English    Türkçe    فارسی   

3
801-850

 • Allah lütuflarını, padişahın lütuf şeklinde tecelli eden şaşılacak kahırlarını seyretmekten sarhoş olmuşlardı.
 • مست بودند از تماشای اله ** وز عجایبهای استدراج شاه
 • Allah’ın kahırlarında böyle sarhoşluklar varken Allah miracının ne sarhoşlukları var?
 • این چنین مستیست ز استدراج حق ** تا چه مستیها کند معراج حق
 • Tuzağındaki tane, insana böyle bir sarhoşluk verirse ya nimet sofrası ne yapar ne lütuflarda bulunur?
 • دانه‌ی دامش چنین مستی نمود ** خوان انعامش چه‌ها داند گشود
 • Hârût da Mârût da sarhoş olmuşlar, bağlarını çözmüşler, kayıttan kurtulmuşlar, âşıkçasına hayhuylar ediyorlar naralar atıyorlardı.
 • مست بودند و رهیده از کمند ** های هوی عاشقانه می‌زدند
 • Fakat yolda öyle bir tuzak, öyle bir imtihan vardı ki kasırgası dağları bile saman çöpü gibi kapıp götürebilirdi. 805
 • یک کمین و امتحان در راه بود ** صرصرش چون کاه که را می‌ربود
 • Bu sınama bunları altüst etmekteydi. Fakat sarhoşun bunlardan ne haberi olabilir ki?
 • امتحان می‌کردشان زیر و زبر ** کی بود سرمست را زینها خبر
 • Sarhoşun önünde hendek de birdir, meydan da. Ona kuyu da doğru yol kesilmiştir, hendek de!
 • خندق و میدان بپیش او یکیست ** چاه و خندق پیش او خوش مسلکیست
 • Dağ keçisi, yüce dağ başlarında yiyecek arar, hiçbir zarara uğramadan koşar durur!
 • آن بز کوهی بر آن کوه بلند ** بر دود از بهر خوردی بی‌گزند
 • Yiyecek bulmak, yayılmak üzereyken ansızın feleğin sınaması gelir çatar.
 • تا علف چیند ببیند ناگهان ** بازیی دیگر ز حکم آسمان
 • Öbür dağa bakar, orada bir dişi dağ keçisi görür. 810
 • بر کهی دیگر بر اندازد نظر ** ماده بز بیند بر آن کوه دگر
 • Derhal gözleri kararır. Bu dağdan ta o dağa sıçramak ister.
 • چشم او تاریک گردد در زمان ** بر جهد سرمست زین که تا بدان
 • Dişi keçinin bulunduğu dağ, ona o kadar yakın görünür ki oraya sıçramak, ev kapısının etrafında koşup dolanmak kadar kolay gelir.
 • آنچنان نزدیک بنماید ورا ** که دویدن گرد بالوعه‌ی سرا
 • Binlerce arşın yol ona iki arşınlık bir mesafe görünür, o sarhoşlukla sıçramak ister.
 • آن هزاران گز دو گز بنمایدش ** تا ز مستی میل جستن آیدش
 • Sıçrayınca da iki amansız dağın arasında ki çukura düşüverir.
 • چونک بجهد در فتد اندر میان ** در میان هر دو کوه بی امان
 • O avcılardan dağa kaçmıştı, kaçıp sığındığı yer, kanını döker. 815
 • او ز صیادان به که بگریخته ** خود پناهش خون او را ریخته
 • Avcılarsa o iki dağ arasındaki yarda oturmuş, bu azametli kaza ve kaderin zuhurunu beklemekteler…
 • شسته صیادان میان آن دو کوه ** انتظار این قضای با شکوه
 • Dağ keçisi, ekseriyetle böyle avlanır. Yoksa bu hayvan, pek yürük, pek çeviktir, düşmanını sezer, anlar.
