English    Türkçe    فارسی   

6
333-357

 • گفت پیغامبر که جنت از اله  ** گر همی‌خواهی ز کس چیزی مخواه 
 • Peygamber, Allah’dan cenneti istiyorsan kimseden bir şey isteme.
 • چون نخواهی من کفیلم مر ترا  ** جنت الماوی و دیدار خدا 
 • Kimseden bir şey istemezsen ben kefilim, cennete de girersin, Allahya da ulaşırsın dedi.
 • آن صحابی زین کفالت شد عیار  ** تا یکی روزی که گشته بد سوار  335
 • Bunu duyan sahabe de şu kefillik yüzünden öyle ayarı tam bir hale geldi ki bir gün ata binmiş, bir yere gidiyordu.
 • تازیانه از کفش افتاد راست  ** خود فرو آمد ز کس آنرا نخواست 
 • Elinden kamçısı düştü. Attan inip kendisi aldı, kimseden istemedi.
 • آنک از دادش نیاید هیچ بد  ** داند و بی‌خواهشی خود می‌دهد 
 • Çünkü Allah, bir şey verdi mi iyidir, kimseye kötü bir şey vermez. O, bilir ve adamın dileğini insan istemeden verir.
 • ور به امر حق بخواهی آن رواست  ** آنچنان خواهش طریق انبیاست 
 • Fakat Allah emri ile dilersen caizdir. Çünkü o çeşit istek, peygamberlerin yoludur.
 • بد نماند چون اشارت کرد دوست  ** کفر ایمان شد چون کفر از بهر اوست 
 • Sevgili emredince kötü kalmaz. Küfür onun için olursa iman kesilir.
 • هر بدی که امر او پیش آورد  ** آن ز نیکوهای عالم بگذرد  340
 • Onun emri ile olan kötülük, bütün âlem iyiliklerinden üstündür.
 • زان صدف گر خسته گردد نیز پوست  ** ده مده که صد هزاران در دروست 
 • Sedefin kabuğu paralanırsa ilenme, onda yüz binlerce inci vardır.
 • این سخن پایان ندارد بازگرد  ** سوی شاه و هم‌مزاج بازگرد 
 • Bu sözün sonu gelmez, dön de padişaha gel. Doğan kuşuna benze.
 • باز رو در کان چو زر ده‌دهی  ** تا رهد دستان تو از ده‌دهی 
 • Halis altın gibi dükkâna çık da ilenmeden, kınamadan kurtul.
 • صورتی را چون بدل ره می‌دهند  ** از ندامت آخرش ده می‌دهند 
 • Bir suret, gönüle girdi mi insan, sonunda nedamete düşer, o suretten bezer.
 • توبه می‌آرند هم پروانه‌وار  ** باز نسیان می‌کشدشان سوی کار  345
 • Sonunda herkes, kapıldığı suretten tövbe eder, fakat yine unutuş gelir, onu o yana çeker.
 • هم‌چو پروانه ز دور آن نار را  ** نور دید و بست آن سو بار را 
 • Pervane gibi uzaktan o ateşi nur görür, yükünü o tarafa çeker.
 • چون بیامد سوخت پرش را گریخت  ** باز چون طفلان فتاد و ملح ریخت 
 • Fakat geldi mi kanadı yanıp kaçar. Kaçar ama çocuklar gibi yine gelir, yaraya tuz eker.
 • بار دیگر بر گمان طمع سود  ** خویش زد بر آتش آن شمع زود 
 • Yine zanna, tamaha düşer, derhal kendisini o ateşe atar.
 • بار دیگر سوخت هم واپس بجست  ** باز کردش حرص دل ناسی و مست 
 • Yine yanar, sıçrar. Fakat yine gönlündeki hırs, kendisine yandığını unutturur, sarhoş eder.
 • آن زمان کز سوختن وا می‌جهد  ** هم‌چو هندو شمع را ده می‌دهد  350
 • Hintli köle gibi bezdi de o işten vazgeçti mi işte o zaman yanmaktan kurtulur.
 • که ای رخت تابان چون ماه شب‌فروز  ** وی به صحبت کاذب و مغرورسوز 
 • Ey geceleri aydınlatan ay gibi yüzü parlak güzel, ey konuşup görüşmesine aldananı yakan yalancı, der.
 • باز از یادش رود توبه و انین  ** کاوهن الرحمن کید الکاذبین 
 • Fakat yine tövbe ve sızlanma, hatırından çıkar. Çünkü Allah, yalancıların düzenini zayıf bir hale getirir, bozar gider.
 • در عموم تاویل این آیت کی کلما اوقدوا نارا للحرب 
 • “Savaş ateşini yaktılar mı Allah söndürür” âyetinin herkese ait oluşu
 • کلما هم اوقدوا نار الوغی  ** اطفاء الله نارهم حتی انطفا 
 • Onlar, savaş ateşini yaktılar mı Allah, onların ateşini tamamiyle söndürür.
 • عزم کرده که دلا آنجا مه‌ایست  ** گشته ناسی زانک اهل عزم نیست 
 • İnsan azmeder der ki: Gönül, orada durma. Fakat yine unutur, çünkü azim ehli değildir ki.
 • چون نبودش تخم صدقی کاشته  ** حق برو نسیان آن بگماشته  355
 • Doğruluk tohumunu ekmemiş olduğundan Allah, ona o unutkanlığı verir.
 • گرچه بر آتش‌زنه‌ی دل می‌زند  ** آن ستاره‌ش را کف حق می‌کشد 
 • Gönül çakmağını çakmak ister ama Allah, o kıvılcımı söndürüverir.
 • قصه‌ای هم در تقریر این 
 • Bunu anlatan bir hikâye
 • شرفه‌ای بشنید در شب معتمد  ** برگرفت آتش‌زنه که آتش زند 
 • Bir adam, geceleyin bir ayak pıtırtısı işitti. Mumu yakmak için çakmağı kavradı.