English    Türkçe    فارسی   

1
3277-3326

 • کاو تحدث جهرة أخبارها ** در سخن آید زمین و خاره‌‌ها
 • Gizlediği haberleri apaşikâr söyler. Yeryüzü ve dikenler söze gelir.
 • فلسفی منکر شود در فکر و ظن ** گو برو سر را بر آن دیوار زن‌‌
 • Filozof; kendi fikrince, kendi zannınca bunu inkâr eder. Ona de: Sen var, başını o duvara vura gör!
 • نطق آب و نطق خاک و نطق گل ** هست محسوس حواس اهل دل‌‌
 • Gönül ehlinin duyguları; suyun, toprağın, çamurun sözünü duyar durur.
 • فلسفی کاو منکر حنانه است ** از حواس اولیا بیگانه است‌‌ 3280
 • Filozof, Hannâne direğinin inlemesini inkâr eder. Çünkü velîlerin duygularından haberi yok, onlara yabancı.
 • گوید او که پرتو سودای خلق ** بس خیالات آورد در رای خلق‌‌
 • Der ki: “ Halkta sevdanın aksi, birçok hayaller yaratır, onlara gösterir”
 • بلکه عکس آن فساد و کفر او ** این خیال منکری را زد بر او
 • Halbuki bu fikir, onun fesat ve küfrünün aksidir. Bu inkâr hayali; ona fikrinden, inanışındaki bozukluktan gelmiştir.
 • فلسفی مر دیو را منکر شود ** در همان دم سخره‌‌ی دیوی بود
 • Filozof; cini, şeytanı inkâr eder; fakat inkâr eder etmez bir cinin, bir şeytanın maskarası olmuştur.
 • گر ندیدی دیو را خود را ببین ** بی‌‌جنون نبود کبودی بر جبین‌‌
 • Ey filozof, eğer şeytanı görmedinse kendine bak!( Başını duvara vurup çürütmüşsün, gömgök olmuş) Deli olmadan alın böyle göğerir mi?
 • هر که را در دل شک و پیچانی است ** در جهان او فلسفی پنهانی است‌‌ 3285
 • Kimin gönlünde şüphe, vesvese varsa felsefeye inanmıştır, gizli münkirdir.
 • می‌‌نماید اعتقاد و گاه گاه ** آن رگ فلسف کند رویش سیاه‌‌
 • Bazen dine inanır ama bazı ,bazı da o filozofluk damarı yüzünü kapkara eder.
 • الحذر ای مومنان کان در شماست ** در شما بس عالم بی‌‌منتهاست‌‌
 • Sakının müminler; o felsefeye inanış sizde de vardır. Sizde nice sonsuz âlimler var.
 • جمله هفتاد و دو ملت در تو است ** وه که روزی آن بر آرد از تو دست‌‌
 • Bütün bu yetmiş iki din ve şeriat sendedir. Senden zâhir olduğu gün eyvah haline!
 • هر که او را برگ آن ایمان بود ** همچو برگ از بیم این لرزان بود
 • Kimde o aykırı inanıştan bir yapracık varsa o günün korkusundan yaprak gibi titrer.
 • بر بلیس و دیو از آن خندیده‌‌ای ** که تو خود را نیک مردم دیده‌‌ای‌‌ 3290
 • İblis’e cine, kendini iyi adam gördüğünden güldün.
 • چون کند جان باژگونه پوستین ** چند وا ویلا بر آید ز اهل دین‌‌
 • Fakat can, postunu ters giyer , içindekini dışarı verirse din ehlinden ne kadar ahlar vahlar çıkar.
 • بر دکان هر زرنما خندان شده ست ** ز آنکه سنگ امتحان پنهان شده ست‌‌
 • Dükkânda altın gibi görünen madenlerin hepsi güler. Çünkü imtihan taşı gizlidir.
 • پرده ای ستار از ما بر مگیر ** باش اندر امتحان ما مجیر
 • Ey ayıpları örten Tanrı! Perdemizi kaldırma; imtihan zamanında bize yardım et, bizi kurtar!
 • قلب پهلو می‌‌زند با زر به شب ** انتظار روز می‌‌دارد ذهب‌‌
 • Geceleyin kalp altın, hakiki altınla yan yanadır. Altın ise gündüzü bekler.
