English    Türkçe    فارسی   

4
3000-3049

 • کس نسازد نقش گرمابه و خضاب ** جز پی قصد صواب و ناصواب 3000
 • Doğru, yanlış, bir şey düşünmeksizin ne kimse hamama bir resim yapar, ne bir yeri boyar!
 • مطالبه کردن موسی علیه‌السلام حضرت را کی خلقت خلقا اهلکتهم و جواب آمدن
 • Musa aleyhisselâm’ın Tanrı’ya “Neden halkı yarattın,sonrada onları helak adiyorsun?” diye sorması ve Tanrı’nın cevabı
 • گفت موسی ای خداوند حساب ** نقش کردی باز چون کردی خراب
 • Musa dedi ki: Ey soru hesap gününün sahibi Tanrı, yapıp düzdün, neden yine bozar yıkarsın?
 • نر و ماده نقش کردی جان‌فزا ** وانگهان ویران کنی این را چرا
 • Cana, canlar katan erler, dişiler yaratırsın... sonra bunları yıkar, mahvedersin; neden?
 • گفت حق دانم که این پرسش ترا ** نیست از انکار و غفلت وز هوا
 • Tanrı dedi ki: Bu suali inkâr yüzünden, yahut gafletle ve nefsine uyarak sormuyorsun, biliyorum.
 • ورنه تادیب و عتابت کردمی ** بهر این پرسش ترا آزردمی
 • Yoksa hoş görmez, gazap eder, bu soru yüzünden seni incitirdim.
 • لیک می‌خواهی که در افعال ما ** باز جویی حکمت و سر بقا 3005
 • Fakat bizim işlerimizdeki hikmetleri, varlık sırlarını araştırıyorsun...
 • تا از آن واقف کنی مر عام را ** پخته گردانی بدین هر خام را
 • Bunu bilip sonra da halka bildirmek ve her ham kişiyi bu suretle olgunlaştırmak istiyorsun.
 • قاصدا سایل شدی در کاشفی ** بر عوام ار چه که تو زان واقفی
 • Sen bunu biliyorsun ama halka da bildirmek için sormaktasın.
 • زآنک نیم علم آمد این سال ** هر برونی را نباشد آن مجال
 • Çünkü bu sual yarı bilgidir. Hiç bilmeyen, bu bilgiden dışarıda kalan bu soruyu soramaz.
 • هم سال از علم خیزد هم جواب ** هم‌چنانک خار و گل از خاک و آب
 • Sual de bilgiden doğar, cevap da... nitekim diken de toprakla sudan biter, gül de!
 • هم ضلال از علم خیزد هم هدی ** هم‌چنانک تلخ و شیرین از ندا 3010
 • Hem sapıklık bilgiden olur, hem doğru yolu buluş... nitekim acı da rutubetten hâsıl olur, tatlı da!
 • ز آشنایی خیزد این بغض و ولا ** وز غذای خویش بود سقم و قوی
 • Bu nefret ve sevgi, aşinalıktan gelir... hastalık da iyi gıdadan olur, kuvvet de!
 • مستفید اعجمی شد آن کلیم ** تا عجمیان را کند زین سر علیم
 • Tanrı Kelim’i de, acemilere bu sırrı bildirmek, onları faydalandırmak için kendini acemi yaptı.
 • ما هم از وی اعجمی سازیم خویش ** پاسخش آریم چون بیگانه پیش
 • Bizde kendimizi ondan daha acemi yapalım da bilmez gibi cevabını dinleyelim.
 • خرفروشان خصم یکدیگر شدند ** تا کلید قفل آن عقد آمدند
 • Eşek satanlar, o satışın anahtarını elde etmek için birbirlerine âdeta düşman olurlar, çekişir dururlar.
 • پس بفرمودش خدا ای ذولباب ** چون بپرسیدی بیا بشنو جواب 3015
 • Tanrı buyurdu ki: Ey akıl sahibi Musa, madem ki sordun gel de cevabını duy.
