English    Türkçe    فارسی   

5
3366-3415

 • عشق او ز آورد ایمان بفسرد  ** چون به ایمان شما او بنگرد 
 • Sizin imanınıza bakan kişinin imana olan sevgisi soğur gider.
 • حکایت آن مذن زشت آواز کی در کافرستان بانگ نماز داد و مرد کافری او را هدیه داد 
 • Sesi çirkin müezzinin,kafir ülkesinde ezan okuması ve bir kafirin ona hediye vermesi
 • یک مذن داشت بس آواز بد  ** در میان کافرستان بانگ زد 
 • Bir müezzin vardı,sesi pek çirkindi.Kafir ülkesinde ezan okurdu.
 • چند گفتندش مگو بانگ نماز  ** که شود جنگ و عداوتها دراز 
 • Ezan okuma,savaş çıkar,düşmanlık uzar dedilerse de.
 • او ستیزه کرد و پس بی‌احتراز  ** گفت در کافرستان بانگ نماز 
 • İnat etti,pervasızca o kafir ülkesinde ezan okumaya koyuldu.
 • خلق خایف شد ز فتنه‌ی عامه‌ای  ** خود بیامد کافری با جامه‌ای  3370
 • Halk,umumi bir kargaşalıktan korkarken bir de baktılar,elinde bir elbise,kafirin biri çıka geldi.
 • شمع و حلوا با چنان جامه‌ی لطیف  ** هدیه آورد و بیامد چون الیف 
 • Dostlar gibi eline mum ve helva almış,öyle bir latif elbiseyi hediye getiriyordu.
 • پرس پرسان کین مذن کو کجاست  ** که صلا و بانگ او راحت‌فزاست 
 • Söyleyin,o müezzin nerede?Onun selası ve ezanı,bana rahatlık verdi diye sormadaydı.
 • هین چه راحت بود زان آواز زشت  ** گفت که آوازش فتاد اندر کنشت 
 • Yahu dediler.Nasıl olur?Hiç o bet ses,insana rahatlık verir mi?Kafir dedi ki:Sesi,kiliseye,gelince;
 • دختری دارم لطیف و بس سنی  ** آرزو می‌بود او را مؤمنی 
 • Benim pek güzel,pek yüce bir kızım var,çoktandır müslüman olmak isterdi.
 • هیچ این سودا نمی‌رفت از سرش  ** پندها می‌داد چندین کافرش  3375
 • Bu sevda,kafasından bir türlü çıkmıyordu.Bunca kafir ona öğüt verdi.
 • در دل او مهر ایمان رسته بود  ** هم‌چو مجمر بود این غم من چو عود 
 • Fakat gönlünde iman sevgisi,öyle bir yerleşmişti ki.Bu dert,adeta bir buhurdanlıktı,ben de ödağacı.
 • در عذاب و درد و اشکنجه بدم  ** که بجنبد سلسله‌ی او دم به دم 
 • Anbean imana yöneldikçe ben,dert,azap ve işkence içindeydim.
 • هیچ چاره می‌ندانستم در آن  ** تا فرو خواند این مذن آن اذان 
 • Bu hususta elimde hiçbir çare yoktu;nihayet bu müezzin ezan verince,
 • گفت دختر چیست این مکروه بانگ  ** که بگوشم آمد این دو چار دانگ 
 • Kızım,bu çirkin ses nedir?Kulağıma geldi de beni berbad etti.
 • من همه عمر این چنین آواز زشت  ** هیچ نشنیدم درین دیر و کنشت  3380
 • Bütün ömrümde bu kilisede,şu manastırda bu derece çirkin bir ses duymadım dedi.
 • خوهرش گفتا که این بانگ اذان  ** هست اعلام و شعار مومنان 
 • Kızkardeşi,bu ezandır,müslümanlar okur,müslümanları ibadete çağırırlar dedi.
