این باز باز ** فرخ او گردد ز بعد باز باز
 • Bu doğan, tekrar yokluk âlemine yüz tutarsa o doğanın yerini yine bir doğan tutsun...
 • صورت او باز گر زینجا رود ** معنی او در ولد باقی بود 3115
 • Bu doğanın sureti, eğer şu âlemden giderse mânası, oğlunda baki kalsın dedi.
 • بهر این فرمود آن شاه نبیه ** مصطفی که الولد سر ابیه
 • Onun için o uyanık padişah, Mustafa “Çocuk, babanın sırrıdır” buyurdu.
 • بهر این معنی همه خلق از شغف ** می‌بیاموزند طفلان را حرف
 • İşte bu yüzden bütün halk, sevgilerden çocuklarına sanat öğretirler de,
 • تا بماند آن معانی در جهان ** چون شود آن قالب ایشان نهان
 • Onların kalıpları gözden gizlenince o mânalar âlemde bâki kalsın derler.
 • حق به حکمت حرصشان دادست جد ** بهر رشد هر صغیر مستعد
 • Tanrı, hikmetiyle istidat sahibi olan her küçük çocuğun doğru yolu bulması için onların hırsına bir ciddiyet vermiştir.
 • من هم از بهر دوام نسل خویش ** جفت خواهم پور خود را خوب کیش 3120
 • Ben de kendi soyumun devamı için oğluma mezhebi meşrebi iyi bir kız alacağım.
 • دختری خواهم ز نسل صالحی ** نی ز نسل پادشاهی کالحی
 • Fakat alacağım kızın kötü bir padişahın soyundan değil, temiz bir kişinin soyundan bir kız olmasını isterim.
 • شاه خود این صالحست آزاد اوست ** نی اسیر حرص فرجست و گلوست
 • Padişah, zaten bu temiz kişidir... hür olan da odur... ne şehvetin esiridir, ne boğazının.
 • مر اسیران را لقب کردند شاه ** عکس چون کافور نام آن سیاه
 • Fakat halk, aksine olarak esirlere padişah adını taktılar... Zenciye Kâfur adı takıldığı gibi hani!
 • شد مفازه بادیه‌ی خون‌خوار نام ** نیکبخت آن پیس را کردند عام
 • Kanlar içen çöle kurtuluş yeri, bayağı, nekes ve kutsuz kişiye kutlu adını verirler ya!
 • بر اسیر شهوت و حرص و امل ** بر نوشته میر یا صدر اجل 3125
 • Şehvet, kızgınlık ve istek esirine bey, yahut “Sadr ecel – en ulu vezir” dediler.
 • آن اسیران اجل را عام داد ** نام امیران اجل اندر بلاد
 • O ecel esirlerine halk, şehirlerde beyler ve “Emîrani ecel – Ulu beyler” adını taktılar.
 • صدر خوانندش که در صف نعال ** جان او پستست یعنی جاه و مال
 • Canı, pabuççuların safında alçalmış, yani mevkiye mala kapılıp kalmış olma “Sadr – Ulu ve baş köşeye geçen vezir” derler.
 • شاه چون با زاهدی خویشی گزید ** این خبر در گوش خاتونان رسید
 • Padişah bir zâhidi seçince bu haber, kadınların kulağına vardı!
 • اختیار کردن پادشاه دختر درویش زاهدی را از جهت پسر و اعتراض کردن اهل حرم و ننگ داشتن ایشان از پیوندی درویش
 • Padişahın,oğlu için bir yoksul zâhidin kızını seçip almasına harem ehlinin itirazı ve onların bu akrabalıktan utanmaları
 • مادر شه‌زاده گفت از نقص عقل ** شرط کفویت بود در عقل نقل
 • Şehzadenin anası, aklının noksan oluşundan itiraz ederek dedi ki: Evlenmede gerek akıl, gerek nakil, eşit olmayı şart koşmuştur.
 • تو ز شح و بخل خواهی وز دها ** تا ببندی پور ما را بر گدا 3130
 • Halbuki sen nekesliğinden, cimriliğinden kurnazlık ederek oğlumuzu bir yoksulla akraba yapıyorsun?
 • گفت صالح را گدا گفتن خطاست ** کو غنی القلب از داد خداست
 • Padişah dedi ki: Temiz bir kişiye yoksul demek hatadır... çünkü onun kalbi ganidir ve bu da Tanrı vergisidir.
 • در قناعت می‌گریزد از تقی ** نه از لیمی و کسل هم‌چون گدا
 • Böyle adam, takvasında kanaat bucağına kaçar, yoksul gibi nekesliğinden, tembelliğinden değil!
 • قلتی کان از قناعت وز تقاست ** آن ز فقر و قلت دونان جداست
 • Kanaattan meydana gelen darlık, takvadandır... bu, aşağılık kişilerin yokluğundan, darlığından apayrı bir şeydir.
 • حبه‌ای آن گر بیابد سر نهد ** وین ز گنج زر به همت می‌جهد
 • Nekes, bir habbe bulsa başını bile verir... halbuki temiz kişi, himmetiyle altın hazinesine bile bakmaz, terk edip gider!
 • شه که او از حرص قصد هر حرام ** می‌کند او را گدا گوید همام 3135
 • Hırsından, her çeşit harama kasten padişaha ulu kişiler, yoksul derler.
 • گفت کو شهر و قلاع او را جهاز ** یا نثار گوهر و دینار ریز
 • Kadın dedi ki: Nerede onda çeyiz olarak verecek şehir ve kaleler... yahut saçı olarak saçacak inciler, paralar pullar?
 • گفت رو هر که غم دین برگزید ** باقی غمها خدا از وی برید
 • Padişah, yürü yahu dedi... kim, din gamına düşerse Tanrı, öbür dertleri artık ondan alır.
 • غالب آمد شاه و دادش دختری ** از نژاد صالحی خوش جوهری
 • Nihayet padişah üstün geldi, ona yaradılışı güzel ve bir temiz kişinin soyundan bir kız aldı.
 • در ملاحت خود نظیر خود نداشت ** چهره‌اش تابان‌تر از خورشید چاشت
 • Kızın güzellikte eşi yoktu... yüzü, kuşluk güneşinden daha parlaktı!
 • حسن دختر این خصالش آنچنان ** کز نکویی می‌نگنجد در بیان 3140
 • Kızın güzelliği buydu, huyu da güzelliği gibiydi... hasılı ahlâkı o kadar iyiydi ki anlatmaya imkân yok!