 • موسیا تخمی بکار اندر زمین ** تا تو خود هم وا دهی انصاف این
 • Ey Musa, yere bir tohum ek de bunun sırrını anla, insafa gel!
 • چونک موسی کشت و شد کشتش تمام ** خوشه‌هااش یافت خوبی و نظام
 • Musa tohum ekti, ekin bitti, kemale gelip başaklandı, güzelce, düzgünce yetişti...
 • داس بگرفت و مر آن را می‌برید ** پس ندا از غیب در گوشش رسید
 • Orağı alıp biçmeye başladı. Gaybtan kulağına bir ses geldi:
 • که چرا کشتی کنی و پروری ** چون کمالی یافت آن را می‌بری
 • Neden ekiyor, besliyorsun da kemale gelince kesiyor, biçiyorsun?
 • گفت یا رب زان کنم ویران و پست ** که درینجا دانه هست و کاه هست 3020
 • Musa dedi ki: Yarabbi, burada tane de var saman da... onun için kesiyorum.
 • دانه لایق نیست درانبار کاه ** کاه در انبار گندم هم تباه
 • Çünkü tanenin saman ambarına konması lâyık değil... saman da buğday ambarına konursa yazık olur!
 • نیست حکمت این دو را آمیختن ** فرق واجب می‌کند در بیختن
 • Bu ikisini karıştırmak hikmete uygun olamaz. Mutlaka elerken ayırt etmek lâzım.
 • گفت این دانش تو از کی یافتی ** که به دانش بیدری بر ساختی
 • Tanrı dedi ki: Bu bilgiyi sen kimden aldın da bir harman meydana getiriyorsun?
 • گفت تمییزم تو دادی ای خدا ** گفت پس تمییز چون نبود مرا
 • Musa,Tanrım bana bu temyizi sen verdin dedi... Tanrı dedi ki: Öyleyse bende nasıl olur da temyiz olmaz?
 • در خلایق روحهای پاک هست ** روحهای تیره‌ی گلناک هست 3025
 • Halk arasında temiz ruhlar da var, topraklara bulanmış kara ruhlar da.
 • این صدفها نیست در یک مرتبه ** در یکی درست و در دیگر شبه
 • Bu sedeflerin hepsi bir değil... birisinde inci var, öbüründe boncuk!
 • واجبست اظهار این نیک و تباه ** هم‌چنانک اظهار گندمها ز کاه
 • Buğdayları samandan ayırmak nasıl lâzımsa bu iyiyi de kötüyü de ayırmak vâcip.
 • بهر اظهارست این خلق جهان ** تا نماند گنج حکمتها نهان
 • Bu âlem halkı, hikmet hazineleri gizli kalmasın, meydana çıksın diye yaratılmıştır.
 • کنت کنزا کنت مخفیا شنو ** جوهر خود گم مکن اظهار شو
 • Ben bir hazineydim dedi Tanrı, hem de gizli... bunu duy da cevherini kaybetme, meydana çıkar!
 • بیان آنک روح حیوانی و عقل جز وی و وهم و خیال بر مثال دوغند و روح کی باقیست درین دوغ هم‌چون روغن پنهانست
 • Hayvani ruhla cüz’i akıl,vehim ve hayal ayrana benzer..bakî olan ruhsa bu ayranda gizli olan yağa
 • جوهر صدقت خفی شد در دروغ ** هم‌چو طعم روغن اندر طعم دوغ 3030
 • Ayran içinde yağ nasıl gizliyse, doğruluk cevherinde yalan da gizlidir.
 • آن دروغت این تن فانی بود ** راستت آن جان ربانی بود
 • O yalanın, şu fâni tendir... doğrun da Tanrıya mensup olan can!
