English    Türkçe    فارسی   

6
4382-4431

 • Those poor Arabs were enriched by the equipment and baggage of (the host of) Abraha, (who was) like a wild beast.
 • از جهاز ابرهه هم‌چون دده  ** آن فقیران عرب توانگر شده 
 • He thought that he was bringing an army (against the Ka‘ba): (in fact) he was bringing gold for the defenders of the House.
 • او گمان برده که لشکر می‌کشید  ** بهر اهل بیت او زر می‌کشید 
 • He (the treasure-seeker) was (occupied), every step of the way, in contemplating this (wondrous) annulment of fixed purposes and ambitions.
 • اندرین فسخ عزایم وین همم  ** در تماشا بود در ره هر قدم 
 • (When) he came home, he discovered the treasure: by Divine grace his fortune was restored. 4385
 • خانه آمد گنج را او باز یافت  ** کارش از لطف خدایی ساز یافت 
 • How the (two) brothers repeated their advice to the eldest, and how he was unable to endure it and ran away from them and went off, frenzied and beside himself, and rushed into the King's audience-chamber without asking permission; but (this was) from excess of passionate love, not from disrespect and recklessness, etc.
 • مکرر کردن برادران پند دادن بزرگین را و تاب ناآوردن او آن پند را و در رمیدن او ازیشان شیدا و بی‌خود رفتن و خود را در بارگاه پادشاه انداختن بی‌دستوری خواستن لیک از فرط عشق و محبت نه از گستاخی و لاابالی الی آخره 
 • The two (brothers) said to him, “In our souls are answers (to thy arguments), like stars in the sky.
 • آن دو گفتندش که اندر جان ما  ** هست پاسخ‌ها چو نجم اندر سما 
 • Unless we (answer and) speak, the game will not come out right; and if we speak, thy heart will be grieved.
 • گر نگوییم آن نیاید راست نرد  ** ور بگوییم آن دلت آید به درد 
 • We are like frogs in the water: ’tis painful to speak, while the result of silence is suffocation and illness.
 • هم‌چو چغزیم اندر آب از گفت الم  ** وز خموشی اختناقست و سقم 
 • If we speak not, (our) friendship (with thee) has no light (of truth); and if we speak, ’tis without leave (from thee).”
 • گر نگوییم آتشی را نور نیست  ** ور بگوییم آن سخن دستور نیست 
 • Straightway he sprang up, crying, “Farewell, O kinsmen: verily this world and all therein is but a passing enjoyment,” 4390
 • در زمان برجست کای خویشان وداع  ** انما الدنیا و ما فیها متاع 
 • And darted away like an arrow from the bow, so that there was no opportunity (for them) to speak at that time.
 • پس برون جست او چو تیری از کمان  ** که مجال گفت کم بود آن زمان 
 • He came intoxicated (with love) into the presence of the King of China and at once kissed the earth frenziedly (at his feet).
 • اندر آمد مست پیش شاه چین  ** زود مستانه ببوسید او زمین 
 • To the King their (his lovers') feelings, their passion and agitation, were (an) open (book) in every detail from first to last.
 • شاه را مکشوف یک یک حالشان  ** اول و آخر غم و زلزالشان 
 • The sheep are busy in their pasture, but the shepherd knows all about the sheep.
 • میش مشغولست در مرعای خویش  ** لیک چوپان واقفست از حال میش 
 • (Any one of those of whom the Prophet said), “Each of you is a shepherd,” knows which of the flock is feeding and which is (engaged) in combat. 4395
 • کلکم راع بداند از رمه  ** کی علف‌خوارست و کی در ملحمه 
 • Although apparently he was far from those ranks, yet he was (in their midst) like the tambourine at a wedding-feast.
 • گرچه در صورت از آن صف دور بود  ** لیک چون دف در میان سور بود 
 • (He was) well acquainted with the burning and flaming (passion) of those who came to his court, (but) in his wisdom he had ignored them and kept silence.
 • واقف از سوز و لهیب آن وفود  ** مصلحت آن بد که خشک آورده بود 
 • That exalted (monarch) was in the midst (depths) of their souls, but he had purposely feigned to be unfamiliar (with them).
 • در میان جانشان بود آن سمی  ** لک قاصد کرده خود را اعجمی 
 • The form (appearance) of the fire is beneath the kettle; the spirit (reality) of the fire is in the soul of the kettle.
 • صورت آتش بود پایان دیگ  ** معنی آتش بود در جان دیگ 
 • Its form is outside and its spirit inside: the spirit (real nature) of the soul's Beloved is (in the soul) like blood in the veins. 4400
 • صورتش بیرون و معنیش اندرون  ** معنی معشوق جان در رگ چو خون 
 • The prince knelt before the King, (while) ten announcers gave a description of his state.
 • شاه‌زاده پیش شه زانو زده  ** ده معرف شارح حالش شده 
 • Although the King knew it all long ago, yet the announcer was performing the duties of his office.
 • گرچه شه عارف بد از کل پیش پیش  ** لیک می‌کردی معرف کار خویش 
 • O sincere man, a single atom of the light of (mystic) knowledge within (thee) is better than a hundred announcers.
 • در درون یک ذره نور عارفی  ** به بود از صد معرف ای صفی 
 • To confine one's attention to the announcer is a mark of being debarred (from access to real knowledge) and of (being preoccupied with) conjecture and (mere) opinion.
 • گوش را رهن معرف داشتن  ** آیت محجوبیست و حزر و ظن 
 • He whose scout is his inward eye—his eye will behold with the very acme of clairvoyance. 4405
 • آنک او را چشم دل شد دیدبان  ** دید خواهد چشم او عین العیان 
 • His soul is not content with traditional authority; nay, his feeling of (absolute) certainty comes from the inward eye.
