English    Türkçe    فارسی   

1
640-689

 • کافران چون جنس سجین آمدند ** سجن دنیا را خوش آیین آمدند 640
 • Inasmuch as the infidels were congeners of Sijjn (Hell), they were well-disposed to the prison (sijn) of this world.
 • انبیا چون جنس علیین بدند ** سوی علیین جان و دل شدند
 • Inasmuch as the prophets were congeners of ‘Illiyyín (Heaven), they went towards the ‘Illiyyín of spirit and heart.
 • این سخن پایان ندارد لیک ما ** باز گوییم آن تمامی قصه را
 • This discourse hath no end, but let us (now) relate the story to its completion.
 • نومید کردن وزیر مریدان را از رفض خلوت
 • How the vizier made the disciples lose hope of his abandoning seclusion.
 • آن وزیر از اندرون آواز داد ** کای مریدان از من این معلوم باد
 • The vizier cried out from within, “O disciples, be this made known to you from me,
 • که مرا عیسی چنین پیغام کرد ** کز همه یاران و خویشان باش فرد
 • That Jesus hath given me a such-like message: ‘Be separated from all friends and kinsfolk.
 • روی در دیوار کن تنها نشین ** وز وجود خویش هم خلوت گزین‌‌ 645
 • Set thy face to the wall, sit alone, and choose to be secluded even from thine own existence.’
 • بعد از این دستوری گفتار نیست ** بعد از این با گفت و گویم کار نیست‌‌
 • After this there is no permission (for me) to speak; after this I have nothing to do with talk.
 • الوداع ای دوستان من مرده‌‌ام ** رخت بر چارم فلک بر برده‌‌ام‌‌
 • Farewell, O friends! I am dead: I have carried my belongings up to the Fourth Heaven,
 • تا به زیر چرخ ناری چون حطب ** من نسوزم در عنا و در عطب‌‌
 • In order that beneath the fiery sphere I may not burn like firewood in woe and perdition,
 • پهلوی عیسی نشینم بعد از این ** بر فراز آسمان چارمین‌‌
 • (But) henceforth may sit beside Jesus at the top of the Fourth Heaven.”
 • ولی عهد ساختن وزیر هر یک امیر را جدا جدا
 • How the vizier appointed each one of the amírs separately as his successor.
 • و آن گهانی آن امیران را بخواند ** یک به یک تنها به هر یک حرف راند 650
 • And then he summoned those amírs one by one and conversed with each (of them) alone.
 • گفت هر یک را به دین عیسوی ** نایب حق و خلیفه‌‌ی من توی‌‌
 • He said to each one, “In the religion of Jesus thou art the vicar of God and my khalífa (vicegerent),
 • و آن امیران دگر اتباع تو ** کرد عیسی جمله را اشیاع تو
 • And those other amírs are thy followers: Jesus hath made all of them thy assistants.
 • هر امیری کو کشید گردن بگیر ** یا بکش یا خود همی‌‌دارش اسیر
 • Any amír who lifts his neck (in rebellion), seize him and either kill him or hold him captive;
 • لیک تا من زنده‌‌ام این وامگو ** تا نمیرم این ریاست را مجو
 • But do not declare this whilst I am alive: do not seek this supreme authority until I am dead.
 • تا نمیرم من تو این پیدا مکن ** دعوی شاهی و استیلا مکن‌‌ 655
 • Until I am dead, do not reveal this: do not lay claim to sovereignty and dominion.
 • اینک این طومار و احکام مسیح ** یک به یک بر خوان تو بر امت فصیح‌‌
 • Here is this scroll and the ordinances of the Messiah: recite them distinctly, one by one, to his people.”
 • هر امیری را چنین گفت او جدا ** نیست نایب جز تو در دین خدا
 • Thus he spoke to each amír separately, (saying), “There is no vicar in the religion of God except thee.”
 • هر یکی را کرد او یک یک عزیز ** هر چه آن را گفت این را گفت نیز
 • He honoured each, one by one, (in this way): whatever he said to that (amír) he also said to this.
 • هر یکی را او یکی طومار داد ** هر یکی ضد دگر بود المراد
 • To each he gave one scroll: every one was purposely the contrary of the other.
 • جملگی طومارها بد مختلف ** چون حروف آن جمله از یا تا الف‌‌ 660
 • The text of those scrolls was diverse; all were (different), like the letters from alif to yá.
 • حکم این طومار ضد حکم آن ** پیش از این کردیم این ضد را بیان‌‌
 • The rule (laid down) in this scroll was contrary to the rule in that: we have already explained (the nature of) this contradiction.
 • کشتن وزیر خویشتن را در خلوت
 • How the vizier killed himself in seclusion.
 • بعد از آن چل روز دیگر در ببست ** خویش کشت و از وجود خود برست‌‌
 • After that, he shut the door for other forty days (and then) killed himself and escaped from his existence.
 • چون که خلق از مرگ او آگاه شد ** بر سر گورش قیامت‌‌گاه شد
 • When the people learned of his death, there came to pass at his grave the scene of the Resurrection.
 • خلق چندان جمع شد بر گور او ** موکنان جامه دران در شور او
 • So great a multitude gathered at his grave, tearing their hair, rending their garments in wild grief for him,
 • کان عدد را هم خدا داند شمرد ** از عرب وز ترک و از رومی و کرد 665
 • That only God can reckon the number of them—Arabs and Turks and Greeks and Kurds.
