English    Türkçe    فارسی   

6
2523-2572

 • On account of the hubbub and distraction and the dread of punishment every heart went to (wander in) a hundred streets (haunts) of phantasy.
 • از نفیر و فتنه و خوف نکال  ** هر دلی رفته به صد کوی خیال 
 • Every one was taking an omen (predicting) by conjecture (and trying to guess) what had set the rug on fire.
 • هر کسی فالی همی‌زد از قیاس  ** تا چه آتش اوفتاد اندر پلاس 
 • He (Dalqak) sought admission and the king at once granted it to him. When he kissed the earth (in homage), the king said to him, “Hey, what's the matter?” 2525
 • راه جست و راه دادش شاه زود  ** چون زمین بوسید گفتش هی چه بود 
 • Whenever any one asked that sour-faced man for some particulars, he laid his hand on his lips as though to say “Hush!”
 • هرکه می‌پرسید حالی زان ترش  ** دست بر لب می‌نهاد او که خمش 
 • (Their) apprehension was increased by his gravity: all were perplexed and dumbfounded by him.
 • وهم می‌افزود زین فرهنگ او  ** جمله در تشویش گشته دنگ او 
 • Dalqak made a gesture, as though to say, “O gracious king, let me have a moment to take breath,
 • کرد اشارت دلق که ای شاه کرم  ** یک‌دمی بگذار تا من دم زنم 
 • That my wits may once come back to me, for I am fallen into a marvellous state (of exhaustion).”
 • تا که باز آید به من عقلم دمی  ** که فتادم در عجایب عالمی 
 • After a little while, during which both the throat and the mouth of the king were made bitter by (anxious) foreboding and surmise— 2530
 • بعد یک ساعت که شه از وهم و ظن  ** تلخ گشتش هم گلو و هم دهن 
 • Because he had never seen Dalqak like this; for there was no companion more agreeable to him than he;
 • که ندیده بود دلقک را چنین  ** که ازو خوشتر نبودش هم‌نشین 
 • He was always bringing up stories and jests and keeping the king in merriment and laughter.
 • دایما دستان و لاغ افراشتی  ** شاه را او شاد و خندان داشتی 
 • When sitting (with him) he used to make him laugh so (heartily) that the king would grip his belly with both hands;
 • آن چنان خندانش کردی در نشست  ** که گرفتی شه شکم را با دو دست 
 • And (many a time) his body sweated from the violence of his laughter and he would fall on his face with laughing.
 • که ز زور خنده خوی کردی تنش  ** رو در افتادی ز خنده کردنش 
 • (How strange, then, that) to-day, on the contrary, he (Dalqak), pale and grim like this, is laying his hand on his lips as though to say, “Hush, O King!” 2535
 • باز امروز این چنین زرد و ترش  ** دست بر لب می‌زند کای شه خمش 
 • Foreboding on foreboding and fancy on fancy (occurred) to the king (as he wondered) what chastisement would come (upon him),
 • وهم در وهم و خیال اندر خیال  ** شاه را تا خود چه آید از نکال 
 • For the king's heart was anxious and alarmed because the Khwárizmsháh was very bloodthirsty,
 • که دل شه با غم و پرهیز بود  ** زانک خوارمشاه بس خون‌ریز بود 
 • And that perverse (tyrant) had killed many kings in that region either by craft or violence.
 • بس شهان آن طرف را کشته بود  ** یا به حیله یا به سطوت آن عنود 
 • This King of Tirmid was apprehensive of (being attacked by) him, and his apprehension was increased by the artifice of Dalqak.
 • این شه ترمد ازو در وهم بود  ** وز فن دلقک خود آن وهمش فزود 
 • He said, “Be quick! Tell (me) what is the matter. Who is the cause of your being so perturbed and agitated?” 2540
 • گفت زوتر بازگو تا حال چیست  ** این چنین آشوب و شور تو ز کیست 
 • He replied, “I heard in the country that the king had proclaimed on every highway
 • گفت من در ده شنیدم آنک شاه  ** زد منادی بر سر هر شاه‌راه 
 • That he required some one to run to Samarcand in three days and would bestow (his) treasures (on the courier).
 • که کسی خواهم که تازد در سه روز  ** تا سمرقند و دهم او را کنوز 
 • I hurried to you in order to say that I am not able to do it.
 • من شتابیدم بر تو بهر آن  ** تا بگویم که ندارم آن توان 
 • For one like me such agility is impossible: at all events do not expect this of me.”
 • این چنین چستی نیاید از چو من  ** باری این اومید را بر من متن 
 • “Curse your hurry!” cried the king; “for (in consequence of it) a hundred confusions have arisen in the city. 2545
 • گفت شه لعنت برین زودیت باد  ** که دو صد تشویش در شهر اوفتاد 
 • (Is it only) for this trifle, O half-baked fool, (that) you have set fire to this meadow and hay?”
