English    Türkçe    فارسی   

4
3112-3161

 • او نکرد این فهم پس داد از غرر ** شمع فانی را بفانیی دگر
 • Padişah bu işi anlamadı da aldandı... fâni kandilin yerine başka bir fani kandile kapıldı!
 • عروس آوردن پادشاه فرزند خود را از خوف انقطاع نسل
 • Padişahın,soyunun kesilmesinden korkarak oğluna bir kız alması
 • پس عروسی خواست باید بهر او ** تا نماید زین تزوج نسل رو
 • Padişah bunun üzerine, evlensin de soyu sopu üresin diye şehzadeye bir kız almak istedi.
 • گر رود سوی فنا این باز باز ** فرخ او گردد ز بعد باز باز
 • Bu doğan, tekrar yokluk âlemine yüz tutarsa o doğanın yerini yine bir doğan tutsun...
 • صورت او باز گر زینجا رود ** معنی او در ولد باقی بود 3115
 • Bu doğanın sureti, eğer şu âlemden giderse mânası, oğlunda baki kalsın dedi.
 • بهر این فرمود آن شاه نبیه ** مصطفی که الولد سر ابیه
 • Onun için o uyanık padişah, Mustafa “Çocuk, babanın sırrıdır” buyurdu.
 • بهر این معنی همه خلق از شغف ** می‌بیاموزند طفلان را حرف
 • İşte bu yüzden bütün halk, sevgilerden çocuklarına sanat öğretirler de,
 • تا بماند آن معانی در جهان ** چون شود آن قالب ایشان نهان
 • Onların kalıpları gözden gizlenince o mânalar âlemde bâki kalsın derler.
 • حق به حکمت حرصشان دادست جد ** بهر رشد هر صغیر مستعد
 • Tanrı, hikmetiyle istidat sahibi olan her küçük çocuğun doğru yolu bulması için onların hırsına bir ciddiyet vermiştir.
 • من هم از بهر دوام نسل خویش ** جفت خواهم پور خود را خوب کیش 3120
 • Ben de kendi soyumun devamı için oğluma mezhebi meşrebi iyi bir kız alacağım.
 • دختری خواهم ز نسل صالحی ** نی ز نسل پادشاهی کالحی
 • Fakat alacağım kızın kötü bir padişahın soyundan değil, temiz bir kişinin soyundan bir kız olmasını isterim.
 • شاه خود این صالحست آزاد اوست ** نی اسیر حرص فرجست و گلوست
 • Padişah, zaten bu temiz kişidir... hür olan da odur... ne şehvetin esiridir, ne boğazının.
 • مر اسیران را لقب کردند شاه ** عکس چون کافور نام آن سیاه
 • Fakat halk, aksine olarak esirlere padişah adını taktılar... Zenciye Kâfur adı takıldığı gibi hani!
 • شد مفازه بادیه‌ی خون‌خوار نام ** نیکبخت آن پیس را کردند عام
 • Kanlar içen çöle kurtuluş yeri, bayağı, nekes ve kutsuz kişiye kutlu adını verirler ya!
 • بر اسیر شهوت و حرص و امل ** بر نوشته میر یا صدر اجل 3125
 • Şehvet, kızgınlık ve istek esirine bey, yahut “Sadr ecel – en ulu vezir” dediler.
 • آن اسیران اجل را عام داد ** نام امیران اجل اندر بلاد
 • O ecel esirlerine halk, şehirlerde beyler ve “Emîrani ecel – Ulu beyler” adını taktılar.
 • صدر خوانندش که در صف نعال ** جان او پستست یعنی جاه و مال
 • Canı, pabuççuların safında alçalmış, yani mevkiye mala kapılıp kalmış olma “Sadr – Ulu ve baş köşeye geçen vezir” derler.
 • شاه چون با زاهدی خویشی گزید ** این خبر در گوش خاتونان رسید
 • Padişah bir zâhidi seçince bu haber, kadınların kulağına vardı!
