English    Türkçe    فارسی   

1
2719-2743

 • Our senses and perceptions, such as they are, are (but) a single drop in that pure river.
 • این چنین حسها و ادراکات ما ** قطره‌‌ای باشد در آن نهر صفا
 • How the Arab's wife sewed the jug of rain-water in a felt cloth and put a seal on it because of the Arab's utter conviction (that it was a precious gift for the King).
 • در نمد دوختن زن عرب سبوی آب باران را و مهر نهادن بر وی از غایت اعتقاد عرب‌‌
 • “Yes,” said the husband, “stop up the mouth of the jug. Take care, for this is a gift that will bring us profit. 2720
 • مرد گفت آری سبو را سر ببند ** هین که این هدیه ست ما را سودمند
 • Sew this jug in felt, that the King may break his fast with our gift,
 • در نمد در دوز تو این کوزه را ** تا گشاید شه به هدیه روزه را
 • For there is no (water) like this in all the world: it is naught but pure wine and the source of pleasures (to the taste).”
 • کاین چنین اندر همه آفاق نیست ** جز رحیق و مایه‌‌ی اذواق نیست‌‌
 • (This he said) because they (people like him) are always full of infirmity and half-blind from (drinking) bitter and briny waters.
 • ز آن که ایشان ز آبهای تلخ و شور ** دایما پر علت‌‌اند و نیم کور
 • The bird whose dwelling-place is the briny water, how should it know where to find in it the clear (and sweet) water?
 • مرغ کآب شور باشد مسکنش ** او چه داند جای آب روشنش‌‌
 • O thou whose abode is in the briny spring, how shouldst thou know the Shatt and the Jayhún and the Euphrates? 2725
 • این که اندر چشمه‌‌ی شور است جات ** تو چه دانی شط و جیحون و فرات‌‌
 • O thou who hast not escaped from this fleeting caravanseray (the material world), how shouldst thou know (the meaning of) “self-extinction” and (mystical) “intoxication” and “expansion”?
 • ای تو نارسته از این فانی رباط ** تو چه دانی محو و سکر و انبساط
 • And if thou knowest, ’tis (by rote, like the knowledge) handed down to thee from father and grandfather: to thee these names are like abjad.
 • ور بدانی نقلت از اب وز جد است ** پیش تو این نامها چون ابجد است‌‌
 • How plain and evident to all children are abjad and hawwaz, and (yet) the real meaning is far away (hard to reach).
 • ابجد و هوز چه فاش است و پدید ** بر همه طفلان و معنی بس بعید
 • Then the Arab man took up the jug and set out to journey, carrying it along (with him) day and night.
 • پس سبو برداشت آن مرد عرب ** در سفر شد می‌‌کشیدش روز و شب‌‌
 • He was trembling for the jug, in fear of Fortune's mischiefs: all the same, he conveyed it from the desert to the city (Baghdád). 2730
 • بر سبو لرزان بد از آفات دهر ** هم کشیدش از بیابان تا به شهر
 • His wife unrolled the prayer-rug in supplication; she made (the words) Rabbi sallim (Save, O Lord) her litany in prayer,
 • زن مصلا باز کرده از نیاز ** رب سلم ورد کرده در نماز
 • Crying, “Keep our water safe from scoundrels! O Lord, let that pearl arrive at that sea!
 • که نگه دار آب ما را از خسان ** یا رب آن گوهر بدان دریا رسان‌‌
 • Although my husband is shrewd and artful, yet the pearl has thousands of enemies.
 • گر چه شویم آگه است و پر فن است ** لیک گوهر را هزاران دشمن است‌‌
 • Pearl indeed! ’Tis the water of Kawthar: ’tis a drop of this that is the origin of the pearl.”
 • خود چه باشد گوهر آب کوثر است ** قطره‌‌ای زین است کاصل گوهر است‌‌
 • Through the prayers and lamentation of the wife, and through the husband's anxiety and his patience under the heavy burden, 2735
 • از دعاهای زن و زاری او ** وز غم مرد و گرانباری او
 • He bore it without delay, safe from robbers and unhurt by stones, to the seat of the Caliphate (the Caliph's palace).
 • سالم از دزدان و از آسیب سنگ ** برد تا دار الخلافه بی‌‌درنگ‌‌
 • He saw a bountiful Court, (where) the needy had spread their nets;
 • دید درگاهی پر از انعامها ** اهل حاجت گستریده دامها
 • Everywhere, moment by moment, some petitioner gained (and carried away) from that Court a donation and robe of honour:
 • دم به دم هر سوی صاحب حاجتی ** یافته ز آن در عطا و خلعتی‌‌
 • ’Twas like sun and rain, nay, like Paradise, for infidel and true believer and good folk and bad.
 • بهر گبر و مومن و زیبا و زشت ** همچو خورشید و مطر نی چون بهشت‌‌
 • He beheld some people arrayed (with favour) in the sight (of the Caliph), and others who had risen to their feet (and were) waiting (to receive his commands). 2740
 • دید قومی در نظر آراسته ** قوم دیگر منتظر برخاسته‌‌
 • High and low, from Solomon to the ant, they (all) had become quickened with life, like the world at the blast of the trumpet (on the Day of Resurrection).
 • خاص و عامه از سلیمان تا به مور ** زنده گشته چون جهان از نفخ صور
 • The followers of Form were woven (entangled) in pearls, the followers of Reality had found the Sea of Reality.
 • اهل صورت در جواهر بافته ** اهل معنی بحر معنی یافته‌‌
 • Those without aspiration—how aspiring had they become! and those of high aspiration—to what felicity had they attained!
 • آن که بی‌‌همت چه با همت شده ** و آن که با همت چه با نعمت شده‌‌
 • Showing that, as the beggar is in love with bounty and in love with the bountiful giver, so the bounty of the bountiful giver is in love with the beggar: if the beggar have the greater patience, the bountiful giver will come to his door; and if the bountiful giver have the greater patience, the beggar will come to his door; but the beggar's patience is a virtue in the beggar, while the patience of the bountiful giver is in him a defect.
 • در بیان آن که چنان که گدا عاشق کرم است و عاشق کریم، کرم کریم هم عاشق گداست اگر گدا را صبر بیش بود کریم بر در او آید و اگر کریم را صبر بیش بود گدا بر در او آید اما صبر گدا کمال گداست و صبر کریم نقصان اوست‌‌