English    Türkçe    فارسی   

1
3409-3433

 • اصطلاحاتی است مر ابدال را ** که نباشد ز آن خبر اقوال را
 • The Abdál have certain mystical expressions of which the doctrines (of external religion) are ignorant.
 • منطق الطیری به صوت آموختی ** صد قیاس و صد هوس افروختی‌‌ 3410
 • You have learned the birds' language by the sound (alone), you have kindled (invented) a hundred analogies and a hundred caprices.
 • همچو آن رنجور دلها از تو خست ** کر به پندار اصابت گشته مست‌‌
 • The hearts (of the saints) are wounded by you, as the invalid (was hurt by the deaf man), (while) the deaf man became intoxicated (overjoyed) with the vain notion of success.
 • کاتب آن وحی ز آن آواز مرغ ** برده ظنی کاو بود همباز مرغ‌‌
 • The writer of the Revelation, from (hearing) the Bird's voice, supposed that he was the Bird's equal:
 • مرغ پری زد مر او را کور کرد ** نک فرو بردش به قعر مرگ و درد
 • The Bird flapped a wing and blinded him: lo, it plunged him in the abyss of death and bale.
 • هین به عکسی یا به ظنی هم شما ** در میفتید از مقامات سما
 • “Beware! do not ye also, (beguiled) by a reflexion or an opinion, fall from the dignities of Heaven!
 • گر چه هاروتید و ماروت و فزون ** از همه بر بام نحن الصافون‌‌ 3415
 • Although ye are Hárút and Márút and superior to all (the angels) on the terrace of We are they that stand in ranks,
 • بر بدیهای بدان رحمت کنید ** بر منی و خویش بینی کم تنید
 • (Yet) take mercy on the wickednesses of the wicked: execrate egoism and the self-conceited (egoist).
 • هین مبادا غیرت آید از کمین ** سر نگون افتید در قعر زمین‌‌
 • Beware, lest (the Divine) jealousy come from ambush and ye fall headlong to the bottom of the earth.”
 • هر دو گفتند ای خدا فرمان تراست ** بی‌‌امان تو امانی خود کجاست‌‌
 • They both said, “O God, Thine is the command: without Thy security (protection) where indeed is any security?”
 • این همی‌‌گفتند و دلشان می‌‌طپید ** بد کجا آید ز ما نعم العبید
 • They were saying this, but their hearts were throbbing (with desire)—“How should evil come from us? Good servants (of God) are we!”
 • خار خار دو فرشته هم نهشت ** تا که تخم خویش بینی را نکشت‌‌ 3420
 • The prick of desire in the two angels did not leave (them) until it sowed the seed of self-conceit.
 • پس همی‌‌گفتند کای ارکانیان ** بی‌‌خبر از پاکی روحانیان‌‌
 • Then they were saying, “O ye that are composed of the (four) elements (and are) unacquainted with the purity of the spiritual beings,
 • ما بر این گردون تتقها می‌‌تنیم ** بر زمین آییم و شادروان زنیم‌‌
 • We are weaving veils (of worship and glorification of God) over this Heaven (in which we dwell), we will come to earth and set up the canopy,
 • عدل توزیم و عبادت آوریم ** باز هر شب سوی گردون بر پریم‌‌
 • We will deal justice and perform worship and every night we will fly up again to Heaven,
 • تا شویم اعجوبه‌‌ی دور زمان ** تا نهیم اندر زمین امن و امان‌‌
 • That we may become the wonder of the world, that we may establish safety and security on the earth.”
 • آن قیاس حال گردون بر زمین ** راست ناید فرق دارد در کمین‌‌ 3425
 • The analogy between the state of Heaven and (that of) the earth is inexact: it has a concealed difference.
 • در بیان آن که حال خود و مستی خود پنهان باید داشت از جاهلان‌‌
 • Explaining that one must keep one's own (spiritual) state and (mystical) intoxication hidden from the ignorant.
 • بشنو الفاظ حکیم پرده‌‌ای ** سر همانجا نه که باده خورده‌‌ای‌‌
 • Hearken to the words of the Sage (Hakím) who lived in seclusion, “Lay thy head in the same place where thou hast drunk the wine.”
 • چون که از میخانه مستی ضال شد ** تسخر و بازیچه‌‌ی اطفال شد
 • When the drunken man has gone astray from a tavern, he becomes the children's laughing-stock and plaything.
 • می‌‌فتد او سو به سو بر هر رهی ** در گل و می‌‌خنددش هر ابلهی‌‌
 • Whatever way he goes, he is falling in the mud, (now) on this side and (now) on that side, and every fool is laughing at him.
 • او چنین و کودکان اندر پی‌‌اش ** بی‌‌خبر از مستی و ذوق می‌‌اش‌‌
 • He (goes on) like this, while the children at his heels are without knowledge of his intoxication and the taste of his wine.
 • خلق اطفال‌‌اند جز مست خدا ** نیست بالغ جز رهیده از هوا 3430
 • All mankind are children except him that is intoxicated with God; none is grownup except him that is freed from sensual desire.
 • گفت دنیا لعب و لهو است و شما ** کودکید و راست فرماید خدا
 • He (God) said, “This world is a play and pastime, and ye are children”; and God speaks truth.
 • از لعب بیرون نرفتی کودکی ** بی‌‌ذکات روح کی باشد ذکی‌‌
 • If you have not gone forth from (taken leave of) play, you are a child: without purity of spirit how should he (any one) be fully intelligent?
 • چون جماع طفل دان این شهوتی ** که همی‌‌رانند اینجا ای فتی‌‌
 • Know, O youth, that the lust in which men are indulging here (in this world) is like the sexual intercourse of children.