English    Türkçe    فارسی   

1
2282-2306

 • When it became clear that he was naught (worthless), (by that time) the life of the seeker (disciple) had passed: what use (was) the knowledge (to him)?
 • چون که پیدا گشت کاو چیزی نبود ** عمر طالب رفت آگاهی چه سود
 • Explaining how it may happen, (though) rarely, that a disciple sincerely puts his faith in a false impostor (and believes) that he is a (holy) personage, and by means of this faith attains unto a (spiritual) degree which his Shaykh has never (even) dreamed of, and (then) fire and water do him no hurt, though they hurt his Shaykh; but this occurs very seldom.
 • در بیان آن که نادر افتد که مریدی در مدعی مزور اعتقاد به صدق ببندد که او کسی است و بدین اعتقاد به مقامی برسد که شیخش در خواب ندیده باشد و آب و آتش او را گزند نکند و شیخش را گزند کند و لیکن به نادر نادر
 • But exceptionally comes (the case of) a disciple to whom, because of his (spiritual) illumination, that falsehood (of the impostor) is beneficial.
 • لیک نادر طالب آید کز فروغ ** در حق او نافع آید آن دروغ‌‌
 • He, by his goodly purpose, attains unto a (high) degree, although he fancied (the impostor to be) soul, and that (soul) proved to be (only) body.
 • او به قصد نیک خود جایی رسد ** گر چه جان پنداشت و آن آمد جسد
 • (It is) like trying to find the qibla in the heart (depth) of night: the qibla is not (found), but his (the seeker's) prayer is valid. 2285
 • چون تحری در دل شب قبله را ** قبله نی و آن نماز او روا
 • The impostor has a dearth of soul within, but we have a dearth of bread without.
 • مدعی را قحط جان اندر سر است ** لیک ما را قحط نان بر ظاهر است‌‌
 • Why should we conceal (our poverty) like the impostor and suffer agony for the sake of false reputation?”
 • ما چرا چون مدعی پنهان کنیم ** بهر ناموس مزور جان کنیم‌‌
 • How the Bedouin bade his wife be patient and declared to her the excellence of poverty.
 • صبر فرمودن اعرابی زن خود را و فضیلت صبر و فقر بیان کردن با زن‌‌
 • Her husband said to her, “How long wilt thou seek income and seed-produce? What indeed is left of (our) life? Most (of it) is past.
 • شوی گفتش چند جویی دخل و کشت ** خود چه ماند از عمر افزون‌‌تر گذشت‌‌
 • The sensible man does not look at increase or deficiency, because both (these) will pass by like a torrent.
 • عاقل اندر بیش و نقصان ننگرد ** ز آن که هر دو همچو سیلی بگذرد
 • Whether it (life) be pure (clear and untroubled) or whether it be a turbid flood, do not speak of it, since it is not enduring for a moment. 2290
 • خواه صاف و خواه سیل تیره رو ** چون نمی‌‌پاید دمی از وی مگو
 • In this world thousands of animals are living happily, without up and down (anxiety).
 • اندر این عالم هزاران جانور ** می‌‌زید خوش عیش بی‌‌زیر و زبر
 • The dove on the tree is uttering thanks to God, though her food for the night is not (yet) ready.
 • شکر می‌‌گوید خدا را فاخته ** بر درخت و برگ شب ناساخته‌‌
 • The nightingale is singing glory to God (and saying), ‘I rely on Thee for my daily bread, O Thou who answerest (prayer).’
 • حمد می‌‌گوید خدا را عندلیب ** کاعتماد رزق بر تست ای مجیب‌‌
 • The falcon has made the king's hand his joy (the place in which he takes delight), and has given up hope of (has become indifferent to) all carrion.
 • باز دست شاه را کرده نوید ** از همه مردار ببریده امید
 • Similarly you may take (every animal) from the gnat to the elephant: they all have become God's family (dependent on Him for their nourishment), and what an excellent nourisher is God! 2295
 • همچنین از پشه‌‌گیری تا به پیل ** شد عیال الله و حق نعم المعیل‌‌
 • All these griefs that are within our breasts arise from the vapour and dust of our existence and wind (vain desire).
 • این همه غمها که اندر سینه‌‌هاست ** از بخار و گرد بود و باد ماست‌‌
 • These uprooting griefs are as a scythe to us: (to think that) this is such and such or that that is such and such is a temptation (of the Devil) to us.
 • این غمان بیخ کن چون داس ماست ** این چنین شد و آن چنان وسواس ماست‌‌
 • Know that every pain is a piece of Death: expel (that) part of Death from thee, if there be a means (of doing so).
 • دان که هر رنجی ز مردن پاره‌‌ای است ** جزو مرگ از خود بران گر چاره‌‌ای است‌‌
 • When thou canst not flee from the part of Death, know that the whole of it will be poured upon thy head.
 • چون ز جزو مرگ نتوانی گریخت ** دان که کلش بر سرت خواهند ریخت‌‌
 • If the part of Death has become sweet to thee, know that God will make the whole sweet. 2300
 • جزو مرگ ار گشت شیرین مر ترا ** دان که شیرین می‌‌کند کل را خدا
 • Pains are coming from Death as (his) messengers: do not avert thy face from his messenger, O foolish one!
 • دردها از مرگ می‌‌آید رسول ** از رسولش رو مگردان ای فضول‌‌
 • Whoever lives sweetly (pleasantly) dies bitterly (painfully): whoever serves his body does not save his soul.
 • هر که شیرین می‌‌زید او تلخ مرد ** هر که او تن را پرستد جان نبرد
 • Sheep are driven from the plains (to the town): they kill those that are fattest.
 • گوسفندان را ز صحرا می‌‌کشند ** آن که فربه تر مر آن را می‌‌کشند
 • The night is past and dawn is come. O Tamar, how long wilt thou take up (again) this tale of gold from the beginning?
 • شب گذشت و صبح آمد ای تمر ** چند گیری این فسانه‌‌ی زر ز سر
 • Thou wert young (once), and (then) thou wert more contented: (now) thou hast become a seeker of gold, (but) at first thou wert gold indeed (precious and perfect). 2305
 • تو جوان بودی و قانع‌‌تر بدی ** زر طلب گشتی خود اول زر بدی‌‌
 • Thou wert a fruitful vine: how hast thou become unsaleable (worthless)? How hast thou become rotten when thy fruit is ripening?
 • رز بدی پر میوه چون کاسد شدی ** وقت میوه پختنت فاسد شدی‌‌