 • باشد اغلب صید این بز همچنین ** ورنه چالاکست و چست و خصم‌بین
 • Rüstem’in kellesi, kulağı yerindedir, sakallı, bıyıklı bir adamdır. Ama ayağını tutup onu kafese sokan tuzak, şehvettir.
 • رستم ارچه با سر و سبلت بود ** دام پاگیرش یقین شهوت بود
 • Benim gibi şehvet sarhoşluğundan kesil, bu sarhoşluğu, devede seyret!
 • همچو من از مستی شهوت ببر ** مستی شهوت ببین اندر شتر
 • Sonra da âlemdeki bu şehvet sarhoşluğu, bil ki meleklerin sarhoşluğuna karşı pek hordur, pek bayağıdır. 820
 • باز این مستی شهوت در جهان ** پیش مستی ملک دان مستهان
 • O sarhoşluk, bu sarhoşluğu kırar, mahveder. Melek, nasıl olur da şehvete iltifat eder ki?
 • مستی آن مستی این بشکند ** او به شهوت التفاتی کی کند
 • Tatlı suyu tatmadıkça acı su, insana gözünün nuru gibi hoş gelir.
 • آب شیرین تا نخوردی آب شور ** خوش بود خوش چون درون دیده نور
 • Gökyüzü şaraplarının bir katrası bile insanı şaraptan da vazgeçirir, sâkilerden de!
 • قطره‌ای از باده‌های آسمان ** بر کند جان را ز می وز ساقیان
 • Artık düşün sen, meleklerin ne sarhoşlukları olur, tertemiz ruhlar, ululuktan ne mestîliklere düşer!
 • تا چه مستیها بود املاک را ** وز جلالت روحهای پاک را
 • Onlar, bu şaraptan bir koku alarak gönüllerini vermişler, bu âlem şarabının küpünü kırmışlardır. 825
 • که به بوی دل در آن می بسته‌اند ** خم باده‌ی این جهان بشکسته‌اند
 • Ancak, ümitsiz ve o âlemden uzak olanlar, kâfirler gibi kabirlerinde gizlenmişler,
 • جز مگر آنها که نومیدند و دور ** همچو کفاری نهفته در قبور
 • İki âlemden de ümitlerini kesmişler, hadde hesaba gelmez dikenler ekmişlerdir!
 • ناامید از هر دو عالم گشته‌اند ** خارهای بی‌نهایت کشته‌اند
 • Hârût la Mârût, sarhoşluklarından “Ah ne olurdu, bulut gibi biz de yeryüzüne rahmet yağdırsak,
 • پس ز مستیها بگفتند ای دریغ ** بر زمین باران بدادیمی چو میغ
 • Bu zulüm yurduna adalet, insaf, ibadet ve vefayı yaysaydık” dediler.
 • گستریدیمی درین بی‌داد جا ** عدل و انصاف و عبادات و وفا
 • Onlar bunu dedi ama kaza ve kader de “Durun ayaklarınızın önünde gizli tuzaklar pek çok. 830
 • این بگفتند و قضا می‌گفت بیست ** پیش پاتان دام ناپیدا بسیست
 • Kendinize gelin de belâ çölüne küstahça gitmeyin… Kendinize gelin de körcesine Kerbelâ’ya at sürmeyin!
 • هین مدو گستاخ در دشت بلا ** هین مران کورانه اندر کربلا
 • Çünkü o çölde helâk olanların kıllarından, kemiklerinden yolcu, ayak basacak yer bulamaz.
 • که ز موی و استخوان هالکان ** می‌نیابد راه پای سالکان
 • Yol, baştanbaşa kıl, kemik, sinir doludur. Allah’ın kahır kılıcı, nice varları yok etmiştir!
 • جمله‌ی راه استخوان و موی و پی ** بس که تیغ قهر لاشی کرد شی
 • Allah, “Allah’ın inayetine erişen kullar, yeryüzünde yavaş ve mülâyim bir surette yürürler” dedi.