 • باورش نامد بپرسید از دگر  ** آن دگر هم گفت آری ای پدر 
 • İnanmadı,başkasına sordu,o da evet deyince,
 • چون یقین گشتش رخ او زرد شد  ** از مسلمانی دل او سرد شد 
 • İnandı,yüzü sapsarı kesildi,müslümanlık hevesi kalmadı.
 • باز رستم من ز تشویش و عذاب  ** دوش خوش خفتم در آن بی‌خوف خواب 
 • Ben de teşvişten,azaptan kurtuldum,dün gece korkusuz,rahat bir uyku uyudum.
 • راحتم این بود از آواز او  ** هدیه آوردم به شکر آن مرد کو  3385
 • Onun sesinden bundan dolayı rahatlaştım.Onun için de ona hediye getirdim;nerde o adam?
 • چون بدیدش گفت این هدیه پذیر  ** که مرا گشتی مجیر و دستگیر 
 • Müezzini görünce bu hediyeyi kabul et dedi,beni dertten kurtardın,elimi tuttun.
 • آنچ کردی با من از احسان و بر  ** بنده‌ی تو گشته‌ام من مستمر 
 • Bana öyle bir ihsanda bulundun ki senin azat kabul etmez bir kulun oldum.
 • گر به مال و ملک و ثروت فردمی  ** من دهانت را پر از زر کردمی 
 • Malda,mülkte,zenginlikte tek bir kişi olsaydım ağzını altınla doldururdum.
 • هست ایمان شما زرق و مجاز  ** راه‌زن هم‌چون که آن بانگ نماز 
 • İşte sizin imanınız da bunun gibi riya,geçici bir şey.O ezan gibi yol kesici.
 • لیک از ایمان و صدق بایزید  ** چند حسرت در دل و جانم رسید  3390
 • Fakat Bayezid'in imanına,onun doğruluğuna karşı gönlümde nice hasret var.
 • هم‌چو آن زن کو جماع خر بدید  ** گفت آوه چیست این فحل فرید 
 • Hani şu kadın gibi..Eşeğin çiftleşmesini gördü de dedi ki:Amanın,şu tek erkeğe bakın!
 • گر جماع اینست بردند این خران  ** بر کس ما می‌ریند این شوهران 
 • Çiftleşme buysa bizim kocalarımız,bizimle çiftleşmiyorlar,içimize aptes bozuyorlar.
 • داد جمله داد ایمان بایزید  ** آفرینها بر چنین شیر فرید 
 • Bayezid,imanın bütün şartlarını haiz..Aferinler olsun bunun gibi tek aslana!
 • قطره‌ای ز ایمانش در بحر ار رود  ** بحر اندر قطره‌اش غرقه شود 
 • Onun imanının bir katrası denize gitse deniz,o katrada gark olur.
 • هم‌چو ز آتش ذره‌ای در بیشه‌ها  ** اندر آن ذره شود بیشه فنا  3395
 • Nitekim bir zerrecik ateş,ormanlara düşse o zerre,bütün ormanları yakar,yok eder.
 • چون خیالی در دل شه یا سپاه  ** کرد اندر جنگ خصمان را تباه 
 • Padişahın,yahut ordunun gönlündeki hayal gibi.O hayal de hayaldir ama savaşta düşmanları mahveder.
 • یک ستاره در محمد رخ نمود  ** تا فنا شد گوهر گبر و جهود 
 • Muhammed'in yüzünde bir yıldızdır parladı,kafirlerin,çıfıtların gevherleri yok oldu.
 • آنک ایمان یافت رفت اندر امان  ** کفرهای باقیان شد دو گمان 
 • İmana erişen aman buldu,imana gelmiyenlerin şüphesi iki kat oldu.
 • کفر صرف اولین باری نماند  ** یا مسلمانی و یا بیمی نشاند 
 • Önce gelenlerin halis küfrü kalmadı da yerini ya müslümanlık tuttu,ya korku..
 • این به حیله آب و روغن کردنیست  ** این مثلها کفو ذره‌ی نور نیست  3400
 • Bu da hileyle suyu yağa karıştırmaktır.Bu örnekler,nurun zerresine eşit olamaz.
