English    Türkçe    فارسی   

1
2980-3029

  • If thou art enraged by every blow, then how wilt thou become a (clear) mirror without being polished? 2980
  • گر بهر زخمی تو پر کینه شوی ** پس کجا بی‌‌صیقل آیینه شوی‌‌
  • How the man of Qazwín was tattooing the figure of a lion in blue on his shoulders, and (then) repenting because of the (pain of the) needle-pricks.
  • کبودی زدن قزوینی بر شانگاه صورت شیر و پشیمان شدن او به سبب زخم سوزن‌‌
  • Hear from the narrator this story about the way and custom of the people of Qazwín.
  • این حکایت بشنو از صاحب بیان ** در طریق و عادت قزوینیان‌‌
  • They tattoo themselves in blue with the point of a needle on body and hand and shoulders, so as to suffer no injury.
  • بر تن و دست و کتفها بی‌‌گزند ** از سر سوزن کبودیها زنند
  • A certain man of Qazwín went to a barber and said, “Tattoo me (and) do it charmingly (artistically).”
  • سوی دلاکی بشد قزوینیی ** که کبودم زن بکن شیرینیی‌‌
  • “O valiant sir,” said he, “what figure shall I tattoo?” He answered, “Prick in the figure of a furious lion.
  • گفت چه صورت زنم ای پهلوان ** گفت بر زن صورت شیر ژیان‌‌
  • Leo is my ascendant: tattoo the form of a lion. Exert yourself, prick in plenty of the blue dye.” 2985
  • طالعم شیر است نقش شیر زن ** جهد کن رنگ کبودی سیر زن‌‌
  • “On what place,” he asked, “shall I tattoo you?” Said he, “Prick the design on my shoulder-blade.”
  • گفت بر چه موضعت صورت زنم ** گفت بر شانه‌‌گهم زن آن رقم‌‌
  • As soon as he began to stick in the needle, the pain of it settled in the shoulder,
  • چون که او سوزن فرو بردن گرفت ** درد آن در شانگه مسکن گرفت‌‌
  • And the hero fell a-moaning—“O illustrious one, you have killed me: what figure are you tattooing?”
  • پهلوان در ناله آمد کای سنی ** مر مرا کشتی چه صورت می‌‌زنی‌‌
  • “Why,” said he, “you bade me do a lion.” “What limb (of the lion),” asked the other, “did you begin with?”
  • گفت آخر شیر فرمودی مرا ** گفت از چه عضو کردی ابتدا
  • “I have begun at the tail,” said he. “O my dear friend,” he cried, “leave out the tail! 2990
  • گفت از دمگاه آغازیده‌‌ام ** گفت دم بگذار ای دو دیده‌‌ام‌‌
  • My breath is stopped by the lion's tail and rump: his rump has tightly closed (choked) my windpipe.
  • از دم و دمگاه شیرم دم گرفت ** دمگه او دمگهم محکم گرفت‌‌
  • Let the lion be without a tail, O lion-maker, for my heart is faint from the blows of the prong (the tattooer's needle).”
  • شیر بی‌‌دم باش گو ای شیر ساز ** که دلم سستی گرفت از زخم گاز
  • That person commenced to prick in (the blue) on another part (of the man's shoulder) without fear, without favour, without mercy.
  • جانب دیگر گرفت آن شخص زخم ** بی‌‌محابا بی‌‌مواسا بی‌‌ز رحم‌‌
  • He yelled—“Which of his members is this?” “This is his ear, my good man,” the barber replied.
  • بانگ کرد او کاین چه اندام است از او ** گفت این گوش است ای مرد نکو
  • “O Doctor,” said he, “let him have no ears: omit the ears and cut the frock short.” 2995
  • گفت تا گوشش نباشد ای حکیم ** گوش را بگذار و کوته کن گلیم‌‌
  • The barber began to insert (his needle) in another part: once more the man of Qazwín set out to wail,
  • جانب دیگر خلش آغاز کرد ** باز قزوینی فغان را ساز کرد
  • Saying, “What is the member (you are pricking in) now on this third spot?” He replied, “This is the lion's belly, my dear sir.”
  • کاین سوم جانب چه اندام است نیز ** گفت این است اشکم شیر ای عزیز
  • “Let the lion have no belly,” said he: “the pain has become too great: do not strike (further) blows.”
  • گفت تا اشکم نباشد شیر را ** چه شکم باید نگار سیر را
  • The barber became distraught and then remained in bewilderment: he stood for a long time with his fingers in his teeth;
  • خیره شد دلاک و بس حیران بماند ** تا به دیر انگشت در دندان بماند
  • The master angrily flung the needle to the ground and said, “Has this happened to any one in the world? 3000
  • بر زمین زد سوزن از خشم اوستاد ** گفت در عالم کسی را این فتاد
  • Who (ever) saw a lion without tail and head and belly? God himself did not create a lion like this.”
  • شیر بی‌‌دم و سر و اشکم که دید ** این چنین شیری خدا خود نافرید
  • O brother, endure the pain of the lancet, that you may escape from the poison of your miscreant self (nafs),
  • ای برادر صبر کن بر درد نیش ** تا رهی از نیش نفس گبر خویش‌‌
  • For sky and sun and moon bow in worship to the people who have escaped from self existence.
  • کان گروهی که رهیدند از وجود ** چرخ و مهر و ماهشان آرد سجود
  • Any one in whose body the miscreant self has died, sun and cloud obey his command.
