English    Türkçe    فارسی   

1
1303-1352

 • That with thy support, O mine of generosity, I may open my eyes and look into the well.”
 • تا بپشت تو من ای کان کرم ** چشم بگشایم به چه در بنگرم‌‌
 • How the lion looked into the well and saw the reflexion of himself and the hare.
 • نظر کردن شیر در چاه و دیدن عکس خود را و آن خرگوش را
 • When the lion took him to his side, under the lion's protection he began to run towards the well.
 • چون که شیر اندر بر خویشش کشید ** در پناه شیر تا چه می‌‌دوید
 • As soon as they looked at the water in the well, there shone forth in the water the light (reflected) from the lion and him (the hare). 1305
 • چون که در چه بنگریدند اندر آب ** اندر آب از شیر و او در تافت تاب‌‌
 • The lion saw his own reflexion: from the water shone the image of a lion with a plump hare at his side.
 • شیر عکس خویش دید از آب تفت ** شکل شیری در برش خرگوش زفت‌‌
 • When he beheld his adversary in the water, he left him (the hare) and sprang into the well.
 • چون که خصم خویش را در آب دید ** مر و را بگذاشت و اندر چه جهید
 • He fell into the well which he had dug, because his iniquity was coming (back) on his own head.
 • در فتاد اندر چهی کاو کنده بود ** ز آن که ظلمش در سرش آینده بود
 • The iniquity of evil-doers became (for them) a dark well: so have said all the wise.
 • چاه مظلم گشت ظلم ظالمان ** این چنین گفتند جمله عالمان‌‌
 • The more iniquitous one is, the more frightful is his well: (Divine) Justice has ordained worse (punishment) for worse (sin). 1310
 • هر که ظالمتر چهش با هول‌‌تر ** عدل فرموده ست بدتر را بتر
 • O you who on account of (your) high estate are committing an act of injustice, know that you are digging a well (pit) for yourself.
 • ای که تو از ظلم چاهی می‌‌کنی ** دان که بهر خویش دامی می‌‌کنی‌‌
 • Do not weave (a cocoon) round yourself, like the silkworm. You are digging a well for yourself (to fall in): dig with moderation (not too deep).
 • گرد خود چون کرم پیله بر متن ** بهر خود چه می‌‌کنی اندازه کن‌‌
 • Deem not the weak to be without a champion: recite from the Qur’án (the words), When the help of God shall come.
 • مر ضعیفان را تو بی‌‌خصمی مدان ** از نبی ذا جاء نصر الله خوان‌‌
 • If you are an elephant and your foe fled from you, lo, the retribution came upon you, birds in flocks.
 • گر تو پیلی خصم تو از تو رمید ** نک جزا طیرا ابابیلت رسید
 • If any poor man on the earth beg for mercy, a loud tumult falls on (arises among) the Host of Heaven. 1315
 • گر ضعیفی در زمین خواهد امان ** غلغل افتد در سپاه آسمان‌‌
 • If you bite him with your teeth and make him bleed, toothache will attack you—how will you do (then)?
 • گر بدندانش گزی پر خون کنی ** درد دندانت بگیرد چون کنی‌‌
 • The lion saw himself in the well, and in his fury he did not know himself at that moment from the enemy.
 • شیر خود را دید در چه وز غلو ** خویش را نشناخت آن دم از عدو
 • He regarded his own reflexion as his enemy: necessarily he drew a sword against himself.
 • عکس خود را او عدوی خویش دید ** لا جرم بر خویش شمشیری کشید
 • Oh, many an iniquity that you see in others is your own nature (reflected) in them, O reader!
 • ای بسا ظلمی که بینی از کسان ** خوی تو باشد در ایشان ای فلان‌‌
 • In them shone forth all that you are in your hypocrisy and iniquity and insolence. 1320
 • اندر ایشان تافته هستی تو ** از نفاق و ظلم و بد مستی تو
 • You are that (evil-doer), and you are striking those blows at yourself: you are weaving a curse upon yourself at that moment.
 • آن تویی و آن زخم بر خود می‌‌زنی ** بر خود آن دم تار لعنت می‌‌تنی‌‌
 • You do not see clearly the evil in yourself, else you would hate yourself with (all) your soul.
 • در خود آن بد را نمی‌‌بینی عیان ** ور نه دشمن بودیی خود را به جان‌‌
 • You are assaulting yourself, O simpleton, like the lion who made a rush at himself.
 • حمله بر خود می‌‌کنی ای ساده مرد ** همچو آن شیری که بر خود حمله کرد
 • When you reach the bottom of your own nature, then you will know that that vileness was from yourself.
 • چون به قعر خوی خود اندر رسی ** پس بدانی کز تو بود آن ناکسی‌‌
 • At the bottom (of the well) it became manifest to the lion that he who seemed to him to be another was (really) his own image. 1325
 • شیر را در قعر پیدا شد که بود ** نقش او آن کش دگر کس می‌‌نمود
 • Whoever tears out the teeth of a poor wretch is doing what the falsely-seeing lion did.
 • هر که دندان ضعیفی می‌‌کند ** کار آن شیر غلط بین می‌‌کند
 • O you who see the bad reflexion on the face of your uncle, it is not your uncle that is bad, it is you: do not run away from yourself!
 • ای بدیده عکس بد بر روی عم ** بد نه عم است آن تویی از خود مرم‌‌
 • The Faithful are mirrors to one another: this saying is related from the Prophet.
