English    Türkçe    فارسی   

1
782-806

 • Lay your hand on (cleave to) the One (God) and Ahmad (Mohammed)! O brother, escape from the Bú Jahl of the body!
 • دست را اندر احد و احمد بزن ** ای برادر واره از بو جهل تن‌‌
 • How a child began to speak amidst the fire and urged the people to throw themselves into the fire.
 • به سخن آمدن طفل در میان آتش و تحریض کردن خلق را در افتادن به آتش‌‌
 • That Jew brought to that idol a woman with her child, and the fire was blazing.
 • یک زنی با طفل آورد آن جهود ** پیش آن بت و آتش اندر شعله بود
 • He took the child from her and cast it into the fire: the woman was affrighted and withdrew her heart from (abandoned) her faith.
 • طفل از او بستد در آتش در فکند ** زن بترسید و دل از ایمان بکند
 • She was about to bow down before the idol (when) the child cried, “Verily, I am not dead. 785
 • خواست تا او سجده آرد پیش بت ** بانگ زد آن طفل إنی لم أمت‌‌
 • Come in, O mother: I am happy here, although in appearance I am amidst the fire.
 • اندر آ ای مادر اینجا من خوشم ** گر چه در صورت میان آتشم‌‌
 • The fire is a spell that binds the eye for the sake of screening (the truth); this is (in reality) a Divine mercy which has raised its head from the collar (has been manifested from the Unseen).
 • چشم بند است آتش از بهر حجاب ** رحمت است این سر بر آورده ز جیب‌‌
 • Come in, mother, and see the evidence of God, that thou mayst behold the delight of God's elect.
 • اندر آ مادر ببین برهان حق ** تا ببینی عشرت خاصان حق‌‌
 • Come in, and see water that has the semblance of fire; (come away) from a world which is (really) fire and (only) has the semblance of water.
 • اندر آ و آب بین آتش مثال ** از جهانی کاتش است آبش مثال‌‌
 • Come in, and see the mysteries of Abraham, who in the fire found cypress and jessamine. 790
 • اندر آ اسرار ابراهیم بین ** کاو در آتش یافت سرو و یاسمین‌‌
 • I was seeing death at the time of birth from thee: sore was my dread of falling from thee;
 • مرگ می‌‌دیدم گه زادن ز تو ** سخت خوفم بود افتادن ز تو
 • (But) when I was born, I escaped from the narrow prison (of the womb) into a world of pleasant air and beautiful colour.
 • چون بزادم رستم از زندان تنگ ** در جهان خوش هوای خوب رنگ‌‌
 • Now I deem the (earthly) world to be like the womb, since in this fire I have seen such rest:
 • من جهان را چون رحم دیدم کنون ** چون در این آتش بدیدم این سکون‌‌
 • In this fire I have seen a world wherein every atom possesses the (life-giving) breath of Jesus.
 • اندر این آتش بدیدم عالمی ** ذره ذره اندر او عیسی دمی‌‌
 • Lo, (it is) a world apparently non-existent (but) essentially existent, while that (other) world is apparently existent (but) has no permanence. 795
 • نک جهان نیست شکل هست ذات ** و آن جهان هست شکل بی‌‌ثبات‌‌
 • Come in, mother, (I beseech thee) by the right of motherhood: see this fire, how it hath no fieriness.
 • اندر آ مادر به حق مادری ** بین که این آذر ندارد آذری‌‌
 • Come in, mother, for felicity is come; come in, mother, do not let fortune slip from thy hand.
 • اندر آ مادر که اقبال آمده ست ** اندر آ مادر مده دولت ز دست‌‌
 • Thou hast seen the power of that (Jewish) cur: come in, that thou mayst see the power and the grace of God.
 • قدرت آن سگ بدیدی اندر آ ** تا ببینی قدرت و لطف خدا
 • ’Tis (only) out of pity that I am drawing thy feet (hither), for indeed such is my rapture that I have no care for thee.
 • من ز رحمت می‌‌کشانم پای تو ** کز طرب خود نیستم پروای تو
 • Come in and call the others also, for the King has spread a (festal) table within the fire. 800
 • اندر آ و دیگران را هم بخوان ** کاندر آتش شاه بنهاده ست خوان‌‌
 • O true believers, come in, all of you: except the sweetness (‘adhbí) of (the true) religion all is torment (‘adháb).
 • اندر آیید ای مسلمانان همه ** غیر عذب دین عذاب است آن همه‌‌
 • Oh, come in, all of you, like moths; (come) into this fortune which hath a hundred springtimes.”
 • اندر آیید ای همه پروانه‌‌وار ** اندر این بهره که دارد صد بهار
 • (Thus) he was crying amidst that multitude: the souls of the people were filled with awe.
 • بانگ می‌‌زد در میان آن گروه ** پر همی‌‌شد جان خلقان از شکوه‌‌
 • After that, the folk, men and women (alike), cast themselves unwittingly into the fire—
 • خلق خود را بعد از آن بی‌‌خویشتن ** می‌‌فگندند اندر آتش مرد و زن‌‌
 • Without custodian, without being dragged, for love of the Friend, because from Him is the sweetening of every bitterness— 805
 • بی‌‌موکل بی‌‌کشش از عشق دوست ** ز آن که شیرین کردن هر تلخ از اوست‌‌
 • Until it came to pass that the (king's) myrmidons were holding back the people, saying, “Do not enter the fire!”
 • تا چنان شد کان عوانان خلق را ** منع می‌‌کردند کاتش در میا