English    Türkçe    فارسی   

2
1793-1842

 • دم که مرد نایی اندر نای کرد ** در خور نای است نه در خورد مرد
 • The breath which the flute-player puts into the flute—does it belong to the flute? No, it belongs to the man (the flute-player).
 • هان و هان گر حمد گویی گر سپاس ** همچو نافرجام آن چوپان شناس‏
 • Take good heed! Whether you speak praise (of God) or thanksgiving, know that it is even as the unseemly (words) of that shepherd.
 • حمد تو نسبت بدان گر بهتر است ** لیک آن نسبت به حق هم ابتر است‏ 1795
 • Though your praise is better in comparison with that, yet in relation to God it too is maimed (feeble).
 • چند گویی چون غطا برداشتند ** کاین نبوده ست آن که می‏پنداشتند
 • How often will you say, when the lid has been raised, “This was not what they were thinking (it was)!”
 • این قبول ذکر تو از رحمت است ** چون نماز مستحاضه رخصت است‏
 • This acceptance (by God) of your praise is from (His) mercy: it is an indulgence (which He grants), like (the indulgence granted in the case of) the prayers of a woman suffering from menorrhagia.
 • با نماز او بیالوده ست خون ** ذکر تو آلوده‏ی تشبیه و چون‏
 • Her prayers are stained with blood; your praise is stained with assimilation and qualification.
 • خون پلید است و به آبی می‏رود ** لیک باطن را نجاستها بود
 • Blood is foul, and (yet) it goes (is washed away) by a (little) water; but the inward part (the inner man) hath impurities
 • کان به غیر آب لطف کردگار ** کم نگردد از درون مرد کار 1800
 • Which fail not (are not removed) from the interior (the heart) of the man of works except by the water of the grace of the Maker.
 • در سجودت کاش رو گردانی‏ای ** معنی سبحان ربی دانی‏ای‏
 • Would that in your bowing low in prayer you would turn your face (to attentive consideration) and apprehend the meaning of “Glory to my Lord!”
 • کای سجودم چون وجودم ناسزا ** مر بدی را تو نکویی ده جزا
 • Saying, “Oh, my prostration (in prayer), like my existence, is unworthy (of Thee): do Thou give good in return for evil!”
 • این زمین از حلم حق دارد اثر ** تا نجاست برد و گلها داد بر
 • This earth has the mark of God's clemency, in that it got filth and gave flowers as the produce;
 • تا بپوشد او پلیدیهای ما ** در عوض بر روید از وی غنچه‏ها
 • In that it covers our pollutions, (and that) buds grow up from it in exchange.
 • پس چو کافر دید کاو در داد و جود ** کمتر و بی‏مایه تر از خاک بود 1805
 • Therefore, when the infidel saw that in giving and lavishing he was meaner and unwealthier than the earth,
 • از وجود او گل و میوه نرست ** جز فساد جمله پاکیها نجست‏
 • (That) flowers and fruit did not grow from his being, (and that) he sought (and achieved) nothing but the corruption of all purities,
 • گفت واپس رفته‏ام من در ذهاب ** حسرتا یا لیتنی کنت تراب‏
 • He said, “I have gone backwards in (my) course. Alas! would that I had (still) been earth!
 • کاش از خاکی سفر نگزیدمی ** همچو خاکی دانه‏ای می‏چیدمی‏
 • Would that I had not chosen to travel away from earthiness, (and that) like a clod of earth I had gathered some grain!
 • چون سفر کردم مرا راه آزمود ** زین سفر کردن ره آوردم چه بود
 • When I travelled, the Way tried me: what was the present I brought (home) from this travelling?”
 • ز آن همه میلش سوی خاک است کاو ** در سفر سودی نبیند پیش رو 1810
 • ’Tis from all that propensity of his towards earth that he sees before him no profit in the journey.
 • روی واپس کردنش آن حرص و آز ** روی در ره کردنش صدق و نیاز
 • His turning his face back is that greed and cupidity (of his); his turning his face to the Way is sincerity and supplication.
 • هر گیا را کش بود میل علا ** در مزید است و حیات و در نما
 • Every herb that has a propensity for (moving) upwards is in (the state of) increase and life and growth;
 • چون که گردانید سر سوی زمین ** در کمی و خشکی و نقص و غبین‏
 • When it has turned its head towards the earth, (it is) in (the state of) decrease and dryness and failure and disappointment.
 • میل روحت چون سوی بالا بود ** در تزاید مرجعت آن جا بود
 • When the propensity of your spirit is upwards, (you are) in (the state of) increase, and that (lofty) place is the place to which you will return;
 • ور نگون ساری سرت سوی زمین ** آفلی حق لا یحب الآفلین‏ 1815
 • But if you are upside down, (with) your head towards the earth, (then) you are one that sinks: God loves not them that sink.
 • پرسیدن موسی علیه السلام از حق تعالی سر غلبه‏ی ظالمان‏
 • How Moses, on whom be peace, asked the high God (to explain) the secret of the predominance of the unjust.