 • گفت حق که بندگان جفت عون ** بر زمین آهسته می‌رانند و هون
 • Ayağı yalın olan dikenlikte nasıl yürür? Dura, dura. Düşüne, düşüne, ihtiyatla adım ata ata! diyordu. 835
 • پا برهنه چون رود در خارزار ** جز بوقفه و فکرت و پرهیزگار
 • Kaza bunu söylüyordu ama onların kulakları, coşkunlukları yüzünden tıkanmış, sağır olmuştu.
 • این قضا می‌گفت لیکن گوششان ** بسته بود اندر حجاب جوششان
 • Varlıklarından kurtulanlardan başka herkesin gözlerini bağlamışlar, kulaklarını tıkamışlardır.
 • چشمها و گوشها را بسته‌اند ** جز مر آنها را که از خود رسته‌اند
 • Gözleri, Allah inayetinden başka ne açar, kızgınlığı sevgiden başka ne yatıştırır?
 • جز عنایت که گشاید چشم را ** جز محبت که نشاند خشم را
 • Dilerim, Allah ihsanı olmayan muvaffakiyete ulaşmak için çalışıp çabalama, dünyada kimseye mukadder olmasın, Doğruyu Allah daha iyi bilir.
 • جهد بی توفیق خود کس را مباد ** در جهان والله اعلم بالسداد
 • Firavun’un Musa aleyhisselâm’ı rüyada görmesi ve doğmaması için tedbirlere girişmesi
 • قصه‌ی خواب دیدن فرعون آمدن موسی را علیه السلام و تدارک اندیشیدن
 • Firavunun çalışıp çabalaması, Allah ihsanı olan muvaffakiyete ulaşmamıştı. Allah muvaffakiyet vermediği için de diktiği yırtılıp sökülüyordu. 840
 • جهد فرعونی چو بی توفیق بود ** هرچه او می‌دوخت آن تفتیق بود
 • Hükmünde binlerce müneccim, binlerce düş yorucu, binlerce büyücü vardı.
 • از منجم بود در حکمش هزار ** وز معبر نیز و ساحر بی‌شمار
 • Firavuna rüyasında Musa’nın doğacığını, Firavun’u ve saltanatını mahvedeceğini göstermişlerdi.
 • مقدم موسی نمودندش بخواب ** که کند فرعون و ملکش را خراب
 • Düş yorucularla müneccimlere “Bu hayâlin, bu kötü rüyanın delâlet ettiği şeyi nasıl defetmeli?” dedi.
 • با معبر گفت و با اهل نجوم ** چون بود دفع خیال و خواب شوم
 • Hepsi de dediler ki: “Bir tedbirde bulunalım, çocuğun doğmasına mâni olalım”
 • جمله گفتندش که تدبیری کنیم ** راه زادن را چو ره‌زن می‌زنیم
 • Doğum gecesi gelince Firavun kulları şu tedbiri kabul ettiler, şunu münasip gördüler: 845
 • تا رسید آن شب که مولد بود آن ** رای این دیدند آن فرعونیان
 • O gün İsrailoğullarını erkenden meydana, padişahın huzuruna götüreceklerdi.
 • که برون آرند آن روز از پگاه ** سوی میدان بزم و تخت پادشاه
 • “Ey İsrail oğulları, haydin… Sizi padişah filân yerde huzuruna çağırıyor.
 • الصلا ای جمله اسرائیلیان ** شاه می‌خواند شما را زان مکان
 • Sizi örtüsüz, nikapsız yüzünü gösterecek, sevaba ermek üzere size ihsanlarda bulunacak” diye tellâllar bağıracaklardı.
 • تا شما را رو نماید بی نقاب ** بر شما احسان کند بهر ثواب
 • Çünkü o esirler, Firavuna hiç yaklaşmazlardı, onu görmelerine izin yoktu.
 • کان اسیران را بجز دوری نبود ** دیدن فرعون دستوری نبود
 • Hatta yolda ona rastlasalar yüzükoyun yere kapanmaları emredilmişti. 850
 • گر فتادندی به ره در پیش او ** بهر آن یاسه بخفتندی برو