English    Türkçe    فارسی   

1
2702-2751

 • He requires truth (veracity) as witness to his (the indigent man's) state, so that his (inner) light shall shine forth (and proclaim his indigence) without any words of his.”
 • صدق می‌‌خواهد گواه حال او ** تا بتابد نور او بی‌‌قال او
 • How the Arab carried a jug of rain-water from the midst of the desert as a gift to the Commander of the Faithful at Baghdád, in the belief that in that town also there was a scarcity of water.
 • هدیه بردن عرب سبوی آب باران از میان بادیه سوی بغداد به نزد خلیفه بر پنداشت آن که آن جا هم قحط آب است‌‌
 • The wife said, “When with all thy might thou dost (endeavour to) rise up entirely purged of self-existence—that is veracity.
 • گفت زن صدق آن بود کز بود خویش ** پاک برخیزی تو از مجهود خویش‌‌
 • We have the rain-water in the jug: ’tis thy property and capital and means.
 • آب باران است ما را در سبو ** ملکت و سرمایه و اسباب تو
 • Take this jug of water and depart, make it a gift and go into the presence of the King of kings. 2705
 • این سبوی آب را بردار و رو ** هدیه ساز و پیش شاهنشاه شو
 • Say, ‘We have no means except this: in the desert there is nothing better than this water.’
 • گو که ما را غیر این اسباب نیست ** در مفازه هیچ به زین آب نیست‌‌
 • If his treasury is full of splendid merchandise, (yet) he will have no water like this: ’tis rare.”
 • گر خزینه‌‌ش پر متاع فاخر است ** این چنین آبش نباشد نادر است‌‌
 • What is that jug? Our confined body: within it is the briny water of our senses.
 • چیست آن کوزه تن محصور ما ** اندر او آب حواس شور ما
 • O Lord, accept this jar and jug of mine by the grace of “God hath purchased (from the believers their lives and wealth in return for Paradise).”
 • ای خداوند این خم و کوزه‌‌ی مرا ** در پذیر از فضل الله اشتری‌‌
 • (’Tis) a jug with five spouts, the five senses: keep this water pure (and safe) from every filth, 2710
 • کوزه‌‌ای با پنج لوله‌‌ی پنج حس ** پاک دار این آب را از هر نجس‌‌
 • That there may be from this jug a passage to the sea, and that my jug may assume the nature of the sea,
 • تا شود زین کوزه منفذ سوی بحر ** تا بگیرد کوزه‌‌ی من خوی بحر
 • So that when you carry it as a gift to the King, the King may find it pure and be its purchaser;
 • تا چو هدیه پیش سلطانش بری ** پاک بیند باشدش شه مشتری‌‌
 • (And) after that, its water will become without end: a hundred worlds will be filled from my jug.
 • بی‌‌نهایت گردد آبش بعد از آن ** پر شود از کوزه‌‌ی من صد جهان‌‌
 • Stop up its spouts and keep it filled (with water) from the jar (of Reality): God said, “Close your eyes to vain desire.”
 • لوله‌‌ها بر بند و پر دارش ز خم ** گفت غضوا عن هوا ابصارکم‌‌
 • His (the husband's) beard was full of wind (he was puffed up with pride): “Who (thought he) has such a gift as this? This, truly, is worthy of a King like him.” 2715
 • ریش او پر باد کاین هدیه کراست ** لایق چون او شهی این است راست‌‌
 • The wife did not know that in that place (Baghdád) on the thoroughfare there is running the Tigris (whose water is) sweet as sugar,
 • زن نمی‌‌دانست کانجا بر گذر ** هست جاری دجله‌‌ی همچون شکر
 • Flowing like a sea through the city, full of boats and fishing-nets.
 • در میان شهر چون دریا روان ** پر ز کشتیها و شست ماهیان‌‌
 • Go to the Sultan and behold this pomp and state! Behold the senses of (those for whom God hath prepared gardens) beneath which the rivers flow!
 • رو بر سلطان و کار و بار بین ** حس تجری تحتها الأنهار بین‌‌
 • Our senses and perceptions, such as they are, are (but) a single drop in that pure river.
