English    Türkçe    فارسی   

5
2323-2347

 • من بمردم یک ره و باز آمدم  ** من چشیدم تلخی مرگ و عدم 
 • I died (to self) once (and for all), and (then) I came back (to spiritual life): I tasted the bitterness of death and non-existence.
 • توبه‌ای کردم حقیقت با خدا  ** نشکنم تا جان شدن از تن جدا 
 • I have turned to God with real repentance: I will not break (that vow) till my soul shall be parted from my body.
 • بعد آن محنت کرا بار دگر  ** پا رود سوی خطر الا که خر  2325
 • After such a tribulation, whose foot should move towards danger a second time, unless it be (the foot of) an ass?”
 • حکایت در بیان آنک کسی توبه کند و پشیمان شود و باز آن پشیمانیها را فراموش کند و آزموده را باز آزماید در خسارت ابد افتد چون توبه‌ی او را ثباتی و قوتی و حلاوتی و قبولی مدد نرسد چون درخت بی‌بیخ هر روز زردتر و خشک‌تر نعوذ بالله 
 • Story demonstrating that (when) a person repents and feels remorse and then forgets his feelings of remorse and tries again what he has tried (before), he falls into everlasting perdition. Unless his repentance be reinforced by a (great) firmness and strength and by a (great) sweetness and acceptance (experienced inwardly), it is like a rootless tree, more faded and withered every day. We take refuge with God (from that).
 • گازری بود و مر او را یک خری  ** پشت ریش اشکم تهی و لاغری 
 • (Once) there was a washerman, who had an ass with a sore on its back and empty-bellied and lean.
 • در میان سنگ لاخ بی‌گیاه  ** روز تا شب بی‌نوا و بی‌پناه 
 • (He kept it) in ground covered with stones, where no grass grew: from morning till night it went without food and shelter.
 • بهر خوردن جز که آب آنجا نبود  ** روز و شب بد خر در آن کور و کبود 
 • Except water, there was nothing for it to eat or drink: the ass was in that miserable state by day and by night.
 • آن حوالی نیستان و بیشه بود  ** شیر بود آنجا که صیدش پیشه بود 
 • In the neighbourhood was a reed-bed and a jungle, where a lion lived whose occupation was hunting.
 • شیر را با پیل نر جنگ اوفتاد  ** خسته شد آن شیر و ماند از اصطیاد  2330
 • A battle took place between the lion and a fierce elephant: the lion was wounded and disabled from going to hunt.
 • مدتی وا ماند زان ضعف از شکار  ** بی‌نوا ماندند دد از چاشت‌خوار 
 • On account of his weakness he was unable to hunt for some time, and the (smaller) wild animals were deprived of their morning-meal;
 • زانک باقی‌خوار شیر ایشان بدند  ** شیر چون رنجور شد تنگ آمدند 
 • For they used to eat the lion's leavings: when the lion became ill they suffered distress.
 • شیر یک روباه را فرمود رو  ** مر خری را بهر من صیاد شو 
 • The lion gave orders to a fox, saying, “Go and hunt an ass for me.
 • گر خری یابی به گرد مرغزار  ** رو فسونش خوان فریبانش بیار 
 • If you find an ass round about the meadow, go, charm him with specious talk, beguile him, and bring him (here).
 • چون بیابم قوتی از گوشت خر  ** پس بگیرم بعد از آن صیدی دگر  2335
 • As soon as I gain some strength from (eating) the flesh of the ass, then afterwards I will seize another victim.
 • اندکی من می‌خورم باقی شما  ** من سبب باشم شما را در نوا 
 • I will eat (only) a little, ye (shall have) the rest: I am the means (appointed) for you as regards (your supply of) food.
 • یا خری یا گاو بهر من بجوی  ** زان فسونهایی که می‌دانی بگوی 
 • Procure for me either an ass or an ox: address (to them) some of the charming words that you know (how to use).
 • از فسون و از سخنهای خوشش  ** از سرش بیرون کن و اینجا کشش 
 • Deprive him of his wits by flatteries and fair words and bring him here.”
 • تشبیه کردن قطب کی عارف واصلست در اجری دادن خلق از قوت مغفرت و رحمت بر مراتبی کی حقش الهام دهد و تمثیل بشیر که دد اجری خوار و باقی خوار ویند بر مراتب قرب ایشان بشیر نه قرب مکانی بلک قرب صفتی و تفاصیل این بسیارست والله الهادی 
 • Parable of the Qutb (Pole), who is the gnostic united with God, in respect of his dispensing to the people their rations of forgiveness and mercy in the order and degree which God inspires him to observe; and a comparison of him with the lion, for the (smaller) wild animals partake of the lion's rations and eat his leavings in proportion to their nearness to him—not nearness in space but nearness in quality. The details of this (subject) are many, and God is the (best) Guide.
 • قطب شیر و صید کردن کار او  ** باقیان این خلق باقی‌خوار او 
 • The Qutb is (like) the lion, and it is his business to hunt: (all) the rest, (namely), these people (of the world), eat his leavings.
 • تا توانی در رضای قطب کوش  ** تا قوی گردد کند صید وحوش  2340
 • So far as you can, endeavour to satisfy the Qutb, so that he may gain strength and hunt the wild beasts.
 • چو برنجد بی‌نوا مانند خلق  ** کز کف عقلست جمله رزق حلق 
 • When he is ailing, the people remain unfed, for all food provided for the gullet comes from the hand of reason,
 • زانک وجد حلق باقی خورد اوست  ** این نگه دار ار دل تو صیدجوست 
 • Since the ecstasies (spiritual experiences) of the people are (only) his leavings. Keep this (in mind), if your heart desires the (spiritual) prey.
 • او چو عقل و خلق چون اعضا و تن  ** بسته‌ی عقلست تدبیر بدن 
 • He is like the reason, and the people are like the members of the body: the management of the body depends on the reason.
 • ضعف قطب از تن بود از روح نی  ** ضعف در کشتی بود در نوح نی 
 • The weakness of the Qutb is bodily, not spiritual: the weakness lies in the Ship (Ark), not in Noah.
 • قطب آن باشد که گرد خود تند  ** گردش افلاک گرد او بود  2345
 • The Qutb is he who turns round himself, (while) round him is the revolution of the celestial spheres.
 • یاریی ده در مرمه‌ی کشتی‌اش  ** گر غلام خاص و بنده گشتی‌اش 
 • Lend some assistance in repairing his (bodily) ship, if you have become his favourite slave and devoted servant.
 • یاریت در تو فزاید نه اندرو  ** گفت حق ان تنصروا الله تنصروا 
 • Your assistance is (really) advantageous to you, not to him: God hath said, “If ye help God, ye will be helped.”