English    Türkçe    فارسی   

6
3970-4019

 • آنچ آن را من ننوشم هم‌چو نوش  ** کی دهم در خورد یار و خویش و توش  3970
 • How should I give friend and kinsman for food and drink what I (myself) would not (eat and) drink as (gladly as) honey?
 • زان خورانم من غلامان را که من  ** می‌خورم بر خوان خاص خویشتن 
 • I let my pages eat and drink of that which I eat and drink at my own private table.
 • زان خورانم بندگان را از طعام  ** که خورم من خود ز پخته یا ز خام 
 • I give my slaves the same food, cooked or raw, as I eat myself.
 • من چو پوشم از خز و اطلس لباس  ** زان بپوشانم حشم را نه پلاس 
 • When I put on a robe of silk or satin, I clothe my retainers in the same (fabric), not in coarse woollen garments.
 • شرم دارم از نبی ذو فنون  ** البسوهم گفت مما تلبسون 
 • I feel reverence for the all-accomplished Prophet, who said, ‘Clothe them in that wherewith ye clothe yourselves.’
 • مصطفی کرد این وصیت با بنون  ** اطعموا الاذناب مما تاکلون  3975
 • Mustafá (Mohammed) gave his (spiritual) sons this injunction —Feed your dependents with what ye eat (yourselves).’”
 • دیگران را بس به طبع آورده‌ای  ** در صبوری چست و راغب کرده‌ای 
 • You have often restored others to a good disposition: you have made them ready and willing to show fortitude.
 • هم به طبع‌آور بمردی خویش را  ** پیشوا کن عقل صبراندیش را 
 • (Now) manfully restore yourself too to (that) disposition: take the reason that meditates on fortitude as your guide.
 • چون قلاووزی صبرت پر شود  ** جان به اوج عرش و کرسی بر شود 
 • When the guidance of fortitude becomes a wing for you, your spirit will soar to the zenith of the (Divine) Throne and Footstool.
 • مصطفی بین که چو صبرش شد براق  ** بر کشانیدش به بالای طباق 
 • See, when fortitude became a Buráq for him, how it carried Mustafá (Mohammed) up to the top of the (celestial) spheres.
 • روان گشتن شاه‌زادگان بعد از تمام بحث و ماجرا به جانب ولایت چین سوی معشوق و مقصود تا به قدر امکان به مقصود نزدیک‌تر باشند اگر چه راه وصل مسدودست به قدر امکان نزدیک‌تر شدن محمودست الی آخره 
 • How, after full discussion and debate, the princes set out for the province of China towards their beloved and the object (of their desire), in order that they might be as near as possible to that object; (for) although the way to union is barred, ’tis praiseworthy to approach as near as is possible.
 • این بگفتند و روان گشتند زود  ** هر چه بود ای یار من آن لحظه بود  3980
 • They said this and immediately set out: O my friend, everything that was (to be gained) was (gained) at that moment.
 • صبر بگزیدند و صدیقین شدند  ** بعد از آن سوی بلاد چین شدند 
 • They chose fortitude (as their guide) and became true witnesses; then they set off towards the land of China.
 • والدین و ملک را بگذاشتند  ** راه معشوق نهان بر داشتند 
 • They left their parents and kingdom, they took the way to the hidden beloved.
 • هم‌چو ابراهیم ادهم از سریر  ** عشقشان بی‌پا و سر کرد و فقیر 
 • Like Ibráhím son of Adham, Love (banished them) from the throne (and) made them footless and headless and destitute.
 • یا چو ابراهیم مرسل سرخوشی  ** خویش را افکند اندر آتشی 
 • Either, like Abraham who was sent (as a prophet), one intoxicated (with love) cast himself into a fire,
 • یا چو اسمعیل صبار مجید  ** پیش عشق و خنجرش حلقی کشید  3985
 • Or, like the much-enduring and glorious Ismá‘íl (Ishmael), offered a throat to Love and his dagger.
