English    Türkçe    فارسی   

5
42-91

 • سر ببر این چار مرغ زنده را  ** سر مدی کن خلق ناپاینده را 
 • Cut off the heads of these four live birds and make everlasting the creatures that are not enduring for ever.
 • بط و طاوسست و زاغست و خروس  ** این مثال چار خلق اندر نفوس 
 • There is the duck and the peacock and the crow and the cock: these are a parable of the four (evil) dispositions in (human) souls.
 • بط حرصست و خروس آن شهوتست  ** جاه چون طاوس و زاغ امنیتست 
 • The duck is greed, and the cock is lust; eminence is like the peacock, and the crow is (worldly) desire.
 • منیتش آن که بود اومیدساز  ** طامع تابید یا عمر دراز  45
 • His (the crow's) object of desire is this, that he forms hopes and wishes for immortality or long life.
 • بط حرص آمد که نولش در زمین  ** در تر و در خشک می‌جوید دفین 
 • The duck is greed, for her bill is always in the ground, seeking what is buried in the wet and dry.
 • یک زمان نبود معطل آن گلو  ** نشنود از حکم جز امر کلوا 
 • That gullet (of hers) is never idle for a moment: it hearkens unto naught of the (Divine) ordinance save the command “Eat ye!”
 • هم‌چو یغماجیست خانه می‌کند  ** زود زود انبان خود پر می‌کند 
 • ’Tis like the looter who digs up (ravages) the house and very quickly fills his bag,
 • اندر انبان می‌فشارد نیک و بد  ** دانه‌های در و حبات نخود 
 • Cramming into the bag good and bad (indifferently), single pearls and chickpeas,
 • تا مبادا یاغیی آید دگر  ** می‌فشارد در جوال او خشک و تر  50
 • Cramming dry and wet into the sack, for fear lest another enemy should arrive.
 • وقت تنگ و فرصت اندک او مخوف  ** در بغل زد هر چه زودتر بی‌وقوف 
 • Time presses, the opportunity is small, he is terrified: without delay he heaves it under his arm as speedily as possible.
 • لیک ممن ز اعتماد آن حیات  ** می‌کند غارت به مهل و با انات 
 • But the true believer, from his confidence in that (Divine) Life, conducts his raid in a leisurely manner and with deliberation.
 • آمنست از فوت و از یاغی که او  ** می‌شناسد قهر شه را بر عدو 
 • He hath no fear of missing his chance or of the enemy, for he recognises the King's dominion over the enemy.
 • آمنست از خواجه‌تاشان دگر  ** که بیایندش مزاحم صرفه‌بر  55
 • He hath no fear of the other fellow-servants coming to jostle him and gain the advantage,
 • عدل شه را دید در ضبط حشم  ** که نیارد کرد کس بر کس ستم 
 • (For) he perceived the King's justice in restraining his followers so that none durst do violence to any one.
 • لاجرم نشتابد و ساکن بود  ** از فوات حظ خود آمن بود 
 • Consequently he does not hurry and is calm: he hath no fear of missing his (appointed) portion.
 • بس تانی دارد و صبر و شکیب  ** چشم‌سیر و مثرست و پاک‌جیب 
 • He hath much deliberation and patience and long-suffering; he is contented and unselfish and pure of heart,
 • کین تانی پرتو رحمان بود  ** وان شتاب از هزه‌ی شیطان بود 
 • For this deliberation is the ray of the Merciful (God), while that haste is from the impulse of the Devil,
 • زانک شیطانش بترساند ز فقر  ** بارگیر صبر را بکشد به عقر  60
 • Because the Devil frightens him (the greedy man) away from poverty and kills the beast of burden, patience, by stabbing.
 • از نبی بشنو که شیطان در وعید  ** می‌کند تهدیدت از فقر شدید 
 • Hear from the Qur’án that the Devil in menace is threatening thee with hard poverty,
 • تا خوری زشت و بری زشت و شتاب  ** نی مروت نی‌تانی نی ثواب 
 • That in haste thou mayst eat foul things and take foul things, (having in thee) no generosity, no deliberation, no merit acquired by good works.
 • لاجرم کافر خورد در هفت بطن  ** دین و دل باریک و لاغر زفت بطن 
 • Necessarily (therefore) the infidel takes his food in seven bowels: his religion and spirit are thin and lean, his belly fat.
 • در سبب ورود این حدیث مصطفی صلوات الله علیه که الکافر یاکل فی سبعة امعاء و الممن یاکل فی معا واحد 
 • Concerning the occasion of the coming of the Tradition of Mustafá (Mohammed), the blessings of God be upon him, that the infidel takes his food in seven bowels, while the true believer takes his food in one bowel.
 • کافران مهمان پیغامبر شدند  ** وقت شام ایشان به مسجد آمدند 
 • The infidels became the guests of the Prophet: they came to the mosque at eventide,
 • که آمدیم ای شاه ما اینجا قنق  ** ای تو مهمان‌دار سکان افق  65
 • Saying, “We have come here as visitors seeking hospitality, O King, O thou who art the entertainer of (all) the inhabitants of the world.
 • بی‌نواییم و رسیده ما ز دور  ** هین بیفشان بر سر ما فضل و نور 
 • We are destitute and have arrived from afar: hark, shed thy grace and light upon us!”