 • اختیار کردن پادشاه دختر درویش زاهدی را از جهت پسر و اعتراض کردن اهل حرم و ننگ داشتن ایشان از پیوندی درویش
 • Padişahın,oğlu için bir yoksul zâhidin kızını seçip almasına harem ehlinin itirazı ve onların bu akrabalıktan utanmaları
 • مادر شه‌زاده گفت از نقص عقل ** شرط کفویت بود در عقل نقل
 • Şehzadenin anası, aklının noksan oluşundan itiraz ederek dedi ki: Evlenmede gerek akıl, gerek nakil, eşit olmayı şart koşmuştur.
 • تو ز شح و بخل خواهی وز دها ** تا ببندی پور ما را بر گدا 3130
 • Halbuki sen nekesliğinden, cimriliğinden kurnazlık ederek oğlumuzu bir yoksulla akraba yapıyorsun?
 • گفت صالح را گدا گفتن خطاست ** کو غنی القلب از داد خداست
 • Padişah dedi ki: Temiz bir kişiye yoksul demek hatadır... çünkü onun kalbi ganidir ve bu da Tanrı vergisidir.
 • در قناعت می‌گریزد از تقی ** نه از لیمی و کسل هم‌چون گدا
 • Böyle adam, takvasında kanaat bucağına kaçar, yoksul gibi nekesliğinden, tembelliğinden değil!
 • قلتی کان از قناعت وز تقاست ** آن ز فقر و قلت دونان جداست
 • Kanaattan meydana gelen darlık, takvadandır... bu, aşağılık kişilerin yokluğundan, darlığından apayrı bir şeydir.
 • حبه‌ای آن گر بیابد سر نهد ** وین ز گنج زر به همت می‌جهد
 • Nekes, bir habbe bulsa başını bile verir... halbuki temiz kişi, himmetiyle altın hazinesine bile bakmaz, terk edip gider!
 • شه که او از حرص قصد هر حرام ** می‌کند او را گدا گوید همام 3135
 • Hırsından, her çeşit harama kasten padişaha ulu kişiler, yoksul derler.
 • گفت کو شهر و قلاع او را جهاز ** یا نثار گوهر و دینار ریز
 • Kadın dedi ki: Nerede onda çeyiz olarak verecek şehir ve kaleler... yahut saçı olarak saçacak inciler, paralar pullar?
 • گفت رو هر که غم دین برگزید ** باقی غمها خدا از وی برید
 • Padişah, yürü yahu dedi... kim, din gamına düşerse Tanrı, öbür dertleri artık ondan alır.
 • غالب آمد شاه و دادش دختری ** از نژاد صالحی خوش جوهری
 • Nihayet padişah üstün geldi, ona yaradılışı güzel ve bir temiz kişinin soyundan bir kız aldı.
 • در ملاحت خود نظیر خود نداشت ** چهره‌اش تابان‌تر از خورشید چاشت
 • Kızın güzellikte eşi yoktu... yüzü, kuşluk güneşinden daha parlaktı!
 • حسن دختر این خصالش آنچنان ** کز نکویی می‌نگنجد در بیان 3140
 • Kızın güzelliği buydu, huyu da güzelliği gibiydi... hasılı ahlâkı o kadar iyiydi ki anlatmaya imkân yok!
 • صید دین کن تا رسد اندر تبع ** حسن و مال و جاه و بخت منتفع
 • Dini avlamaya bak ki onunla beraber güzellik, mal, mevki ve sana fayda veren baht da senin olsun!
 • آخرت قطار اشتر دان به ملک ** در تبع دنیاش هم‌چون پشم و پشک
 • Ahiret, bil ki deve katarıdır; dünya malı devenin yükü ve tüyü.Katara sahip oldun mu yünü, tüyü de onunla beraber gelir.
 • پشم بگزینی شتر نبود ترا ** ور بود اشتر چه قیمت پشم را
 • Fakat yünü alırsan deve senin olmaz ki... deve senin olursa yünün ne değeri kalır?
 • چون بر آمد این نکاح آن شاه را ** با نژاد صالحان بی مرا
 • Padişah temiz ve riyasız soydan gelen o kızı nikâhla oğluna aldı.
 • از قضا کمپیرکی جادو که بود ** عاشق شه‌زاده‌ی با حسن و جود 3145
 • Fakat kaza ve kader bu ya... o güzelim şehzadeye bir ihtiyar büyücü de âşık olmuştu.