 • با زبان حال زر گوید که باش ** ای مزور تا بر آید روز فاش‌‌ 3295
 • Hal diliyle der ki: “ Yalancı, hele bir dur. Herkesin meydana çıkacağı gün bir gelsin!”
 • صد هزاران سال ابلیس لعین ** بود ز ابدال و امیر المؤمنین‌‌
 • Lânetlenmiş İblis; yüz binlerce yıl Abdâl’ dendi, müminler beyiydi.
 • پنجه زد با آدم از نازی که داشت ** گشت رسوا همچو سرگین وقت چاشت‌‌
 • Naz ve istiğnası yönünden Âdemle savaştı, kuşluk vakti kokmaya başlayan pislik gibi rüsvay oldu.
 • دعا کردن بلعم باعور که موسی و قومش را از این شهر که حصار داده‌‌اند بی‌‌مراد باز گردان‌‌
 • Temsil yoluyla Bâûr’un hikâyesi
 • بلعم باعور را خلق جهان ** سغبه شد مانند عیسای زمان‌‌
 • Dünya halkı, Bâûr oğlu Bel’am’a zamanın İsa’sına mağlûp oldukları gibi mağlûp ve zebun olmuştu.
 • سجده ناوردند کس را دون او ** صحت رنجور بود افسون او
 • Ondan başka kimseye secde etmezlerdi. Afsunu, hastalara şifa verirdi.
 • پنجه زد با موسی از کبر و کمال ** آن چنان شد که شنیده ستی تو حال‌‌ 3300
 • Kendisini beğendiği, ulu gördüğü için Musa ile savaştı. Sonra hali, duyduğun gibi oldu.
 • صد هزار ابلیس و بلعم در جهان ** همچنین بوده ست پیدا و نهان‌‌
 • Dünyada yüz binlerce İblis ve Bel’am vardır ki gizli, açık hep bu hale düşmüşlerdir.
 • این دو را مشهور گردانید اله ** تا که باشد این دو بر باقی گواه‌‌
 • Tanrı, diğerlerine misal olsun diye bu ikisini meşhur etti;
 • این دو دزد آویخت از دار بلند ** ور نه اندر قهر بس دزدان بدند
 • Bu iki hırsızı darağacına çekti, yükseltti. Yoksa kahrına uğramış daha nice hırsız var!
 • این دو را پرچم به سوی شهر برد ** کشتگان قهر را نتوان شمرد
 • Bu ikisini aşikâre kahredip şöhretlendirdi; yoksa onun kahrıyla ölenler sayılamayacak kadar çok!
 • نازنینی تو ولی در حد خویش ** الله الله پا منه از حد خویش‌‌ 3305
 • Nazeninsin, nazlısın, ama haddince Allah aşkına olsun haddini aşma!
 • گر زنی بر نازنین تر از خودت ** در تگ هفتم زمین زیر آردت‌‌
 • Eğer kendinden daha nazenin birisine çatarsan seni yerin yedi kat dibine sokar.
 • قصه‌‌ی عاد و ثمود از بهر چیست ** تا بدانی کانبیا را نازکی است‌‌
 • Âd ve Semud kavminin hikâyeleri ne için söylenip duruyor? Peygamberlerin nazik, nazenin olduklarını bilmen için.
 • این نشان خسف و قذف و صاعقه ** شد بیان عز نفس ناطقه‌‌
 • Yere batma, başlarına taş yağma, bir sesle canlarının alınışı...Hep bu vakalar, nefs-i natıka sahiplerinin yücelerini bildirmek içindir.
 • جمله حیوان را پی انسان بکش ** جمله انسان را بکش از بهر هش‌‌
 • Bütün hayvanları insan için öldür, fakat bütün insanları da bir akıllı kişi için öldür. (hiç beis yok!)
 • هش چه باشد عقل کل هوشمند ** هوش جزوی هش بود اما نژند 3310
 • Akıl dediğin nedir? Akıl sahibinin akl-ı Küll’ü. Cüzi akıl da akıldır ama pek arıktır.
