English    Türkçe    فارسی   

4
2265-2314

 • The rent of folly and ignorance does not admit of being patched up: do not give the seed of wisdom to him (the fool), O counsellor. 2265
 • چاک حمق و جهل نپذیرد رفو ** تخم حکمت کم دهش ای پندگو
 • How the half-intelligent fish devised a means (of escape) and feigned to be dead.
 • چاره اندیشیدن آن ماهی نیم‌عاقل و خود را مرده کردن
 • The second fish said in the hour of tribulation, when he was left sundered from the shadow (protection) of the intelligent one,
 • گفت ماهی دگر وقت بلا ** چونک ماند از سایه‌ی عاقل جدا
 • “He hath gone towards the sea and is freed from sorrow: such a good comrade hath been lost to me!
 • کو سوی دریا شد و از غم عتیق ** فوت شد از من چنان نیکو رفیق
 • But I will not think of that and will attend to myself: at this (present) time I will feign to be dead.
 • لیک زان نندیشم و بر خود زنم ** خویشتن را این زمان مرده کنم
 • Then I will turn my belly upwards and my back downwards and will move on the water.
 • پس برآرم اشکم خود بر زبر ** پشت زیر و می‌روم بر آب بر
 • I will move upon it as weeds move, not by swimming as a person (swimmer) does. 2270
 • می‌روم بر وی چنانک خس رود ** نی بسباحی چنانک کس رود
 • I will become dead, I will commit myself to the water: to die before death is to be safe from torment.”
 • مرده گردم خویش بسپارم به آب ** مرگ پیش از مرگ امنست از عذاب
 • To die before death is to be safe, O youth: even so hath Mustafa (Mohammad) commanded us.
 • مرگ پیش از مرگ امنست ای فتی ** این چنین فرمود ما را مصطفی
 • He said, “Die, all of you, ere death come, else ye will die with (the certainty of suffering) sore afflictions (hereafter).”
 • گفت موتواکلکم من قبل ان ** یاتی الموت تموتوا بالفتن
 • He (the fish) died in that manner and threw his belly upwards: the water was carrying him, now alow, now aloft.
 • هم‌چنان مرد و شکم بالا فکند ** آب می‌بردش نشیب و گه بلند
 • Every one of those pursuers (the fishermen) bore great vexation (in his heart), saying, “Alas, the best fish is dead.” 2275
 • هر یکی زان قاصدان بس غصه برد ** که دریغا ماهی بهتر بمرد
 • He (the fish) was made glad by their saying “Alas”: (he said to himself), “This trick of mine has come off, I am delivered from the sword.”
 • شاد می‌شد او کز آن گفت دریغ ** پیش رفت این بازیم رستم ز تیغ
 • Then a worthy fisherman seized him and spat on him and flung him on the ground.
 • پس گرفتش یک صیاد ارجمند ** پس برو تف کرد و بر خاکش فکند
 • He (the half-intelligent fish), rolling over and over, went secretly into the water; the (entirely) foolish one remained (where he was), moving to and fro in agitation.
 • غلط غلطان رفت پنهان اندر آب ** ماند آن احمق همی‌کرد اضطراب
 • That simpleton kept leaping about, right and left, in order that he might save his skin by his own efforts.
 • از چپ و از راست می‌جست آن سلیم ** تا بجهد خویش برهاند گلیم
 • They cast the net, and he (at last) remained in the net: foolish ness ensconced him in that fire (of perdition). 2280
 • دام افکندند و اندر دام ماند ** احمقی او را در آن آتش نشاند
 • On the top of the fire, on the surface of a frying-pan, he be came the bedfellow of Folly.
 • بر سر آتش به پشت تابه‌ای ** با حماقت گشت او همخوابه‌ایی
 • (There) he was seething from the heat of the flames Reason was saving to him, “Did not a warner come to thee?”
 • او همی جوشید از تف سعیر ** عقل می‌گفتش الم یاتک نذیر
 • He, from the rack of torture and tribulation, was replying like the souls of the unbelievers: they said, “Yea.”
 • او همی‌گفت از شکنجه وز بلا ** هم‌چو جان کافران قالوا بلی
 • Then again he was saying, “If this time I escape from this neck-breaking affliction,
 • باز می‌گفت او که گر این بار من ** وا رهم زین محنت گردن‌شکن
 • I will not make my home except in a sea: I will not make a lake my dwelling-place. 2285
 • من نسازم جز به دریایی وطن ** آبگیری را نسازم من سکن
 • I will seek the boundless sea and become safe: I will go in safety and welfare for ever.”
 • آب بی‌حد جویم و آمن شوم ** تا ابد در امن و صحت می‌روم
 • Explaining that the promise made by the fool at the moment of seizure (punishment) and contrition is faithless, for though they should be sent back, they would surely return to that which they were forbidden to do, and verily they are liars. The false dawn keeps not faith.
 • بیان آنک عهد کردن احمق وقت گرفتاری و ندم هیچ وفایی ندارد کی لو ردوالعادوا لما نهوا عنه و انهم لکاذبون صبح کاذب وفا ندارد
 • Reason was saying to him, “Folly is with thee: with Folly (as thy companion), the promise will be broken.
 • عقل می‌گفتش حماقت با توست ** با حماقت عقل را آید شکست
 • The keeping of promises appertains to reason: thou hast not reason: begone, O thou whose value is that of an ass!
 • عقل را باشد وفای عهدها ** تو نداری عقل رو ای خربها
 • Reason remembers its covenant: understanding rends the veil of forgetfulness.