 • این چنین حسها و ادراکات ما ** قطره‌‌ای باشد در آن نهر صفا
 • How the Arab's wife sewed the jug of rain-water in a felt cloth and put a seal on it because of the Arab's utter conviction (that it was a precious gift for the King).
 • در نمد دوختن زن عرب سبوی آب باران را و مهر نهادن بر وی از غایت اعتقاد عرب‌‌
 • “Yes,” said the husband, “stop up the mouth of the jug. Take care, for this is a gift that will bring us profit. 2720
 • مرد گفت آری سبو را سر ببند ** هین که این هدیه ست ما را سودمند
 • Sew this jug in felt, that the King may break his fast with our gift,
 • در نمد در دوز تو این کوزه را ** تا گشاید شه به هدیه روزه را
 • For there is no (water) like this in all the world: it is naught but pure wine and the source of pleasures (to the taste).”
 • کاین چنین اندر همه آفاق نیست ** جز رحیق و مایه‌‌ی اذواق نیست‌‌
 • (This he said) because they (people like him) are always full of infirmity and half-blind from (drinking) bitter and briny waters.
 • ز آن که ایشان ز آبهای تلخ و شور ** دایما پر علت‌‌اند و نیم کور
 • The bird whose dwelling-place is the briny water, how should it know where to find in it the clear (and sweet) water?
 • مرغ کآب شور باشد مسکنش ** او چه داند جای آب روشنش‌‌
 • O thou whose abode is in the briny spring, how shouldst thou know the Shatt and the Jayhún and the Euphrates? 2725
 • این که اندر چشمه‌‌ی شور است جات ** تو چه دانی شط و جیحون و فرات‌‌
 • O thou who hast not escaped from this fleeting caravanseray (the material world), how shouldst thou know (the meaning of) “self-extinction” and (mystical) “intoxication” and “expansion”?
 • ای تو نارسته از این فانی رباط ** تو چه دانی محو و سکر و انبساط
 • And if thou knowest, ’tis (by rote, like the knowledge) handed down to thee from father and grandfather: to thee these names are like abjad.
 • ور بدانی نقلت از اب وز جد است ** پیش تو این نامها چون ابجد است‌‌
 • How plain and evident to all children are abjad and hawwaz, and (yet) the real meaning is far away (hard to reach).
 • ابجد و هوز چه فاش است و پدید ** بر همه طفلان و معنی بس بعید
 • Then the Arab man took up the jug and set out to journey, carrying it along (with him) day and night.
 • پس سبو برداشت آن مرد عرب ** در سفر شد می‌‌کشیدش روز و شب‌‌
 • He was trembling for the jug, in fear of Fortune's mischiefs: all the same, he conveyed it from the desert to the city (Baghdád). 2730
 • بر سبو لرزان بد از آفات دهر ** هم کشیدش از بیابان تا به شهر
 • His wife unrolled the prayer-rug in supplication; she made (the words) Rabbi sallim (Save, O Lord) her litany in prayer,
 • زن مصلا باز کرده از نیاز ** رب سلم ورد کرده در نماز
 • Crying, “Keep our water safe from scoundrels! O Lord, let that pearl arrive at that sea!
 • که نگه دار آب ما را از خسان ** یا رب آن گوهر بدان دریا رسان‌‌
 • Although my husband is shrewd and artful, yet the pearl has thousands of enemies.
 • گر چه شویم آگه است و پر فن است ** لیک گوهر را هزاران دشمن است‌‌
 • Pearl indeed! ’Tis the water of Kawthar: ’tis a drop of this that is the origin of the pearl.”
 • خود چه باشد گوهر آب کوثر است ** قطره‌‌ای زین است کاصل گوهر است‌‌
 • Through the prayers and lamentation of the wife, and through the husband's anxiety and his patience under the heavy burden, 2735
 • از دعاهای زن و زاری او ** وز غم مرد و گرانباری او
 • He bore it without delay, safe from robbers and unhurt by stones, to the seat of the Caliphate (the Caliph's palace).