 • با تواتر نیست قانع جان او  ** بل ز چشم دل رسد ایقان او 
 • Then the announcer opened his lips to describe his (the eldest brother's) plight in the presence of the elect King.
 • پس معرف پیش شاه منتجب  ** در بیان حال او بگشود لب 
 • He said, “O King, he is fallen a prey to thy beneficence: show kingly favour (to him), for he has no means of escape.
 • گفت شاها صید احسان توست  ** پادشاهی کن که بی بیرون شوست 
 • He has clutched the saddle-strap of this empire: stroke his distraught head with thy (royal) hand!”
 • دست در فتراک این دولت زدست  ** بر سر سرمست او بر مال دست 
 • The King replied, “This youth will obtain (from me) every high dignity and sovereignty that he seeks. 4410
 • گفت شه هر منصبی و ملکتی  ** که التماسش هست یابد این فتی 
 • I will bestow on him here (and now) twenty times as many kingdoms as he has relinquished, and myself into the bargain.”
 • بیست چندان ملک کو شد زان بری  ** بخشمش اینجا و ما خود بر سری 
 • He (the announcer) said, “Since thy royal majesty sowed in him the seed of love, how could it leave (in him) any passion except passion for thee?
 • گفت تا شاهیت در وی عشق کاشت  ** جز هوای تو هوایی کی گذاشت 
 • ’Tis so agreeable to him to be thy slave that kingship has become cold comfort to his heart.
 • بندگی تش چنان درخورد شد  ** که شهی اندر دل او سرد شد 
 • He has gambled away kingship and princedom: for thy sake he has put up with living in exile.
 • شاهی و شه‌زادگی در باختست  ** از پی تو در غریبی ساختست 
 • He is a Súfí: he has flung away his mantle in ecstasy: how should he turn again to his mantle? 4415
 • صوفیست انداخت خرقه وجد در  ** کی رود او بر سر خرقه دگر 
 • To hanker for the given away mantle and repent (of having given it) is as much as to say, ‘I have been swindled:
 • میل سوی خرقه‌ی داده و ندم  ** آنچنان باشد که من مغبون شدم 
 • Put the mantle back here, O comrade, for that (ecstasy) was not worth it, that is, (not worth) this (mantle).’
 • باز ده آن خرقه این سو ای قرین  ** که نمی‌ارزید آن یعنی بدین 
 • Far be it from a lover that such a thought should occur to him; and if it do, dust ought to be (sprinkled) on his head.
 • دور از عاشق که این فکر آیدش  ** ور بیاید خاک بر سر بایدش 
 • Love is worth a hundred mantles like that of the body, which contains a (principle of) life and sensation and reason;
 • عشق ارزد صد چو خرقه کالبد  ** که حیاتی دارد و حس و خرد 
 • Especially the mantle of worldly dominion, which is cut short (exiguous): a pennyworth of intoxication with it is (results in) headache. 4420
 • خاصه خرقه‌ی ملک دنیا کابترست  ** پنج دانگ مستیش درد سرست 
 • Worldly dominion is lawful (only) to those who indulge the body: we (lovers) are devoted to the everlasting kingdom of Love.
 • ملک دنیا تن‌پرستان را حلال  ** ما غلام ملک عشق بی‌زوال 
 • He (the prince) is Love's agent: do not deprive him of his employment, do not let him be employed in aught but loving thee.
 • عامل عشقست معزولش مکن  ** جز به عشق خویش مشغولش مکن 
 • The office (business) that veils me from (the sight of) thy face is the very essence of unemployment, though it is called ‘office.’
 • منصبی کانم ز ریت محجبست  ** عین معزولیست و نامش منصبست 
 • The cause of (his) delay in coming hither was lack of capability and defect of skill.”
 • موجب تاخیر اینجا آمدن  ** فقد استعداد بود و ضعف فن 
 • (If) you go into a mine without (having) capability, you will not gain possession of a single grain (of gold), 4425
 • بی ز استعداد در کانی روی  ** بر یکی حبه نگردی محتوی 
 • Tanquam vir veneri inhabilis qui virginem emit: ea, etsi pectus argenteum (candidum) sit, frui quo pacto poterit? [Like an impotent man who buys a virgin (for a slave): even if she is a silver-breasted (beauty), how can he enjoy (her sexually)?]
 • هم‌چو عنینی که بکری را خرد  ** گرچه سیمین‌بر بود کی بر خورد 
 • (The incapable man is) like a lamp without oil or wick that gets neither much nor little from the (flaming) taper.
 • چون چراغی بی ز زیت و بی فتیل  ** نه کثیرستش ز شمع و نه قلیل 
 • (If) one who cannot smell enter a garden, how should his brain (nose) be delighted by the fragrant herbs?—
 • در گلستان اندر آید اخشمی  ** کی شود مغزش ز ریحان خرمی 
 • Tanquam formosa et venusta hospita viri debilis; (and) like the sound of a harp or lute in the ears of the deaf; [Like a beautiful (and) charming woman (who is) the guest of a feeble (impotent) man; (and like) the sound of a harp or lute in the ears of the deaf;]
 • هم‌چو خوبی دلبری مهمان غر  ** بانگ چنگ و بربطی در پیش کر 
 • (And) like the land-bird that falls into great waters: what should it find there but death and perdition? 4430
 • هم‌چو مرغ خاک که آید در بحار  ** زان چه یابد جز هلاک و جز خسار 
 • (And) like one who, having no wheat, goes to a mill: nothing will be given to him except the whitening of his beard and hair (with flour).
 • هم‌چو بی‌گندم شده در آسیا  ** جز سپیدی ریش و مو نبود عطا