 • سالها این دوغ تن پیدا و فاش ** روغن جان اندرو فانی و لاش
 • Yıllardır şu ten ayranı meydandadır da can yağı onda fâni ve değersiz bir hale gelmiştir.
 • تا فرستد حق رسولی بنده‌ای ** دوغ را در خمره جنباننده‌ای
 • Nihayet Tanrı, bir elçi kulunu, ayranı yayığa koyup döven birisini gönderir de,
 • تا بجنباند به هنجار و به فن ** تا بدانم من که پنهان بود من
 • Bende bir ben gizli olduğunu bileyim diye sıfatla hünerle o yayığı döver.
 • یا کلام بنده‌ای کان جزو اوست ** در رود در گوش او کو وحی جوست 3035
 • Yahut da zatından âdeta bir cüz olan bir kulunun sözünü izhar eder de o söz, vahiy arayan kişinin kulağına girer.
 • اذن مومن وحی ما را واعیست ** آنچنان گوشی قرین داعیست
 • Müminin kulağı, vahyimizi kavrar, beller... öyle kulak, insanı Hakk’a davet edenin eşidir, arkadaşıdır.
 • هم‌چنانک گوش طفل از گفت مام ** پر شود ناطق شود او درکلام
 • Âdeta çocuğun kulağına benzer; anasının sözleriyle dolar da söze başlar, konuşur.
 • ور نباشد طفل را گوش رشد ** گفت مادر نشنود گنگی شود
 • Çocukta anlayan bir kulak olmazsa anasının sözünü duymaz, dilsiz olur.
 • دایما هر کر اصلی گنگ بود ** ناطق آنکس شد که از مادر شنود
 • Anadan doğma sağır, daima dilsizdir de... söyleyen kişi, sözü önce anasından duymuştur.
 • دانک گوش کر و گنگ از آفتیست ** که پذیرای دم و تعلیم نیست 3040
 • Bil ki sağır ve dilsizin kulağı, âfetlerden bir âfettir... ne söz dinlemeye kabiliyeti vardır, ne de bellemeye.
 • آنک بی‌تعلیم بد ناطق خداست ** که صفات او ز علتها جداست
 • Belletilmeden söyleyen Tanrıdır, çünkü onun sıfatları, sebeplerden ayrıdır.
 • یا چو آدم کرده تلقینش خدا ** بی‌حجاب مادر و دایه و ازا
 • Yahut Âdem gibi ana ve dadı hicabı olmaksızın Tanrı telkini ile söyler.
 • یا مسیحی که به تعلیم ودود ** در ولادت ناطق آمد در وجود
 • Yahut da Tanrı belletmesiyle Mesih gibi doğar doğmaz konuşur.
 • از برای دفع تهمت در ولاد ** که نزادست از زنا و از فساد
 • Doğuşundaki zina ve fesat töhmetlerini reddetmek, zinadan doğmadığını anlatmak için dile gelir.
 • جنبشی بایست اندر اجتهاد ** تا که دوغ آن روغن از دل باز داد 3045
 • Çalışmada bir hareket gerek ki ayran, gönüldeki yağdan ayrılsın!
 • روغن اندر دوغ باشد چون عدم ** دوغ در هستی برآورده علم
 • Yağ, ayran içinde âdeta yok gibidir de ayran, varlık alemine bayrak dikmiştir.
 • آنک هستت می‌نماید هست پوست ** وآنک فانی می‌نماید اصل اوست
 • Sen de var olarak görünen deriden ibarettir... fâni görünen yok mu?Asıl var olan odur işte!
 • دوغ روغن ناگرفتست و کهن ** تا بنگزینی بنه خرجش مکن
 • Yağlanmamış, eskimemiş ayranın varsa dövüp yağını çıkarmadıkça sakın harcama!
 • هین بگردانش به دانش دست دست ** تا نماید آنچ پنهان کرده است
 • Hemen onu bilgiyle elden ele alarak döndüre dur da gizlendiğini meydana çıkarsın.