 • سالم از دزدان و از آسیب سنگ ** برد تا دار الخلافه بی‌‌درنگ‌‌
 • He saw a bountiful Court, (where) the needy had spread their nets;
 • دید درگاهی پر از انعامها ** اهل حاجت گستریده دامها
 • Everywhere, moment by moment, some petitioner gained (and carried away) from that Court a donation and robe of honour:
 • دم به دم هر سوی صاحب حاجتی ** یافته ز آن در عطا و خلعتی‌‌
 • ’Twas like sun and rain, nay, like Paradise, for infidel and true believer and good folk and bad.
 • بهر گبر و مومن و زیبا و زشت ** همچو خورشید و مطر نی چون بهشت‌‌
 • He beheld some people arrayed (with favour) in the sight (of the Caliph), and others who had risen to their feet (and were) waiting (to receive his commands). 2740
 • دید قومی در نظر آراسته ** قوم دیگر منتظر برخاسته‌‌
 • High and low, from Solomon to the ant, they (all) had become quickened with life, like the world at the blast of the trumpet (on the Day of Resurrection).
 • خاص و عامه از سلیمان تا به مور ** زنده گشته چون جهان از نفخ صور
 • The followers of Form were woven (entangled) in pearls, the followers of Reality had found the Sea of Reality.
 • اهل صورت در جواهر بافته ** اهل معنی بحر معنی یافته‌‌
 • Those without aspiration—how aspiring had they become! and those of high aspiration—to what felicity had they attained!
 • آن که بی‌‌همت چه با همت شده ** و آن که با همت چه با نعمت شده‌‌
 • Showing that, as the beggar is in love with bounty and in love with the bountiful giver, so the bounty of the bountiful giver is in love with the beggar: if the beggar have the greater patience, the bountiful giver will come to his door; and if the bountiful giver have the greater patience, the beggar will come to his door; but the beggar's patience is a virtue in the beggar, while the patience of the bountiful giver is in him a defect.
 • در بیان آن که چنان که گدا عاشق کرم است و عاشق کریم، کرم کریم هم عاشق گداست اگر گدا را صبر بیش بود کریم بر در او آید و اگر کریم را صبر بیش بود گدا بر در او آید اما صبر گدا کمال گداست و صبر کریم نقصان اوست‌‌
 • A loud call was coming (to his ears): “Come, O seeker! Bounty is in need of beggars: (it is needy) like a beggar.
 • بانگ می‌‌آمد که ای طالب بیا ** جود محتاج گدایان چون گدا
 • Bounty is seeking the beggars and the poor, just as fair ones who seek a clear mirror. 2745
 • جود می‌‌جوید گدایان و ضعاف ** همچو خوبان کاینه جویند صاف‌‌
 • The face of the fair is made beautiful by the mirror, the face of Beneficence is made visible by the beggar.
 • روی خوبان ز آینه زیبا شود ** روی احسان از گدا پیدا شود
 • Therefore on this account God said in the Súra Wa’d-Duhá, “O Mohammed, do not shout at (and drive away) the beggar.”
 • پس از این فرمود حق در و الضحی ** بانگ کم زن ای محمد بر گدا
 • Inasmuch as the beggar is the mirror of Bounty, take care! Breath is hurtful to the face of the mirror.
 • چون گدا آیینه‌‌ی جود است هان ** دم بود بر روی آیینه زیان‌‌
 • In the one case, his (the giver's) bounty makes the beggar manifest (causes him to beg), while in the other case he (the giver), (without being asked), bestows on the beggars more (than they need).
 • آن یکی جودش گدا آرد پدید ** و آن دگر بخشد گدایان را مزید
 • Beggars, then, are the evidentiary sign of God's bounty, and they that are with God are (united with) the Absolute Bounty; 2750
 • پس گدایان آیت جود حق‌‌اند ** و آن که با حقند جود مطلق‌‌اند
 • And every one except those two (types of beggar) is truly a dead man: he is not at this door (the Divine Court), he is (lifeless as) a picture (embroidered) on a curtain.
 • و آن که جز این دوست او خود مرده‌‌ای است ** او بر این در نیست نقش پرده‌‌ای است‌‌
 • The difference between one that is poor for (desirous of) God and thirsting for Him and one that is poor of (destitute of) God and thirsting for what is other than He.
 • فرق میان آن که درویش است به خدا و تشنه‌‌ی خدا و میان آن که درویش است از خدا و تشنه‌‌ی غیر است‌‌