English    Türkçe    فارسی   

6
2433-2457

 • بعد از آن دیدم که که سه شاخ شد  ** چونک نور حق درو نفاخ شد 
 • After that, I saw the mountain break into three pieces when the Light of God surged upon it.
 • وصف هیبت چون تجلی زد برو  ** می‌سکست از هم همی‌شد سو به سو 
 • When the Attribute of Majesty was revealed to it, it burst asunder in every direction.
 • آن یکی شاخ که آمد سوی یم  ** گشت شیرین آب تلخ هم‌چو سم  2435
 • One piece of the mountain fell towards the sea, and the water bitter as poison was made sweet.
 • آن یکی شاخش فرو شد در زمین  ** چشمه‌ی دارو برون آمد معین 
 • One piece thereof sank into the earth, and a medicinal spring of running water gushed forth,
 • که شفای جمله رنجوران شد آب  ** از همایونی وحی مستطاب 
 • So that its water became a cure for all the sick by the blessedness of the goodly revelation.
 • آن یکی شاخ دگر پرید زود  ** تا جوار کعبه که عرفات بود 
 • The other (third) piece flew at once to the neighbourhood of the Ka‘ba where ‘Arafát was (situated).
 • باز از آن صعقه چو با خود آمدم  ** طور بر جا بد نه افزون و نه کم 
 • When I came back to myself out of that swoon, Sinai was in its place, neither greater nor less (than before);
 • لیک زیر پای موسی هم‌چو یخ  ** می‌گدازید او نماندش شاخ و شخ  2440
 • But under the foot of Moses it was (inwardly) melting like ice: no spur or peak of it remained.
 • با زمین هموار شد که از نهیب  ** گشت بالایش از آن هیبت نشیب 
 • The mountain was levelled to the earth by terror: it was turned upside down by that awful Majesty.
 • باز با خود آمدم زان انتشار  ** باز دیدم طور و موسی برقرار 
 • After that scattering (of my senses) I came to myself again and saw that Sinai and Moses were unchanged,
 • وآن بیابان سر به سر در ذیل کوه  ** پر خلایق شکل موسی در وجوه 
 • And that the desert skirting the mountain was filled from end to end with people resembling Moses in (the illumination of) their faces.
 • چون عصا و خرقه‌ی او خرقه‌شان  ** جمله سوی طور خوش دامن کشان 
 • Their (staves and) mantles were like his staff and mantle: all (of them) were speeding joyously towards Sinai.
 • جمله کفها در دعا افراخته  ** نغمه‌ی ارنی به هم در ساخته  2445
 • All had lifted their hands in prayer and struck up together the tune of let me see (Thee).
 • باز آن غشیان چو از من رفت زود  ** صورت هر یک دگرگونم نمود 
 • Again, as soon as the trance departed from me, the form of each one seemed to me to be diverse.
 • انبیا بودند ایشان اهل ود  ** اتحاد انبیاام فهم شد 
 • They were the prophets endowed with love (of God): (thus) the (spiritual) unity of the prophets was (clearly) apprehended by me.
 • باز املاکی همی دیدم شگرف  ** صورت ایشان بد از اجرام برف 
 • Again, I beheld some mighty angels: their outward form was (composed) of bodies of snow;
 • حلقه‌ی دیگر ملایک مستعین  ** صورت ایشان به جمله آتشین 
 • And (I saw) another circle of angels asking help (of God): their outward form was wholly of fire.”
 • زین نسق می‌گفت آن شخص جهود  ** بس جهودی که آخرش محمود بود  2450
 • On this wise did the Jew tell (his dream): there is many a Jew whose end was praiseworthy.
 • هیچ کافر را به خواری منگرید  ** که مسلمان مردنش باشد امید 
 • Do not regard any infidel with contempt, for there may be hope of his dying a Moslem.
 • چه خبر داری ز ختم عمر او  ** تا بگردانی ازو یک‌باره رو 
 • What knowledge have you of the close of his life that you should once (and for all) avert your face from him?
 • بعد از ان ترسا در آمد در کلام  ** که مسیحم رو نمود اندر منام 
 • Afterwards the Christian began to speak, saying, “The Messiah appeared to me in my dream.
 • من شدم با او به چارم آسمان  ** مرکز و مثوای خورشید جهان 
 • I went with him to the Fourth Heaven, (which is) the centre and abode of the sun of this world.
 • خود عجب‌های قلاع آسمان  ** نسبتش نبود به آیات جهان  2455
 • Verily, the marvels of the citadels of Heaven have no relation (cannot be compared) to the wonders of the (lower) world.
 • هر کسی دانند ای فخر البنین  ** که فزون باشد فن چرخ از زمین 
 • Every one knows, O pride of the sons (of Adam), that the artifice of the celestial sphere exceeds (that of) the earth.”
 • حکایت اشتر و گاو و قج که در راه بند گیاه یافتند هر یکی می‌گفت من خورم 
 • Story of the camel and the ox and the ram who found a bunch of grass on the road, and each said, “I will eat it.”
 • اشتر و گاو و قجی در پیش راه  ** یافتند اندر روش بندی گیاه 
 • Whilst a camel, ox, and ram were going along, they found a bunch of grass in front of (them on) the road.