English    Türkçe    فارسی   

4
2973-3022

 • گرچه از یک وجه منطق کاشف است ** لیک از ده وجه پرده و مکنف است
 • Söz, gerçi bir bakımdan mânayı açar ama on bakımdan da örter, gizler!
 • گفتن خلیل مر جبرئیل را علیهماالسلام چون پرسیدش کی الک حاجة خلیل جوابش داد کی اما الیک فلا
 • Halil’e Cebrail aleyhisselâm’ın “Hacetin var mı? Diye sorması,onun da “Var..var ama senden değil“ diye cevap vermesi
 • من خلیل وقتم و او جبرئیل ** من نخواهم در بلا او را دلیل
 • Ben, zamanın Halil’iyim, o da Cebrail’dir. Bela çağında onun kılavuzluğunu istemem ben!
 • او ادب ناموخت از جبریل راد ** که بپرسید از خیل حق مراد 2975
 • O, Halil’e şefaat eden Cebrail’den edep öğrenmedi mi ki? Cebrail Tanrı Halil’ine
 • که مرادت هست تا یاری کنم ** ورنه بگریزم سبکباری کنم
 • “Muradın var mı? Söyle de yardım edeyim... yoksa derhal çekip gideyim”... deyince
 • گفت ابراهیم نی رو از میان ** واسطه زحمت بود بعد العیان
 • İbrahim, “hayır... sen aradan çık. Hakikat meydana çıktıktan sonra vasıta zahmettir” dedi.
 • بهر این دنیاست مرسل رابطه ** مومنان را زانک هست او واسطه
 • Peygamber bu dünya için kulları Tanrıya ulaştıran bir bağdır. Çünkü o müminlerle Tanrı arasında bir vasıtadır.
 • هر دل ار سامع بدی وحی نهان ** حرف و صوتی کی بدی اندر جهان
 • Fakat her gönül, gizli vahyi duyup işitseydi âlemde harf ve sese ne lüzum kalırdı?
 • گرچه او محو حقست و بی‌سرست ** لیک کار من از آن نازکترست 2980
 • Gerçi o, Tanrıdan mahvolmuştur, başsızdır... fakat benim işim ondan da ince!
 • کرده‌ی او کرده‌ی شاهست لیک ** پیش ضعفم بد نماینده‌ست نیک
 • Onun yaptığı iş Tanrı işidir, ben ona göre zayıfım... doğru, fakat bu iş, yine bana pek kötü görünmede!
 • آنچ عین لطف باشد بر عوام ** قهر شد بر نازنینان کرام
 • Halka lûtfun ta kendisi olan şey, yüce ve nazenin erlere kahırdır.
 • بس بلا و رنج می‌باید کشید ** عامه را تا فرق را توانند دید
 • Şu halde halk, zahmet ve belâlar çekmeli de aradaki farkı görüp anlamalı!
 • کین حروف واسطه ای یار غار ** پیش واصل خار باشد خار خار
 • Ey hakikî dost, mânayı anlamaya vasıta olan bu harfler, mânaya erişmiş adama göre dikendir, hordur hakîrdir!
 • بس بلا و رنج بایست و وقوف ** تا رهد آن روح صافی از حروف 2985
 • Öyleyse saf ruhun harflerden kurtulması için pek çok belâlar çekmesi, pek anlayışlı olması lâzımdır.
 • لیک بعضی زین صدا کرتر شدند ** باز بعضی صافی و برتر شدند
 • Fakat bazıları bu sesten büsbütün sağır kesilirler, bazıları ise daha yücedir, daha üstün olurlar!
 • هم‌چو آب نیل آمد این بلا ** سعد را آبست و خون بر اشقیا
 • Bu belâ Nil ırmağına benzer, iyilere sudur, kötülere kan!
 • هر که پایان‌بین‌تر او مسعودتر ** جدتر او کارد که افزون دید بر
 • Kim, sonu daha fazla görürse daha kutludur... daha ciddiyetle işe sarılır, ekin eker de daha fazla meyve toplar.