 • گفت موسی ای کریم کارساز ** ای که یک دم ذکر تو عمر دراز
 • Moses said, “O Bounteous Disposer, O Thou whom to commemorate for one moment is (worth) a long life,
 • نقش کژمژ دیدم اندر آب و گل ** چون ملایک اعتراضی کرد دل‏
 • I have seen the crooked, misshapen image in (the mould of) water and clay, and like the angels, my heart has raised an objection,
 • که چه مقصود است نقشی ساختن ** و اندر او تخم فساد انداختن‏
 • As to what is the purpose of making an image and casting therein the seed of corruption.
 • آتش ظلم و فساد افروختن ** مسجد و سجده کنان را سوختن‏
 • To kindle the fire of iniquity and corruption; to burn the mosque and those who bend low in prayer;
 • مایه‏ی خونابه و زردآبه را ** جوش دادن از برای لابه را 1820
 • To set boiling the source of bloody tears for the sake of (receiving) humble entreaties (from the suffering and oppressed)—
 • من یقین دانم که عین حکمت است ** لیک مقصودم عیان و رویت است‏
 • I know for certain that it is the essence of wisdom (on Thy part), but my aim is (to know this by) actual seeing and vision.
 • آن یقین می‏گویدم خاموش کن ** حرص رویت گویدم نه جوش کن‏
 • That certainty (of mine) says to me, ‘keep silence’; the craving for vision says to me, ‘Make a stir (and outcry).’
 • مر ملایک را نمودی سر خویش ** کاین چنین نوشی همی‏ارزد به نیش‏
 • Thou hast shown Thy secret to the angels, (namely) that such honey as this is worth the sting.
 • عرضه کردی نور آدم را عیان ** بر ملایک گشت مشکلها بیان‏
 • Thou hast displayed the Light of Adam manifestly to the angels, (so that all) the difficulties were explained.
 • حشر تو گوید که سر مرگ چیست ** میوه‏ها گویند سر برگ چیست‏ 1825
 • Thy Resurrection declares what is the secret of death: the fruits declare what is the secret of the leaves.”
 • سر خون و نطفه حسن آدمی است ** سابق هر بیشیی آخر کمی است‏
 • The secret of blood and seed is the excellence of Man; after all, inferiority is antecedent to every superiority.
 • لوح را اول بشوید بی‏وقوف ** آن گهی بروی نویسد او حروف‏
 • The ignorant (child) first washes the tablet, then he writes the letters upon it.
 • خون کند دل را و اشک مستهان ** بر نویسد بر وی اسرار آن گهان‏
 • (So) He (God) turns the heart into blood and abject tears, then He writes the (spiritual) mysteries upon it.
 • وقت شستن لوح را باید شناخت ** که مر آن را دفتری خواهند ساخت‏
 • At the time of washing the tablet (of the heart) one must recognise that it will be made into a book (of mysteries).
 • چون اساس خانه‏ای می‏افگنند ** اولین بنیاد را بر می‏کنند 1830
 • When they lay the foundation of a house (to rebuild it), they dig up the first foundation.
 • گل بر آرند اول از قعر زمین ** تا به آخر بر کشی ماء معین‏
 • (Also), people first fetch up clay from the depths of the earth in order that at last you may draw up flowing water.
 • از حجامت کودکان گریند زار ** که نمی‏دانند ایشان سر کار
 • Children weep piteously at cupping, for they know not the secret of the matter;
 • مرد خود زر می‏دهد حجام را ** می‏نوازد نیش خون آشام را
 • (But) a man, in sooth, gives the cupper gold and fondles the blood-drinking lancet.
 • می‏دود حمال زی بار گران ** می‏رباید بار را از دیگران‏
 • The porter runs to the heavy load: he snatches the load from others.
 • جنگ حمالان برای بار بین ** این چنین است اجتهاد کار بین‏ 1835
 • Behold the struggle of the porters for the load! Such is the endeavour of him that sees (the truth of) things,
 • چون گرانیها اساس راحت است ** تلخها هم پیشوای نعمت است‏
 • Inasmuch as burdens are the foundation of ease, and bitter things, too, are the forerunners of enjoyment.
 • حفت الجنة بمکروهاتنا ** حفت النیران من شهواتنا
 • Paradise is compassed about with the things we dislike (to do); the fires (of Hell) are compassed about with our lusts.
 • تخم مایه‏ی آتشت شاخ تر است ** سوخته‏ی آتش قرین کوثر است‏
 • The seed (source) of the substance of your fire (of torment) is the fresh bough (of lust); (but) he that is burned by the fire (of renunciation) is the comrade of Kawthar.
 • هر که در زندان قرین محنتی است ** آن جزای لقمه‏ای و شهوتی است‏
 • Whosoever is the comrade of affliction in prison—that is the retribution for a mouthful (of unlawful food) and a lust.
 • هر که در قصری قرین دولتی است ** آن جزای کارزار و محنتی است‏ 1840
 • Whosoever is the comrade of a high fortune in a palace— that is the reward for some battle-field and sore trial.
 • هر که را دیدی به زر و سیم فرد ** دان که اندر کسب کردن صبر کرد
 • Whomsoever you have seen unrivalled in (his store of) gold and silver—know that he has been patient in earning.
 • بی‏سبب بیند چو دیده شد گذار ** تو که در حسی سبب را گوش دار
 • When the (spiritual) eye has become piercing, he (the owner) sees without causes. You who are in (the bondage of) sense-perception, pay you heed to causes!