 • از برای این قدر خام‌ریش  ** آتش افکندی درین مرج و حشیش 
 • (This is) like (the behaviour of) these raw (ignorant) persons (who come) with drum and banner, saying, “We are couriers (speeding) in (the path of spiritual) poverty and non-existence,”
 • هم‌چو این خامان با طبل و علم  ** که الاقانیم در فقر و عدم 
 • (Who) boast far and wide of being Shaykhs and make out that they have (attained to) the rank of Báyazíd,
 • لاف شیخی در جهان انداخته  ** خویشتن را بایزیدی ساخته 
 • And, having (as they claim) travelled away from themselves and become united (with God), open a conventicle (for disciples) in the abode of pretension.
 • هم ز خود سالک شده واصل شده  ** محفلی واکرده در دعوی‌کده 
 • (While) the bridegroom's house is full of turmoil and trouble, the girl's family know nothing about it. 2550
 • خانه‌ی داماد پرآشوب و شر  ** قوم دختر را نبوده زین خبر 
 • (The bridegroom's people raise) an outcry, saying, “Half the affair is concluded: the conditions that are (necessary) on our side have been fulfilled.
 • ولوله که کار نیمی راست شد  ** شرطهایی که ز سوی ماست شد 
 • We have swept and garnished the rooms and have risen up (from our labour) intoxicated and glad with this ardent desire (to receive the bride).”
 • خانه‌ها را روفتیم آراستیم  ** زین هوس سرمست و خوش برخاستیم 
 • Has any message come from over there? “No.” Has any bird come hither from that roof? “No.”
 • زان طرف آمد یکی پیغام نی  ** مرغی آمد این طرف زان بام نی 
 • After (all) these missives (which ye have sent) one on the top of another, has any answer reached you from that neighbourhood?
 • زین رسالات مزید اندر مزید  ** یک جوابی زان حوالیتان رسید 
 • “No; but our Friend is acquainted with this (matter), because inevitably there is a way from heart to heart.” 2555
 • نی ولیکن یار ما زین آگهست  ** زانک از دل سوی دل لا بد رهست 
 • Why, then, is the way devoid of (any) answer to (your) letter from the Friend who is (the object of) your hope?
 • پس از آن یاری که اومید شماست  ** از جواب نامه ره خالی چراست 
 • There are a hundred signs (of response), (both) secret and manifest; but desist, do not lift the curtain from this door.
 • صد نشانست از سرار و از جهار  ** لیک بس کن پرده زین در بر مدار 
 • Return to the story of that foolish Dalqak who brought tribulation on himself by his silly meddling.
 • باز رو تا قصه‌ی آن دلق گول  ** که بلا بر خویش آورد از فضول 
 • Afterwards the vizier said to him (the king), “O Pillar of the Truth, hear a word from thy humble slave.
 • پس وزیرش گفت ای حق را ستن  ** بشنو از بنده‌ی کمینه یک سخن 
 • Dalqak came from the country on some (wicked) enterprise; (but now) his mind is changed and he has repented. 2560
 • دلقک از ده بهر کاری آمدست  ** رای او گشت و پشیمانش شدست 
 • He is making the old (corruption) new with water and oil (varnish), he is evading (punishment) by means of buffoonery.
 • ز آب و روغن کهنه را نو می‌کند  ** او به مسخرگی برون‌شو می‌کند 
 • He has displayed the scabbard and concealed the sword: he must be tortured without mercy.
 • غمد را بنمود و پنهان کرد تیغ  ** باید افشردن مرورا بی‌دریغ 
 • Unless you break the pistachio or walnut, it will neither reveal its heart (kernel) nor give any oil.
 • پسته را یا جوز را تا نشکنی  ** نی نماید دل نی بدهد روغنی 
 • Do not listen to this skilful defence of his; look at his trembling and his (pallid) colour.
 • مشنو این دفع وی و فرهنگ او  ** در نگر در ارتعاش و رنگ او 
 • God hath said, ‘Their mark is on their faces,’ for the mark is an informer and tell-tale. 2565
 • گفت حق سیماهم فی وجههم  ** زانک غمازست سیما و منم 
 • This ocular evidence is opposed to that story (told by Dalqak), for this (whole race of) mankind are moulded of evil.”
 • این معاین هست ضد آن خبر  ** که بشر به سرشته آمد این بشر 
 • “O Sáhib,” cried Dalqak, wailing and sobbing, “do not endeavour to shed the blood of this miserable wretch.
 • گفت دلقک با فغان و با خروش  ** صاحبا در خون این مسکین مکوش 
 • Many a thought and fancy that is not real and true comes into the mind, O Prince.
 • بس گمان و وهم آید در ضمیر  ** کان نباشد حق و صادق ای امیر 
 • Verily, some suspicion is a sin, O Vizier: injustice is not right, especially (when it is done) to a poor man.
 • ان بعض الظن اثم است ای وزیر  ** نیست استم راست خاصه بر فقیر 
 • The king does not chastise one who vexes him: wherefore should he chastise one who makes him laugh?” 2570
 • شه نگیرد آنک می‌رنجاندش  ** از چه گیرد آنک می‌خنداندش 
 • The words of the Sáhib (vizier) impressed the king, and he resolved to clear up this deceit and imposture.
 • گفت صاحب پیش شه جاگیر شد  ** کاشف این مکر و این تزویر شد 
 • “Take Dalqak to prison,” he said, “and pay no attention to his wheedling and hypocrisy.
 • گفت دلقک را سوی زندان برید  ** چاپلوس و زرق او را کم خرید