 • عقل را یاد آید از پیمان خود ** پرده‌ی نسیان بدراند خرد
 • Since thou hast not reason, forgetfulness is thy ruler: it is thy enemy and the bringer-to-naught of thy devising.” 2290
 • چونک عقلت نیست نسیان میر تست ** دشمن و باطل کن تدبیر تست
 • From deficiency of reason the wretched moth does not re member the flame and the burning and the (crackling) sound (when its wings are scorched).
 • از کمی عقل پروانه‌ی خسیس ** یاد نارد ز آتش و سوز و حسیس
 • When its wings are burnt, it repents; (but) cupidity and forgetfulness dash it (again) into the flame.
 • چونک پرش سوخت توبه می‌کند ** آز و نسیانش بر آتش می‌زند
 • Grasp and apprehension and retentiveness and keeping in mind belong to Reason, for Reason has raised those (faculties).
 • ضبط و درک و حافظی و یادداشت ** عقل را باشد که عقل آن را فراشت
 • When the pearl is not there, how should its lustre exist? When there is none to remind (admonish the fool), how should he turn back (from folly)?
 • چونک گوهر نیست تابش چون بود ** چون مذکر نیست ایابش چون بود
 • Moreover, this wish (to escape from the consequences of his folly) arises from his want of reason, for he does not see what is the nature of that folly. 2295
 • این تمنی هم ز بی‌عقلی اوست ** که نبیند کان حماقت را چه خوست
 • That contrition was the result of pain, not of Reason which is bright as a treasure.
 • آن ندامت از نتیجه‌ی رنج بود ** نه ز عقل روشن چون گنج بود
 • When the pain departed, that contrition became naught: that repentance and contrition hath not the worth (even) of dust.
 • چونک شد رنج آن ندامت شد عدم ** می‌نیرزد خاک آن توبه و ندم
 • That contrition burgeoned from (was produced by) the darkness of pain; hence (as the proverb says) day wipes out the words of night
 • آن ندم از ظلمت غم بست بار ** پس کلام اللیل یمحوه النهار
 • When the darkness of pain is gone and he (the fool) has be come happy, its result and product also goes from his heart.
 • چون برفت آن ظلمت غم گشت خوش ** هم رود از دل نتیجه و زاده‌اش
 • He is making vow’s of repentance, whilst the Pír, Reason, is crying, “Though they should be sent back, they would surely return.” 2300
 • می‌کند او توبه و پیر خرد ** بانگ لو ردوا لعادوا می‌زند
 • Explaining that imagination (wahm) is the counterfeit of Reason and in opposition to it, and that though it resembles Reason it is not Reason; and the story of the replies given to each other by Moses, on whom be peace, who was the possessor of Reason, and Pharaoh, who was the possessor of imagination.
 • در بیان آنک وهم قلب عقلست و ستیزه‌ی اوست بدو ماند و او نیست و قصه‌ی مجاوبات موسی علیه‌السلام کی صاحب عقل بود با فرعون کی صاحب وهم بود
 • Reason is the contrary of sensuality: O brave man, do not call (by the name of) Reason that which is attached to sensuality.
 • عقل ضد شهوتست ای پهلوان ** آنک شهوت می‌تند عقلش مخوان
 • That which is a beggar of sensuality—call it imagination: imagination is the counterfeit of the sterling gold of the rational faculties.
 • وهم خوانش آنک شهوت را گداست ** وهم قلب نقد زر عقلهاست
 • Without a touchstone, imagination and reason are not clearly distinguished: quickly bring both to the touchstone.
 • بی‌محک پیدا نگردد وهم و عقل ** هر دو را سوی محک کن زود نقل
 • The Qur’án and the (spiritual) state of the Prophets are this touchstone: they, like a touchstone, say to the counterfeit coin, “Come,
 • این محک قرآن و حال انبیا ** چون منحک مر قلب را گوید بیا
 • That by contact with me thou mayst see thyself (and know) that thou art not worthy of my higher and lower (degrees of spirituality).” 2305
 • تا ببینی خویش را ز آسیب من ** که نه‌ای اهل فراز و شیب من
 • If a saw make Reason (to be severed into) two halves, it (Reason) will be smiling like gold in the fire.
 • عقل را گر اره‌ای سازد دو نیم ** هم‌چو زر باشد در آتش او بسیم
 • Imagination belongs to Pharaoh, the world-incendiary; Reason to Moses, the spirit-enkindler.
 • وهم مر فرعون عالم‌سوز را ** عقل مر موسی به جان افروز را
 • Moses went on the way of non-existence (self-negation): Pharaoh said to him, “Tell (me), who art thou?”
 • رفت موسی بر طریق نیستی ** گفت فرعونش بگو تو کیستی
 • He said, “I am Reason, the messenger of the Almighty: I am the proof of God, I am the protection against error.”
 • گفت من عقلم رسول ذوالجلال ** حجةالله‌ام امانم از ضلال
 • “Nay,” said he, “hush, cease from (this ecstatic) outcry: tell (me) thy ancient lineage and name.” 2310
 • گفت نی خامش رها کن های هو ** نسبت و نام قدیمت را بگو
 • “My lineage,” he said, “(is derived) from His dust-pit; my original name is ‘the meanest of His slaves.’
 • گفت که نسبت مر از خاکدانش ** نام اصلم کمترین بندگانش
 • I am the slave-born (slave) of that unique Lord—born of the (womb and) loins of slaves female and male.
 • بنده‌زاده‌ی آن خداوند وحید ** زاده از پشت جواری و عبید
 • My original lineage (is derived) from earth and water and clay: God gave unto water and clay a soul and heart.
 • نسبت اصلم ز خاک و آب و گل ** آب و گل را داد یزدان جان و دل
 • To earth also will return this earthen body of mine; to earth thou likewise wilt return, O terrible one.
 • مرجع این جسم خاکم هم به خاک ** مرجع تو هم به خاک ای سهمناک