 • زانک داند کین جهان کاشتن ** هست بهر محشر و برداشتن
 • Çünkü bilir ki bu ekim dünyası, mahşere hazırlanmak, ahirette burada ektiğini toplamak, devşirmek için yaratılmıştır.
 • هیچ عقدی بهر عین خود نبود ** بلک از بهر مقام ربح و سود 2990
 • Hiçbir bağlantı yoktur ki yalnız o bağ için bağlansın... o bağlantı, bir ticaret elde etmek, bir kâr kazanmak içindir.
 • هیچ نبود منکری گر بنگری ** منکری‌اش بهر عین منکری
 • Dikkat edersen görürsün ki hiçbir münkirin inkârı, sırf inkâr için değildir...
 • بل برای قهر خصم اندر حسد ** یا فزونی جستن و اظهار خود
 • Hasedinden düşmanı kahretmek, yahut üstün olmayı dilemek, kendini göstermek içindir.
 • وآن فزونی هم پی طمع دگر ** بی‌معانی چاشنی ندهد صور
 • O üstünlük isteği de başka bir tamahladır... hâsılı mânalar olmadıkça suretlerin bir lezzeti olamaz!
 • زان همی‌پرسی چرا این می‌کنی ** که صور زیتست و معنی روشنی
 • İşte onun için “Neden bunu yapıyorsun?” diye sorarsın... çünkü suretler zeytin yağıdır mâna ışık.
 • ورنه این گفتن چرا از بهر چیست ** چونک صورت بهر عین صورتیست 2995
 • Değilse bu “Neden” sözü neden? Çünkü suret, ancak o suret için olsaydı “Neden bunu yapıyorsun?” diye sormazdın ki!
 • این چرا گفتن سال از فایده‌ست ** جز برای این چرا گفتن بدست
 • Bu “Neden” diye sormak, bir şey öğrenmek içindir... bundan başka bir suretle neden diye sormak kötüdür.
 • از چه رو فایده‌ی جویی ای امین ** چون بود فایده این خود همین
 • Ey emin adam, bunun faydası, sırrı bundan ibaretse neden hikmetini arıyorsun ya!
 • پس نقوش آسمان و اهل زمین ** نیست حکمت کان بود بهر همین
 • Göğün ve yer ehlinin suretleri, ancak bu suretler için yaratılmışsa bunda bir hikmet yoktur ki!
 • گر حکیمی نیست این ترتیب چیست ** ور حکیمی هست چون فعلش تهیست
 • Bir hikmet sahibi yoksa bu tertip nedir... bir hikmet sahibi varsa işi nasıl boş ve abes olabilir?
 • کس نسازد نقش گرمابه و خضاب ** جز پی قصد صواب و ناصواب 3000
 • Doğru, yanlış, bir şey düşünmeksizin ne kimse hamama bir resim yapar, ne bir yeri boyar!
 • مطالبه کردن موسی علیه‌السلام حضرت را کی خلقت خلقا اهلکتهم و جواب آمدن
 • Musa aleyhisselâm’ın Tanrı’ya “Neden halkı yarattın,sonrada onları helak adiyorsun?” diye sorması ve Tanrı’nın cevabı
 • گفت موسی ای خداوند حساب ** نقش کردی باز چون کردی خراب
 • Musa dedi ki: Ey soru hesap gününün sahibi Tanrı, yapıp düzdün, neden yine bozar yıkarsın?
 • نر و ماده نقش کردی جان‌فزا ** وانگهان ویران کنی این را چرا
 • Cana, canlar katan erler, dişiler yaratırsın... sonra bunları yıkar, mahvedersin; neden?
 • گفت حق دانم که این پرسش ترا ** نیست از انکار و غفلت وز هوا
 • Tanrı dedi ki: Bu suali inkâr yüzünden, yahut gafletle ve nefsine uyarak sormuyorsun, biliyorum.