 • ذره نبود جز حقیری منجسم  ** ذره نبود شارق لا ینقسم 
 • Zerre,bir cisimden ayrılmış,küçücük bir parçadan başka bir şey değildir.Zerre,taksim kabul etmiyen güneş olamaz ki.
 • گفتن ذره مرادی دان خفی  ** محرم دریا نه‌ای این دم کفی 
 • Zerre demekte bil ki gizli bir muradım var.Sen,denize mahrem değilsin,ancak köpüksün şimdi.
 • آفتاب نیر ایمان شیخ  ** گر نماید رخ ز شرق جان شیخ 
 • Şeyhin parlak iman güneşi,şeyhin can doğusundan yüz gösterse,
 • جمله پستی گنج گیرد تا ثری  ** جمله بالا خلد گیرد اخضری 
 • Bütün aşağılık alemi ta yerin dibine kadar hazine kesilir,bütün yücelikler alemi,yemyeşil cennete döner.
 • او یکی جان دارد از نور منیر  ** او یکی تن دارد از خاک حقیر  3405
 • Onun aydın nurdan bir canı var.Hor hakir topraktan bir bedeni.
 • ای عجب اینست او یا آن بگو  ** که بماندم اندرین مشکل عمو 
 • Şaştım kaldım,acaba o,bu mu,yoksa o mu?Söyle,bu işte müşküle düştüm.
 • گر وی اینست ای برادر چیست آن  ** پر شده از نور او هفت آسمان 
 • Kardeş,eğer o,bu ise o nedir ki yedi kat gök,onun nuriyle dolmuş.
 • ور وی آنست این بدن ای دوست چیست  ** ای عجب زین دو کدامین است و کیست 
 • Yok..o,bu değilse dostum,şu beden nedir öyleyse?Acaba bu ikisinden hangisi,o kim?
 • حکایت آن زن کی گفت شوهر را کی گوشت را گربه خورد شوهر گربه را به ترازو بر کشید گربه نیم من برآمد گفت ای زن گوشت نیم من بود و افزون اگر این گوشتست گربه کو و اگر این گربه است گوشت کو 
 • Bir kadının,kocasına eti kedi yedi demesi,kocasının,kediyi terazide tartması,kedinin yarım batman gelmesi üzerine a kadın,et yarım batmandı,biraz da fazlaydı.Eğer bu etse kedi nerde,yok,bu kediyse et hani demesi.
 • بود مردی کدخدا او را زنی  ** سخت طناز و پلید و ره‌زنی 
 • Bir adamın bir karısı vardı. Pek hilebaz,pek kötü huylu ve yol kesici bir kadındı.
 • هرچه آوردی تلف کردیش زن  ** مرد مضطر بود اندر تن زدن  3410
 • Adam,eve ne getirirse harcar,telef ederdi. Adam da sesini çıkarmazdı.
 • بهر مهمان گوشت آورد آن معیل  ** سوی خانه با دو صد جهد طویل 
 • Bir gün adam,konuğunu ağırlamak için yüzlerce sıkıntıyla biraz et aldı,eve getirdi.
 • زن بخوردش با کباب و با شراب  ** مرد آمد گفت دفع ناصواب 
 • Kadın onu kebap edip şarapla sildi,süpürdü.Adam gelince de düzensiz sözlerle hileye başladı.
 • مرد گفتش گوشت کو مهمان رسید  ** پیش مهمان لوت می‌باید کشید 
 • Adam dedi ki:Konuk geldi.et nerde?Konuğa yemek çıkarmak lazım.
 • گفت زن این گربه خورد آن گوشت را  ** گوشت دیگر خر اگر باشد هلا 
 • Kadın eti şu kedi yedi,hadi git et al yine dedi.
 • گفت ای ایبک ترازو را بیار  ** گربه را من بر کشم اندر عیار  3415
 • Adam,Aybek dedi,teraziyi getir,şu kediyi bir tartayım.