 • حکایت امرء القیس کی پادشاه عرب بود و به صورت عظیم به جمال بود یوسف وقت خود بود و زنان عرب چون زلیخا مرده‌ی او و او شاعر طبع قفا نبک من ذکری حبیب و منزل چون همه زنان او را به جان می‌جستند ای عجب غزل او و ناله‌ی او بهر چه بود مگر دانست کی این‌ها همه تمثال صورتی‌اند کی بر تخته‌های خاک نقش کرده‌اند عاقبت این امرء القیس را حالی پیدا شد کی نیم‌شب از ملک و فرزند گریخت و خود را در دلقی پنهان کرد و از آن اقلیم به اقلیم دیگر رفت در طلب آن کس کی از اقلیم منزه است یختص برحمته من یشاء الی آخره 
 • Story of Imra’u ’l-Qays, who was the king of the Arabs and exceedingly handsome: he was the Joseph of his time, and the Arab women were desperately in love with him, like Zalíkhá (with Joseph). He had the poetic genius (and composed the ode beginning)— “Halt, let us weep in memory of a beloved and a dwelling-place.” Since all the women desired him with (heart and) soul, one may well wonder what was the object of his love-songs and lamentations. Surely he knew that all these (beauteous forms) are copies of a (unique) picture which have been drawn (by the Artist) on frames of earth. At last there came to this Imra’u ’l-Qays such a (spiritual) experience that in the middle of the night he fled from his kingdom and children and concealed himself in the garb of a dervish and wandered from that clime to another clime in search of Him who transcends all climes: “He chooseth for His mercy whom He will”; and so forth.
 • امرء القیس از ممالک خشک‌لب  ** هم کشیدش عشق از خطه‌ی عرب 
 • Imra’u ’l-Qays was weary of his empire: Love carried him away from the country of the Arabs,
 • تا بیامد خشت می‌زد در تبوک  ** با ملک گفتند شاهی از ملوک 
 • So that he came and worked as a brick-maker at Tabúk. The king was told that a royal personage,
 • امرء القیس آمدست این‌جا به کد  ** در شکار عشق و خشتی می‌زند 
 • Imra’u ’l-Qays (by name), having fallen a prey to Love, had come thither and was making bricks by (his own) labour.
 • آن ملک برخاست شب شد پیش او  ** گفته او را ای ملیک خوب‌رو 
 • The king rose up and went to him at night and said to him, “O king of beauteous countenance,
 • یوسف وقتی دو ملکت شد کمال  ** مر ترا رام از بلاد و از جمال  3990
 • Thou art the Joseph of the age. Two empires have become entirely subject to thee—(one), of the territories (under thy sway), and (the other), of Beauty.
 • گشته مردان بندگان از تیغ تو  ** وان زنان ملک مه بی‌میغ تو 
 • Men are enslaved by thy sword, while women are the chattels of thy cloudless moon.
 • پیش ما باشی تو بخت ما بود  ** جان ما از وصل تو صد جان شود 
 • (If) thou wilt dwell with me, ’twill be my fortune: by union with thee my soul will be made (equal to) a hundred (enraptured) souls.
 • هم من و هم ملک من مملوک تو  ** ای به همت ملک‌ها متروک تو 
 • Both I (myself) and my kingdom are thine to hold as thine own, O thou who in high aspiration hast abandoned kingdoms!”
 • فلسفه گفتش بسی و او خموش  ** ناگهان وا کرد از سر روی‌پوش 
 • He reasoned with him for a long time, and he (Imra’u ’l-Qays) kept silence, (till) suddenly he unveiled the mystery.
 • تا چه گفتش او به گوش از عشق و درد  ** هم‌چو خود در حال سرگردانش کرد  3995
 • Think what (secrets) of love and passion he (must have) whispered into his ear! Immediately he made him a crazy wanderer like himself.
 • دست او بگرفت و با او یار شد  ** او هم از تخت و کمر بیزار شد 
 • He (the king of Tabúk) took his hand and accompanied him: he too renounced his throne and (royal) belt.
 • تا بلاد دور رفتند این دو شه  ** عشق یک کرت نکردست این گنه 
 • These two kings went to distant lands: not once (only) has Love committed this crime.
 • بر بزرگان شهد و بر طفلانست شیر  ** او بهر کشتی بود من الاخیر 
 • It (Love) is honey for the grown-up and milk for children: for every boat it is (like) the last bale (which causes the boat to founder).
 • غیر این دو بس ملوک بی‌شمار  ** عشقشان از ملک بربود و تبار 
 • Besides these two, many kings, (kings) beyond number, hath Love torn from their kingdoms and families.
