English    Türkçe    فارسی   

2
3005-3029

 • سیئاتم چون وسیلت شد به حق ** پس مزن بر سیئاتم هیچ دق‏ 3005
 • Suçlarım, Hakk’a vesile oldu. Gayri suçlarımı kınama, onlara dokunma.
 • مر ترا صدق تو طالب کرده بود ** مر مرا جد و طلب صدقی گشود
 • Seni, doğruluğun arayıcı etmişti. Bana da ciddiyetim ve araştırmam doğruluk kapısını açtı.
 • صدق تو آورد در جستن ترا ** جستنم آورد در صدقی مرا
 • Seni, doğruluğun aramaya sevk etti, beni de aramam doğruluğa çekti.
 • تخم دولت در زمین می‏کاشتم ** سخره و بیگار می‏پنداشتم‏
 • Alay olsun diye, iş olsun diye yere devlet tohumu ekiyordum.
 • آن نبد بیگار کسبی بود چست ** هر یکی دانه که کشتم صد برست‏
 • Hâlbuki onun aslı varmış, hakikî kazancımmış, ektiğim her taneye bedel yüzlerce tane çıktı” diye cevap verir.
 • دزد سوی خانه‏ای شد زیر دست ** چون در آمد دید کان خانه‏ی خود است‏ 3010
 • Hırsız, bir eve girmeğe kalkışır, girince görür ki girdiği kendi eviymiş!
 • گرم باش ای سرد تا گرمی رسد ** با درشتی ساز تا نرمی رسد
 • Ey soğuk, hararetlen ki ısınasın, sertliğe alış ki yumuşayasın.
 • آن دو اشتر نیست آن یک اشتر است ** تنگ آمد لفظ معنی بس پر است‏
 • O iki deve değildir ki, bir devedir. Fakat söz dar, mana ise pek geniş!
 • لفظ در معنی همیشه نارسان ** ز آن پیمبر گفت قد کل لسان‏
 • Söz manaya daima kifayetsiz. Onun için Peygamber” Allah’ı bilenin dili tutulur” dedi.
 • نطق اصطرلاب باشد در حساب ** چه قدر داند ز چرخ و آفتاب‏
 • Söz, hesapta usturlaba benzer. Usturlap, göğü güneşi ne kadar bilebilir ki?
 • خاصه چرخی کاین فلک زو پره‏ای است ** آفتاب از آفتابش ذره‏ای است‏ 3015
 • Hele bu gök olursa bu öyle bir gök ki, gökyüzü, buna nispetle bir katre. Bu güneş o güneşe nispetle bir zerre!
 • بیان آن که در هر نفسی فتنه‏ی مسجد ضرار است‏
 • Her an bir Mescidi Dırâr var
 • چون پدید آمد که آن مسجد نبود ** خانه‏ی حیلت بد و دام جهود
 • Münafıkların yaptıkları mescidin hakikî bir mescit olmayıp hile yurdu, Yahudi tuzağı olduğu anlaşılınca,
 • پس نبی فرمود کان را بر کنید ** مطرحه‏ی خاشاک و خاکستر کنید
 • Peygamber “ Onu yıkın! Süprüntülük, küllük, gübürlük yapın” buyurdu.
 • صاحب مسجد چو مسجد قلب بود ** دانه‏ها بر دام ریزی نیست جود
 • Mescidin sahibi de mescit gibi kalptı. Tuzağa saçtığın taneler, cömertlik sayılmaz ki.
 • گوشت کاندر شست تو ماهی رباست ** آن چنان لقمه نه بخشش نه سخاست‏
 • Oltandaki et lokması, balığı avlamak içindir. Öyle bir lokma ne ihsandır, ne cömertlik!
 • مسجد اهل قبا کان بد جماد ** آن چه کفو او نبد راهش نداد 3020
 • Kubâ’lıların Mescidi, taştan, topraktan ibaretken yine kendisinin naziri olmayan Mescid- i Dırar’ın vücuduna meydan vermedi.
 • در جمادات این چنین حیفی نرفت ** زد در آن ناکفو امیر داد نفت‏
 • Taşa toprağa bile böyle bir zulüm ve sitem yapılmadı. Adalet emîri olan Resulullah, Kubâ mescidine benzemeyen o mescide şûle vurdu, onu yakıp yıktı!
 • پس حقایق را که اصل اصلهاست ** دان که آن جا فرق‏ها و فصل‏هاست‏
 • Asılların aslı olan hakikatlerin de, bil ki, farkları, ayrılıkları vardır.
 • نه حیاتش چون حیات او بود ** نه مماتش چون ممات او بود
 • Ne hayatı onun hayatına benzer, ne mematı onun mematına.
 • گور او هرگز چو گور او مدان ** خود چه گویم حال فرق آن جهان‏
 • Hatta kabrini bile öbürünün kabri gibi sanma. O cihanın farkını ben nasıl söyleyeyim?
 • بر محک زن کار خود ای مرد کار ** تا نسازی مسجد اهل ضرار 3025
 • Ey iş eri, sen işini mehenge vur da bir Mescid’i Dırâr da sen yapma.
 • بس بر آن مسجد کنان تسخر زدی ** چون نظر کردی تو خود ز یشان بدی‏
 • Sen o mescit yapanları kınıyor, onlarla alay ediyorsun ama gözünü çevirip baksan görürsün ki sen de onlardansın!
 • حکایت هندو که با یار خود جنگ می‏کرد بر کاری و خبر نداشت که او هم بدان مبتلاست‏
 • Bir iş için savaşan, fakat kendisinin de o hale müptelâ olduğundan haberi olmayan Hintli
 • چار هندو در یکی مسجد شدند ** بهر طاعت راکع و ساجد شدند
 • Dört Hintli bir mescitte Allah’a ibadet için namaza durmuşlar, rükû ve sücuda koyulmuşlardı.
 • هر یکی بر نیتی تکبیر کرد ** در نماز آمد به مسکینی و درد
 • Her biri niyet edip tekbir alarak huzur ve huşuyla namaz kılmaktaydı.
 • موذن آمد از یکی لفظی بجست ** کای موذن بانگ کردی وقت هست‏
 • Bu sırada müezzin içeriye girdi. Hintlilerin birisinin ağzından bilâihtiyar bir söz çıktı; “ Müezzin, ezanı okudun mu, yoksa vakit var mı?”