 • جمله حیوانات وحشی ز آدمی ** باشد از حیوان انسی در کمی‌‌
 • İnsanlardan kaçan vahşi hayvanların hepsi, ehlî hayvanlara nispetle aşağılıktır.
 • خون آنها خلق را باشد سبیل ** ز انکه وحشی‌‌اند از عقل جلیل‌‌
 • Vahşi hayvanların kanı mübahtır. Çünkü yüce akıldan kaçmaktadırlar. Akılları yoktur.
 • عزت وحشی بدین افتاد پست ** که مر انسان را مخالف آمده ست‌‌
 • İnsanın emrine uymuyor diye vahşinin yüceliği bu dereceye düşmüştür.
 • پس چه عزت باشدت ای نادره ** چون شدی تو حمر مستنفرة
 • Şu halde ey garip adam! Aslandan kaçan yaban eşeklerine benzedikten sonra senin ne şerefin var ki?
 • خر نشاید کشت از بهر صلاح ** چون شود وحشی شود خونش مباح‌‌ 3315
 • Eşek, işe yaradığı için öldürülmez. Fakat yaban eşeği olursa kanı mübahtır.
 • گر چه خر را دانش زاجر نبود ** هیچ معذورش نمی‌‌دارد ودود
 • Eşeğin kendisini kötülükten koruyan iyiliğe sevk eden bir bilgisi olmadığı halde Tanrı onu mâzur tutmuyor.
 • پس چو وحشی شد از آن دم آدمی ** کی بود معذور ای یار سمی‌‌
 • Ey yüce sevgili! İnsan (akıllı olduğu halde) o nefesten, ( Peygamberlerin, velîlerin sözlerinden)kaçar, vahşileşirse nasıl mâzur olur?
 • لاجرم کفار را شد خون مباح ** همچو وحشی پیش نشاب و رماح‌‌
 • Hulâsa oklar ve süngüler önünde kâfirlerin kanı mübahtır. Çünkü onlar, işe yaramaktan uzaktırlar.
 • جفت و فرزندانشان جمله سبیل ** ز آنکه بی‌‌عقلند و مردود و ذلیل‌‌
 • Onların karıları ve çocukları da esir sayılır. Çünkü akılları yoktur, merdut ve aşağılık kişilerdir.
 • باز عقلی کاو رمد از عقل عقل ** کرد از عقلی به حیوانات نقل‌‌ 3320
 • Artık bir akıl, aklın aklından kaçarsa akıllılar taifesinden hayvanat zümresine geçmiştir.
 • اعتماد کردن هاروت و ماروت بر عصمت خویش و آمیزی اهل دنیا خواستن و در فتنه افتادن‌‌
 • Hârût, Mârût Hikâyesi
 • همچو هاروت و چو ماروت شهیر ** از بطر خوردند زهر آلود تیر
 • (Aklın aklından kaçan, peygamber ve velîlere uymayan kişi) meşhur Hârût’la Mârût’a benzer. Onlar da gururları yüzünden zehirli ok yediler.
 • اعتمادی بودشان بر قدس خویش ** چیست بر شیر اعتماد گاومیش‌‌
 • Mukaddes yaradılışlarına, melek olduklarına itimat ettiler. Fakat bu itimat, su sığırının aslana itimadı gibidir. Manda, aslana ne kadar itimat edebilir?
 • گر چه او با شاخ صد چاره کند ** شاخ شاخش شیر نر پاره کند
 • Onun yüz tane boynuzu olsa ve bu boynuzlarla korunmaya çalışsa yine aslan, onun boynuzunu değil; boynuzunun boynuzunu bile parça parça eder.
 • گر شود پر شاخ همچون خار پشت ** شیر خواهد گاو را ناچار کشت‌‌
 • Kirpi gibi baştan aşağı diken olsa, aslan, yine onu çaresiz öldürür.
 • گر چه صرصر بس درختان می‌‌کند ** با گیاه تر وی احسان می‌‌کند 3325
 • Kasırga, birçok ağaçları kökünden sökerse de alçacık bir ota ihsanda bulunur.
 • بر ضعیفی گیاه آن باد تند ** رحم کرد ای دل تو از قوت ملند
 • O sert rüzgâr, otun zayıflığına acır. Gönül, artık sen de kuvvetten dem vurma.