 • جان این سه شه‌بچه هم گرد چین  ** هم‌چو مرغان گشته هر سو دانه‌چین  4000
 • The souls of these three princes also were roaming around China in every direction, like birds picking up grain.
 • زهره نی تا لب گشایند از ضمیر  ** زانک رازی با خطر بود و خطیر 
 • They durst not open their lips to utter the thoughts hidden (in their hearts), because it was a perilous and grave secret.
 • صد هزاران سر بپولی آن زمان  ** عشق خشم آلوده زه کرده کمان 
 • A hundred thousand heads (go) for a farthing at the moment (when) Love strings his bow in anger.
 • عشق خود بی‌خشم در وقت خوشی  ** خوی دارد دم به دم خیره‌کشی 
 • Even without anger, at the time when he is well-pleased, Love is always accustomed to kill recklessly.
 • این بود آن لحظه کو خشنود شد  ** من چه گویم چونک خشم‌آلود شد 
 • This is (his habit) at the moment when he is contented: how shall I describe (what he does) when he is angered?
 • لیک مرج جان فدای شیر او  ** کش کشد این عشق و این شمشیر او  4005
 • But may the soul's pasture be the ransom for his (Love's) lion who is killed by this Love and his scimitar!
 • کشتنی به از هزاران زندگی  ** سلطنت‌ها مرده‌ی این بندگی 
 • (’Tis) a killing better than a thousand lives: (all) sovereignties are mortally enamoured of this servitude.
 • با کنایت رازها با هم‌دگر  ** پست گفتندی به صد خوف و حذر 
 • They (the princes) were telling each other their secrets allusively in low tones with a hundred fears and precautions.
 • راز را غیر خدا محرم نبود  ** آه را جز آسمان هم‌دم نبود 
 • None but God was the confidant of their secret, their sighs were breathed to Heaven alone.
 • اصطلاحاتی میان هم‌دگر  ** داشتندی بهر ایراد خبر 
 • They were using certain mystical terms among themselves in order to convey information.
 • زین لسان الطیر عام آموختند  ** طمطراق و سروری اندوختند  4010
 • The vulgar have learned this birds' language and (by means of it) have acquired prestige and authority.
 • صورت آواز مرغست آن کلام  ** غافلست از حال مرغان مرد خام 
 • That terminology is (only) the image (imitation) of the bird's voice: the uninitiated man is ignorant of the (inward) state of the birds.
 • کو سلیمانی که داند لحن طیر  ** دیو گرچه ملک گیرد هست غیر 
 • Where is the Solomon who knows the birds' song? The demon, though he seize the kingdom (of Solomon), is an alien.
 • دیو بر شبه سلیمان کرد ایست  ** علم مکرش هست و علمناش نیست 
 • The demon in the likeness of Solomon stood (in Solomon's place): he knows how to deceive, but he does not possess (the knowledge denoted by the words) we have been taught.
 • چون سلیمان از خدا بشاش بود  ** منطق الطیری ز علمناش بود 
 • Inasmuch as Solomon was rejoiced exceedingly by (the favour of) God, he had a birds' language (derived) from we have been taught.
 • تو از آن مرغ هوایی فهم کن  ** که ندیدستی طیور من لدن  4015
 • From (your being deceived by) that bird of the (common) air, apprehend (the fact) that you have not beheld the esoteric birds.
 • جای سیمرغان بود آن سوی قاف  ** هر خیالی را نباشد دست‌باف 
 • The home of the Símurghs is beyond (Mt) Qáf: it is not (like) a hand-loom (easily accessible) to any imagination,
 • جز خیالی را که دید آن اتفاق  ** آنگهش بعدالعیان افتد فراق 
 • But only to the imagination that beholds it by chance and then, after the vision, is parted (from it)—
 • نه فراق قطع بهر مصلحت  ** که آمنست از هر فراق آن منقبت 
 • Not a parting that involves severance, (but a parting) for a wise purpose; for that high estate is secure from every (real) parting.
 • بهر استبقاء آن روحی جسد  ** آفتاب از برف یک‌دم درکشد 
 • In order to preserve the spiritual body the (Divine) Sun for a time withdraws (His beams) from the snow.