English    Türkçe    فارسی   

4
1809-1833

 • باد بوی‌آور مر او را آب گشت ** آب هم او را شراب ناب گشت
 • Koku getiren rüzgâr, onu su haline getirmiştir... İşte onun gibi su da Bayezid’e halis şarap haline gelmişti!
 • چون درو آثار مستی شد پدید ** یک مرید او را از آن دم بر رسید 1810
 • Bayezid’de sarhoşluk eseri görününce bir müridi ona gelip
 • پس بپرسیدش که این احوال خوش ** که برونست از حجاب پنج و شش
 • Sordu: “Beş duyguyla altı cihetten dışarı olan şu hoş hal nedir?
 • گاه سرخ و گاه زرد و گه سپید ** می‌شود رویت چه حالست و نوید
 • Yüzün gâh kızarmakta, gâh ağarmakta... Bu ne hal, bu ne müjde?
 • می‌کشی بوی و به ظاهر نیست گل ** بی‌شک از غیبست و از گلزار کل
 • Koklayıp duruyorsun ama görünürde gül yok, şüphesiz bu, gayb âleminden, hakikî güllerin açtığı gül bahçesinden.
 • ای تو کام جان هر خودکامه‌ای ** هر دم از غیبت پیام و نامه‌ای
 • Ey her kendini tanıyan, bilen kişinin muradı ve maksadı olan er, her an sana gayb âleminden bir haber, bir mektup gelmekte,
 • هر دمی یعقوب‌وار از یوسفی ** می‌رسد اندر مشام تو شفا 1815
 • Her an Yakup gibi sana da bir Yusuf’tan şifa kokusu erişmekte.
 • قطره‌ای بر ریز بر ما زان سبو ** شمه‌ای زان گلستان با ما بگو
 • Bize de o testiden bir katra dök... Bize de o gül bahçesinden bir kokucuk anlat!
 • خو نداریم ای جمال مهتری ** که لب ما خشک و تو تنها خوری
 • Biz buna alışmamışız ey yüce ve güzel er... Bizim dudağımız kuru, sen bu şarabı yalnızca içiyorsun!
 • ای فلک‌پیمای چست چست‌خیز ** زانچ خوردی جرعه‌ای بر ما بریز
 • Ey, çevik er, ey gökyüzünü dönüp dolaşan er, içtiğin şaraptan bize de bir yudumcuk sun!
 • میر مجلس نیست در دوران دگر ** جز تو ای شه در حریفان در نگر
 • Bu zamanda meclisin beyi sensin, senden başkası değil... Bize de bak!
 • کی توان نوشید این می زیردست ** می یقین مر مرد را رسواگرست 1820
 • Bu şarap, gizlice içilir mi ki? Şarap, muhakkak adamı rezil, rüsvay eder!
 • بوی را پوشیده و مکنون کند ** چشم مست خویشتن را چون کند
 • Kokusunu gizlesen bile sarhoş gözlerini ne yapacaksın ki?
 • خود نه آن بویست این که اندر جهان ** صد هزاران پرده‌اش دارد نهان
 • Zaten bu koku, âlemde yüz binlerce perde altında gizlenebilecek bir koku değil ki!
 • پر شد از تیزی او صحرا و دشت ** دشت چه کز نه فلک هم در گذشت
 • O keskin kokuyla ovalar, çöller doldu... Hatta ova da nedir ki? O koku, dokuz feleği bile geçti!
 • این سر خم را به کهگل در مگیر ** کین برهنه نیست خود پوشش‌پذیر
 • Bu şarabın bulunduğu testinin başını balçıkla örtme... Zaten bu öyle bir açıkta şarap ki örtülmesine imkan yok!
 • لطف کن ای رازدان رازگو ** آنچ بازت صید کردش بازگو 1825
 • Ey sırlar bilen sır söyleyici, seni avlayanı lütfet, söyle!
 • گفت بوی بوالعجب آمد به من ** هم‌چنانک مر نبی را از یمن
 • Bayezıd dedi ki: “Şaşılacak bir koku geldi bana... Peygambere Yemen’den gelen koku gibi!
 • که محمد گفت بر دست صبا ** از یمن می‌آیدم بوی خدا
 • Muhammet demiştir ki. Seher yelinin eliyle bana Yemen’den Allah kokusu gelmekte.
 • بوی رامین می‌رسد از جان ویس ** بوی یزدان می‌رسد هم از اویس
 • Vise’nin ruhuna Rahim’in kokusu geldiği gibi Üveys’ten de Allah kokusu geliyor.
 • از اویس و از قرن بوی عجب ** مر نبی را مست کرد و پر طرب
 • Üveys’ten, Karen kabilesinden garip bir koku geldi de Peygamberi sarhoş etti, neşelendirdi!
 • چون اویس از خویش فانی گشته بود ** آن زمینی آسمانی گشته بود 1830
 • Üveys kendinden geçmiş, yere mensupken göklere mensup olmuştu!
 • آن هلیله‌ی پروریده در شکر ** چاشنی تلخیش نبود دگر
 • Heliyle, şekerle karışmış, halli hamur olmuş, acı tadı kalmamıştı artık!
 • آن هلیله‌ی رسته از ما و منی ** نقش دارد از هلیله طعم نی
 • Heliyle, varlığından tamamıyla geçmişti... Yalnız heliyle şeklindeydi ama lezzeti kalmamıştı ki!”
 • این سخن پایان ندارد باز گرد ** تا چه گفت از وحی غیب آن شیرمرد
 • Bu sözün sonu gelmez. O aslan er, gayb âleminin vahyinden neler söyledi? Sen onu anlat!
 • قول رسول صلی الله علیه و سلم انی لاجد نفس الرحمن من قبل الیمن
 • Rasul sallallahu aleyhi vesselem’in “Ben Yemen tarafından Rahman kokusunu almaktayım” demesi