English    Türkçe    فارسی   

1
615-664

 • Recite from the Qur’án the interpretation of (i.e. a text which interprets) the (preceding) verse: God said, Thou didst not throw when thou threwest. 615
 • تو ز قرآن باز خوان تفسیر بیت ** گفت ایزد ما رميت إذ رمیت‌‌
 • If we let fly an arrow, that (action) is not from us: we are (only) the bow, and the shooter of the arrow is God.
 • گر بپرانیم تیر آن نه ز ماست ** ما کمان و تیر اندازش خداست‌‌
 • This is not jabr (compulsion); it is the meaning of jabbárí (almightiness): the mention of almightiness is for the sake of (inspiring us with) humility.
 • این نه جبر این معنی جباری است ** ذکر جباری برای زاری است‌‌
 • Our humility is evidence of necessity, (but) our sense of guilt is evidence of free-will.
 • زاری ما شد دلیل اضطرار ** خجلت ما شد دلیل اختیار
 • If there were not free-will, what is this shame? And what is this sorrow and guilty confusion and abashment?
 • گر نبودی اختیار این شرم چیست ** وین دریغ و خجلت و آزرم چیست‌‌
 • Why is there chiding between pupils and masters? Why is the mind changing (so as to depart) from plans (already formed)? 620
 • زجر استادان و شاگردان چراست ** خاطر از تدبیرها گردان چراست‌‌
 • And if you say that he (the assertor of free-will) takes no heed of the (Divine) compulsion, (and that) God's moon (majesty) hides its face (from him) in the cloud (of his own blindness),
 • ور تو گویی غافل است از جبر او ** ماه حق پنهان کند در ابر رو
 • There is a good answer to this; if you hearken, you will relinquish unbelief and incline towards the (true) religion.
 • هست این را خوش جواب ار بشنوی ** بگذری از کفر و در دین بگروی‌‌
 • Remorse and humility occur at the time of illness: the time of illness is wholly wakefulness (of conscience).
 • حسرت و زاری گه بیماری است ** وقت بیماری همه بیداری است‌‌
 • At the time when you are becoming ill, you pray God to forgive your trespass;
 • آن زمان که می‌‌شوی بیمار تو ** می‌‌کنی از جرم استغفار تو
 • The foulness of your sin is shown to you, you resolve to come back to the (right) way; 625
 • می‌‌نماید بر تو زشتی گنه ** می‌‌کنی نیت که باز آیم به ره‌‌
 • You make promises and vows that henceforth your chosen course (of action) will be nothing but obedience (to God):
 • عهد و پیمان می‌‌کنی که بعد از این ** جز که طاعت نبودم کار گزین‌‌
 • Therefore it has become certain that illness gives to you conscience and wakefulness.
 • پس یقین گشت این که بیماری ترا ** می‌‌ببخشد هوش و بیداری ترا
 • Note, then, this principle, O thou that seekest the principle; every one who suffers pain has caught the scent (thereof):
 • پس بدان این اصل را ای اصل جو ** هر که را درد است او برده ست بو
 • The more wakeful any one is, the more full of suffering he is; the more aware (of God) he is, the paler he is in countenance.
 • هر که او بیدارتر پر دردتر ** هر که او آگاه‌‌تر رخ زردتر
 • If you are aware of His jabr (compulsion), where is your humility? Where is your feeling of (being loaded with) the chain of His jabbárí (almightiness)? 630
 • گر ز جبرش آگهی زاریت کو ** بینش زنجیر جباریت کو
 • How should one make merry who is bound in chains? When does the captive in prison behave like the man who is free?
 • بسته در زنجیر چون شادی کند ** کی اسیر حبس آزادی کند
 • And if you consider that your foot is shackled (and that) the king's officers are sitting (as custodians) over you,
 • ور تو می‌‌بینی که پایت بسته‌‌اند ** بر تو سرهنگان شه بنشسته‌‌اند
 • Then do not act like an officer (tyrannously) towards the helpless, inasmuch as that is not the nature and habit of a helpless man.
 • پس تو سرهنگی مکن با عاجزان ** ز آن که نبود طبع و خوی عاجز آن‌‌
 • Since you do not feel His compulsion, do not say (that you are compelled); and if you feel it, where is the sign of your feeling?
 • چون تو جبر او نمی‌‌بینی مگو ** ور همی‌‌بینی نشان دید کو
 • In every act for which you have inclination, you are clearly conscious of your power (to perform it), 635
 • در هر آن کاری که میل استت بدان ** قدرت خود را همی‌‌بینی عیان‌‌
 • (But) in the act for which you have no inclination and desire, you make yourself a necessitarian, saying, “This is from God.”
 • و اندر آن کاری که میلت نیست ** و خواست خویش را جبری کنی کاین از خداست‌‌
 • The prophets are necessitarians in regard to the works of this world, (while) the infidels are necessitarians in regard to the works of the next world.
 • انبیا در کار دنیا جبری‌‌اند ** کافران در کار عقبی جبری‌‌اند
 • To the prophets the works of the next world are (a matter of) free-will; to the foolish the works of this world are (a matter of) free-will,
 • انبیا را کار عقبی اختیار ** جاهلان را کار دنیا اختیار
 • Because every bird flies to its own congener: it (follows) behind, and its spirit (goes) before, (leading it on).