  • هر که مرد اندر تن او نفس گبر ** مر و را فرمان برد خورشید و ابر
  • Since his heart has learned to light the candle (of spiritual knowledge and love), the sun cannot burn him. 3005
  • چون دلش آموخت شمع افروختن ** آفتاب او را نیارد سوختن‌‌
  • God hath made mention of the rising sun as turning aside— like that—from their cave.
  • گفت حق در آفتاب منتجم ** ذکر تزاور کذا عن کهفهم‌‌
  • The thorn becomes entirely beautiful, like the rose, in the sight of the particular that is going towards the Universal.
  • خار جمله لطف چون گل می‌‌شود ** پیش جزوی کاو سوی کل می‌‌رود
  • What is (the meaning of) to exalt and glorify God? To deem yourself despicable and (worthless) as dust.
  • چیست تعظیم خدا افراشتن ** خویشتن را خوار و خاکی داشتن‌‌
  • What is (the meaning of) to learn the knowledge of God's unity? To consume yourself in the presence of the One.
  • چیست توحید خدا آموختن ** خویشتن را پیش واحد سوختن‌‌
  • If you wish to shine like day, burn up your night-like self-existence. 3010
  • گر همی‌‌خواهی که بفروزی چو روز ** هستی همچون شب خود را بسوز
  • Melt away your existence, as copper (melts away) in the elixir, in the being of Him who fosters (and sustains) existence.
  • هستی‌‌ات در هست آن هستی نواز ** همچو مس در کیمیا اندر گداز
  • You have fastened both your hands tight on (are determined not to give up) “I” and “we”: all this (spiritual) ruin is caused by dualism.
  • در من و ما سخت کرده ستی دو دست ** هست این جمله‌‌ی خرابی از دو هست‌‌
  • How the wolf and fox went to hunt in attendance on the lion.
  • رفتن گرگ و روباه در خدمت شیر به شکار
  • A lion, wolf, and fox had gone to hunt in the mountains in quest (of food),
  • شیر و گرگ و روبهی بهر شکار ** رفته بودند از طلب در کوهسار
  • That by supporting each other they might tie fast the burden of the fetters (of captivity) on the hunted animals,
  • تا به پشت همدگر بر صیدها ** سخت بر بندند بار قیدها
  • And all three together might seize much and great quarry in that deep wilderness. 3015
  • هر سه با هم اندر آن صحرای ژرف ** صیدها گیرند بسیار و شگرف‌‌
  • Although the fierce lion was ashamed of them (the wolf and fox), yet he did them honour and gave them his company on the way.
  • گر چه ز یشان شیر نر را ننگ بود ** لیک کرد اکرام و همراهی نمود
  • To a king like this the (escort of) soldiers are an annoyance, but he accompanied them: a united party is a mercy (from God).
  • این چنین شه را ز لشکر زحمت است ** لیک همره شد جماعت رحمت است‌‌
  • A moon like this is disgraced by the stars: it is amongst the stars for generosity's sake.
  • این چنین مه را ز اختر ننگهاست ** او میان اختران بهر سخاست‌‌
  • The (Divine) command, Consult them, came to the Prophet, though no counsel is to be compared with his own.
  • امر شاورهم پیمبر را رسید ** گر چه رایی نیست رایش را ندید
  • In the scales barley has become the companion of gold, (but that is) not because barley has become a substance like gold. 3020
  • در ترازو جو رفیق زر شده ست ** نی از آن که جو چو زر گوهر شده ست‌‌
  • The spirit has now become the body's fellow-traveller: the dog has become for a time the guardian of the palace-gate.
  • روح قالب را کنون همره شده ست ** مدتی سگ حارس درگه شده ست‌‌
  • When this party (the wolf and fox) went to the mountains at the stirrup (side) of the lion majestic and grand,
  • چون که رفتند این جماعت سوی کوه ** در رکاب شیر با فر و شکوه‌‌
  • They found a mountain-ox and goat and fat hare, and their business went forward (prosperously).
  • گاو کوهی و بز و خرگوش زفت ** یافتند و کار ایشان پیش رفت‌‌
  • Whoever is on the heels of him that is a lion in combat, roast-meat does not fail him by day or by night.
  • هر که باشد در پی شیر حراب ** کم نیاید روز و شب او را کباب‌‌
  • When they brought them (the animals which they had caught) from the mountains to the jungle, killed and wounded and dragging along in (streams of) blood, 3025
  • چون ز که در بیشه آوردندشان ** کشته و مجروح و اندر خون کشان‌‌
  • The wolf and fox hoped that a division (of the prey) would be made according to the justice of emperors.
  • گرگ و روبه را طمع بود اندر آن ** که رود قسمت به عدل خسروان‌‌
  • The reflexion of the hope of both of them struck the lion: the lion knew (what was) the ground for those hopes.
  • عکس طمع هر دوشان بر شیر زد ** شیر دانست آن طمعها را سند
  • Any one that is the lion and prince of (spiritual) mysteries, he will know all that the conscience thinks.
  • هر که باشد شیر اسرار و امیر ** او بداند هر چه اندیشد ضمیر
  • Beware! Guard thyself, O heart disposed to thinking, from any evil thought in his presence.
  • هین نگه دار ای دل اندیشه جو ** دل ز اندیشه‌‌ی بدی در پیش او