 • جادوی کردش عجوزه‌ی کابلی ** کی برد زان رشک سحر بابلی
 • O Kâbil’li kocakarı, şehzadeye öyle bir büyü yaptı ki Babil büyücüleri bile bu büyüye haset ederler.
 • شه بچه شد عاشق کمپیر زشت ** تا عروس و آن عروسی را بهشت
 • Şehzade, o çirkin kocakarıya âşık oldu... gelinden de geçti güveylikten de!
 • یک سیه دیوی و کابولی زنی ** گشت به شه‌زاده ناگه ره‌زنی
 • İşte böyle bir kara ifrit, böyle bir Kâbil’li karı ansızın şehzadenin yolunu vuruverdi!
 • آن نودساله عجوزی گنده کس ** نه خرد هشت آن ملک را و نه نس
 • O ferci kokmuş doksanlık kocakarı, şehzadenin ne aklını bıraktı, ne ağzını, zavallıda konuşacak iktidar bile kalmadı.
 • تا به سالی بود شه‌زاده اسیر ** بوسه‌جایش نعل کفش گنده پیر 3150
 • Şehzade tam bir yıl o karıya esir oldu... o kokmuş karının ayakkabısının tasmasını öpüp durdu.
 • صحبت کمپیر او را می‌درود ** تا ز کاهش نیم‌جانی مانده بود
 • Kocakarının sohbeti, şehzadeyi kesip biçmekte, eritip mahvetmekteydi... âdeta yarı canlı bir hale gelmişti.
 • دیگران از ضعف وی با درد سر ** او ز سکر سحر از خود بی‌خبر
 • Başkaları onun zayıflığından derde düşerken o büyünün tesiri ile kendisinden bile bihaberdi.
 • این جهان بر شاه چون زندان شده ** وین پسر بر گریه‌شان خندان شده
 • Dünya padişaha zindan kesildi... şehzade ise babası ve akrabası ağlarken gülmekteydi!
 • شاه بس بیچاره شد در برد و مات ** روز و شب می‌کرد قربان و زکات
 • Padişah pek çaresiz kaldı... gece gündüz kurbanlar kestirmede, sadakalar vermekteydi!
 • زانک هر چاره که می‌کرد آن پدر ** عشق کمپیرک همی‌شد بیشتر 3155
 • Ne çare varsa hepsine başvurdu... fakat oğlan, kocakarıya gittikçe daha fazla âşık oluyordu.
 • پس یقین گشتش که مطلق آن سریست ** چاره او را بعد از این لابه گریست
 • Padişah, bunda mutlaka bir sır, bir hikmet olduğunu, bundan böyle ancak yalvarıp yakarmakla bir çare bulunabileceğini iyice anladı.
 • سجده می‌کرد او که هم فرمان تراست ** غیر حق بر ملک حق فرمان کراست
 • Secdeye kapanıp “Yarabbi, fermanın yürür... Tanrı mülkünde Tanrıdan başka kimin hükmü geçer ki?
 • لیک این مسکین همی‌سوزد چو عود ** دست گیرش ای رحیم و ای ودود
 • Fakat bu yosul çocuk öd ağacı gibi yanıp duruyor... ey merhametli Tanrı, elini tut” demeye başladı.
 • تا ز یا رب یا رب و افغان شاه ** ساحری استاد پیش آمد ز راه
 • Nihayet onun Yarab, Yarab demesi, feryad-ü figan etmesi makbule geçti... yoldan usta bir büyücü çıkageldi.
 • مستجاب شدن دعای پادشاه در خلاص پسرش از جادوی کابلی
 • Padişahın oğlunun Kâbil’li büyücüden kurtulması için ettiği duanın kabul edilmesi
 • او شنیده بود از دور این خبر ** که اسیر پیرزن گشت آن پسر 3160
 • O büyücü uzaktan o çocuğun bir ihtiyar karıya esir olduğunu duymuştu.
 • کان عجوزه بود اندر جادوی ** بی‌نظیر و آمن از مثل و دوی
 • Bu karının büyüde eşsiz örneksiz olduğunu ve bir ikincisinin bulunmadığını işitmişti.