 • گفت ای یاران من قسمت کنید  ** که شما پر از من و خوی منید 
 • He said (to his Companions), “O my friends, divide (these guests amongst you), for ye are filled with me and with my nature.”
 • پر بود اجسام هر لشکر ز شاه  ** زان زنندی تیغ بر اعدای جاه 
 • The bodies of every army are filled with the King; hence they would draw the sword against (his) Majesty's enemies.
 • تو بخشم شه زنی آن تیغ را  ** ورنه بر اخوان چه خشم آید ترا 
 • ’Tis because of the King's anger you draw the sword; otherwise, what (cause of) anger have you against your brethren?
 • بر برادر بی‌گناهی می‌زنی  ** عکس خشم شاه گرز ده‌منی  70
 • (From) the reflexion of the King's anger you are striking your innocent brother with a mace of ten manns' weight.
 • شه یکی جانست و لشکر پر ازو  ** روح چون آبست واین اجسام جو 
 • The King is one soul, and the army is filled with him: the spirit is like the water, and these bodies are the river-bed.
 • آب روح شاه اگر شیرین بود  ** جمله جوها پر ز آب خوش شود 
 • If the water of the King's spirit be sweet, all the river-beds are filled with the sweet water;
 • که رعیت دین شه دارند و بس  ** این چنین فرمود سلطان عبس 
 • For only the King's law do his subjects have (a[#] their own): so hath the sovereign of ‘Abas declared.
 • هر یکی یاری یکی مهمان گزید  ** در میان یک زفت بود و بی‌ندید 
 • Each Companion chose a guest. Amongst them,(the infidels) was one stout and incomparable (in that respect).
 • جشم ضخمی داشت کس او را نبرد  ** ماند در مسجد چو اندر جام درد  75
 • He had a huge body: no one took him along, he remained in the mosque like the dregs in a cup.
 • مصطفی بردش چو وا ماند از همه  ** هفت بز بد شیرده اندر رمه 
 • As he was left behind by all, Mustafá (Mohammed) took him away. In the (Prophet's) herd there were seven goats that gave milk,
 • که مقیم خانه بودندی بزان  ** بهر دوشیدن برای وقت خوان 
 • For the goats used to stay in the house for milking in preparation for mealtime.
 • نان و آش و شیر آن هر هفت بز  ** خورد آن بوقحط عوج ابن غز 
 • That famine-producing giant son of a Ghuzz Turcoman devoured the bread and (other) food and (drank all) the milk of the seven goats.
 • جمله اهل بیت خشم‌آلو شدند  ** که همه در شیر بز طامع بدند 
 • The whole household became enraged, for they all desired goat's milk.
 • معده طبلی‌خوار هم‌چون طبل کرد  ** قسم هژده آدمی تنها بخورد  80
 • He made his voracious belly like a drum: he consumed singly the portion of eighteen persons.
 • وقت خفتن رفت و در حجره نشست  ** پس کنیزک از غضب در را ببست 
 • At bed-time he went and sat in his room; then the maid angrily shut the door.
 • از برون زنجیر در را در فکند  ** که ازو بد خشمگین و دردمند 
 • She put in (fastened) the door-chain from the outside, for she was angry with him and resentful.
 • گبر را در نیم‌شب یا صبحدم  ** چون تقاضا آمد و درد شکم 
 • At midnight or dawn, when the infidel felt an urgent need and stomach-ache,
 • از فراش خویش سوی در شتافت  ** دست بر در چون نهاد او بسته یافت 
 • He hastened from his bed towards the door, (but) laying his hand on the door he found it shut.
 • در گشادن حیله کرد آن حیله‌ساز  ** نوع نوع و خود نشد آن بند باز  85
 • The cunning man employed various devices to open it, but the fastening did not give way.
 • شد تقاضا بر تقاضا خانه تنگ  ** ماند او حیران و بی‌درمان و دنگ 
 • The urgency increased, and the room was narrow: he remained in dismay and without remedy and dumbfounded.
 • حیله کرد او و به خواب اندر خزید  ** خویشتن در خواب در ویرانه دید 
 • He made shift and crept to sleep: in his slumber he dreamed that he was in a desolate place.
 • زانک ویرانه بد اندر خاطرش  ** شد به خواب اندر همانجا منظرش 
 • Since a desolate place was in his mind, his (inward) sight went thither in sleep.
 • خویش در ویرانه‌ی خالی چو دید  ** او چنان محتاج اندر دم برید 
 • Cum sese videret in loco vastato et vacuo, tanta necessitate coactus extemplo cacavit. [When he saw himself in an empty and desolate place, (being in) such need, he defecated in (that very) moment.]
 • گشت بیدار و بدید آن جامه خواب  ** پر حدث دیوانه شد از اضطراب  90
 • Experrectus vidit stratum lecti in quo dormiverat sordibus plenum: pudore commotus insanire coepit. [He woke up and saw the bedclothes (in which he had slept) full of filth: he became crazy from (shame and) anguish.]
 • ز اندرون او برآمد صد خروش  ** زین چنین رسواییی بی خاک‌پوش 
 • E corde ejus ascendunt centum gemitus propter tale opprobrium pulvere non coopertum. [A hundred groans arose from his inward (heart) because of such a disgrace not covered (up) by dust.]