 • مومنان آیینه‌‌ی همدیگرند ** این خبر می‌‌از پیمبر آورند
 • You held a blue glass before your eye: for that reason the world seemed to you to be blue.
 • پیش چشمت داشتی شیشه‌‌ی کبود ** ز آن سبب عالم کبودت می‌‌نمود
 • Unless you are blind, know that this blueness comes from yourself: speak ill of yourself, speak no more ill of any one (else). 1330
 • گر نه کوری این کبودی دان ز خویش ** خویش را بد گو، مگو کس را تو بیش‌‌
 • If the true believer was not seeing by the Light of God, how did things unseen appear naked (plainly revealed) to the true believer?
 • مومن ار ینظر بنور الله نبود ** غیب مومن را برهنه چون نمود
 • Inasmuch as you were seeing by the Fire of God, in (your) badness you became forgetful of goodness.
 • چون که تو ینظر بنار الله بدی ** در بدی از نیکویی غافل شدی‌‌
 • Little by little throw water on the fire, that your fire may become light, O man of sorrow!
 • اندک اندک آب بر آتش بزن ** تا شود نار تو نور ای بو الحزن‌‌
 • Throw Thou, O Lord, the purifying water, that this world-fire may become wholly light.
 • تو بزن یا ربنا آب طهور ** تا شود این نار عالم جمله نور
 • All the water of the sea is under Thy command; water and fire, O Lord, are Thine. 1335
 • آب دریا جمله در فرمان تست ** آب و آتش ای خداوند آن تست‌‌
 • If Thou willest, fire becomes sweet water; and if Thou willest not, even water becomes fire.
 • گر تو خواهی آتش آب خوش شود ** ور نخواهی آب هم آتش شود
 • This search (aspiration) in us is also brought into existence by Thee; deliverance from iniquity is Thy gift, O Lord.
 • این طلب در ما هم از ایجاد تست ** رستن از بی‌‌داد یا رب داد تست‌‌
 • Without (our) seeking Thou hast given us this search, Thou hast opened to all the treasure of (Thy) beneficence.
 • بی‌‌طلب تو این طلب‌‌مان داده‌‌ای ** گنج احسان بر همه بگشاده‌‌ای‌‌
 • How the hare brought to the beasts of chase the news that the lion had fallen into the well.
 • مژده بردن خرگوش سوی نخجیران که شیر در چاه افتاد
 • When the hare was gladdened by deliverance (from the lion), he began to run towards the beasts until (he came to) the desert.
 • چون که خرگوش از رهایی شاد گشت ** سوی نخجیران دوان شد تا به دشت‌‌
 • Having seen the lion miserably slain in the well, he was skipping joyously all the way to the meadow, 1340
 • شیر را چون دید در چه کشته زار ** چرخ می‌‌زد شادمان تا مرغزار
 • Clapping his hands because he had escaped from the hand of Death; fresh and dancing in the air, like bough and leaf.
 • دست می‌‌زد چون رهید از دست مرگ ** سبز و رقصان در هوا چون شاخ و برگ‌‌
 • Bough and leaf were set free from the prison of earth, lifted their heads, and became comrades of the wind;
 • شاخ و برگ از حبس خاک آزاد شد ** سر بر آورد و حریف باد شد
 • The leaves, when they had burst (forth from) the bough, made haste to reach the top of the tree;
 • برگها چون شاخ را بشکافتند ** تا به بالای درخت اشتافتند
 • With the tongue of (seed that put forth) its sprouts each fruit and tree severally is singing thanks to God,
 • با زبان شطاه شکر خدا ** می‌‌سراید هر بر و برگی جدا
 • Saying, “The Bounteous Giver nourished our root until the tree grew big and stood upright.” 1345
 • که بپرورد اصل ما را ذو العطا ** تا درخت استغلظ آمد و استوی‌‌
 • (Even so) the spirits bound in clay, when they escape glad at heart from their (prisons of) clay,
 • جانهای بسته اندر آب و گل ** چون رهند از آب و گلها شاد دل‌‌
 • Begin to dance in the air of Divine Love and become flawless like the full moon's orb,
 • در هوای عشق حق رقصان شوند ** همچو قرص بدر بی‌‌نقصان شوند
 • Their bodies dancing, and their souls—nay, do not ask (how their souls fare); and that (Love) which surrounds the soul—do not ask of those things!
 • جسمشان در رقص و جانها خود مپرس ** و آن که گرد جان از آنها خود مپرس‌‌
 • The hare lodged the lion in prison. Shame on a lion who was discomfited by a hare!
 • شیر را خرگوش در زندان نشاند ** ننگ شیری کاو ز خرگوشی بماند
 • He is in such a disgrace, and still—this is a wonder—he would fain be addressed by the title of Fakhr-i Dín. 1350
 • در چنان ننگی و آن گه این عجب ** فخر دین خواهد که گویندش لقب‌‌
 • O thou lion that liest alone at the bottom of this well, thy fleshly soul, like the hare, has shed and drunk thy blood;
 • ای تو شیری در تک این چاه فرد ** نفس چون خرگوش خونت ریخت و خورد
 • Thy hare-soul is feeding in the desert, (whilst) thou art (lying) at the bottom of this well of “How?” and “Why?”
 • نفس خرگوشت به صحرا در چرا ** تو به قعر این چه چون و چرا