 • ورنه تادیب و عتابت کردمی ** بهر این پرسش ترا آزردمی
 • Yoksa hoş görmez, gazap eder, bu soru yüzünden seni incitirdim.
 • لیک می‌خواهی که در افعال ما ** باز جویی حکمت و سر بقا 3005
 • Fakat bizim işlerimizdeki hikmetleri, varlık sırlarını araştırıyorsun...
 • تا از آن واقف کنی مر عام را ** پخته گردانی بدین هر خام را
 • Bunu bilip sonra da halka bildirmek ve her ham kişiyi bu suretle olgunlaştırmak istiyorsun.
 • قاصدا سایل شدی در کاشفی ** بر عوام ار چه که تو زان واقفی
 • Sen bunu biliyorsun ama halka da bildirmek için sormaktasın.
 • زآنک نیم علم آمد این سال ** هر برونی را نباشد آن مجال
 • Çünkü bu sual yarı bilgidir. Hiç bilmeyen, bu bilgiden dışarıda kalan bu soruyu soramaz.
 • هم سال از علم خیزد هم جواب ** هم‌چنانک خار و گل از خاک و آب
 • Sual de bilgiden doğar, cevap da... nitekim diken de toprakla sudan biter, gül de!
 • هم ضلال از علم خیزد هم هدی ** هم‌چنانک تلخ و شیرین از ندا 3010
 • Hem sapıklık bilgiden olur, hem doğru yolu buluş... nitekim acı da rutubetten hâsıl olur, tatlı da!
 • ز آشنایی خیزد این بغض و ولا ** وز غذای خویش بود سقم و قوی
 • Bu nefret ve sevgi, aşinalıktan gelir... hastalık da iyi gıdadan olur, kuvvet de!
 • مستفید اعجمی شد آن کلیم ** تا عجمیان را کند زین سر علیم
 • Tanrı Kelim’i de, acemilere bu sırrı bildirmek, onları faydalandırmak için kendini acemi yaptı.
 • ما هم از وی اعجمی سازیم خویش ** پاسخش آریم چون بیگانه پیش
 • Bizde kendimizi ondan daha acemi yapalım da bilmez gibi cevabını dinleyelim.
 • خرفروشان خصم یکدیگر شدند ** تا کلید قفل آن عقد آمدند
 • Eşek satanlar, o satışın anahtarını elde etmek için birbirlerine âdeta düşman olurlar, çekişir dururlar.
 • پس بفرمودش خدا ای ذولباب ** چون بپرسیدی بیا بشنو جواب 3015
 • Tanrı buyurdu ki: Ey akıl sahibi Musa, madem ki sordun gel de cevabını duy.
 • موسیا تخمی بکار اندر زمین ** تا تو خود هم وا دهی انصاف این
 • Ey Musa, yere bir tohum ek de bunun sırrını anla, insafa gel!
 • چونک موسی کشت و شد کشتش تمام ** خوشه‌هااش یافت خوبی و نظام
 • Musa tohum ekti, ekin bitti, kemale gelip başaklandı, güzelce, düzgünce yetişti...
 • داس بگرفت و مر آن را می‌برید ** پس ندا از غیب در گوشش رسید
 • Orağı alıp biçmeye başladı. Gaybtan kulağına bir ses geldi:
 • که چرا کشتی کنی و پروری ** چون کمالی یافت آن را می‌بری
 • Neden ekiyor, besliyorsun da kemale gelince kesiyor, biçiyorsun?
 • گفت یا رب زان کنم ویران و پست ** که درینجا دانه هست و کاه هست 3020
 • Musa dedi ki: Yarabbi, burada tane de var saman da... onun için kesiyorum.
 • دانه لایق نیست درانبار کاه ** کاه در انبار گندم هم تباه
 • Çünkü tanenin saman ambarına konması lâyık değil... saman da buğday ambarına konursa yazık olur!
 • نیست حکمت این دو را آمیختن ** فرق واجب می‌کند در بیختن
 • Bu ikisini karıştırmak hikmete uygun olamaz. Mutlaka elerken ayırt etmek lâzım.