 • ز آن که هر مرغی به سوی جنس خویش ** می‌‌پرد او در پس و جان پیش پیش‌‌
 • Inasmuch as the infidels were congeners of Sijjn (Hell), they were well-disposed to the prison (sijn) of this world. 640
 • کافران چون جنس سجین آمدند ** سجن دنیا را خوش آیین آمدند
 • Inasmuch as the prophets were congeners of ‘Illiyyín (Heaven), they went towards the ‘Illiyyín of spirit and heart.
 • انبیا چون جنس علیین بدند ** سوی علیین جان و دل شدند
 • This discourse hath no end, but let us (now) relate the story to its completion.
 • این سخن پایان ندارد لیک ما ** باز گوییم آن تمامی قصه را
 • How the vizier made the disciples lose hope of his abandoning seclusion.
 • نومید کردن وزیر مریدان را از رفض خلوت
 • The vizier cried out from within, “O disciples, be this made known to you from me,
 • آن وزیر از اندرون آواز داد ** کای مریدان از من این معلوم باد
 • That Jesus hath given me a such-like message: ‘Be separated from all friends and kinsfolk.
 • که مرا عیسی چنین پیغام کرد ** کز همه یاران و خویشان باش فرد
 • Set thy face to the wall, sit alone, and choose to be secluded even from thine own existence.’ 645
 • روی در دیوار کن تنها نشین ** وز وجود خویش هم خلوت گزین‌‌
 • After this there is no permission (for me) to speak; after this I have nothing to do with talk.
 • بعد از این دستوری گفتار نیست ** بعد از این با گفت و گویم کار نیست‌‌
 • Farewell, O friends! I am dead: I have carried my belongings up to the Fourth Heaven,
 • الوداع ای دوستان من مرده‌‌ام ** رخت بر چارم فلک بر برده‌‌ام‌‌
 • In order that beneath the fiery sphere I may not burn like firewood in woe and perdition,
 • تا به زیر چرخ ناری چون حطب ** من نسوزم در عنا و در عطب‌‌
 • (But) henceforth may sit beside Jesus at the top of the Fourth Heaven.”
 • پهلوی عیسی نشینم بعد از این ** بر فراز آسمان چارمین‌‌
 • How the vizier appointed each one of the amírs separately as his successor.
 • ولی عهد ساختن وزیر هر یک امیر را جدا جدا
 • And then he summoned those amírs one by one and conversed with each (of them) alone. 650
 • و آن گهانی آن امیران را بخواند ** یک به یک تنها به هر یک حرف راند
 • He said to each one, “In the religion of Jesus thou art the vicar of God and my khalífa (vicegerent),
 • گفت هر یک را به دین عیسوی ** نایب حق و خلیفه‌‌ی من توی‌‌
 • And those other amírs are thy followers: Jesus hath made all of them thy assistants.
 • و آن امیران دگر اتباع تو ** کرد عیسی جمله را اشیاع تو
 • Any amír who lifts his neck (in rebellion), seize him and either kill him or hold him captive;
 • هر امیری کو کشید گردن بگیر ** یا بکش یا خود همی‌‌دارش اسیر
 • But do not declare this whilst I am alive: do not seek this supreme authority until I am dead.
 • لیک تا من زنده‌‌ام این وامگو ** تا نمیرم این ریاست را مجو
 • Until I am dead, do not reveal this: do not lay claim to sovereignty and dominion. 655
 • تا نمیرم من تو این پیدا مکن ** دعوی شاهی و استیلا مکن‌‌
 • Here is this scroll and the ordinances of the Messiah: recite them distinctly, one by one, to his people.”
 • اینک این طومار و احکام مسیح ** یک به یک بر خوان تو بر امت فصیح‌‌
 • Thus he spoke to each amír separately, (saying), “There is no vicar in the religion of God except thee.”
 • هر امیری را چنین گفت او جدا ** نیست نایب جز تو در دین خدا
 • He honoured each, one by one, (in this way): whatever he said to that (amír) he also said to this.
 • هر یکی را کرد او یک یک عزیز ** هر چه آن را گفت این را گفت نیز
 • To each he gave one scroll: every one was purposely the contrary of the other.
 • هر یکی را او یکی طومار داد ** هر یکی ضد دگر بود المراد
 • The text of those scrolls was diverse; all were (different), like the letters from alif to yá. 660
 • جملگی طومارها بد مختلف ** چون حروف آن جمله از یا تا الف‌‌
 • The rule (laid down) in this scroll was contrary to the rule in that: we have already explained (the nature of) this contradiction.
 • حکم این طومار ضد حکم آن ** پیش از این کردیم این ضد را بیان‌‌
 • How the vizier killed himself in seclusion.
 • کشتن وزیر خویشتن را در خلوت
 • After that, he shut the door for other forty days (and then) killed himself and escaped from his existence.
 • بعد از آن چل روز دیگر در ببست ** خویش کشت و از وجود خود برست‌‌
 • When the people learned of his death, there came to pass at his grave the scene of the Resurrection.
 • چون که خلق از مرگ او آگاه شد ** بر سر گورش قیامت‌‌گاه شد
 • So great a multitude gathered at his grave, tearing their hair, rending their garments in wild grief for him,
 • خلق چندان جمع شد بر گور او ** موکنان جامه دران در شور او