 • خاک او کردند بر سرهای خویش ** درد او دیدند درمان جای خویش‌‌
 • They put his (grave's) earth on their heads; they deemed anguish for him to be the remedy for themselves.
 • آن خلایق بر سر گورش مهی ** کرده خون را از دو چشم خود رهی‌‌
 • During a month those multitudes over his grave made a way for blood from their eyes (shed tears of anguish).
 • طلب کردن امت عیسی علیه السلام از امرا که ولی عهد از شما کدام است
 • How the people of Jesus—on him be peace!—asked the amírs, “Which one of you is the successor?”
 • بعد ماهی خلق گفتند ای مهان ** از امیران کیست بر جایش نشان‌‌
 • After a month the people said, “O chiefs, which of (the) amírs is designated in his place,
 • تا به جای او شناسیمش امام ** دست و دامن را بدست او دهیم‌‌
 • That we may acknowledge him as our religious leader instead of him (the vizier), and give our hands and skirts into his hand?
 • چون که شد خورشید و ما را کرد داغ ** چاره نبود بر مقامش از چراغ‌‌ 670
 • Since the sun is gone and has branded us (left the brand of sorrow in our hearts), is not a lamp the (only) resource in his stead?
 • چون که شد از پیش دیده وصل یار ** نایبی باید از او مان یادگار
 • Since union with the beloved has vanished from before our eyes, we must needs have a vicar as a memorial of him (i.e. one who will recall him to our memory).
 • چون که گل بگذشت و گلشن شد خراب ** بوی گل را از که یابیم از گلاب‌‌
 • Since the rose is past and the garden ravaged, from whom shall we get the perfume of the rose? From rosewater.”
 • چون خدا اندر نیاید در عیان ** نایب حق‌‌اند این پیغمبران‌‌
 • Inasmuch as God comes not into sight, these prophets are the vicars of God.
 • نه غلط گفتم که نایب با منوب ** گر دو پنداری قبیح آید نه خوب‌‌
 • Nay, I have said (this) wrongly; for if you suppose that the vicar and He who is represented by the vicar are two, it (such a thought) is bad, not good.
 • نه دو باشد تا تویی صورت پرست ** پیش او یک گشت کز صورت برست‌‌ 675
 • Nay; they are two so long as you are a worshipper of form, (but) they have become one to him who has escaped from (consciousness of) form.
 • چون به صورت بنگری چشم تو دست ** تو به نورش درنگر کز چشم رست‌‌
 • When you look at the form, your eye is two; look at its (the eye's) light, which grew from the eye.
 • نور هر دو چشم نتوان فرق کرد ** چون که در نورش نظر انداخت مرد
 • ’Tis impossible to distinguish the light of the two eyes, when a man has cast his look upon their light.
 • ده چراغ ار حاضر آید در مکان ** هر یکی باشد به صورت غیر آن‌‌
 • If ten lamps are present in (one) place, each differs in form from another:
 • فرق نتوان کرد نور هر یکی ** چون به نورش روی آری بی‌‌شکی‌‌
 • To distinguish without any doubt the light of each, when you turn your face towards their light, is impossible.
 • گر تو صد سیب و صد آبی بشمری ** صد نماند یک شود چون بفشری‌‌ 680
 • If you count a hundred apples or a hundred quinces, they do not remain a hundred (but) become one, when you crush them (together).
 • در معانی قسمت و اعداد نیست ** در معانی تجزیه و افراد نیست‌‌
 • In things spiritual there is no division and no numbers; in things spiritual there is no partition and no individuals.
 • اتحاد یار با یاران خوش است ** پای معنی گیر صورت سرکش است‌‌
 • Sweet is the oneness of the Friend with His friends: catch (and cling to) the foot of spirit. Form is headstrong.
 • صورت سرکش گدازان کن به رنج ** تا ببینی زیر او وحدت چو گنج‌‌
 • Make headstrong form waste away with tribulation, that beneath it you may descry unity, like a (buried) treasure;
 • ور تو نگذاری عنایتهای او ** خود گدازد ای دلم مولای او
 • And if you waste it not away, His favours will waste it—oh, my heart is His vassal.
 • او نماید هم به دلها خویش را ** او بدوزد خرقه‌‌ی درویش را 685
 • He even showeth Himself to (our) hearts, He seweth the tattered frock of the dervish.
 • منبسط بودیم و یک جوهر همه ** بی‌‌سر و بی‌‌پا بدیم آن سر همه‌‌
 • Simple were we and all one substance; we were all without head and without foot yonder.
 • یک گهر بودیم همچون آفتاب ** بی‌‌گره بودیم و صافی همچو آب‌‌
 • We were one substance, like the Sun; we were knotless and pure, like water.
 • چون به صورت آمد آن نور سره ** شد عدد چون سایه‌‌های کنگره‌‌
 • When that goodly Light took form, it became (many in) number like the shadows of a battlement.
 • کنگره ویران کنید از منجنیق ** تا رود فرق از میان این فریق‌‌
 • Rase ye the battlement with the manjaníq (mangonel), that difference may vanish from amidst this company (of shadows).